Молитве Светима

Їyліа є7i

Мlтвы с™0му равноапcльному вели1кому кнsзю влади1міру, и3з8 слyжбы со ґкafістомъ.

Мlтва №.

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, бGоизбрaнный и3 бGопрослaвленный, равноапcльный кнsже влади1міре! Ты2, ѕловёріе и3 нечeстіе kзhческое tри1нувъ, во є3ди1наго и4стиннаго тріmпостaснаго бGа ўвёровалъ є3си2, и3 воспріи1мъ с™0е крещeніе, всю2 странY рyсскую свётомъ б9eственныz вёры и3 бlгочeстіz просвэти1лъ є3си2. Тёмже премилосeрдаго творцA и3 сп7си1телz нaшего слaвzще и3 бlгодарsще, слaвимъ и3 бlгодари1мъ и3 тS, просвэти1телю нaшъ и3 џтче, ћкw тоб0ю сп7си1тельную вёру хrт0ву познaхомъ и3 во и4мz прес™hz и3 преб9eственныz трbцы крести1хомсz. Сeю ќбw вёрою t прaведнагw њсуждeніz б9іz и3збaвихомсz, t вёчныz же раб0ты діaволу и3 ѓдова мучи1тельства свободи1хомсz: сeю же вёрою бlгодaть всыновлeніz бGу и3 надeжду наслёдованіz нбcнагw бlжeнства пріsхомъ. Тёмже тS ћкw пeрваго kзhка нaшегw путевождS къ начaльнику и3 соверши1телю сп7сeніz нaшегw гDу ї}су хrтY прославлsемъ, и3 предстaтелz тS пред8 пrт0ломъ цRS цaрствующихъ њ цaрствэ всерwссjйстэмъ познaхомъ, њ царeхъ же є3гw2, народоправи1телехъ, в0инствэ и3 њ всёхъ лю1дехъ. Не возм0жетъ љзhкъ нaшъ и3з8wбрази1ти вели1чіе и3 высотY бlгодэsній, тоб0ю и3зліsнныхъ на зeмлю нaшу, nтцы2 и3 прaoтцы нaшz и3 на ны2 недостHйныz. Q пребlгjй џтче и3 просвэти1телю нaшъ! При1зри на нeмwщи нaшz и3 ўмоли2 премилосeрдаго цRS нбcнаго, да не прогнёваетсz на ны2 ѕэлw2, ћкw по нeмощемъ нaшымъ по вс‰ дни6 согрэшaемъ, и3 да не погуби1тъ нaсъ со беззак0ньми нaшими, но да поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ по млcти своeй, да всади1тъ въ сердцA н†ша покаsніе и3 сп7си1тельный стрaхъ б9ій, да просвэти1тъ своeю бlгодaтію ќмъ нaшъ, во є4же њстaвити нaмъ стєзи2 нечeстіz и3 на пyть сп7сeніz њбрати1тисz, неукл0ннw же зaпwвэди б9іz твори1ти и3 ўстaвы с™hz цRкве соблюдaти. Моли2, бlгосeрде, чlвэколю1бца бGа, да kви1тъ нaмъ вели1кую млcть свою2: да и3збaвитъ нaсъ t нашeствіz и3ноплемeнныхъ, t мzтeжей и3 разд0рwвъ, t глaда, смертон0сныхъ болёзней и3 t всsкагw ѕлA: да подaстъ нaмъ бlгорастворeніе воздyха и3 плодон0сіе земли2: да сохрани1тъ и3 сп7сeтъ бlгочести1вэйшаго госудaрz нaшего, їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, t всёхъ к0зней и3 навётwвъ врaжіихъ: да дaруетъ є3мY побёду на враги2, да и3сп0лнитъ вс‰ бlг†z жел†ніz є3гw2, и3 прест0лъ є3гw2 мyдрыми и3 вёрными слугaми да њгради1тъ: да соблюдeтъ въ судіsхъ и3 прави1телехъ прaвду и3 ми1лость: да дaстъ пaстырємъ рeвность њ сп7сeніи пас0мыхъ, всBмъ же лю1демъ люб0вь взаи1мную и3 є3диномhсліе, њ преспёzніи же nтeчества и3 с™hz цRкве при1сное попечeніе: да ўмн0житъ свётъ сп7си1тельныz вёры въ цaрствэ нaшемъ, невёрующыz ко правовёрію да њбрати1тъ, є4рєси же и3 раск0лы да низложи1тъ: да вси2 мы2, тaкw въ ми1рэ на земли2 пожи1вше, спод0бимсz съ тоб0ю вёчнагw бlжeнства, хвaлzще и3 превозносsще бGа во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7.

Кaкw похвaлимъ тебE, въ земнhхъ владhкахъ премyжественный влади1міре; кaкw ти2 бlгодарeніе воздади1мъ, ћкw тоб0ю гDа познaхомъ и3 лeсти јдwльскіz и3збhхомъ, ћкw твои1мъ повелёніемъ по всeй земли2 нaшей хrт0съ слaвитсz; Кaкw вёровалъ є3си2; кaкw хrтA взыскaлъ є3си2; повёждь нaмъ, чaдwмъ твои6мъ, tкyду њбlгоухa тz вонS с™aгw д¦а; Не ви1дэлъ є3си2 хrтA, ни ходи1лъ є3си2 по нeмъ: кaкw ўчени1къ є3гw2 њбрёлсz є3си2; Не ви1дэлъ є3си2 ґпcла, пришeдша въ зeмлю твою2, не ви1дэлъ бёсы и3згонsюща и4менемъ хrт0вымъ, болsщихъ и3сцэлsюща, мeртвыхъ воскрешaюща. Ди1вное чyдо! И$ніи цaріе и3 власти1телє, ви1дzще вс‰ сі‰ быв†юща t с™hхъ мужeй, не вёроваша, но пaче на стр†сти и3 м{ки предaша и5хъ: тh же, q бlжeнне, не ви1дz и3 не слhшz всёхъ си1хъ, ко хrтY притeклъ є3си2, разумёвъ, ћкw є3ди1нъ є4сть творeцъ неви6димымъ и3 ви6димымъ, нбcнымъ и3 земны6мъ, и3 ћкw послA въ мjръ, нaшегw рaди сп7сeніz, возлю1бленнаго сн7а своего2. И# сі‰ помhсливъ, вшeлъ є3си2 во с™yю купёль.

