Молитве Светима

Їyліа к7в

Мlтва прпdбному корни1лію переслaвскому, чт0маz на паннmхjдахъ пред8 гробни1цею прпdбнагw въ смолeнской грaда переслaвлz цRкви, влади1мірскіz є3пaрхіи.

Q вели1кій п0стниче и3 безм0лвниче, въ ск0рбехъ пом0щниче и3 въ бэдaхъ застyпниче, прпdбне џтче нaшъ корни1ліе! Ўслhши ны2, въ чaсъ сeй молsщыzсz тебЁ, и3 не ўмолчи2 вопіS њ нaсъ ко гDу съ ли6ки с™hхъ и3 прпdбныхъ: не забyди посэщaти ны2 ч†да тво‰, и3 не ўмeдли въ мlтвахъ твои1хъ њ ск0рбныхъ и3 бёднэ стрaждущихъ и3 њ всёхъ притекaющихъ къ рaцэ мощeй твои1хъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

 

Коментарисање није више омогућено.