POUKE OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

POUKE
OGLASITELJNE I TAJNOVODSTVENE

 

 
OGLASITELJNA POUKA TREĆA[1]
 
1. Veselite se nebesa i raduj se zemljo zbog onih koji žele da se okrope isopom i da se očiste isopom duhovnim i silom Onoga koji je za vreme svoga stradanja isopom i trskom bio pojen. Neka se raduju nebeske sile, a duše, kojima predstoji susret sa duhovnim Ženihom, neka se dostojno pripreme. Glas u pustinji vapije: pripremite put Gospodnji.[2] Nije ovo mala stvar; nije reč o običnom telesnom susretanju, nego susret izabranih po veri sa sveispitujućim Duhom. Svetovna supružanstva i bračni savezi ne mogu se sa ovim adekvatno porediti; mladoženja lako pristaje na ženidbu kada vidi bogatstvo ili telesnu lepotu; a ovde nije reč o lepoti tela, nego je u pitanju neuprljana savest duše; bogatstvo se ne osuđuje, ali se potražuje bogatstvo duševne pobožnosti. Dakle, čeda odabrana, pazite na Jovana koji viče ispravite put Gospodnji;[3] nastojte da uništite sve prepreke i sablazni kako biste hodili putem u večni život. Nelicemernom verom očistite duše vaše koje su sasud za primanje Duha Svetog. Počnite pokajanjem da mijete odeću vašu da biste bili čisti kada vas pozovu u bračnu ložu. Mada Ženih poziva sve, bez izuzetka, jer blagodat je štedra i mada glas gromoglasnika sabira sve, ipak On lično pravi razliku među zvanicama. Da se ne desi nekome od sabranih, čija su imena unesena u nebeski spisak, da čuje one reči: prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenog ruha?[4] Neka svaki od vas čuje: dobro, slugo verni i dobri, u malom si mi bio veran, nad mnogima ću te postaviti; uđi u radost Gospoda tvoga[5]. Sve do sada ti si stajao iza vrata! O, kada bi svaki od vas mogao kazati: uveo me je car u ložnicu svoju. Neka se raduje duša moja u Gospodu; obukao me je u rizu spasenja i u odeću veselja odenuo me je; kao na mladoženju stavio mi je venac i kao nevestu me je ukrasio lepotom.[6] neka duša svakoga od vas pokaže svoju čistotu, da bude bez prljavštine, bez poroka i tome sličnog;[7] ne kažem vam da ovo treba da bude pre primanja blagodati, jer, zašto bih vas onda pozivao na oproštaj grehova? Nego, kada vam se daruje blagodat, neka sa njom bude saglasna vaša savest i neka ostane neuprljana.
2. Veliko je ovo delo, zaista, braćo! Zbog toga mu pristupite trezveno. Svaki od vas će stati pred Boga koga okružuju mirijade anđeoske vojske. Duh Sveti će pečatiti vaše duše. Bićete odabrani za vojsku velikoga Cara. Dakle, oraspoložite i pripremite sebe, ne oblačite se u skupocenu odeću, nego u pobožnu dušu koja se ogleda u čistoj savesti. Krštenju ne pristupaj kao običnoj vodi, nego kao duhovnoj blagodati koja se kroz vodu i vodom daruje. Kao što se žrtva, po prirodi svojoj prosta, oskrnavljuje prizivanjem demona, tako i obična voda, dobivši silu prizivanjem Duha Svetoga i Hrista i Oca, postaje sveta. Pošto se čovek sastoji iz dve prirode, duše i tela, očišćenje takođe mora biti dvojako: bestelesno radi bestelesnog i telesno radi tela. Voda čisti telo, a Duh pečati dušu, kako bismo Bogu pristupili okropljenim srcem i telom, umivenim čistom vodom. Kada budeš silazio u vodu, nemoj o njoj razmišljati kao o običnoj, nego uzdanjem u dejstvo Duha Svetog nadaj se spasenju. Bez jednog i bez drugog nemoguće je dostići savršenstvo. Ne govorim ovo ja, nego Gospod Isus Hristos koji u svemu ovome ima vlast. On kaže: ako se ko ne rodi OZGO, i dodaje reči: vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Božije.