Молитве Светима

Їyліа G и3 nктHвріа lа

Мlтвы прпdбному нікоди1му кожеезeрскому.

Мlтва №, и3з8 ґкafіста прпdбному.

Q прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ нікоди1ме! Вeліе и3мёz къ бGу дерзновeніе, моли1сz непрестaннw њ всёхъ нaсъ, занE бyрz мн0гихъ бёдъ и3 скорбeй њбдержи1тъ ны2: недyзи тэлeсніи, болBзни душє1вныz и3 приражє1ніz вр†жіz њбуревaютъ нaсъ. Х0дитъ бо врaгъ нaшъ, и3скjй кого2 поглоти1ти, и3 є3жечaснw t тогw2 ўловлsемсz. Тёмже ѓще, њ сп7сeніи нaшемъ нерадsще, нёсмы дост0йни воззрёти на высотY нбcную, но ты2 бyди нaмъ пом0щникъ ск0рый и3 и3збaвитель: и3 ћкоже сaмъ t врагA и3скушeнъ бhвъ, сего2 д0блественнэ побэди1лъ є3си2, тaкw и3 нaсъ вразуми2, да разумёемъ тогw2 к0вы и3 приражє1ніz. Подaждь u5бо нaмъ пaмzть смeртную, слeзы покаsніz и3 надeжду сп7сeніz: да не во tчazніе впадeмъ, нижE дeрзостнымъ на милосeрдіе б9іе ўповaніемъ, во грэсёхъ же пребывaніемъ въ конeцъ себE погуби1мъ, но да бyдетъ нaмъ пaмzть грэхHвъ нaшихъ во и3ст0чникъ тeплыхъ слeзъ и3 сокрушeніz сердeчнагw, милосeрдіе же б9іе и3 бlгодaть є3гw2, мlтвами твои1ми, во сп7сeніе нaше, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7, и3з8 тогHже ґкafіста.

Q прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ нікоди1ме! ПредстоS пrт0лу прес™hz трbцы, моли1сz непрестaннw њ бlгочести1вэйшемъ, самодержaвнэйшемъ, вели1комъ госудaрэ нaшемъ, їмперaторэ ніколaэ ґлеxaндровичэ всеS рwссjи, и3 њ всeмъ цaрствующемъ д0мэ, њ с™ёйшемъ прави1тельствующемъ сmн0дэ и3 њ преwсщ7eннэмъ є3пjскопэ нaшемъ и4м>къ, њ всeмъ сщ7eннэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ, и3гyменэ же и3 брaтіи њби1тели твоеS, њ военачaльницэхъ и3 градоначaльницэхъ и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнэхъ: да х0димъ кjйждо дост0йнw звaніz нaшегw, въ нeмже звaни бhхомъ, и3 да бyдетъ землS нaша бlгочeстіемъ цвэтyщаz, и3 вси2 живyщіи на нeй р0дъ и3збрaнъ, цaрское свzщeніе, kзhкъ свsтъ, лю1діе њбновлeніz, да kвsтсz слaвzщіи гDа нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва G, чт0маz въ кожеезeрскомъ монастырЁ, ґрхангелогор0дскіz є3пaрхіи.

Q прпdбне џтче нaшъ нікоди1ме! Ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ, и3 къ чудотв0рному твоемY гр0бу притекaющихъ, и3 с™0е и4мz твоE t всегw2 сeрдца въ п0мощь и3 защищeніе призывaющихъ. Ми1лостивъ бyди ходaтай њ нaсъ ко вседержи1телю гDу бGу, є3ди1ному въ тріeхъ v3постaсехъ покланsемому, и3 ћкw и3мёzй къ немY дерзновeніе, моли2 за нaсъ многогрёшныхъ и3 за вeсь правослaвный хrтіaнскій р0дъ, є4же и3мёти нaмъ сердцA горЁ ко взыскaнію nтeчества нбcнагw, ўклонsтисz же t всsкихъ њбдержaщихъ нaсъ страстeй, и3 и3збaвитисz нaмъ t бёдъ и3 напaстей и3 скорбeй, да сотв0рше в0лю б9ію во врeменнэй жи1зни сeй, бlгоуг0дни є3мY бyдемъ и3 спод0бимсz нбcнагw цrтвіz, прославлsюще прослaвльшаго тS цRS нбcнаго и3 бGа трис™aго, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ }:

T цaрствующагw грaда и3 сyщіz въ нeмъ вели1кіz њби1тели пресeльникъ kви1лсz є3си2, и3 промышлeніемъ б9eственнагw рaзума наставлsемь, къ морски6мъ странaмъ ўстреми1лсz є3си2, и3 тaмw въ пустhню всели1лсz є3си2, ўклонszсz мірскjz молвы2, си1лою же с™aгw д¦а воwружи1всz, крeстнымъ њрyжіемъ враги2 тво‰ прогонsлъ є3си2, пост0мъ и3 непрестaнною мlтвою жи1знь твою2 совершaz, ревнyz вели6кимъ nтцє1мъ ґнтHнію и3 nнyфрію и3 пavлу fивeйскому: съ ни1миже гDви моли1сz, џтче нікоди1ме, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.