NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Bogoslovlje svetootačkog podviga i iskustva » SABRANE BESEDE

SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
ETIČKA SLOVA
 
SLOVO DVANAESTO
O REČIMA APOSTOLSKIM; „ISKUPLJUJUĆI VREME, JER SU DANI ZLI“. I O TOME KAKO SE RAZUMNO ISKUPLJUJE VREME OVOGA ŽIVOTA.
 
1. Ništa drugo ne koristi duši koja želi da noću i danju ispituje zakon Božiji, kao istraživanje božanskih Pisama, jer u njima sakriveni smisao blagodati Duha svakom nasladom ispunjava njeno umno čulo i, uzdigavši je svu od zemnog i od niskosti vidljivih stvari, čini je angelolikom i daje joj da vodi angelski život. Ali hajde da vidimo šta nam svakoga dana govori božanski Apostol i ispitajmo razumno neke od njegovih bogonadahnutih reči, kako bismo se obogatili bogatstvom sakrivenim u njima i nasladili se otuda blagodaću Duha u neprolaznom veselju i uživanju duše. Koje su, dakle, reči koje imamo da ispitamo? To je ono što savetuje Pavle, govoreći: Iskupljujući vreme, jer su dani zli[1]. Ali pošto to razmotrimo na primeru životnih stvari, i to ćemo lako razumeti. Naime, kao što svaki trgovac i zanatlija i zemljodelac, ali i svako drugi ko se bavi bilo kojim zanatom svakako pokazuje mnogo revnosti i marljivosti za svoj posao, jer, ako ga zanemari na kratko vreme, pretrpi veliku štetu, tako biva i u duhovnim borbama, delima i stvarima.
2. I kao primer reći ćemo vašoj ljubavi najpre nešto podrobnije o jednom od tih trgovaca. Ako svi trgovci hitaju na vašar da nešto prodaju i zarade od svoga zanata, a jedan od njih vidi kako neki idu iza, a neki ispred njega, žureći da ga sustignu, ili sedi pred svojom kućom i gleda druge kako prolaze i hitaju na vašar, dok sam, savladan nebrigom i lenjošću, i ne samo time, nego raslabljen i pijanstvom i nasladom i žalosno obuzet ljubavlju prema ženi bludnici, nema volje da pohita na trgovinu,odlažući to iz dana u dan, nisu li iskupili vreme svoga života oni koji su obavili trgovinu i vratili se sa velikom dobiti, a on ga izgubio, protraćivši ga na nekorisne i sujetne stvari? A ako i stigne na vašar zajedno sa njima, pa svi oni, noseći zlato, odmah krenu da trguju, pa neko kupi nešto od čega se nada da će dobiti zaradu, a on se praznih ruku vrzma i traži odakle da pozajmi, ili se, pošto nađe zlatnik, vašar zatvori i on ostane neobavljena posla, nije li on opet izgubio vreme, otišavši na vašar bez zlatnika? A ako dođe na vašar sa zlatnikom, ali se ne potrudi da obavi posao, pa krene da obilazi krčme i šatore sa kuvarima i onima koji prodaju ostala jestiva, te čas jede i pije od ovoga, a čas ga privuče nešto drugo, i ne samo to, nego i u pijanstvu i raspuštenosti proćerda svoj dukat, nije li i on izgubio vreme i nerazumno potrošio svoje imanje?
3. A ako se na vašaru sa dukatom nađe i onaj koji ništa od toga što smo rekli ne čini, nego dođe tamo sa svojim drugovima trgovcima, pa samo obilazi čitav vašar, malo ispitujući i motreći na poznanike, a malo na one koje ni ne poznaje, bilo domaće, bilo strance, i na to kako svaki od njih posluje, a sam ne obavi nikakav posao, pa se, dok se on vrzma, vašar,na nesreću, raspusti i svi se raziđu kućama, zar nisu oni koji su trgovali iskupili vreme, obavivši posao kad je trebalo i otuda sebi zaradivši dobit, dok je on, baveći se tuđim i ne uradivši ništa, premda je bio tamo sa njima, izgubio vreme, ne izvukavši nikakve koristi od toga štose našao na vašaru? Opet, ako drugi u očekivanju dobiti ne obraćaju pažnju ni na napad razbojnika, niti na naporan i dug put, dok on, iz straha od toga, makar ga svi molili da putuje zajedno sa njima, makar ih čuo da mu obećavaju da će ga čuvati od nevolja koje očekuju, ne poželi da ih prati i da pođe sa njima da trguje na vašaru, zar nisu iskupili vreme oni koji su dobro trgovali i zaradili, a on nerazumno pretrpeo štetu, ustrašivši se straha tamo gde straha ne beše[2]?
