Молитве Светима

Ѓvгуста к7д

Мlтва прпdбному ґрсeнію комeльскому, и3з8 ґкafіста.

Q сщ7eннаz главо2, прпdбне џтче, пребlжeнне ѓвво ґрсeніе вели1кій! Не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA, но поминaй нaсъ всегдA во с™hхъ твои1хъ и3 бlгопріsтныхъ мlтвахъ къ бGу. Помzни2 стaдо твоE, є4же сaмъ ўпaслъ є3си2, и3 не забyди посэщaти ч†дъ твои1хъ. Моли2 за ны2, џтче сщ7eнный, за дёти тво‰ духHвныz, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ нбcному цRю2: не премолчи2 за ны2 ко гDу, и3 не прeзри нaсъ, вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS. Поминaй нaсъ недост0йныхъ ў пrт0ла вседержи1телева, и3 не престaй молsсz њ нaсъ ко хrтY бGу: и4бо данA тебЁ бhсть бlгодaть за ны2 моли1тисz. Не мни1мъ бо тS сyща мeртва: ѓще бо тёломъ и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, но и3 по смeрти жи1въ сhй пребывaеши. Не tступaй t нaсъ дyхомъ, сохранsz нaсъ t стрёлъ врaжіихъ и3 всsкіz прeлести бэс0вскіz и3 к0зней діaвольскихъ, пaстырю нaшъ д0брый. Ѓще бо и3 мощeй твои1хъ рaка пред8 nчи1ма нaшима ви1дима є4сть всегдA, но с™az твоS душA со ѓгGльскими в0инствы, со безпл0тными ли6ки, съ нбcными си1лами, ў пrт0ла вседержи1телева предстоsщи, дост0йнw весели1тсz. Вёдуще u5бо тS вои1стину и3 по смeрти жи1ва сyща, тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz: моли1сz њ нaсъ всеси1льному бGу, њ п0льзэ дyшъ нaшихъ, и3 и3спроси2 нaмъ врeмz на покаsніе, да невозбрaннw прeйдемъ t земли2 на нб7о, t мытaрствъ же г0рькихъ, бэсHвъ воздyшныхъ кнzзeй и3 t вёчныz мyки да и3збaвимсz, и3 нбcнагw цrтвіz наслBдницы да бyдемъ со всёми прaведными, t вёка ўгоди1вшими гDу нaшему ї}су хrтY: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ўдали1всz мjра, водвори1лсz є3си2 въ пустhню, и3 тaмw подвизaлсz є3си2 д0брымъ п0двигомъ, пост0мъ и3 мlтвами и3 мн0гимъ терпёніемъ, и3 жи1въ показaлъ є3си2 мнHгаz чудесA: и3 по преставлeніи твоeмъ и3сточaеши разли6чнаz и3сцэлє1ніz съ вёрою приходsщымъ къ честн0му гр0бу твоемY, ґрсeніе џтче нaшъ. Моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.