Псалтир

Ґллилyіа, ґггeа и3 захaріи, рм7и

Хвали1те гDа съ нб7съ, хвали1те є3го2 въ вhшнихъ.

Хвали1те є3го2 вси2 ѓгGли є3гw2: хвали1те є3го2, вс‰ си6лы є3гw2.

Хвали1те є3го2, с0лнце и3 лунA: хвали1те є3го2 вс‰ ѕвёзды и3 свётъ.

Хвали1те є3го2, нб7сA нб7съ и3 водA, ћже превhше небeсъ.

Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw т0й речE, и3 бhша: т0й повелЁ, и3 создaшасz.

Постaви | въ вёкъ и3 въ вёкъ вёка: повелёніе положи2, и3 не ми1мw и4детъ.

Хвали1те гDа t земли2, ѕмjевє и3 вс‰ бє1здны:

Џгнь, грaдъ, снёгъ, г0лоть, дyхъ бyренъ, твор‰щаz сл0во є3гw2:

Г0ры и3 вси2 х0лми, древA плодонHсна и3 вси2 кeдри:

Ѕвёріе и3 вси2 ск0ти, гaди и3 пти6цы перн†ты:

Цaріе зeмстіи и3 вси2 лю1діе, кн‰зи и3 вси2 судіи6 зeмстіи:

Ю$нwши и3 дBвы, стaрцы съ ю4нотами.

Да восхвaлzтъ и4мz гDне: ћкw вознесeсz и4мz тогw2 є3ди1нагw, и3сповёданіе є3гw2 на земли2 и3 на нб7си2.

И# вознесeтъ р0гъ людeй свои1хъ: пёснь всBмъ прпdбнымъ є3гw2, сыновHмъ ї}лєвымъ, лю1демъ приближaющымсz є3мY.

 

Коментарисање није више омогућено.