UDŽBENIK ŽIVOTA – KNJIGA ZA ČITANJE U PORODICI I ŠKOLI

 

UDŽBENIK ŽIVOTA
Knjiga za čitanje u porodici i školi
 

 
STRAŠNI SUD HRISTOV
 
Ubeđen sam da među nama nema nikoga koji ništa ne zna o Drugom slavnom Dolasku Gospoda Isusa Hrista. Prepustivši svim ljudima slobodu da uđu u Svetu Sabornu i Apostolsku Crkvu, naš Spasitelj će se u Njemu poznato vreme pojaviti pred svima nama ne više kao Iskupitelj, nego kao strašan i neprijatan Sudija. Sveto pismo svedoči da će na svršetku sveta na zemlji biti malo istinski verujućih hrišćana. Iskušenja i bezakonja dostići će svoj vrhunac. A zlom zavedeni ljudi izabraće jednog svetskog vladara kog apostoli nazivaju sinom bezakonja ili Antihristom. Genijalnost i zločinstvo u njemu će naći nezamisliv spoj. Noseći u prvo vreme masku duhovnosti i čovekoljublja, on će potom u potpunosti otkriti svoje uistinu zverske osobine: satansku gordost, pokvarenost, mržnju i surovost. U svetu će zavladati haos. „…ustaće narod na narod, i carstvo na carstvo, i biće gladi i pomori i zemljotresi po svijetu.“ Izdajući se za Živoga Boga, Antihrist će početi da progoni Crkvu Hristovu. Sledbenike Gospoda omrznuće svi nečasni i od vere otpali narodi. Hrišćani će biti proganjani, mnogi će tih dana biti udostojeni da ponesu venac mučeništva. A u isto vreme Jevanđelje će se propovedati u svim krajevima vaseljene – kao svedočanstvo i raskrinkavanje onih koji žive nezakonito i u neskladu sa zapovestima Božijim. Upravo tada će i doći kraj. Ko od naših čitalaca želi da stekne temeljna saznanja o kraju vidljivog sveta, neka uzme u ruke Novi zavet i neka pažljivo počne da ga proučava – od Blagovesti jevanđeliste Mateja do knjige Otkrovenja svetoga Jovana Bogoslova, koja se još naziva Apokalipsa. A sada da iz Pisma izaberimo najvažnije.
„I biće znamenja na suncu, i mesecu i zvezdama, a na zemlji potištenost naroda i nedoumica; i more će zašumeti i zamutiti se; ljudi će umirati od straha i očekivanja nesreća koje se nadvijaju nad vaseljenom, jer će se sile nebeske pokrenuti.“
„…I odmah će se po nevolji tih dana sunce pomračiti i mjesec svoju svjetlost izgubiti… I tada će se pokazati znak Sina Čovječijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji.“ (Ovde Sveto pismo govori o pojavi svetloga krsta na nebu, krsta koji će dovesti do užasa one koji se protive Bogu i Njegovim zapovestima. Za hrišćane će to biti veliki podsticaj i svedočanstvo Drugog Dolaska Hristovog.)
„Kada to počne da se ostvaruje, tada ustanite i podignite glave vaše zato što se približava izbavljenje vaše.“ (Tim rečima Spasitelj teši Svoje sledbenike, koje kao nagradu za blagočestije Božija blagodat čuva od iskušenja Antihristovog vremena.)
„…I ugledaće Sina Čovječijeg gdje ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom…“ „…Jer kao što munja izlazi sa istoka i sine do zapada, tako će biti i dolazak Sina Čovječijeg.“ (Ni od koga neće biti skriven Drugi Dolazak Gospoda.)
„I poslaće (Gospod) anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.“ (Jevanđelista svedoči o skupljanju živih i mrtvih, koji su vaskrsnuti silom Duha Svetoga, oko prestola Gospodnjeg.)
„Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će mljeti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga ostaviti.“ (Ljudi čija je duša oskrnavljena gresima i porocima ostaće da prebivaju u strahu i užasu dole, a blagočestivi će biti snaga Božija i kao lakokrili orlovi vinuće se u susret Gospodu koji dolazi s anđelima Svojim.)