И# нhнэ, девzти2 стHмъ лётwмъ и3 мн0жае протeкшымъ, при1зри на зeмлю твою2, ви1ждь ч†да тво‰, ви1ждь красsщаго ст0лъ земли2 твоеS бlгочести1вэйшаго госудaрz їмперaтора ніколaz ґлеxaндровича, возрaдуйсz и3 возвесели1сz. Ви1ждь лю1ди тво‰, кaкw живyтъ, кaкw храни1ми сyть гDемъ, кaкw бlговёріе хранsтъ по предaнію твоемY, кaкw слaвzтъ хrтA, кaкw покланsютсz и4мени є3гw2. Ви1ждь и3 грaды вели1чествомъ сіsющыz, ви1ждь цє1ркви цвэтyщыz, ви1ждь хrтіaнство растyщее, ви1ждь и3 грaдъ тв0й кjевъ толи1кими ўгHдники б9іими, во нетлёніи почивaющими, блистaющійсz, и3 fmміaмомъ њбlгоухaемь, и3 хвалaми и3 б9eственными пBніи с™hми њглашaемь.

Ви1дz же, ћкw твоE вёрное сёzніе твои1мъ ходaтайствомъ и3 заступлeніемъ не и3зсушeно бhсть зн0емъ невёріz, но дождeмъ б9іz поспэшeніz пл0дъ и3з8oби1льный принесE, рaдуйсz дyхомъ, во владhкахъ ґпcле, не мє1ртваz тэлесA возстaвивый, но душeю ны2 мє1ртвыz воскреси1вый! Рaдуйсz, ўтёшителю нaшъ и3 настaвниче бlговёріz!

Ты2 бhлъ є3си2, q честнaz главо2, наги6мъ њдэsніе, ѓлчущымъ корми1тель, вдови1цамъ пом0щникъ, стр†ннымъ пок0ище, њби6димымъ застyпникъ, ўбHгимъ њбогащeніе. Си6мъ бlги6мъ дэлHмъ на нб7сёхъ возмeздіе пріeмлz и3 зрёніz слaдкагw лицA б9іz насыщazсz, непрестaй молsсz њ земли2 твоeй и3 њ чaдэхъ, въ ни1хже бlговёрнw владhчествовалъ є3си2, пaче же њ бlгочести1вэйшемъ госудaрэ їмперaторэ ніколaэ ґлеxaндровичэ, да сохрани1тъ | въ ми1рэ и3 бlговёріи, прeданнэмъ тоб0ю, и3 да при1снw слaвитсz въ земли2 нaшей правовёріе, и3 да не њстaвитъ нaсъ гDь, ѓще и3 є3щE блуждaемъ толи1кимъ вэкHмъ протeкшымъ, ѓще и3 є3щE согрэшaемъ гDу и3 вLцэ нaшему, ѓки новокyпленніи раби2, не могyщіи ўгоди1ти господи1ну своемY. Къ тебЁ рyки нaшz воздэвaемъ и3 м0лимъ тS: помоли1сz вLцэ всёхъ, да продли1тъ, донeлэже стои1тъ мjръ, млcть свою2 на nтeчествіи нaшемъ и3 лю1дехъ свои1хъ, враги2 прогонsz, ми1ръ ўтверждaz, t глaда и3збавлsz, цари2 нaшz содёловаz грHзны супостaтwмъ, болsры наставлsz, грaды ўстроsz, цRковь свою2 возращaz, достоsніе своE соблюдaz, мyжы и3 жєны2 и3 младeнцы сп7сaz, да млcтію є3гw2 храни1ми, во є3динeніи вёры вкyпэ вeселw и3 рaдостнw слaвимъ гDа нaшего ї}са хrтA, со nц7eмъ и3 со прес™hмъ д¦омъ, трbцу нераздёльную и3 є3диноб9eственную, цaрствующую на нб7сёхъ и3 на земли2, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ўпод0билсz є3си2 купцY и4щущему д0брагw би1сера, славнодержaвный влади1міре, на высотЁ столA сэдS мaтере градHвъ, бGоспасaемагw кjева, и3спытyz же и3 посылaz къ цaрскому грaду ўвёдэти правослaвную вёру, и3 њбрёлъ є3си2 безцённый би1серъ, хrтA, и3збрaвшаго тS ћкw вторaго пavла и3 tтрsсшаго слэпотY во с™ёй купёли, душeвную вкyпэ и3 тэлeсную: тёмже прaзднуемъ твоE ўспeніе, лю1діе твои2 сyще. Моли2 сп7сти1сz держaвы твоеS рwссjйскіz начaльникwмъ, хrтолюби1вому їмперaтору и3 мн0жеству влад0мыхъ.

Величaніе: Величaемъ тS, с™hй равноапcльный кнsже влади1міре, и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2, јдwлы попрaвшагw и3 всю2 рwссjйскую зeмлю с™hмъ крещeніемъ просвэти1вшагw.

 

Коментарисање није више омогућено.