[8] Ni onaj ko se krsti samo vodom, a nije udostojen Duha, nema na sebi savršenu blagodat; međutim, ni onaj koji je po svojim delima dobar, ali nije zapečaćen vodom, neće ući u Carstvo nebesko. Reč je smela, ali nije moja; tako je odredio Isus. Evo vam dokaza iz Pisma: Kornilije beše pravedan čovek koji se udostojio da vidi anđela; njegove molitve i milostinja na nebesima obrazovaše prekrasni spomenik. Došao je Petar i na verujuće se izlio Duh i oni počeše govoriti drugim jezicima i prorokovaše; Pismo tada svedoči da im je Petar i posle ove duhovne blagodati zapovedio da se krste u ime Isusa Hrista, kako bi nakon rođenja duše verom, posredstvom vode, i njihovo telo primilo blagodat. Ako neko baš želi da zna zbog čega se kroz vodu, a ne kroz neku drugu stihiju daruje blagodat, pronaći će odgovor u Pismu božanskom. Voda je nešto osobeno i najbolje od četiri vidljive stihije sveta. Nebo predstavlja stanište anđela, ali nebesa su od vode. Zemlja je stanište čovekovo, ali i zemlja je od vode. I pre šestodnevnog dovođenja u poredak tvorevine, Duh. Božiji je lebdeo nad vodom. Načelo sveta je voda; načelo evanđelja je Jordan. Oslobođenje Izrailja od Faraona izvršilo se kroz vodu mora, a oslobođenje sveta od grehova savršava se omivanjem vodom, dejstvom Reči Božije. Gde god Bog stupa u savez sa bilo kim tu je i voda. Sa Nojem je zaključen savez nakon potopa; na Sinaju je zaključen savez sa Izrailjem, opet posredstvom vode i crvenice i isopa. Ilija se uznosi na nebo, ali i tu je voda prisutna. Najpre je prošao kroz Jordan, a potom je uznesen na nebo. Prvosveštenik najpre pere ruke, a potom prinosi dim i kad na žrtvu. Aaron se najpre umio, a potom je proizveden u čin prvosveštenika. Kako bi on mogao prinositi molitve za druge, ako sam nije opran vodom? Umivaonica koja se nalazila u skiniji simvolizovala je Krštenje.
3. Krštenje je kraj Starog zaveta i početak Novog. Njega je počeo Jovan da vrši, a od Jovana niko nije veći od onih koji su rođeni od žene;[9] On je svršetak proroka: svi proroci i zakon do Jovana su; on je početak evanđeoskih dejstava pošto začalo evanđelja Isusa Hrista beše Jovan Krstitelj.[10] Reći ćeš da je Ilija Tesvićanin uzet na nebo, ali ipak znaj da on nije veći od Jovana. Prenesen je na nebo Enoh, ali ni on nije veći od Jovana. Mojsej beše najveličanstveniji zakonodavac, ali i svi ostali proroci behu veličanstveni; međutim, ni oni nisu veći od Jovana. Ne usuđujem se da poredim proroke među sobom, ali je sam Vladika njihov i naš, Gospod Isus Hristos doneo sud: nije rođen od žene veći od Jovana; Gospod ne kaže rođeni od djeva, nego od žena. Veliki služitelj se poredi sa saslužiteljima: prevashodnost i blagodat Sina neuporedivi su sa slugama. Vidiš li kakvog je čoveka Gospod odabrao za preteču ove blagodati? Bednog, ljubitelja pustinje, ali ne čoveka mrska i opadača; on je jeo akride i imao je okriljenu dušu; hranio se medom i reči mu behu slađe i korisnije od meda; nosio je odeću od kamilje dlake i u svemu je bio obrazac podvižničkog života; još u utrobi majke svoje osvetio ga je Duh Sveti. Istina, na isti način je osvećen bio i Jeremija, ali Jeremija nije proricao još u utrobi majke. Jedino je Jovan, još u utrobi majke svoje, zaigrao od radosti.[11] Ne videći telesnim očima, on je Vladiku poznao duhom svojim. Pošto je blagodat Krštenja veliko delo, bilo je potrebno da i njezin prvi savršitelj bude velik.
