Псалтир

Ґллилyіа, Rє

И#сповёдайтесz гDеви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Кто2 возглаг0летъ си6лы гDни, слы6шаны сотвори1тъ вс‰ хвалы6 є3гw2;

Бlжeни хранsщіи сyдъ и3 творsщіи прaвду во всsкое врeмz.

Помzни2 нaсъ, гDи, во бlговолeніи людeй твои1хъ, посэти2 нaсъ сп7сeніемъ твои1мъ,

Ви1дэти во блaгости и3збр†нныz тво‰, возвесели1тисz въ весeліи kзhка твоегw2, хвали1тисz съ достоsніемъ твои1мъ.

Согрэши1хомъ со nтцы2 нaшими, беззак0нновахомъ, непрaвдовахомъ:

Nтцы2 нaши во є3гЂптэ не разумёша чудeсъ твои1хъ, ни помzнyша мн0жества млcти твоеS: и3 преwгорчи1ша восходsще въ чермн0е м0ре.

И# сп7сE и5хъ и4мене своегw2 рaди, сказaти си1лу свою2:

И# запрети2 чермн0му м0рю, и3 и3зсsче: и3 настaви | въ бeзднэ ћкw въ пустhни.

И# сп7сE | и3з8 руки2 ненави1дzщихъ и3 и3збaви | и3з8 руки2 врагHвъ.

Покры2 водA стужaющыz и5мъ: ни є3ди1нъ t ни1хъ и3збhсть.

И# вёроваша словеси2 є3гw2 и3 воспёша хвалY є3гw2.

Ўскори1ша, забhша дэлA є3гw2, не стерпёша совёта є3гw2:

И# похотёша желaнію въ пустhни и3 и3скуси1ша бGа въ безв0днэй.

И# дадE и5мъ прошeніе и4хъ, послA сhтость въ дyшы и4хъ.

И# прогнёваша мwmсeа въ станY, ґарHна с™aго гDнz.

Tвeрзесz землS и3 пожрE даfaна и3 покры2 на с0нмищи ґвірHна:

И# разжжeсz џгнь въ с0нмэ и4хъ, плaмень попали2 грёшники.

И# сотвори1ша тельцA въ хwри1вэ и3 поклони1шасz и3стукaнному:

И# и3змэни1ша слaву є3гw2 въ под0біе тельцA kдyщагw травY.

И# забhша бGа сп7сaющаго и5хъ, сотв0ршаго вє1ліz во є3гЂптэ, чудесA въ земли2 хaмовэ, стр†шнаz въ м0ри чермнёмъ.

И# речE потреби1ти и5хъ, ѓще не бы2 мwmсeй и3збрaнный є3гw2 стaлъ въ сокрушeніи пред8 ни1мъ, возврати1ти ћрость є3гw2, да не погуби1тъ и5хъ.

И# ўничижи1ша зeмлю желaнную, не ћша вёры словеси2 є3гw2:

И# пороптaша въ селeніихъ свои1хъ, не ўслhшаша глaса гDнz.

И# воздви1же рyку свою2 на нS, низложи1ти | въ пустhни,

И# низложи1ти сёмz и4хъ во kзhцэхъ, и3 расточи1ти | въ страны6.

И# причасти1шасz веельфегHру и3 снэд0ша жє1ртвы мeртвыхъ:

И# раздражи1ша є3го2 въ начинaніихъ свои1хъ, и3 ўмн0жисz въ ни1хъ падeніе.

И# стA фінеeсъ и3 ўми1лостиви, и3 престA сёчь:

И# вмэни1сz є3мY въ прaвду, въ р0дъ и3 р0дъ до вёка.

И# прогнёваша є3го2 на водЁ прерэкaніz, и3 њѕл0бленъ бhсть мwmсeй и4хъ рaди:

Ћкw преwгорчи1ша дyхъ є3гw2 и3 рaзнствова ўстнaма свои1ма.

Не потреби1ша kзhки, ±же речE гDь и5мъ.

И# смэси1шасz во kзhцэхъ и3 навык0ша дэлHмъ и4хъ:

И# пораб0таша и3стук†ннымъ и4хъ, и3 бhсть и5мъ въ соблaзнъ.

И# пожр0ша сhны сво‰ и3 дщє1ри сво‰ бэсовHмъ,

И# проліsша кр0вь непови1нную, кр0вь сынHвъ свои1хъ и3 дщeрей, ±же пожр0ша и3стук†ннымъ хана†нскимъ: и3 ўбіeна бhсть землS и4хъ кровьми2

И# њскверни1сz въ дёлэхъ и4хъ: и3 соблуди1ша въ начинaніихъ свои1хъ.

И# разгнёвасz ћростію гDь на лю1ди сво‰ и3 њмерзи2 достоsніе своE:

И# предадE | въ рyки врагHвъ, и3 њбладaша и4ми ненави1дzщіи и5хъ.

И# стужи1ша и5мъ врази2 и4хъ: и3 смири1шасz под8 рукaми и4хъ.

Мн0жицею и3збaви |: тjи же преwгорчи1ша є3го2 совётомъ свои1мъ, и3 смири1шасz въ беззак0ніихъ свои1хъ.

И# ви1дэ гDь, внегдA скорбёти и5мъ, внегдA ўслhшаше молeніе и4хъ:

И# помzнY завётъ св0й, и3 раскazсz по мн0жеству млcти своеS:

И# дадE | въ щедрHты пред8 всёми плэни1вшими |.

Сп7си1 ны, гDи, б9е нaшъ, и3 собери1 ны t kзы6къ, и3сповёдатисz и4мени твоемY с™0му, хвали1тисz во хвалЁ твоeй.

Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка. И# рекyтъ вси2 лю1діе: бyди, бyди.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.