Псалтир

Та1кже тропари2, глaсъ }

И#сполнeніе всёхъ бlги1хъ ты2 є3си2 хrтE м0й, и3сп0лни рaдости и3 весeліz дyшу мою2, и3 сп7си1 мz, ћкw є3ди1нъ многомлcтивъ.

Слaва: Ѓще и3 согрэши1хъ, хrтE сп7се м0й, пред8 тоб0ю, и3н0гw бGа рaзвэ тебE не вёмъ: дерзaю же на твоE бlгоутр0біе: њбращaющагосz пріими1 мz бlгоутр0бне џ§е, и3 сн7е є3динор0дне, и3 дш7е с™hй, ћкw блyднаго сhна, и3 сп7си1 мz.

И# нhнэ: И#н0гw прибёжища, и3 тeплагw предстaтельства, рaзвэ тебE не вёмъ: ћкw дерзновeніе и3мyщи ко и3з8 тебE рождeнному, вLчце помози2, и3 сп7си1 мz рабA твоего2.

ГDи поми1луй, м7.

 

Коментарисање није више омогућено.