4. On je krstio u Jordanu, a dolazio mu je ceo Jerusalim i primao početak Krštenja. Sva najveća blaga su u Jerusalimu. Međutim, dobro znajte, Jerusalimljani, na koji način su od njega dobijali Krštenje oni koji su mu dolazili: oni su svi odreda ispovedali grehe svoje! Najpre su oni otkrili rane svoje, a potom je on davao lek; svima koji poverovaše on je darovao iskupljenje od večnog ognja. Ako sam želiš da se uveriš da Jovanovo krštenje beše iskupljenje od pretećeg ognja, onda čuj šta on kaže: porodi aspidini, ko vam kaza da bežite od predstojećeg ognja.[12] Dakle, nemojte više biti porod aspidin; iako to pre bejaste preobrazite se i neka o tome svedoči vaš način pređašnjeg i grešnog života. Svaka zmija koristi uske procepe i kada prođe kroz njih ostavi iza sebe svoju staru kožu i skinuvši sa sebe starost, izlazi podmlađena telom. Tako isto i ti, kaže on, pođi uskim putem i prođi kroz tesna vrata; iznuravajući se postom, izgoni iz sebe to što te upropašćuje. Svuci starog čoveka sa svim delima njegovim[13] i kaži ove reči koje se nalaze u himnama: skinuh odeću svoju, kako da se obučem u nju.[14] Ali, da nema možda među vama čoveka licemera koji se tobož uprepodobio, ali ne od srca, pa da oponaša Simona maga koji nije došao da bi primio blagodat, nego da bi iskušao to što se daruje? Neka i takav čuje reči Jovanove: već je i sekira kod korena i svako drvo koje ne rađa rod dobri biće sasečeno i u vatru bačeno.[15] Sudija je ovde neumoljiv: napustite licemerje.
5. Šta, dakle, treba činiti? Koji su plodovi pokajanja? Koji ima dve haljine, neka da onome ko nema.[16] Taj koji je učio ovome, stoji da mu se veruje. On sam je prvi ispunio to što je i rekao. On je govorio bez zazora: savest Ga nije prekorevala, niti je vezivala njegov jezik. I koji ima brašna, neka isto učini. Ti želiš da primiš Duha Svetoga, a čuvstvenu hranu ne deliš bednima? Tražiš veliko, a ne udeljuješ u malom? Makar bio carinik ili bludnik, nadaj se spasenju. Carinici i bludnici pre vas će ući u Carstvo Božije.[17] I Pavle svedoči o ovome i kaže: ni bludnici, ni idoloslužitelji, ni oni koje on dalje nabraja neće naslediti Carstvo Božije. I vi bejaste ovakvi, ali se opraste i posvetiste.[18] On nije kazao vi jeste, nego vi bejaste. Greh neznanja se oprašta, ali ukorenjeno zlo se osuđuje.
6. Sam jedinorođeni Sin Božiji proslavio je Krštenje za tebe. Zašto da govorim samo o čoveku? Velik beše Jovan, ali ne može se ni uporediti sa Gospodom! Gromoglasan beše njegov glas u pustinji, ali šta je to u odnosu sa ovom Rečju? Veoma je znamenit prethodnik, ali šta je on u poređenju sa Carem? Znamenit je taj koji krštava vodom, ali šta je on u poređenju sa Onim koji krštava Duhom Svetim i ognjem? Spasitelj je Duhom Svetim krstio Apostole kada se iznenada čuo sa neba šum, kao da duva snažan vetar i cela kuća u kojoj su se nalazili ispunila se dihanjem, i nad njima se pojaviše plameni jezičci i sedoše na svakoga od njih. I svi se ispuniše Duha Svetoga.[19]
7. Ko se ne krsti, nema mu spasenja, osim mučenika koji i bez vode primaju Carstvo nebesko. Spasitelj je iskupio vaseljenu Krstom i bio je proboden u rebro i iz utrobe je potekla krv i voda da bi se jedni, u vreme mira, krstili vodom, a drugi u vreme gonjenja, svojom sopstvenom krvlju. Da je Spasitelj i mučeništvo nazvao krštenjem poslušajte reč: možete li piti čašu koju ja pijem i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim?[20] Mučenici poznaše ovo i postadoše prizor i svetu i anđelima i čoveku; i ti ćeš blagovremeno doznati ovo, ali sada još nije vreme da ti o tome govorim.
