Псалтир

Рaзума ґсaфу, o7з

Внемли1те, лю1діе мои2, зак0ну моемY, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Tвeрзу въ при1тчахъ ўстA мо‰, провэщaю ган†ніz и3спeрва.

Е#ли6ка слhшахомъ и3 познaхомъ |, и3 nтцы2 нaши повёдаша нaмъ:

Не ўтаи1шасz t ч†дъ и4хъ въ р0дъ и4нъ, возвэщaюще хвалы6 гDни, и3 си6лы є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же сотвори2.

И# воздви1же свидёніе во їaкwвэ, и3 зак0нъ положи2 во ї}ли, є3ли6ка заповёда nтцє1мъ нaшымъ сказaти | сыновHмъ свои6мъ.

Ћкw да познaетъ р0дъ и4нъ, сhнове родsщіисz, и3 востaнутъ и3 повёдzтъ | сыновHмъ свои6мъ:

Да положaтъ на бGа ўповaніе своE, и3 не забyдутъ дёлъ б9іихъ, и3 зaпwвэди є3гw2 взhщутъ:

Да не бyдутъ ћкоже nтцы2 и4хъ, р0дъ стропти1въ и3 преwгорчевazй, р0дъ и4же не и3спрaви сeрдца своегw2 и3 не ўвёри съ бGомъ дyха своегw2.

Сhнове є3фрє1мли налzцaюще и3 стрэлsюще лyки возврати1шасz въ дeнь брaни:

Не сохрани1ша завёта б9іz, и3 въ зак0нэ є3гw2 не восхотёша ходи1ти.

И# забhша бlгодэ‰ніz є3гw2 и3 чудесA є3гw2, ±же показA и5мъ

Пред8 nтцы2 и4хъ, ±же сотвори2 чудесA въ земли2 є3гЂпетстэй, на п0ли танеHсэ:

Развeрзе м0ре и3 проведE и5хъ: предстaви в0ды ћкw мёхъ,

И# настaви | џблакомъ во дни2 и3 всю2 н0щь просвэщeніемъ nгнS.

Развeрзе кaмень въ пустhни и3 напои2 | ћкw въ бeзднэ мн0зэ:

И# и3зведE в0ду и3з8 кaмене и3 низведE ћкw рёки в0ды.

И# приложи1ша є3щE согрэшaти є3мY, преwгорчи1ша вhшнzго въ безв0днэй:

И# и3скуси1ша бGа въ сердцaхъ свои1хъ, воспроси1ти бр†шна душaмъ свои6мъ.

И# клеветaша на бGа и3 рёша: є3дA возм0жетъ бGъ ўгот0вати трапeзу въ пустhни;

Понeже порази2 кaмень, и3 потек0ша в0ды, и3 пот0цы наводни1шасz: є3дA и3 хлёбъ м0жетъ дaти; и3ли2 ўгот0вати трапeзу лю1демъ свои6мъ;

Сегw2 рaди слhша гDь и3 презрЁ, и3 џгнь возгорёсz во їaкwвэ, и3 гнёвъ взhде на ї}лz:

Ћкw не вёроваша бGови, нижE ўповaша на сп7сeніе є3гw2.

И# заповёда nблакHмъ свhше, и3 двє1ри небесE tвeрзе:

И# њдожди2 и5мъ мaнну ћсти, и3 хлёбъ небeсный дадE и5мъ.

Хлёбъ ѓгGльскій kдE человёкъ: брaшно послA и5мъ до сhтости.

Воздви1же ю4гъ съ небесE, и3 наведE си1лою своeю лjва:

И# њдожди2 на нS ћкw прaхъ плHти, и3 ћкw пес0къ морскjй пти6цы перн†ты.

И# напад0ша посредЁ стaна и4хъ, w4крестъ жили1щъ и4хъ.

И# kд0ша и3 насhтишасz ѕэлw2, и3 желaніе и4хъ пренесE и5мъ.

Не лиши1шасz t желaніz своегw2: є3щE брaшну сyщу во ўстёхъ и4хъ,

И# гнёвъ б9ій взhде на нS, и3 ўби2 мнHжайшаz и4хъ, и3 и3збр†ннымъ ї}лєвымъ запsтъ.

Во всёхъ си1хъ согрэши1ша є3щE и3 не вёроваша чудесє1мъ є3гw2:

И# и3счез0ша въ суетЁ днjе и4хъ, и3 лBта и4хъ со тщaніемъ.

Е#гдA ўбивaше |, тогдA взыскaху є3го2 и3 њбращaхусz и3 ќтреневаху къ бGу:

И# помzнyша, ћкw бGъ пом0щникъ и5мъ є4сть, и3 бGъ вhшній и3збaвитель и5мъ є4сть:

И# возлюби1ша є3го2 ўсты6 свои1ми, и3 љзhкомъ свои1мъ солгaша є3мY:

Сeрдце же и4хъ не бЁ прaво съ ни1мъ, нижE ўвёришасz въ завётэ є3гw2.

