Молитве Светима

Мaіа Gi

Мlтва с™ёй прaведнэй дёвэ глmкeріи, ћже въ новёградэ, чт0маz въ новгор0дской фл0ровской цRкви.

Q бlжeннаz дёво глmкeріе, ўг0днице хrт0ва! Ўслhши нaсъ грёшныхъ, молsщихсz тебЁ. Пріими2 мlтву нaшу и3 принеси2 ю5 къ млcтивому и3 чlвэколю1бцу бGу, є3мyже ты2 нhнэ въ рaдости с™hхъ и3 съ ли6ки ѓгGлъ предстои1ши. Ўмоли2 є3гw2 бlгосeрдіе, да не њсyдитъ нaсъ по беззак0ніємъ нaшымъ, но да сотвори1тъ съ нaми по млcти своeй: и3 и3спроси2 нaмъ ў хrтA и3 бGа нaшегw ми1рное и3 безмzтeжное житіE, здрaвіе душeвное и3 тэлeсное, земли2 бlгопл0діе и3 во всeмъ всsкое и3з8oби1ліе и3 бlгодeнствіе, и3 да не во ѕло2 њбрати1мъ бlг†z, дарyємаz нaмъ t всещeдрагw бGа, но во слaву є3гw2 и3 въ прославлeніе твоегw2 заступлeніz. Дaруй нaмъ без8 пор0ка прейти2 п0прище врeменныz жи1зни, и3збaви нaсъ t воздyшныхъ мытaрствъ и3 настaви нaсъ на пyть ведyщій къ селeнію прaведныхъ, и3дёже прaзднующихъ глaсъ непрестaнный, зрsщихъ лицA б9іz добр0ту неизречeнную. Ўслhши молeніе нaше, дёво глmкeріе, и3 моли2 непрестaннw њ нaсъ всеси1льнаго бGа тріmпостaснаго, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ }:

Вhшніz красоты2 желaющи, ни6жніz сл†сти тэлє1сныz далeче t себє2 tри1нула є3си2, и3 нестzжaніе пaче сyетнагw мjра возлюби1вши, ѓгGльское житіE провождaла є3си2, глmкeріе, дёво бlжeннаz: моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.