8. Svojim krštenjem Isus je posvetio krštenje. Ako se Sin Božiji krstio, koji pobožan čovek onda može da prezire krštenje? On se nije krstio da bi dobio oproštaj grehova (On je bezgrešan), nego kao bezgrešan krstio se radi toga da bi nama grešnima, koji se krštavamo, darovao božanstvenu blagodat i slavu. On sam je u ovaploćenju, kao i sva deca, uzeo telo i krv da bismo i mi, postavši učesnici sa njim u njegovom ovaploćenom javljanju, mogli primiti slavu zajedno sa spasenjem. Po Jovovim rečima u vodi se nalazio drakon koji je mogao progutati ceo Jordan. Dakle, pošto je trebalo skršiti glavu drakonu On je, sišavši u vodu, vezao osililog se, da bismo mi time primili silu da možemo stajati na glave zmijama i skorpijama. To nije bila mala zver, nego strašna i velika. Svekoliki ribolovački pribor nije mogao da zahvati i podnese mali delić kože njegove; ispred njega je išla pogibao koja je ubijala sve koji mu se nađu na putu. Nastao je život da bi se, najzad, prekratilo delovanje smrti, da bismo svi mi, postavši spaseni, mogli uglas kazati: Gde ti je, smrti, žalac? Gde ti je, ade, pobeda?[21] Krštenjem se istupljuje žalac smrti.
9. Sa svojim gresima dolaziš do vode. Međutim, blagodatni priziv koji pečati dušu tvoju neće dozvoliti da te strašni drakon proždere. Postavši mrtav gresima, izlaziš oživotvoren pravdom. Ako si se upodobio Spasiteljevoj smrti,[22] bićeš udostojeni vaskrsenja. Kao što je Hristos, primivši na sebe grehe vaseljene,umro da bi umrtvio greh i vaskrsao tebe pravdom tako i ti, koji silaziš na vodu i na sličan način se sahranjuješ u njoj, kao što je i On bio sahranjen u kamenom grobu, ponovo ustaješ da bi hodio u obnovljenju života.[23] Kada se udostojiš blagodati On će ti darovati snagu da se nosiš sa vražijim silama. Kao što je On četrdeset dana bio iskušavan posle svoga krštenja, ne što ranije nije mogao pobediti đavola, nego što je želeo da sve učini u poretku i postupno, tako i ti koji si ranije, pre krštenja, strepio od susreta sa neprijateljima, sada, primivši blagodat i osnaženje istinom, ohrabri se i ako želiš propovedaj evanđelje.
10. Isus Hristos je Sin Božiji. Međutim, propoved nije počeo pre krštenja. Ako sam Vladika uvažava i ukazuje na poredak vremena, zar mi, sluge, da pristupamo nečemu bez reda? Propoved je počeo onog momenta kada je Duh Sveti sišao na njega u telesnom vidu, u obliku goluba; ne radi toga da bi Ga Isus prvi put video i poznao (On je Duha znao i pre telesnog rođenja svog), nego da bi Duha video i Jovan Krstitelj. Jovan kaže: ja Ga ne videh, ali Onaj koji me je poslao da krstim vodom, taj mi reče: na koga vidiš da silazi Duh i na njemu ostaje, taj je.[24] Ako i ti imaš nelicemernu pobožnost, znaj da će i na tebe sići Duh Sveti. Glas Očev svedočiće i o tebi, ali neće kazati: ovo je Sin,[25] nego: sada je postao sinom mojim. Da bude Sin, to samo njemu pripada pošto u početku beše Reč i Reč beše u Boga i Bog beše Reč.[26] Za njega je kazano: jeste, jer On zaista svagda jeste Sin Božiji; za tebe se kaže: sada je postao, pošto ti ne poseduješ sinovstvo po prirodi,nego ga primaš usinovljenjem. On je večno Sin, a ti takvu blagodat primaš u meri ličnog usavršavanja.
