Псалтир

Въ конeцъ, сынHмъ корewвымъ, pал0мъ, п7д

Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль.

Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ.

Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS.

Возврати2 нaсъ, б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ.

Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ;

Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2, и3 лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ.

Kви2 нaмъ, гDи, млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ.

Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰, и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY.

Nбaче бли1з8 боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу.

Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz:

И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че:

И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й.

Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ, и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Слaва:

По №i-й каfjсмэ: Трис™0е, по Џ§е нaшъ:

 

Коментарисање није више омогућено.