Молитве Светима

Мaіа є7i

Мlтва прпdбному є3vфросЂну, пск0вскому чудотв0рцу.

Q сщ7eннаz главо2, прпdбне џтче, пребlжeнне ѓвво є3vфросЂне! Не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA, но поминaй нaсъ всегдA во с™hхъ твои1хъ и3 бlгопріsтныхъ мlтвахъ къ бGу. Помzни2 стaдо твоE, є4же сaмъ ўпaслъ є3си2, и3 не забyди посэщaти ч†дъ твои1хъ. Моли2 за ны2, џтче сщ7eнный, за дёти тво‰ духHвныz, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ нбcному цRю2: не премолчи2 за ны2 ко гDу, и3 не прeзри нaсъ, вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS. Поминaй нaсъ недост0йныхъ ў пrт0ла вседержи1телева, и3 не престaй молsсz њ нaсъ ко хrтY бGу: и4бо данA тебЁ бhсть бlгодaть за ны2 моли1тисz. Не мни1мъ бо тS сyща мeртва: ѓще бо тёломъ и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, но и3 по смeрти жи1въ сhй пребывaеши. Не tступaй t нaсъ дyхомъ, сохранsz нaсъ t стрёлъ врaжіихъ и3 всsкіz прeлести бэс0вскіz и3 к0зней діaвольскихъ, пaстырю нaшъ д0брый. Ѓще бо и3 мощeй твои1хъ рaка пред8 nчи1ма нaшима ви1дима є4сть всегдA, но с™az твоS душA со ѓгGльскими в0инствы, со безпл0тными ли6ки, съ нбcными си1лами, ў пrт0ла вседержи1телева предстоsщи, дост0йнw весели1тсz. Вёдуще u5бо тS вои1стину и3 по смeрти жи1ва сyща, тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz: моли1сz њ нaсъ всеси1льному бGу, њ п0льзэ дyшъ нaшихъ, и3 и3спроси2 нaмъ врeмz на покаsніе, да невозбрaннw прeйдемъ t земли2 на нб7о, t мытaрствъ же г0рькихъ, бэсHвъ воздyшныхъ кнzзeй и3 t вёчныz мyки да и3збaвимсz, и3 нбcнагw цrтвіz наслBдницы да бyдемъ со всёми прaведными, t вёка ўгоди1вшими гDу нaшему ї}су хrтY: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

И#зволeніемъ б9eственнагw рaзума въ пустhню всели1лсz є3си2, прпdбне џтче є3vфросЂне, и3 тaмw впери1въ ќмъ тв0й въ нбcнаz, равноaгGльное житіE пожи1лъ є3си2, въ мlтвахъ, бдёніихъ и3 пощeніихъ w4бразъ бhвъ твои6мъ ўченикHмъ: тёмже и3 хrт0съ бGъ нaшъ, ви1дzй тво‰ труды2 и3 п0двиги, въ нбcнаz селє1ніz пріsтъ тS. Нhнэ u5бо, ћкw и3мёzй ко гDу вeліе дерзновeніе, поминaй стaдо твоE, є4же собрaлъ є3си2, бGомyдре, и3 моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.