Т0й же є4сть щeдръ, и3 њчи1ститъ грэхи2 и4хъ, и3 не растли1тъ: и3 ўмн0житъ tврати1ти ћрость свою2, и3 не разжжeтъ всегw2 гнёва своегw2.

И# помzнY, ћкw пл0ть сyть, дyхъ ходsй и3 не њбращazйсz:

Колькрaты преwгорчи1ша є3го2 въ пустhни, прогнёваша є3го2 въ земли2 безв0днэй;

И# њбрати1шасz, и3 и3скуси1ша бGа, и3 с™aго ї}лева раздражи1ша:

И# не помzнyша руки2 є3гw2 въ дeнь, в0ньже и3збaви | и3з8 руки2 њскорблsющагw:

Ћкоже положи2 во є3гЂптэ знaмєніz сво‰, и3 чудесA сво‰ на п0ли танеHсэ:

И# преложи2 въ кр0вь рёки и4хъ и3 и3ст0чники и4хъ, ћкw да не пію1тъ.

ПослA на нS пє1сіz м{хи, и3 поzд0ша |, и3 ж†бы, и3 растли2 |:

И# дадE ржЁ плоды2 и4хъ, и3 труды2 и4хъ пругHмъ.

Ўби2 грaдомъ віногрaды и4хъ и3 черни1чіе и4хъ слaною:

И# предадE грaду скоты2 и4хъ, и3 и3мёніе и4хъ nгню2.

ПослA на нS гнёвъ ћрости своеS, ћрость и3 гнёвъ и3 ск0рбь, послaніе ѓггєлы лю1тыми.

Путесотвори2 стезю2 гнёву своемY, и3 не пощадЁ t смeрти дyшъ и4хъ, и3 скоты2 и4хъ въ смeрти заключи2:

И# порази2 всsкое первор0дное въ земли2 є3гЂпетстэй, начaтокъ всsкагw трудA и4хъ въ селeніихъ хaмовыхъ.

И# воздви1же ћкw џвцы лю1ди сво‰, и3 возведE | ћкw стaдо въ пустhни:

И# настaви | на ўповaніе, и3 не ўбоsшасz: и3 враги2 и4хъ покры2 м0ре.

И# введE | въ г0ру с™hни своеS, г0ру сію2, ю4же стzжA десни1ца є3гw2.

И# и3згнA t лицA и4хъ kзhки, и3 по жрeбію дадE и5мъ (зeмлю) ќжемъ жребодаsніz, и3 всели2 въ селeніихъ и4хъ кwлёна ї}лєва.

И# и3скуси1ша и3 преwгорчи1ша бGа вhшнzго, и3 свидёній є3гw2 не сохрани1ша:

И# tврати1шасz и3 tверг0шасz, ћкоже и3 nтцы2 и4хъ: преврати1шасz въ лyкъ развращeнъ:

И# прогнёваша є3го2 въ х0лмэхъ свои1хъ, и3 во и3стукaнныхъ свои1хъ раздражи1ша є3го2.

Слhша бGъ и3 презрЁ, и3 ўничижи2 ѕэлw2 ї}лz:

И# tри1ну ски1нію силHмскую, селeніе є4же всели1сz въ человёцэхъ:

И# предадE въ плёнъ крёпость и4хъ, и3 добр0ту и4хъ въ рyки врагHвъ:

И# затвори2 во nрyжіи лю1ди сво‰ и3 достоsніе своE презрЁ.

Ю$ношы и4хъ поzдE џгнь, и3 дBвы и4хъ не њсётwваны бhша:

Свzщeнницы и4хъ мечeмъ пад0ша, и3 вдови6цы и4хъ не њпл†каны бyдутъ.

И# востA ћкw спS гDь, ћкw си1ленъ и3 шyменъ t вінA:

И# порази2 враги2 сво‰ вспsть, поношeніе вёчное дадE и5мъ:

И# tри1ну селeніе їHсифово, и3 колёно є3фрeмово не и3збрA:

И# и3збрA колёно їyдово, г0ру сіHню, ю4же возлюби2:

И# создA ћкw є3динор0га с™и1лище своE: на земли2 њсновA и5 въ вёкъ.

И# и3збрA дв7да рабA своего2, и3 воспріsтъ є3го2 t стaдъ џвчихъ:

T дои1лицъ поsтъ є3го2, пасти2 їaкwва рабA своего2, и3 ї}лz достоsніе своE.

И# ўпасE | въ неѕл0біи сeрдца своегw2, и3 въ рaзумэхъ рукY своє1ю настaвилъ | є4сть.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.