Молитве Светима

Їyліа }

Мlтва с™0му прок0пію, хrтA рaди ю3р0дивому ќстюжскому чудотв0рцу, и3з8 ґкafіста.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій и3 чудотв0рче, с™hй бlжeнный прок0піе! ТебЁ м0лимсz и3 тебE пр0симъ: моли1сz њ нaсъ ко всемлcтивому бGу и3 сп7су нaшему ї}су хrтY, да пробaвитъ млcть свою2 къ нaмъ недостHйнымъ и3 дaруетъ нaмъ вс‰ къ животY и3 бlгочeстію потрє1бнаz: вёры и3 любвE преспёzніе, бlгочeстіz ўмножeніе, ми1ра ўтверждeніе, земли2 плодон0сіе, воздyхwвъ бlгорастворeніе и3 во всeмъ бlг0мъ бlг0е поспэшeніе: бlгочести1вэйшаго же, самодержaвнэйшаго, вели1каго госудaрz нaшего, їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича всеS рwссjи, да сохрани1тъ во здрaвіи и3 долгодeнствіи, дaруz є3мY побёду и3 њдолёніе на враги2 ви6димыz и3 неви6димыz. Бyди є3мY и3 всемY цaрству є3гw2 мlтвами твои1ми бlгjй пом0щникъ, покрови1тель и3 защи1титель. Цaрствующыz грaды, грaдъ тв0й ќстюгъ и3 вс‰ грaды и3 вє1си рwсс‡йскіz предстaтельствомъ твои1мъ соблюди2 невреди6мы t всsкагw ѕлA. ВсBмъ же правосл†внымъ хrтіaнwмъ, тS моли1твеннw призывaющымъ, комyждо по нyждамъ є3гw2, потрє1бнаz дaруй: болsщымъ и3сцэлeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, бёдствующымъ поможeніе, ўнывaющымъ њбодрeніе, ни1щымъ снабдёніе, си6рымъ призрёніе. Нaмъ же всBмъ дyхъ покаsніz и3 стрaха б9іz и3спроси2, да бlгочeстнw врeменное сіE житіE скончaвше, спод0бимсz бlгyю хrтіaнскую кончи1ну получи1ти и3 цrтвіе нбcное со и3збрaнными б9іими наслёдовати. Е$й, прaведниче б9ій! Не посрами2 ўповaніz нaшегw, є4же на тS смирeннw возлагaемъ, но бyди нaмъ пом0щникъ и3 застyпникъ въ жи1зни, при смeрти и3 по смeрти нaшей: да твои1мъ предстaтельствомъ сп7сeніе ўлучи1вше, кyпнw съ тоб0ю прослaвимъ nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, и3 твоE крёпкое њ нaсъ заступлeніе, во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Просвэти1всz б9eственною бlгодaтію, бGомyдре, и3 вeсь рaзумъ и3 сeрдце t сyетнагw мjра сегw2 къ зижди1телю неукл0ннw возложи1въ, цэломyдріемъ и3 мн0гимъ терпёпіемъ во врeменнэй жи1зни течeніе д0брэ скончaлъ є3си2, и3 вёру соблю1лъ є3си2 непор0чну. Тёмже и3 по смeрти kви1сz свётлость житіS твоегw2: и3сточaеши бо чудeсъ и3ст0чникъ неисчерпaемый съ вёрою притекaющымъ ко с™0му твоемY гр0бу, прок0піе пребlжeнне. Моли2 хrтA бGа, да сп7сeтъ дyшы нaшz.

 

Коментарисање није више омогућено.