Молитве Светима

Мaіа №i

Мlтва с™ы6мъ равноапcльнымъ кmрjллу и3 меf0дію, первоучи1телємъ словє1нскимъ, и3з8 ґкafіста.

Q преслaвніи kзы6къ словeнскихъ ўчи1теліе и3 просвэти1теліе, с™jи равноапcльніи меf0діе и3 кmрjлле! Къ вaмъ, ћкw ч†да ко nтцє1мъ, свётомъ ўчeній и3 писмeнъ вaшихъ просвэщeнніи и3 въ вёрэ хrт0вэ настaвленніи, нhнэ ўсeрднw прибэгaемъ и3 въ сокрушeніи сердeцъ нaшихъ м0лимсz. Ѓще бо и3 завBтъ вaшихъ, ћкw ч†да непокори6ваz, не соблюд0хомъ, и3 њ ўгождeніи бGу, ћкоже ўчи1сте, небрег0хомъ, и3 t є3диномhсліz и3 любвE, ю4же словeнwмъ, ћкw брaтіzмъ въ вёрэ и3 по пл0ти, д0брэ завэщaсте, tпад0хомъ: nбaче, ћкоже дрeвле въ житіи2 вaшемъ неблагодaрныхъ и3 недост0йныхъ не tвращaсте тщы2, но бlги1ми за ѕл†z воздавaсте, тaкw и3 нhнэ грёшныхъ и3 недост0йныхъ ч†дъ вaшихъ мlтвы не tврати1те, но ћкw вeліе и3мyщіи дерзновeніе ко гDу, прилeжнw того2 моли1те, да настaвитъ и3 њбрати1тъ нaсъ на пyть сп7сeніz, р†спри же и3 разд0ры, посредЁ є3диновёрныхъ брaтій возникaющыz, да ўмири1тъ, tпaдшыz пaки во є3диномhсліе приведeтъ и3 всёхъ нaсъ є3динeніемъ дyха и3 любвE во є3ди1нэй, с™ёй, соб0рнэй и3 ґпcльстэй цRкви соедини1тъ. Вёмы бо, вёмы, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва првdнича ко бlгосeрдію вLки, ѓще и3 њ грёшныхъ лю1дехъ приноси1ма бывaетъ. Не њстaвите u5бо нaсъ ўнhлыхъ и3 недост0йныхъ ч†дъ вaшихъ, и4хже грBхъ рaди пaства вaша, вaми собрaннаz, вражд0ю раздэлsема и3 собл†зны t и3новёрныхъ прельщaема, ўмaлисz, џвцы же є3S словє1сныz разсэzвaємы t волкHвъ мhсленныхъ восхищaютсz: дади1те нaмъ, моли1твами вaшими, њ правослaвіи рeвность, да є4ю возгрэвaеми, nтeчєскаz пред†ніz д0брэ сохрани1мъ, ўстaвы и3 њбы6чаи цRкHвныz вёрнw соблюдaти потщи1мсz, всsкихъ лжеучeній стрaнныхъ tбэжи1мъ, и3 тaкw въ житіи2 бGоуг0днэмъ на земли2 преспэвaюще, жи1зни рaйскіz на нб7си2 спод0бимсz, и3 тaмw съ вaми вкyпэ вLку всёхъ, въ трbцэ є3ди1наго бGа, прослaвимъ во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw ґпcлwмъ є3динонрaвніи и3 словeнскихъ стрaнъ ўчи1теліе, кmрjлле и3 меf0діе бGомyдріи, вLку всёхъ моли1те, вс‰ kзhки словє1нскіz ўтверди1ти въ правослaвіи и3 є3диномhсліи, ўмири1ти мjръ и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

 

Коментарисање није више омогућено.