Псалтир

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

Мlтвы пред8 начaломъ чтeніz pалти1рьи

Глаг0ли…
Мlтва ко прес™0му д¦у
Трис™0е
Мlтва ко прес™ёй трbцэ
Мlтва гDнz
Тропари2 сі‰, глaсъ ѕ7
Мlтва с™ёй живоначaльнэй трbцэ

Каfjсма №. (Pал0мъ №-})

Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, №
Pал0мъ дв7ду, в7
Pал0мъ дв7ду, внегдA tбэгaше t лицA ґвессалHма сhна своегw2, G
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ дв7ду, д7
Њ наслёдствующемъ, pал0мъ дв7ду, є7
Въ конeцъ, въ пёснехъ њ nсм0мъ, pал0мъ дв7ду, ѕ7
Pал0мъ дв7ду, є3г0же воспётъ гDеви њ словесёхъ хусjевыхъ, сhна їеменjина, з7
Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду, }
Тропари2, глaсъ №
Мlтва

Каfjсма в7. (Pал0мъ f7-ѕ7i)

Въ конeцъ, њ тaйныхъ сhна, pал0мъ дв7ду, f7
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, ‹
Въ конeцъ, њ nсмёй, pал0мъ дв7ду, №i
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, в7i
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Gi
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, д7i
Столпописaніе, дв7ду, є7i
Моли1тва дв7ду, ѕ7i
Тропари2, глaсъ б7
Мlтва

Каfjсма G. (Pал0мъ з7i-к7г)

Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, ±же глаг0ла гDеви словесA пёсни сеS, въ дeнь, в0ньже и3збaви є3го2 гDь t руки2 всёхъ вр†гъ є3гw2 и3 и3з8 руки2 саyли: и3 речE: з7i
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, }i
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, f7i
Pал0мъ дв7ду, к7
Въ конeцъ, њ заступлeніи ќтреннэмъ, pал0мъ дв7ду, к7а
Pал0мъ дв7ду, к7в
Pал0мъ дв7ду, є3ди1ныz t суббHтъ, к7г
Тропари2, глaсъ G
Мlтва

Каfjсма д7. (Pал0мъ к7д-lа)

Pал0мъ дв7ду, к7д
Pал0мъ дв7ду, к7є
Pал0мъ дв7ду, прeжде помaзаніz, к7ѕ
Pал0мъ дв7ду, к7з
Pал0мъ дв7ду, и3сх0да ски1ніи, к7и
Pал0мъ пёсни њбновлeніz д0му дв7дова, к7f
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, и3зступлeніz, l
Pал0мъ дв7ду, рaзума, lа
Тропари2, глaсъ з7
Мlтва

Каfjсма є7. (Pал0мъ lв-lѕ)

Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, lв
Pал0мъ дв7ду, внегдA и3змэни2 лицE своE пред8 ґвімелeхомъ: и3 tпусти2 є3го2, и3 tи1де, lг
Pал0мъ дв7ду, lд
Въ конeцъ, џтроку гDню дв7ду, lє
Pал0мъ дв7ду, lѕ
Тропари2, глaсъ є7
Мlтва

Каfjсма ѕ7. (Pал0мъ lз-м7є)

Pал0мъ дв7ду, въ воспоминaніе њ суббHтэ, lз
Въ конeцъ, їдіfyму, пёснь дв7ду, lи
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, lf
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, м7
Въ конeцъ, въ рaзумъ сынHвъ корeовыхъ, pал0мъ дв7ду, м7а
Pал0мъ дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, м7в
Въ конeцъ, сынHвъ корeовыхъ, въ рaзумъ, pал0мъ м7г
Въ конeцъ, њ и3змэнsемыхъ сынHмъ корewвымъ въ рaзумъ, пёснь њ возлю1бленнэмъ, м7д
Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, њ тaйныхъ, pал0мъ м7є
Тропари2, глaсъ G
Мlтва

Каfjсма з. (Pал0мъ м7ѕ-н7д)

