Молитве Светима

Їyніа в7i

Мlтва прпdбному ґрсeнію конeвскому, и3з8 слyжбы прпdбному.

Q пребlжeнне и3 бGон0сне ґрсeніе, џтче нaшъ! Сhй во слaвэ нбcнагw цRS хrтA бGа, предстоS пrт0лу є3гw2 со всёми є3гw2 с™hми, не прeзри нaсъ д0лу сyщихъ, грёшныхъ и3 недост0йныхъ, при честнёй рaце твоeй со слезaми тебЁ молsщихсz, но пріими2 сердeчное стенaніе и3 брeнныхъ ўстeнъ молeніе сіE нaше: тебё бо вси2 м0лимсz, q прпdбне џтче, и3 тебE ўмилeннw пр0симъ, бyди њ нaсъ ходaтай и3 мlтвенникъ теплёйшій ко всебlг0му бGу. Моли2 бlгость є3гw2, t прегрэшeній нaшихъ, и4миже вёсть судьбaми, сп7сти2 нaсъ. Моли1сz щедр0тамъ є3гw2, є4же подавaти щeдрw њби1тели сeй и3 всемY мjру потрє1бнаz. Моли1сz даю1щему всBмъ ми1ръ, низпослaти ми1ръ цRквамъ, собрaти расточє1ннаz во є3ди1но, сохрани1ти держaву бlгочести1вэйшагw їмперaтора нaшегw ніколaz ґлеxaндровича въ ми1рэ и3 тишинЁ, и3 всsкому вёрному въ д0мэ, и3 на пути2, и3 на м0ри, и3 повсю1ду дни6 бл†ги и3 безмzтє1жны даровaти: бlгослови1ти труды2 nтцє1въ и3 брaтій нaшихъ, и3 прости1ти всёхъ согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz: ћкw да спод0бимсz и3 мы2 грёшніи вкyпэ съ тоб0ю слaвити nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Б9eственною люб0вію возгорёвсz, мірск†z же пристр†стіz t души2 tри1нувъ, тёснымъ путeмъ п0стничества вослёдъ хrтA невозврaтнымъ ўм0мъ шeствовалъ є3си2, ґрсeніе пребlжeне: t негHже и3 мздY трудHвъ твои1хъ на нб7сёхъ воспріи1мъ, поминaй нaсъ чтyщихъ с™yю пaмzть твою2 и3 вопію1щихъ: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7:

Д¦омъ б9іимъ наставлsемь, возлюби1лъ є3си2 безм0лвіе, въ нeмже є3ђльски подвизaющусz, пречyдный ґfHнскій дaръ, бGом™ре їкHна, даровaсz ти2, пребlжeнне: и3 w4бразъ добродётелей бhвъ стaду твоемY, ґрсeніе џтче нaшъ, къ г0рнему торжествY возшeлъ є3си2, и3дёже со ѓгGлы ликовствyz, моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.