4. Tako je, dakle, i u svakom postupku i delanju duhovnom. Jer kada neki hode u zapovestima Božijim i sve vrline sa revnošću i usrdnošću delaju, dok mi živimo u nemaru i besposličenju, oni su iskupili vreme istekli ogromnu korist, a mi smo i sebe same i vreme izgubili. Ali hajde da još ispitamo šta je smisao tih reči. Šta, dakle, on kaže? Iskupljujući vreme, jer su dani zli. Kako se to iskupljuje vreme i šta je ono, i šta su zli dani radi kojih smo dužni da iskupljujemo vreme? Vreme trgovine za svakoga čoveka jeste ovo vreme sadašnjeg života, a jasno je da su dani ovoga života zli za one koji ih ne koriste dobro. Svako ko provodi život mudro i pravedno sa zdravim duhom i ko hrabro i u trpljenju duše podnosi mučne i žalosne napade iskušenja i nevolja koje ga snalaze, bilo od vidljivih, bilo od nevidljivih neprijatelja, vreme iskupljuje razumno i trguje zlim danima ovoga života. A da to razjasnim, navešću vam primer od onoga što se svakodnevno dešava u životu.
5. Ko ume da pravilno trguje ovim vremenom, kada naiđu žalosti,uvrede, poniženja i podsmesi, poznajući im vrednost i jasno znajući unapred kakva je dobit od njih, on ih grabi, podiže na ramena i radosno kreće putem, umesto zlata nudeći u razmenu jedino trpljenje, te tako u jednom času iskupljuje vreme koje drugi, premda su postili mnogo godina, bdeli, ležali na zemlji i ovde se mnogo namučili, ne mogu da nađu ili dobiju ili zarade. A ko ne ume tako da trguje gubi vreme svoga spasenja. I, ako je ugodno, daću vam i drugi primer. Kada tiranin prisili neku dvojicu da prestupe zapovest Božiju, pa jedan iz straha od muka i kazni koje ga čekaju pobegne i sakrije se, a drugi pokaže odvažnost i podnese mnoge muke radi zapovesti Božije, pa čak i samu smrt, koji je od njih iskupio vreme? Da li onaj koji se sakrio i izbegao nevolje, ili onaj koji je mnogo postradao i potrpeo, ili čak umro? Jasno je da je vreme iskupio onaj koji je podneo nevolju i nije se odrekao smrti, a da je drugi ne samo izgubio vreme, nego i spasenju svoje duše naškodio.
6. Dakle, oni koji ispravno misle kroz ovdašnje žalosti i iskušenja kupuju večna dobra i neprolaznu radost, a telesnom smrću sa besmrtnim i večnim Bogom večno i besmrtno življenje i prebivanje. I kao što trgovac, kada nađe mnoge i dragocene stvari da se prodaju po niskoj ceni,za novčić ili paru, sa radošću i spremno plaća cenu, želeći da dobije skupocene stvari, tako i onaj ko se bori za zapovest Božiju u radosti i revnosti rešava se da umre, plaćajući smrću kao novčićem, kako bi stekao večna dobra. Ali tako ne čine oni koji vole svet i život, i slavu, i plot,i naslade i bogatstvo, nego kada ih neko sa svetskom vlašću pozove da prestupe zapovest Božiju, budući da ne mogu da podnesu njegovo negodovanje, uvrede i nemilost ili novčanu štetu, oni izdaju večno i besceno i nerazumno otkupljuju privremeno, propadljivo i bezvredno, te gube svoje spasenje, odnosno sam večni život, jer više vole da kupe kratkotrajnu lagodnost i da vremenom ovoga života trguju tako da će se mučiti u beskrajne vekove. Kako to ne bi snašlo i nas, kupujmo, molim vas, ovo vreme,sve dok traje vašar našega života, jer su njegovi dani veoma zli i svakoga dana podižu na nas nebrojene talase uzburkanog mora greha, čas ostrašćenošću tela i njegovih nedoličnih pokreta uzburkavajući i ispunjavajući nemirom naše duše, čas kroz vidljive i nevidljive neprijatelje koji nasrću na nas, sejući u nama malodušnost, pohotu i zverski gnev, i, uzbunjujući nam srca, udaljavaju sve nas od Carstva Nebeskog.