„Nebo i zemlja će proći, ali riječi moje neće proći. Stražite nad sobom da srca vaša ne opteretite prejedanjem i pijanstvom i brigama svakodnevnim, da vas taj dan ne zatekne nespremnog: jer će on kao mreža pokriti sve što živi na zemlji; budite, dakle, budni u svako vrijeme i molite se da budete udostojeni da izbegnete sve buduće nesreće i da stanete pred Sina Čovječijeg.“ (Gospod preti nezadrživom blizinom i nenadanošću Svoga Suda, ali nas i osokoljava govoreći da ni dlaka s glave učenika neće pasti bez volje Božije. Oni koji se neprestano mole i koji sve pretrpe do kraja biće sačuvani od zla i spaseni Božijom blagodaću.)
Pre Strašnog Suda nastaće i kosmička kataklizma tada će uz svemoć Božiju biti obnovljeni nebo i zemlja. Evo kako o tome govori Reč Božija: „Doći će dan Gospodnji kao lopov noću, i tada će nebesa uz buku nestati a razbuktale stihije će se uništiti, a zemlja i sva dela na njoj izgoreće… Mi, po Njegovom obećanju, očekujemo novo nebo i novu zemlju na kojima obitava pravda“.
A sada – pripovest svetoga Jovana Bogoslova o samom Sudu Gospodnjem: „I vidjeh veliki bijeli presto, i Onoga
što sjeđaše na njemu, od čijega lica pobježe zemlja i nebo, i mjesta um ne nađe… I vidjeh mrtve, velike i male, gdje stoje pred prijestolom, i knjige se otvoriše, i druga se knjiga otvori, koja je knjiga života; i biše suđeni mrtvi po djelima svojim kao što je zapisano u knjigama. I more dade mrtve koji su u njemu, i smrt i pakao dadoše mrtvace koji bijahu u njima, i biše suđeni svaki po djelima svojim“. (Sveti apostol Jovan Bogoslov otkriva nam tajnu vaskrsenja mrtvih i tajnu suda nad svim ljudima, od Adama do poslednjih ljudi na zemlji.)
Ako neko hoće da sazna kako će se zaista zbiti vaskrsenje mrtvih, u Bibliji nalazimo proročanstvo Jezekilja, starog mudrog proroka izrailjskog, kome je Bog u davna vremena otkrio tu nedokučivu tajnu oživljavanja naših tela. „Ruka Gospodnja dođe nada me, i Gospod me izvede u duhu, i postavi me usred polja, koje bijaše puno kosti. I provede me pokraj njih unaokolo, i gle, bijaše ih vrlo mnogo u polju, i gle, bijahu vrlo suhe. I reče mi: sine čovječji, hoće li oživjeti ove kosti? A ja rekoh: Gospode Bože! Ti znaš. Tada mi reče: prorokuj za te kosti, i kaži im: suhe kosti, čujte riječ Gospodnju. Ovako govori Gospod Bog ovijem kostima: gle, ja ću metnuti u vas duh, i oživjećete. I metnuću na vas žile, i obložiću vas mesom, i navući ću na vas kožu, i metnuću vas u duh, i oživjećete, i poznaćete da sam ja Gospod. Tada stadoh prorokovati, kako mi se zapovijedi; a kad prorokovah, nasta glas i gle, potres i kosti se pribirahu svaka ka svojoj kosti. I pogledah, i gle, po njima izidoše žile i meso, i ozgo se koža navuče; Ali duha ne bješe u njima. Tada mi reče: prorokuj duhu, prorokuj, sine čovječji, i reci duhu: ovako veli Gospod Bog: od četiri vjetra dođi, duše, i duni na ove pobijene da ožive. I prorokovah, kako mi se zapovjedi i uđe u njih duh, i oživješe, i stadoše na noge, bješe vojska vrlo velika…I poznaćete da sam ja Gospod, kad otvorim grobove vaše, i izvedem vas iz grobova vaših, narode moj… I metnuću duh svoj u vas da oživite… i poznaćete da ja govorim i činim…“
A prorok Osija, predviđajući čudo vaskrsenja ostvareno snagom Gospoda Svedržitelja, uzvikuje: „Gdje je smrti, pomor tvoj? Gdje je, grobe, pogibao tvoja?“
Znači, sve duše čovečje koje prebivaju u pohranilištima svojim sjediniće se sa svojim vaskrslim telima. Čudesnog li i strašnog događaja! Pravednici će, prema rečima Gospodovim, zasijati kao sunce. Njihova tela biće oduhovljena, laka i svetla! Koliko će blagočestivi hrišćani biti lepi, toliko će strašni i odvratni biti oni koji su sav zemaljski život proveli u grehu, strastima zlobe, gordosti i bludu, pošto su potpuno ugasili iskru Božije blagodati dobijenu na svetom Krštenju. Tela grešnika koji se nisu pokajali ličiće na mračne rake iz kojih zaudara. Duše ni po koju cenu ne bi ušle u ta grehom oskrnavljena tela da nije sile Božije koja će svakoga primorati da se sjedini sa svojim telom. Kakav užas će tada spopasti grešne duše! Sva bezakonja koja su činili na zemlji pod velom noći, sve tajne njihovih dela biće izloženi pogledima cele vaseljene! Grešnici će tada poželeti da se sakriju i neće uspeti, i reći će gorama i kamenju: „Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onog koji sedi na prestolu i od gneva Jagnjetovog; jer je došao veliki dan gneva Njegovog, i ko ga može izbeći?“
Ako se takve sudbine pribojavamo, moramo naučiti da na zemlji hodamo pred Bogom, to jest, da sve činimo tako kao da smo pred licem Hristovim, misleći na to da Njegove svevideće oči ispituju čak i naše tajne želje i namere.