Въ конeцъ, њ сынёхъ корeовыхъ, pал0мъ, м7ѕ
Pал0мъ пёсни сынHвъ корeовыхъ, вторhz суббHты, м7з
Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, м7и
Pал0мъ ґсaфу, м7f
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, внегдA вни1ти къ немY наfaну прbр0ку. Е#гдA вни1де къ вирсавjи женЁ ўрjевэ, н7
Въ конeцъ, рaзума дв7ду. ВнегдA пріити2 дwи1ку їдумeйску, и3 возвэсти1ти саyлу, и3 рещи2 є3мY: пріи1де дв7дъ въ д0мъ ґвімелeховъ, н7а
Въ конeцъ, њ маелefэ, рaзума дв7ду, н7в
Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума дв7ду. ВнегдA пріити2 зіфeємъ и3 рещи2 саyлови: не сe ли, дв7дъ скрhсz въ нaсъ; н7г
Въ конeцъ, въ пёснехъ рaзума, ґсaфу, pал0мъ, н7д
Тропари2, глaсъ є7
Мlтва

Каfjсма }. (Pал0мъ н7є-…г)

Въ конeцъ, њ лю1дехъ t с™hхъ ўдалeнныхъ, дв7ду въ столпописaніе, внегдA ўдержaша и5 и3ноплемє1нницы въ гefэ, pал0мъ, н7є
Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA є3мY tбэгaти t лицA саyлова въ пещeру, н7ѕ
Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, н7з
Въ конeцъ, да не растли1ши, дв7ду въ столпописaніе, внегдA послA саyлъ и3 стрежE д0мъ є3гw2, є4же ўмертви1ти є3го2, н7и
Въ конeцъ, њ и3змэни1тисz хотsщихъ, въ столпописaніе дв7ду, въ научeніе. ВнегдA сожжE средорёчіе сmрjйское и3 сmрjю совaлскую, и3 возврати1сz їwaвъ и3 порази2 є3дHма въ дeбри солeй дванaдесzть тhсzщъ, н7f
Въ конeцъ, въ пёснехъ, дв7ду pал0мъ, …
Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ дв7ду, …а
Pал0мъ дв7ду, внегдA бhти є3мY въ пустhни їудeйстэй, …в
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, …г
Та1кже тропари2, глaсъ є7
Мlтва

Каfjсма f. (Pал0мъ …д-…f)

Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, пёснь їеремjева и3 їезекjилева, людeй преселeніz, є3гдA хотsху и3сходи1ти, …д
Въ конeцъ, пёснь pалмA воскrніz, …є
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …ѕ
Въ конeцъ, pал0мъ пёсни дв7ду, …з
Въ конeцъ, °њ и3змёншихсz, pал0мъ дв7ду, …и
Въ конeцъ дв7ду, въ воспоминaніе, во є4же сп7сти1 мz гDу, …f
Тропари2, глaсъ ѕ7
Мlтва

Каfjсма ‹. (Pал0мъ o-o7ѕ)

Дв7ду pал0мъ, сынHвъ їwнадaвовыхъ и3 пeрвыхъ плёншихсz, не надпи1санъ ў є3врє1й, o7
Њ соломHнэ, pал0мъ дв7ду, o7а
Њскудёша пBсни дв7да, сhна їессeова. Pал0мъ ґсaфу, o7в
Рaзума ґсaфу, o7г
Въ конeцъ, да не растли1ши, pал0мъ пёсни ґсaфу, o7д
Въ конeцъ, въ пёснехъ, pал0мъ ґсaфу, пёснь ко ґссmрjанину, o7є
Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ ґсaфу, o7ѕ
Тропари2, глaсъ ѕ7
Мlтва

Каfjсма №i. (Pал0мъ o7з-п7д)

Рaзума ґсaфу, o7з
Pал0мъ ґсaфу, o7и
Въ конeцъ, њ и3змёншихсz, свидёніе ґсaфу, pал0мъ o7f
Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ ґсaфу, п7
Pал0мъ ґсaфу, п7а
Пёснь pалмA ґсaфу, п7в
Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7г
Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7д
Тропари2, глaсъ з7
Мlтва

Каfjсма в7i. (Pал0мъ п7є-§)

Мlтва дв7ду, п7є
СынHмъ корewвымъ, pал0мъ пёсни, п7ѕ
Пёснь pалмA сынHмъ корewвымъ, въ конeцъ, њ маелefэ є4же tвэщaти, рaзума є3мaну ї}льтzнину, п7з
Рaзума є3faма ї}льтzнина, п7и
Мlтва мwmсeа человёка б9іz, п7f
ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й, §
Тропари2, глaсъ з7
Мlтва

Каfjсма Gi. (Pал0мъ §а-R)

