Псалтир

Въ конeцъ, њ їдіfyмэ, pал0мъ ґсaфу, o7ѕ

Глaсомъ мои1мъ ко гDу воззвaхъ, глaсомъ мои1мъ къ бGу, и3 внsтъ ми2.

Въ дeнь ск0рби моеS бGа взыскaхъ рукaма мои1ма, н0щію пред8 ни1мъ, и3 не прельщeнъ бhхъ: tвeржесz ўтёшитисz душA моS.

Помzнyхъ бGа и3 возвесели1хсz, поглумлsхсz, и3 малодyшствоваше дyхъ м0й.

Предвари1стэ стражбы6 џчи мои2: смzт0хсz и3 не глаг0лахъ.

Помhслихъ дни6 пє1рвыz, и3 лBта вBчнаz помzнyхъ, и3 поучaхсz:

Н0щію сeрдцемъ мои1мъ глумлsхсz, и3 тужaше дyхъ м0й:

Е#дA во вёки tри1нетъ гDь и3 не приложи1тъ бlговоли1ти пaки;

И#ли2 до концA млcть свою2 tсэчeтъ, скончA глаг0лъ t р0да въ р0дъ;

Е#дA забyдетъ ўщeдрити бGъ; и3ли2 ўдержи1тъ во гнёвэ своeмъ щедрHты сво‰;

И# рёхъ: нhнэ начaхъ, сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw.

Помzнyхъ дэлA гDнz: ћкw помzнY t начaла чудесA тво‰,

И# поучyсz во всёхъ дёлэхъ твои1хъ, и3 въ начинaніихъ твои1хъ поглумлю1сz.

Б9е, во с™ёмъ пyть тв0й: кто2 бGъ вeлій, ћкw бGъ нaшъ;

Ты2 є3си2 бGъ творsй чудесA: сказaлъ є3си2 въ лю1дехъ си1лу твою2,

И#збaвилъ є3си2 мhшцею твоeю лю1ди тво‰, сhны ї†кwвли и3 їHсифwвы.

Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды и3 ўбоsшасz: смzт0шасz бє1здны.

Мн0жество шyма в0дъ: глaсъ дaша џблацы, и4бо стрёлы тво‰ прех0дzтъ.

Глaсъ гр0ма твоегw2 въ колеси2, њсвэти1ша мHлніz тво‰ вселeнную: подви1жесz и3 трeпетна бhсть землS.

Въ м0ри путіE твои2, и3 стєзи2 тво‰ въ водaхъ мн0гихъ, и3 слэды2 твои2 не познaютсz.

Настaвилъ є3си2 ћкw џвцы лю1ди тво‰ рук0ю мwmсeовою и3 ґарHнею.

Слaва:

По ‹-й каfjсмэ: Трис™0е, по Џ§е нaшъ:

 

Коментарисање није више омогућено.