11. Pripremi duhovni sasud da bi mogao postati sin Božiji, naslednik Božiji, sunaslednik Hristov. Ovo ćeš postati samo ako se istinski pripremiš za primanje ovog dara, ako verom želiš da postaneš vernik, ako dobrovoljno skineš starog čoveka. Biće ti oprošteno sve što si učinio, svejedno da li je u pitanju blud, preljuba ili neki drugi vid neuzdržanja. Šta je užasnije nego raspeti Hrista? Krštenje i od ovoga čisti. Onima koji se obratiše Gospodu i upitaše, šta da učinimo ljudi braćo,[27] porazio si nas, Petre, našim prestupima, odgovoreno je: Načalnika života ubiste:[28] Čime zaceliti ovu ranu? Kako očistiti ovakvu prljavštinu? Kako se spasti od ovakve pogiblji? Pokajte se, reče Petar, i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista, Gospoda našeg, radi oproštaja grehova; i primićete dar Duha Svetoga.[29]
12. Neobjašnjivo je Božije čovekoljubije! Ljudi se ne nadaju spasenju, a udostojavaju se Duha Svetoga. Vidiš li silu krštenja? Ako se neko od vas u neznanju odrekao Hrista pred ljudima, ako Ga je neko bogohulnim rečima razapeo, ako je neko zlodelima podvrgao huli učenje njegovo, takav neka se pokaje i neka bude prilježan, jer ta blagodat je sada i u nama. Preni se, Jerusalime, Gospod će sa tebe skinuti sve nepravde tvoje; omiće Gospod prljavštinu sinova svojih i kćeri svojih, duhom suda i duhom znoja;[30] izliće na vas vodu čistu i očistite se od svih grehova vaših.[31] Ustreptaće zbog vas anđeli Božiji i upitaće: ko je ova što ushodi ubeljena, podržana bratom svojim?[32] Jer duša, bivši ranije sluškinja, sada za svoga brata ima samog Vladiku koji prihvata nelicemernu slobodnu volju i potvrđuje: sva si dobra, iskrena moja, zaista si dobra; zubi tvoji su kao ostrižena stada,[33] po čistosrdačnom ispovedanju, i sva si dvoplodna,[34] po dvojakoj blagodati koja je savršena tj. vodom i Duhom. Okončavši poprište posta zadrži u sećanju kazano, prinesi plod dobrih dela da bi, predstavši duhovnom Ženihu, bio udostojen oproštaja grehova od Boga. Njemu slava, zajedno sa Sinom i Duhom Svetim, u sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Govorena u Jerusalimu, bez pripreme, onima koji se pripremaju za prosvećenje: o krštenju, na reči iz poslanice Rimljanima: ili zar ne znate da svi koji se krstismo u Hrista Isusa, u smrt njegovu se krstismo? Tako se sa njim pogrebosmo kroz krštenje u smrt…, i dalje (6:3-4)
 2. Is 40:3
 3. Jn 1:23
 4. Mt 22:12
 5. Mt 25:21
 6. Pesma 1:3; Is 61:10
 7. Ef 5:27
 8. Jn 3:3, 5
 9. Mt 11:11
 10. Mk 1:4
 11. Lk 1:44
 12. Mt 3:7
 13. Kol 3:9
 14. Pesma 5:3
 15. Mt 3:10
 16. Lk 3:11
 17. Mt 21:31
 18. 1Kor 6:9-11
 19. Dela 2:2-4
 20. Mk 10:38
 21. I Kor 15:55
 22. Rm 6:5
 23. Rm 6:4
 24. Jn 1:33
 25. Mt 3:17
 26. Jn 1:1
 27. Dela2:37
 28. Dela 3:15
 29. Dela 2:38
 30. Is 4:4
 31. Jez 26:25
 32. Pesma 8:5
 33. Pesma 1:14; 4:2
 34. Pesma 4:2.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *