Молитве Светима

Мaіа в7

Мlтвы с™и1телю ґfанaсію, патріaрху кwнстантіноп0льскому, лубeнскому чудотв0рцу.

Мlтва №, и3з8 слyжбы.

Q с™и1телю хrт0въ, ўг0дниче б9ій ґfанaсіе! Велёніемъ б9іимъ жрeбій служeніz с™и1тельскагw воспріи1мъ и3 кrтъ хrт0въ на рaмена сво‰ возложи1въ, бhлъ є3си2 пaстырь д0брый, свэти1льникъ всесвётлый, ст0лпъ непоколеби1мый, цRкве служи1тель вёрный, їерaрхwвъ начaльникъ, правослaвіz защи1тникъ, нечeстіz и3скорени1тель: сегw2 рaди и3 водвори1лсz є3си2 въ домY гDа твоегw2. ТебE u5бо пр0симъ: моли1сz њ нaсъ, съ вёрою и3 люб0вію притекaющихъ къ чтcны6мъ и3 многоцэлє1бнымъ мощeмъ твои6мъ: не tри1ни просsщихъ ў тебє2 п0мощи въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ. Мlтвою твоeю предстaни ко всевhшнему вLцэ, и3сходaтайствуй ±же на п0льзу дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, и3 tвeрзи нaмъ двє1ри милосeрдіz б9іz. Ходaтайствомъ твои1мъ сохрани2 цRковь с™yю твeрду и3 непоколеби1му t навBтъ врaжіихъ. Моли2 гDа и3 вLку њ здрaвіи и3 бlгодeнствіи бlгочести1вэйшагw, самодержaвнэйшагw, вели1кагw госудaрz нaшегw, їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича всеS рwссjи, и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0мэ, њ всeй палaтэ и3 в0инствэ и4хъ: да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. Соблюди2 њби1тель сію2, въ нeйже всели1лсz є3си2, t всsкихъ бёдъ и3 напaстей и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ: и3 ћкоже въ жи1зни кри6тскіz лю1ди t непрaведнагw ґгaрzнскагw ўбіeніz и3збaвилъ є3си2, тaкw и3 нhнэ на нб7сёхъ непрестaннw моли1сz ко гDу и3збaвитисz нaмъ t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz. Подaждь рyку п0мощи и3 всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ, притекaющымъ къ чтcны6мъ и3 нетлBннымъ мощeмъ твои6мъ и3 въ мlтвахъ свои1хъ тS призывaющымъ. Ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на п0мощь, и4миже вёси судьбaми, да вси2, безприклaдное б9іе милосeрдіе ви1дzще и3 чaемую п0мощь получи1вше, слaвzтъ подaвшаго тебЁ си1лу и3 слaву, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, во є3ди1нэмъ существЁ слaвимаго бGа, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7.

Q вели1кій и3 ди1вный с™и1телю хrт0въ ґfанaсіе бGомyдре, свэти1льниче цRкве вселeнскіz, лубeнскій и3 всеS рwссjи чудотв0рче и3 покрови1телю! Ты2, t ю4ности вс‰ житє1йскаz њстaвль, къ бGу люб0вію и3 дух0внымъ бlгоразyміемъ наставлsемь, ўвэщавaлъ є3си2 вс‰ человёки, глаг0лz: что2 нaмъ богaтство, что2 нaмъ злaто, слaва и3 могyтство; дhмове расходsщисz по воздyху: вс‰ т† и3счeзнутъ, вс‰ т† понесeтъ вётръ! Многорачи1тельно же въ бyдущемъ вёцэ да бyдетъ нaмъ богaтство. Тaкw поучaz, сaмъ щeдръ, бlгосeрдъ, кр0токъ, смирeнъ и3 всBмъ бlгопристyпенъ бhлъ є3си2. Тёмже и3 во ўспeніи твоeмъ всебlгjй гDь тьмочи1сленными чудесы2 њзари2 и3 прослaви нетлBнныz м0щи тво‰. И#мёz u5бо ко гDу дерзновeніе, заступи2 и3 сп7си2 твои1мъ ходaтайствомъ бlгочести1вэйшаго госудaрz нaшего, їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, со всёмъ цaрствующимъ д0момъ и3 всE храни1мое тоб0ю цaрство рwссjйское и3 с™yю њби1тель сію2. Моли2 хrтA бGа, да tпyстzтсz всBмъ нaмъ согрэшє1ніz н†ша вHльнаz и3 невHльнаz, да и3збaвимсz t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t всsкихъ бёдъ и3 скорбeй и3 всsкихъ недyгwвъ. Моли2, да ми1лостивъ бyдетъ всBмъ нaмъ гDь и3 здЁ и3 въ бyдущемъ вёцэ, и3 престaвльшыzсz t нaсъ nтцы2 и3 брaтію, мaтєри и3 сєстры2 и3 ч†да н†ша, въ ли1ки с™hхъ вчини1въ, въ мёстэ свётлэ ўпок0итъ: да предстоsще и3 покланsющесz рaцэ мощeй твои1хъ, и4мамы тS неусыпaющаго мlтвенника и3 предстaтелz њ нaсъ ко гDу, и3 бlгодaрнэ съ люб0вію величaемъ прослaвльшаго и3 послyшающаго тS, въ трbцэ слaвимаго бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ }:

Премyдростію ўчeній твои1хъ цaрствующій грaдъ просвэти1въ, тьмY невёдэніz є3ретjческагw разгнaлъ є3си2, пребlжeнне: твоE бlгословeніе земли2 рwссjйстэй принeслъ є3си2, џтче нaшъ с™и1телю ґfанaсіе, и3дёже скончaвъ течeніе твоE, на крилёхъ чистоты2 возлетёлъ є3си2 въ нбcное цrтво. Моли2 хrтA бGа непрестaннw њ душaхъ нaшихъ.

 

Коментарисање није више омогућено.