Молитве Светима

Їyліа к7и

Мlтва с™и1телю пітmрjму, є3пcкпу тамб0вскому, и3з8 слyжбы с™и1телю.

Бlгословeнъ и3 препрослaвенъ гDь бGъ, призвaвый тS, с™и1телю џтче нaшъ пітmрjме, t пeрвагw часA дёлателz въ віногрaдъ св0й, kви1вый въ тебЁ послушaніе в0ли є3гw2 неукл0нное, рeвность п®тeчеву и3 люб0вь пavлову, тaже и3 на свёщникъ цRкве тамб0вскіz тS постaвивый и3 ґрхіерeа вели1ка тS показaвый. Бlгодaтію с™и1тельства ўкрэплsемь и3 nгнeмъ любвE хrт0вы распалsемь, не дaлъ є3си2, пaстырю нaшъ д0брый, снA nчи1ма твои1ма, нижE вёждома дремaніz, на всsкъ дeнь труждazсz, молsсz и3 бlговэствyz, невBрныz просвэщaz, заблyждшыz вразумлsz пaдшыz возставлsz, немощны6z ўкрэплsz, плaчущыz ўтэшaz, всBмъ бhвъ вс‰, ћкоже и3 с™hй пavелъ, да всsкw нBкіz сп7сeши. Е#гдa же врeмz дёланіz твоегw2 въ вертогрaдэ домовладhки хrтA и3сп0лнисz и3 tшeлъ є3си2 t земнhхъ въ селє1ніz гHрнzz пріsти мздY трудHвъ твои1хъ, дадeсz ти2, ўг0дниче б9ій, пrт0лу цRS слaвы съ ли6ки с™hхъ предстоsти и3 tтyду пaству твою2 назирaти, за ны2 грBшныz моли1тисz, нeмwщи немощнhхъ носи1ти, недyги цэли1ти, скHрби ўтолsти. Сегw2 рaди t днE бlжeннагw ўспeніz твоегw2 вёрніи не престaша притекaти къ тебЁ въ ск0рбехъ и3 болёзнехъ, и3 џвіи прикосновeніемъ ри1зы твоеS, џвіи t воды2 и3з8 клaдzзz твоегw2 здрaвіе и3 и3збавлeніе t всsкихъ бёдъ ўлучaху. Тёмже и3 нhнэ, къ цэльбон0сному гр0бу твоемY сошeдшесz, слaвимъ бGа, ди1внаго во с™hхъ свои1хъ, и3 тебE, џтче сщ7eннэйшій, величaемъ и3 м0лимъ: не tступaй t нaсъ люб0вію твоeю, сохранsй мlтвами твои1ми цRковь правослaвную незhблему t невёріz и3 раск0ла, держaву же рwссjйскую t бёдъ и3 напaстей защити2, ми1ръ и3 безмzтeжіе т0й дaруz: бlгочести1вэйшаго, самодержaвнэйшаго їмперaтора нaшего ніколaz ґлеxaндровича t всsкихъ врагHвъ њгради2, пaстырємъ цRкве с™hz бlгопоспэши2, дэлA рyкъ и4хъ и3спрaви, и3 рeвностію њ сп7сeніи вручeннагw и5мъ словeснагw стaда сердцA и4хъ распали2, вс‰ же ны2 въ послушaніи сп7си1тельному бlговёстію хrт0ву соблюди2 и3 дёло сп7сeніz, ћкw є3ди1но на потрeбу, вмэнsти помози2, да кyпнw съ тоб0ю є3ди1нэми ўсты2 и3 є3ди1нэмъ сeрдцемъ вси2 на всsкъ дeнь и3 чaсъ поeмъ и3 слaвимъ сп7са хrтA со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ во вёки вэкHвъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Вёры и3 бlгочeстіz настaвниче, цRкве свэти1льниче, монaшествующихъ w4бразе, с™и1телю пітmрjме премyдре, стaдо твоE бlгочeстнw ўпaслъ є3си2 и3 ко хrтY привeлъ є3си2: тёмже въ вhшнихъ вэнцeмъ слaвы ўкрашeнъ, съ нaми на земли2 дyхомъ пребывaеши, сіsz чудесы2. Моли2 хrтA бGа сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

 

Коментарисање није више омогућено.