Псалтир

Ґллилyіа, рlд

Хвали1те и4мz гDне, хвали1те, раби2 гDа,

Стоsщіи во хрaмэ гDни, во дв0рэхъ д0му бGа нaшегw.

Хвали1те гDа, ћкw блaгъ гDь: п0йте и4мени є3гw2, ћкw добро2:

Ћкw їaкwва и3збрA себЁ гDь, ї}лz въ достоsніе себЁ:

Ћкw ѓзъ познaхъ, ћкw вeлій гDь, и3 гDь нaшъ над8 всёми б0ги:

Вс‰, є3ли6ка восхотЁ гDь, сотвори2 на нб7си2 и3 на земли2, въ морsхъ и3 во всёхъ бeзднахъ.

ВозводS џблаки t послёднихъ земли2, мHлніи въ д0ждь сотвори2, и3зводsй вётры t сокр0вищъ свои1хъ.

И$же порази2 пeрвенцы є3гЂпєтскіz t человёка до скотA:

ПослA знaмєніz и3 чудесA посредЁ тебє2, є3гЂпте, на фараHна и3 на вс‰ рабы6 є3гw2.

И$же порази2 kзhки мнHги и3 и3зби2 цари2 крёпки:

СиHна царS ґморрeйска и3 w4га царS васaнска, и3 вс‰ ц†рствіz хана†нска:

И# дадE зeмлю и4хъ достоsніе, достоsніе ї}лю лю1демъ свои6мъ.

ГDи, и4мz твоE въ вёкъ, и3 пaмzть твоS въ р0дъ и3 р0дъ:

Ћкw суди1ти и4мать гDь лю1демъ свои6мъ, и3 њ рабёхъ свои1хъ ўм0литсz.

Јдwли kзы6къ сребро2 и3 злaто, дэлA рyкъ человёческихъ:

ЎстA и4мутъ, и3 не возглаг0лютъ: џчи и4мутъ, и3 не ќзрzтъ:

Ќши и4мутъ, и3 не ўслhшатъ: нижe бо є4сть дyхъ во ўстёхъ и4хъ.

Под0бни и5мъ да бyдутъ творsщіи | и3 вси2 надёющіисz на нS.

Д0ме ї}левъ, бlгослови1те гDа: д0ме ґарHнь, бlгослови1те гDа: д0ме леvjинъ, бlгослови1те гDа:

Боsщіисz гDа, бlгослови1те гDа.

Бlгословeнъ гDь t сіHна, живhй во їеrли1мэ.

 

Коментарисање није више омогућено.