Псалтир

Въ конeцъ, њ точи1лэхъ, pал0мъ дв7ду, }

ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2, ћкw взsтсz великолёпіе твоE превhше нб7съ.

И#з8 ќстъ младeнєцъ и3 ссyщихъ соверши1лъ є3си2 хвалY, вр†гъ твои1хъ рaди, є4же разруши1ти врагA и3 мeстника.

Ћкw ўзрю2 небесA, дэлA пє1рстъ твои1хъ, лунY и3 ѕвёзды, ±же ты2 њсновaлъ є3си2.

Что2 є4сть человёкъ, ћкw п0мниши є3го2; и3ли2 сhнъ человёчь, ћкw посэщaеши є3го2;

Ўмaлилъ є3си2 є3го2 мaлымъ чи1мъ t ѓгGлъ, слaвою и3 чeстію вэнчaлъ є3си2 є3го2: и3 постaвилъ є3си2 є3го2 над8 дёлы рукY твоє1ю, вс‰ покори1лъ є3си2 под8 н0зэ є3гw2:

Џвцы и3 волы2 вс‰, є3щe же и3 скоты2 пwльскjz, пти6цы небє1сныz и3 ры6бы морск‡z, преходsщыz стєзи2 морск‡z.

ГDи гDь нaшъ, ћкw чyдно и4мz твоE по всeй земли2.

Слaва:

По №-й каfjсмэ: Трис™0е, по Џ§е нaшъ:

 

Коментарисање није више омогућено.