Pал0мъ пёсни, въ дeнь суббHтный, §а
Въ дeнь предсуббHтный, внегдA насели1сz землS, хвалA пёсни дв7ду, §в
Pал0мъ дв7ду, въ четвeртый суббHты, §г
ХвалA пёсни дв7ду, не надпи1санъ ў є3врє1й, §д
ХвалA пёсни дв7ду, внегдA д0мъ созидaшесz по плэнeніи, не надпи1санъ ў є3врє1й, §є
Pал0мъ дв7ду, є3гдA землS є3гw2 ўстроsшесz, не надпи1санъ ў є3врє1й, §ѕ
Pал0мъ дв7ду, §з
Pал0мъ дв7ду, §и
Pал0мъ дв7ду во и3сповёданіе, §f
Pал0мъ дв7ду, R
Тропари2, глaсъ }
Мlтва

Каfjсма д7i. (Pал0мъ Rа-Rд)

Моли1тва ни1щагw, є3гдA ўнhетъ и3 пред8 гDемъ проліeтъ молeніе своE, Rа
Pал0мъ дв7ду, Rв
Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг
Ґллилyіа, Rд
Тропари2, глaсъ }
Мlтва

Каfjсма є7i. (Pал0мъ Rє-Rи)

Ґллилyіа, Rє
Ґллилyіа, Rѕ
Пёснь, pал0мъ дв7ду, Rз
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, Rи
Тропари2, глaсъ №
Мlтва

Каfjсма ѕ7i. (Pал0мъ Rf-рз7i)

Pал0мъ дв7ду, Rf
Ґллилyіа, Ri
Ґллилyіа, pал0мъ, р№i
Ґллилyіа, рв7i
Ґллилyіа, рGi
Ґллилyіа, рд7i
Ґллилyіа, рє7i
Ґллилyіа, рѕ7i
Ґллилyіа, рз7i
Тропари2, глaсъ №
Мlтва

Каfjсма з7i. (Pал0мъ р}i)

Ґллилyіа, р}i
Тропари2, глaсъ №
Мlтва

Каfjсма }i. (Pал0мъ рf7i-рlг)

Пёснь степeней, рf7i
Пёснь степeней, Rк
Пёснь степeней, рк7а
Пёснь степeней, рк7в
Пёснь степeней, рк7г
Пёснь степeней, рк7д
Пёснь степeней, рк7є
Пёснь степeней, рк7ѕ
Пёснь степeней, рк7з
Пёснь степeней рк7и
Пёснь степeней, рк7f
Пёснь степeней, Rл
Пёснь степeней, рlа
Пёснь степeней, рlв
Пёснь степeней, рlг
Тропари2, глaсъ в7
Мlтва

Каfjсма f7i. (Pал0мъ рlд-рм7в)

Ґллилyіа, рlд
Ґллилyіа, рlє
Дв7ду їеремjемъ, рlѕ
Pал0мъ дв7ду, ґггeа и3 захaріи, рlз
Въ конeцъ дв7ду, pал0мъ захaріинъ, въ разсёzніи, рlи
Въ конeцъ, pал0мъ дв7ду, рlf
Pал0мъ дв7ду, Rм
Рaзума дв7ду, внегдA бhти є3мY въ вертeпэ молsщемусz, рм7а
Pал0мъ дв7ду, є3гдA гонsше є3го2 ґвессалHмъ сhнъ є3гw2, рм7в
Тропари2, глaсъ №
Мlтва

Каfjсма к. (Pал0мъ рм7г-Rн)

Pал0мъ дв7ду, къ голіafу, рм7г
ХвалA дв7ду, рм7д
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7є
Ґллилyіа, рм7ѕ
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7з
Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7и
Ґллилyіа, рм7f
Ґллилyіа, Rн
Сeй pал0мъ nс0бь пи1санъ, дв7довъ, и3 внЁ числA Rн pалмHвъ, внегдA є3диноб0рствоваше на голіafа.
Та1кже тропари2, глaсъ }
Мlтва

Мlтвы по совершeніи чтeніz pалти1рьи

Дост0йнw є4сть
Трис™0е
Моли1тва ко прес™эй трbце
Моли1тва гDнz
Тропари2, глaсъ ѕ7
Посeмъ глаг0ли мlтву сію2 со внимaніемъ
Њкончaніе
Кончaетъ…

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
6. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.