Псалтир

Пёснь pалмA ґсaфу, п7в

Б9е, кто2 ўпод0битсz тебЁ; не премолчи2, нижE ўкроти2, б9е:

Ћкw сE, врази2 твои2 возшумёша, и3 ненави1дzщіи тS воздвиг0ша главY.

На лю1ди тво‰ лукaвноваша в0лею, и3 совэщaша на с™ы6z тво‰.

Рёша: пріиди1те и3 потреби1мъ | t kзы6къ, и3 не помzнeтсz и4мz ї}лево ктомY.

Ћкw совэщaша є3диномышлeніемъ вкyпэ, на тS завётъ завэщaша:

Селє1ніz їдумє1йска и3 їсмaиліте, мwaвъ и3 ґгaрzне,

Гевaлъ и3 ґммHнъ и3 ґмали1къ, и3ноплемє1нницы съ живyщими въ тЂрэ:

И$бо и3 ґссyръ пріи1де съ ни1ми, бhша въ заступлeніе сыновHмъ лHтwвымъ:

Сотвори2 и5мъ ћкw мадіaму и3 сісaрэ, ћкw їавjму въ пот0цэ кjссовэ:

Потреби1шасz во ґендHрэ, бhша ћкw гн0й земнhй.

Положи2 кн‰зи и4хъ ћкw nри1ва и3 зи1ва, и3 зевeа и3 салмaна, вс‰ кн‰зи и4хъ,

И$же рёша: да наслёдимъ себЁ с™и1лище б9іе.

Б9е м0й, положи2 | ћкw к0ло, ћкw тр0сть пред8 лицeмъ вётра.

Ћкw џгнь попалszй дубр†вы, ћкw плaмень пожигazй г0ры:

Тaкw поженeши | бyрею твоeю, и3 гнёвомъ твои1мъ смzтeши |.

И#сп0лни ли1ца и4хъ безчeстіz, и3 взhщутъ и4мене твоегw2, гDи.

Да постыдsтсz и3 смzтyтсz въ вёкъ вёка, и3 посрaмzтсz и3 поги1бнутъ.

И# да познaютъ, ћкw и4мz тебЁ гDь, ты2 є3ди1нъ вhшній по всeй земли2.

 

Коментарисање није више омогућено.