Sveti jevanđelista Matej svedoči o tome kako će zapravo izgledati poslednji Sud Božiji, precizno zabeleživši priču Gospoda o Njegovom Sudu: „A kada dođe Sin Čovječiji u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njim, tada će sjesti na prijesto slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaradi. I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarad s lijeve. Tada će reći Car onima što mu stoje s desne strane: Hodite blagosloveni Oca mojega; primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta. Jer ogladnjeh, i dadoste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; stranac bijah, i primiste me. Nag bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i posjetiste me; u tamnici bijah i dođoste meni. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? Ili žedna, i napojismo? Kad li te vidjesmo stranca, i primismo? Ili naga, i odjenusmo? Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo tebi? I odgovararajući Car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene, prokleti, u oganj vječni koji je pripravljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me. Stranac bijah i ne primiste me; nag bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne posjetiste me. Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode, kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili stranca ili naga, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo ti? Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ni učiniste. I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni“.
Prijatelji moji, ovu pripovest morate zauvek sačuvati u sećanju. Od toga – da li ćemo je odmah posle čitanja zaboraviti ili ćemo svaku reč, svaki postupak koji izvršimo na zemlji poredeći s njom proveravati – zavisi naša sudbina u večnosti.
Uzdrhti, čoveče, kad pomisliš da ti ljudi u muku večnu ne odlaze zato što su bludnici ili ubice, srebroljupci ili izvršioci nekakvog drugog zločina, već stoga što nisu učinili nikakvo dobro. Ako ćemo sedeti skrštenih ruku kada nam savest bude nalagala da saosećamo s bližnjim i da činimo milosrdna dela – na Strašnom Sudu ćemo ugledati gnevan lik Jagnjeta Kojem nisu dali hrane i vode, Koje nisu primili u kuću i nisu Ga posetili u bolnici.
Istinski pravednici su toliko smireni da se ne sećaju dobrih dela koja su učinili a iz skromnosti ne priznaju sebi da su hranili Gospoda!
Primetićemo da Bog nije pripremio oganj večni za ljude, nego za đavola, a mi sami zaslužujemo svoje kazne. Pošto su demoni nemilosrdni i prema nama neprijateljski raspoloženi, onda i oni ljudi koji imaju slične osobine i koji su za svoja dela prokleti, bivaju udostojeni njihove sudbine.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, Spasitelju naš i Sudijo! Ti se rekao prečistim ustima Svojim: „Po tome će svi poznati da ste Moji učenici, ako budete imali ljubav među sobom“. Odeni nas u ljubav Tvoju, da se sa svom usrdnošću trudimo da na zemlji ugodimo Tebi, služeći milostivo bližnjima našim, najmanjoj braći Tvojoj. Neka se sudi bez milosti onima koji milost nisu činili, jer ljubav spasava od smrti i pokriva mnoštvo grehova.
Ne osudi nas, grešne, nego po zastupništvu Prečiste Matere Tvoje postavi i nas na Strašnom Sudilištu s Tvoje desne strane, da sa svima svetima čujemo blaženi glas Tvoj u odsudnom času: „Hodite blagosloveni Oca Mojega; primite Carstvo koje vam je pripremljeno od postanja svijeta!“ Amin.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *