Псалтир

Pал0мъ дв7ду, њ мірстёмъ бытіи2, Rг

Бlгослови2, душE моS, гDа. ГDи б9е м0й, возвели1чилсz є3си2 ѕэлw2: во и3сповёданіе и3 въ велелёпоту њблeклсz є3си2:

Њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, простирazй нeбо ћкw к0жу:

Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй џблаки на восхождeніе своE, ходsй на крил{ вётрєню:

Творsй ѓгGлы сво‰ дyхи, и3 слуги6 сво‰ плaмень џгненный:

Њсновazй зeмлю на твeрди є3S: не преклони1тсz въ вёкъ вёка.

Бeздна ћкw ри1за њдэsніе є3S, на горaхъ стaнутъ в0ды:

T запрещeніz твоегw2 побёгнутъ, t глaса гр0ма твоегw2 ўбоsтсz.

Восх0дzтъ г0ры, и3 низх0дzтъ полS, въ мёсто є4же њсновaлъ є3си2 и5мъ.

Предёлъ положи1лъ є3си2, є3гHже не прeйдутъ, нижE њбратsтсz покрhти зeмлю.

Посылazй и3ст0чники въ дeбрехъ, посредЁ г0ръ пр0йдутъ в0ды.

Напаsютъ вс‰ ѕвёри сє1льныz, ждyтъ nнaгри въ жaжду свою2.

На тhхъ пти6цы небє1сныz привитaютъ: t среды2 кaменіz дадsтъ глaсъ.

Напаszй г0ры t превhспреннихъ свои1хъ: t плодA дёлъ твои1хъ насhтитсz землS.

Прозzбazй травY скотHмъ, и3 ѕлaкъ на слyжбу человёкwмъ, и3звести2 хлёбъ t земли2:

И# віно2 весели1тъ сeрдце человёка, ўмaстити лицE є3лeемъ: и3 хлёбъ сeрдце человёка ўкрэпи1тъ.

Насhтzтсz древA пwльскaz, кeдри лівaнстіи, и5хже є3си2 насади1лъ:

Тaмw пти6цы вогнэздsтсz, є3рwдjево жили1ще предводи1тельствуетъ и4ми.

Г0ры высHкіz є3лeнємъ, кaмень прибёжище зazцємъ.

Сотвори1лъ є4сть лунY во временA: с0лнце познA зaпадъ св0й.

Положи1лъ є3си2 тмY, и3 бhсть н0щь, въ нeйже пр0йдутъ вси2 ѕвёріе дубрaвніи,

СкЂмни рыкaющіи восхи1тити и3 взыскaти t бGа пи1щу себЁ.

ВозсіS с0лнце, и3 собрaшасz, и3 въ л0жахъ свои1хъ лsгутъ.

И#зhдетъ человёкъ на дёло своE и3 на дёланіе своE до вeчера.

Ћкw возвели1чишасz дэлA тво‰, гDи: вс‰ премdростію сотвори1лъ є3си2: и3сп0лнисz землS твaри твоеS.

СіE м0ре вели1кое и3 прострaнное: тaмw гaди, и4хже нёсть числA, живHтнаz м†лаz съ вели1кими:

Тaмw корабли2 преплaваютъ, ѕмjй сeй, є3г0же создaлъ є3си2 ругaтисz є3мY.

Вс‰ къ тебЁ чaютъ, дaти пи1щу и5мъ во блaго врeмz.

Дaвшу тебЁ и5мъ, соберyтъ: tвeрзшу тебЁ рyку, всsчєскаz и3сп0лнzтсz блaгости:

Tврaщшу же тебЁ лицE, возмzтyтсz: tи1меши дyхъ и4хъ, и3 и3счeзнутъ и3 въ пeрсть свою2 возвратsтсz:

П0слеши д¦а твоего2, и3 сози1ждутсz, и3 њбнови1ши лицE земли2.

Бyди слaва гDнz во вёки: возвесели1тсz гDь њ дёлэхъ свои1хъ:

Призирazй на зeмлю и3 творsй ю5 трzсти1сz: прикасazйсz горaмъ, и3 дымsтсz.

Воспою2 гDеви въ животЁ моeмъ, пою2 бGу моемY, д0ндеже є4смь:

Да ўслади1тсz є3мY бесёда моS, ѓзъ же возвеселю1сz њ гDэ.

Да и3счeзнутъ грBшницы t земли2, и3 беззакHнницы, ћкоже не бhти и5мъ. Бlгослови2, душE моS, гDа.

Слaва:

 

Коментарисање није више омогућено.