Псалтир

Pал0мъ ґсaфу, м7f

БGъ богHвъ гDь глаг0ла, и3 призвA зeмлю t востHкъ с0лнца до з†падъ.

T сіHна бlголёпіе красоты2 є3гw2:

БGъ ћвэ пріи1детъ, бGъ нaшъ, и3 не премолчи1тъ: џгнь пред8 ни1мъ возгори1тсz, и3 w4крестъ є3гw2 бyрz ѕёльна.

Призовeтъ нeбо свhше, и3 зeмлю, разсуди1ти лю1ди сво‰.

Собери1те є3мY прпdбныz є3гw2, завэщaющыz завётъ є3гw2 њ жeртвахъ.

И# возвэстsтъ нб7сA прaвду є3гw2: ћкw бGъ судіS є4сть.

Ўслhшите, лю1діе мои2, и3 возглаг0лю вaмъ, ї}лю, и3 засвидётельствую тебЁ: бGъ, бGъ тв0й є4смь ѓзъ.

Не њ жeртвахъ твои1хъ њбличY тS, всесожжє1ніz же тво‰ предо мн0ю сyть вhну:

Не пріимY t д0му твоегw2 тельцє1въ, нижE t стaдъ твои1хъ козлHвъ.

Ћкw мои2 сyть вси2 ѕвёріе дубрaвніи, ск0ти въ горaхъ и3 вол0ве:

Познaхъ вс‰ пти6цы небє1сныz, и3 красотA сeльнаz со мн0ю є4сть.

Ѓще взaлчу, не рекY тебЁ: моs бо є4сть вселeннаz и3 и3сполнeніе є3S.

Е#дA ћмъ мzсA ю4нча; и3ли2 кр0вь козлHвъ пію2;

Пожри2 бGови жeртву хвалы2 и3 воздaждь вhшнему моли6твы тво‰:

И# призови1 мz въ дeнь ск0рби твоеS, и3 и3змy тz, и3 прослaвиши мS.

Грёшнику же речE бGъ: вскyю ты2 повёдаеши њправд†ніz мо‰ и3 воспріeмлеши завётъ м0й ўсты2 твои1ми;

Тh же возненави1дэлъ є3си2 наказaніе и3 tвeрглъ є3си2 словесA мо‰ вспsть.

Ѓще ви1дэлъ є3си2 тaтz, тeклъ є3си2 съ ни1мъ, и3 съ прелюбодёемъ ўчaстіе твоE полагaлъ є3си2:

ЎстA тво‰ ўмн0жиша ѕл0бу, и3 љзhкъ тв0й сплетaше льщє1ніz:

СэдS на брaта твоего2 клеветaлъ є3си2 и3 на сhна мaтере твоеS полагaлъ є3си2 соблaзнъ.

Сі‰ сотвори1лъ є3си2, и3 ўмолчaхъ, вознепщевaлъ є3си2 беззак0ніе, ћкw бyду тебЁ под0бенъ: њбличy тz и3 предстaвлю пред8 лицeмъ твои1мъ грэхи2 тво‰.

Разумёйте ќбw сі‰, забывaющіи бGа, да не когдA похи1титъ, и3 не бyдетъ и3збавлszй.

Жeртва хвалы2 прослaвитъ мS, и3 тaмw пyть, и4мже kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

 

Коментарисање није више омогућено.