Молитве Светима

Їyліа в7i

Мlтва прпdбному ґрсeнію новгор0дскому.

Q ўг0дниче б9ій, прпdбне џтче ґрсeніе пребlжeнне, душeю на нб7си2 пrт0лу б9ію предстоsй и3 трbчныz слaвы наслаждazйсz, тёломъ же на земли2 въ б9eственнэмъ хрaмэ почивazй! При1зри ми1лостивымъ џкомъ на предстоsщыz чтcнёй рaцэ твоeй лю1ди и3 просsщыz си1льныz твоеS п0мощи. Ћкw стzжaвый дерзновeніе пред8 гDемъ, и3спроси2 цRкви є3гw2 бlгостоsніе, воздyха бlгорастворeніе, земли2 плодон0сіе. И#збaви же всёхъ, вёрою несумнённою къ бGу приходsщихъ и3 пaмzть твою2 бlгоговёйнw почитaющихъ, t всsкихъ бёдъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, t всёхъ томлeній и3 прил0гwвъ діaвольскихъ. Ћкw да твои1ми мlтвами наставлsеми, пyть маловрeменнагw житіS нaшегw на земли2 безбёднw соверши1мъ, и3 некончaемый пок0й на нб7си2 ўлучи1вше, прослaвимъ кyпнw съ тоб0ю всёхъ бlги1хъ подaтелz, є3ди1наго въ трbцэ слaвимаго бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Б9eственною люб0вію возгорёвсz, вс‰ мірск†z пристр†стіz tри1нулъ є3си2, кrтъ же хrт0въ на рaмо взeмъ, вослёдъ є3гw2 и3зв0лилъ є3си2 ходи1ти: nтeчество твоE њстaвивъ, вели1кагw новaграда дости1глъ є3си2, и3 раб0таz бGови невозврaтнымъ п0мысломъ, даровaніz чудотворeній спод0билсz є3си2. Тёмже чтyще тS, прпdбне ґрсeніе, вопіeмъ: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

 

Коментарисање није више омогућено.