Псалтир

ХвалA пёсни дв7довы, не надпи1санъ ў є3врє1й, §

Живhй въ п0мощи вhшнzгw, въ кр0вэ бGа нбcнагw водвори1тсz,

Речeтъ гDеви: застyпникъ м0й є3си2 и3 прибёжище моE, бGъ м0й, и3 ўповaю на него2.

Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сёти л0вчи и3 t словесE мzтeжна:

ПлещмA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 крилB є3гw2 надёешисz: nрyжіемъ њбhдетъ тS и4стина є3гw2.

Не ўбои1шисz t стрaха нощнaгw, t стрэлы2 летsщіz во дни2,

T вeщи во тмЁ преходsщіz, t срsща и3 бёса полyденнагw.

Падeтъ t страны2 твоеS тhсzща, и3 тмA њдеснyю тебє2, къ тебё же не прибли1житсz:

Nбaче nчи1ма твои1ма см0триши и3 воздаsніе грёшникwвъ ќзриши.

Ћкw ты2, гDи, ўповaніе моE: вhшнzго положи1лъ є3си2 прибёжище твоE.

Не пріи1детъ къ тебЁ ѕло2, и3 рaна не прибли1житсz тэлеси2 твоемY:

Ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ заповёсть њ тебЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ.

На рукaхъ в0змутъ тS, да не когдA преткнeши њ кaмень н0гу твою2:

На ѓспіда и3 васілjска настyпиши, и3 поперeши львA и3 ѕмjz.

Ћкw на мS ўповA, и3 и3збaвлю и5: покрhю и5, ћкw познA и4мz моE.

Воззовeтъ ко мнЁ, и3 ўслhшу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 прослaвлю є3го2:

Долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY сп7сeніе моE.

Слaва:

По в7i-й каfjсмэ: Трис™0е, по Џ§е нaшъ:

 

Коментарисање није више омогућено.