Псалтир

Въ конeцъ, њ и3змёншихсz, свидёніе ґсaфу, pал0мъ o7f

Пасhй ї}лz вонми2: наставлszй ћкw nвчA їHсифа, сэдsй на херувjмэхъ, kви1сz:

Пред8 є3фрeмомъ и3 веніамjномъ и3 манассjемъ воздви1гни си1лу твою2, и3 пріиди2 во є4же сп7сти2 нaсъ.

Б9е, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.

ГDи б9е си1лъ, док0лэ гнёваешисz на моли1тву р†бъ твои1хъ;

Напитaеши нaсъ хлёбомъ слeзнымъ, и3 напои1ши нaсъ слезaми въ мёру.

Положи1лъ є3си2 нaсъ въ прерэкaніе сосёдwмъ нaшымъ, и3 врази2 нaши подражни1ша ны2.

ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.

Віногрaдъ и3з8 є3гЂпта пренeслъ є3си2: и3згнaлъ є3си2 kзhки, и3 насади1лъ є3си2 и5:

Путесотвори1лъ є3си2 пред8 ни1мъ, и3 насади1лъ є3си2 корє1ніz є3гw2, и3 и3сп0лни зeмлю.

Покры2 г0ры сёнь є3гw2, и3 вBтвіz є3гw2 кeдры б9іz:

ПрострE р0зги є3гw2 до м0рz, и3 дaже до рёкъ џтрасли є3гw2.

Вскyю низложи1лъ є3си2 њпл0тъ є3гw2, и3 њб8имaютъ и5 вси2 мимоходsщіи путeмъ;

ЊзобA и5 вeпрь t дубрaвы, и3 ўединeнный ди1вій поzдE и5.

Б9е си1лъ, њбрати1сz u5бо, и3 при1зри съ нб7сE и3 ви1ждь, и3 посэти2 віногрaдъ сeй:

И# соверши2 и5, є3г0же насади2 десни1ца твоS, и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ.

Пожжeнъ nгнeмъ и3 раск0панъ: t запрещeніz лицA твоегw2 поги1бнутъ.

Да бyдетъ рукA твоS на мyжа десни1цы твоеS и3 на сhна человёческаго, є3г0же ўкрэпи1лъ є3си2 себЁ,

И# не tстyпимъ t тебє2: њживи1ши ны2, и3 и4мz твоE призовeмъ.

ГDи б9е си1лъ, њбрати1 ны, и3 просвэти2 лицE твоE, и3 спасeмсz.

 

Коментарисање није више омогућено.