Псалтир

Pал0мъ дв7ду, Rв

Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 вс‰ внyтрєннzz мо‰, и4мz с™0е є3гw2:

Бlгослови2, душE моS, гDа, и3 не забывaй всёхъ воздаsній є3гw2:

Њчищaющаго вс‰ беззакHніz тво‰, и3сцэлsющаго вс‰ недyги тво‰,

И#збавлsющаго t и3стлёніz жив0тъ тв0й, вэнчaющаго тS млcтію и3 щедр0тами,

И#сполнsющаго во бlги1хъ желaніе твоE: њбнови1тсz ћкw џрлz ю4ность твоS.

Творsй млcтыни гDь и3 судьбY всBмъ њби6димымъ.

СказA пути6 сво‰ мwmсeови, сыновHмъ ї}лєвымъ хотBніz сво‰.

Щeдръ и3 млcтивъ гDь, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ.

Не до концA прогнёваетсz, нижE во вёкъ враждyетъ:

Не по беззак0ніємъ нaшымъ сотвори1лъ є4сть нaмъ, нижE по грэхHмъ нaшымъ воздaлъ є4сть нaмъ.

Ћкw по высотЁ небeснэй t земли2, ўтверди1лъ є4сть гDь млcть свою2 на боsщихсz є3гw2:

Е#ли1кw tстоsтъ вост0цы t з†падъ, ўдaлилъ є4сть t нaсъ беззакHніz н†ша.

Ћкоже щeдритъ nтeцъ сhны, ўщeдри гDь боsщихсz є3гw2.

Ћкw т0й познA создaніе нaше, помzнY, ћкw пeрсть є3смы2.

Человёкъ, ћкw травA днjе є3гw2, ћкw цвётъ сeлный, тaкw њцвэтeтъ:

Ћкw дyхъ пр0йде въ нeмъ, и3 не бyдетъ, и3 не познaетъ ктомY мёста своегw2.

Млcть же гDнz t вёка и3 до вёка на боsщихсz є3гw2,

И# прaвда є3гw2 на сынёхъ сынHвъ, хранsщихъ завётъ є3гw2 и3 п0мнzщихъ зaпwвэди є3гw2 твори1ти |.

ГDь на нб7си2 ўгот0ва пrт0лъ св0й, и3 цrтво є3гw2 всёми њбладaетъ.

Бlгослови1те гDа, вси2 ѓгGли є3гw2, си1льніи крёпостію, творsщіи сл0во є3гw2, ўслhшати глaсъ словeсъ є3гw2.

Бlгослови1те гDа, вс‰ си6лы є3гw2, слуги6 є3гw2, творsщіи в0лю є3гw2.

Бlгослови1те гDа, вс‰ дэлA є3гw2 на всsкомъ мёстэ вLчества є3гw2: бlгослови2, душE моS, гDа.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.