Псалтир

Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну ї}льтzнину, п7з

ГDи б9е сп7сeніz моегw2, во дни2 воззвaхъ и3 въ нощи2 пред8 тоб0ю:

Да вни1детъ пред8 тS моли1тва моS, приклони2 ќхо твоE къ молeнію моемY.

Ћкw и3сп0лнисz ѕHлъ душA моS, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz.

Привмэнeнъ бhхъ съ низходsщими въ р0въ: бhхъ ћкw человёкъ без8 п0мощи,

Въ мeртвыхъ своб0дь: ћкw ћзвенніи спsщіи во гр0бэ, и4хже не помzнyлъ є3си2 ктомY, и3 тjи t руки2 твоеS tриновeни бhша.

Положи1ша мS въ р0вэ преисп0днэмъ, въ тeмныхъ и3 сёни смeртнэй.

На мнЁ ўтверди1сz ћрость твоS, и3 вс‰ вHлны тво‰ навeлъ є3си2 на мS.

Ўдaлилъ є3си2 знaемыхъ мои1хъ t менE: положи1ша мS мeрзость себЁ: прeданъ бhхъ и3 не и3схождaхъ.

Џчи мои2 и3знемог0стэ t нищеты2: воззвaхъ къ тебЁ, гDи, вeсь дeнь, воздёхъ къ тебЁ рyцэ мои2.

Е#дA мeртвыми твори1ши чудесA; и3ли2 врaчеве воскресsтъ, и3 и3сповёдzтсz тебЁ;

Е#дA повёсть кто2 во гр0бэ млcть твою2, и3 и4стину твою2 въ поги1бели;

Е#дA позн†на бyдутъ во тмЁ чудесA тво‰, и3 прaвда твоS въ земли2 забвeннэй;

И# ѓзъ къ тебЁ, гDи, воззвaхъ, и3 ќтрw моли1тва моS предвари1тъ тS.

Вскyю, гDи, tрёеши дyшу мою2; tвращaеши лицE твоE t менE;

Ни1щъ є4смь ѓзъ, и3 въ трудёхъ t ю4ности моеS: вознeсъ же сz смири1хсz и3 и3знемог0хъ.

На мнЁ преид0ша гнёви твои2, ўстрашє1ніz тво‰ возмути1ша мS:

Њбыд0ша мS ћкw водA вeсь дeнь, њдержaша мS вкyпэ.

Ўдaлилъ є3си2 t менE дрyга и3 и4скреннzго, и3 знaемыхъ мои1хъ t страстeй.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.