7. Iskupljujmo, dakle, vreme našega života, predajući svoju volju i čitave sebe jedino činjenju zapovesti Božijih i samo sticanju i dobiti vrline, kako bismo sa bremenom blagodatnih darova Duha Božijeg dospeli do luke Božije i umakli od ovih zlih dana i onih surovih reči, koje šalju grešne u oganj spoljašnji, pripremljen đavolu i angelima njegovim.
8. Iskupljujmo razumnost svoje duše prezirom prema vidljivom i ispitivanjem i činjenjem onoga što je bolje, i izbegnimo plotsko umovanje,koje ne može da ugodi Bogu, niti da nas otrgne od uživanja u privremeno mi prenese nam razum ka onome što ostaje i večnom. Onome ko je u njegovoj vlasti ono ne dopušta da živi po Bogu, nego, štaviše, svagda odvlači dušu u zverske porive ploti i čitavog čoveka čini nalik zveri.
9. Iskupljujmo svoju pravednost kojom postajemo domaći Božiji[3], sa svakim blagočašćem i rasuđivanjem razlučujući pravedno od nepravednog i dajući prednost vrlini u odnosu na zlobu, ne dajući zlome da uđe ili da nas drsko pogubi, nego svakome namenjujući dostojnu čast, te i telu pružajući dovoljno hrane i pokrivala, a duši svu svoju silu za ispitivanje božanskih misli, hraneći je molitvama, suzama i čitanjem i očišćujući je za primanje božanske svetlosti, samog sunca pravde Boga, Koji će nas i opravdati darom Svetoga Duha Svog i pokazati nas pravednima sjedinjenjem sa Sobom, čineći nas zajedničarima neizrecivih blaga Carstva Svoga.
10. Iskupljujmo smelost sopstvenih duša velikim trpljenjem i podnošenjem iskušenja, saglasno Gospodnjim rečima: U trpljenju svome spasavajte duše svoje[4], odnosno smelim duhom odupirući se grehu i obarajući neprijatelje oružjem Duha, zlopateći se kao dobri vojnici Hristovi[5] u postovima, bdenjima, ležanju na zemlji, u plaču, u nošenju kostreti,pokajanju i neprestanim moljenjima, kako bismo poneli venac pobede i doveka carevali zajedno sa Hristom.
11. Iskupljujmo celomudrenost svoga tela svakim uzdržanjem i smirenjem, jer ko se po zakonu podvizava i bori na poprištu blagočašća od svega se uzdržava, saglasno božanskom Apostolu. Jer ako njega steknemo,izbeći ćemo zle dane beslovesne želje, gneva i same ploti koja je istinski neprijatelj Duha. Pobeći ćemo od prljavštine koja od toga biva duši, od osude savesti, od nečistote srca, od osuđivanja ljudi, od samoga odvraćanja od Boga, te ćemo steći veliku dobit u toj duhovnoj trgovini, razumno trgujući vremenom ovoga života i prošavši životni put u pravednosti i celomudrenosti, odnosno muški podnevši tegobu dana i žegu[6].
12. Naime, tako trgujući ovim vremenom, prepuštajući privremeno onima koji ga hoće, a stremeći samo nepropadljivom i večnom, dospećemo do tihe luke Božijega Carstva sa bogatim tovarom Duha, te se nećemo uplašiti ni onih surovih reči koje grešnike odgone u oganj spoljašnji, niti onih strašnih muka, užasnoga dana i osude suda, noseći sami mnogoceni biser Duha, koji smo našli i kupili, pošto smo uložili sve svoje želje, umovanja, sklonosti i sile u kupovinu vremena ovoga života. Neka bismo svi mi to dostigli, dobro trgujući sadašnjim životom, blagodaću i čovekoljubljem Gospoda našega Isusa Hrista, Kojem priliči slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.
 


 
NAPOMENE:

  1. Ef. 5,16
  2. Ps. 13, 5
  3. Ef. 2,19
  4. Lk. 21,19
  5. 2Tim. 2, 3
  6. Mt. 20,12

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *