НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Послёдованіе с™aгw мvропомaзаніz

И# по є4же њблещи2 є3го2 м0литсz сщ7eнникъ, глаг0лz мlтву сію2:

Бlгословeнъ є3си2 гDи б9е вседержи1телю, и3ст0чниче бlги1хъ, сlнце прaвды, возсіsвый сyщымъ во тьмЁ свётъ сп7сeніz, kвлeніемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw: и3 даровaвый нaмъ недостHйнымъ бlжeнное њчищeніе во с™ёй водЁ, и3 б9eственное њсщ7eніе въ животворsщемъ помaзаніи: и4же и3 нhнэ бlговоли1вый пaки роди1ти рабA твоего2 новопросвэщeннаго вод0ю и3 д¦омъ, и3 в0льныхъ и3 нев0льныхъ грэхHвъ њставлeніе томY даровaвый. Сaмъ вLко, всецRю2 бlгоутр0бне, дaруй томY и3 печaть дaра, с™aгw и3 всеси1льнагw, и3 покланsемагw твоегw2 д¦а, и3 причащeніе с™aгw тёла, и3 чcтнhz кр0ве хrтA твоегw2. Сохрани2 є3го2 въ твоeмъ њсщ7eніи, ўтверди2 въ правослaвной вёрэ, и3збaви t лукaвагw, и3 всёхъ начинaній є3гw2: и3 сп7си1тельнымъ твои1мъ стрaхомъ въ чистотЁ и3 прaвдэ дyшу є3гw2 соблюди2: да во всsкомъ дёлэ и3 сл0вэ бlгоугождazй тебЁ, сhнъ и3 наслёдникъ бyдетъ нбcнагw твоегw2 цrтвіz.

Возглaснw: Ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, бGъ є4же ми1ловати и3 сп7сaти: и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

И# по мlтвэ помазyетъ крести1вшагосz с™hмъ мЂромъ, творS кrтA w4бразъ:

На челЁ, И# nчесёхъ, И# н0здрехъ, И# ўстёхъ, И# nбои1хъ ўшесёхъ, И# пeрсехъ, И# рукaхъ, И# ногaхъ,

И# глаг0лz:

Печaть дaра д¦а с™aгw. Ґми1нь.

Тaже твори1тъ сщ7eнникъ съ воспріeмникомъ и3 младeнцемъ крyга w4бразъ.

И# поeмъ: Е#ли1цы во хrтA кrти1стесz, во хrтA њблек0стесz, ґллилyіа. Три1жды.

Діaконъ: В0нмемъ.

Тaже прокjменъ, глaсъ г7:

ГDь просвэщeніе моE, и3 сп7си1тель м0й, когw2 ўбою1сz; Стjхъ: ГDь защи1титель животA моегw2, t когw2 ўстрашyсz;

Діaконъ: Премyдрость.

Чтецъ: Къ ри1млzнwмъ послaніz с™aго ґпcла пavла чтeніе.

Діaконъ: В0нмемъ.

Ґп0столъ къ ри1млzнwмъ, зачaло §а:

Брaтіе, є3ли1цы во хrтA ї}са кrти1хомсz, въ смeрть є3гw2 кrти1хомсz. Спогреб0хомсz ќбw є3мY кRщeніемъ въ смeрть: да ћкоже востA хrт0съ t мeртвыхъ слaвою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њбновлeніи жи1зни ходи1ти нaчнемъ. Ѓще бо соwбрaзни бhхомъ под0бію смeрти є3гw2, то2 и3 воскrнію бyдемъ: СіE вёдzще, ћкw вeтхій нaшъ человёкъ съ ни1мъ распsтсz, да ўпраздни1тсz тёло грэх0вное, ћкw ктомY не раб0тати нaмъ грэхY. Ўмeрый бо њправди1сz t грэхA. Ѓще ли ўмр0хомъ со хrт0мъ, вёруемъ, ћкw и3 жи1ви бyдемъ съ ни1мъ: Вёдzще, ћкw хrт0съ востA t мeртвыхъ, ктомY ўжE не ўмирaетъ, смeрть є3мY ктомY не њбладaетъ. Е$же бо ќмре, грэхY ќмре є3ди1ною: ґ є4же живeтъ, бGови живeтъ. Тaкоже и3 вы2 помышлsйте себE мє1ртвымъ ќбw бhти грэхY, живы6мъ же бGови, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Їерeй: Ми1ръ ти2.

Чтецъ: И# дyхови твоемY.

Діaконъ: Премyдрость, в0нмемъ.

Чтeцъ: Ґллилyіа.

Посeмъ діaконъ: Премyдрость, пр0сти ўслhшимъ с™aгw є3ђліа.

Їерeй: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дyхови твоемY.

Їерeй: T матfeа с™aгw є3ђліа чтeніе.

Ли1къ: Сла1ва тебЁ, гDи, слaва тебЁ.

Діaконъ: В0нмемъ.

Їерeй чтeтъ, зачaло рѕ7i:

Во врeмz џно, є3диніинaдесzть ўченицы2 и3д0ша въ галілeю въ г0ру, ѓможе повелЁ и5мъ ї}съ. И# ви1дэвше є3го2, поклони1шасz є3мY: џви же ўсумнёшасz. И# пристyпль ї}съ речE и5мъ, глаг0лz: дадeсz ми2 всsка влaсть на нб7си2 и3 на земли2. Шeдше научи1те вс‰ kзhки, крестsще и5хъ во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а: Ўчaще и5хъ блюсти2 вс‰, є3ли6ка заповёдахъ вaмъ, и3 сE ѓзъ съ вaми є4смь во вс‰ дни6, до скончaніz вёка, ґми1нь.

Тaже є3ктеніA:

Діaконъ: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй ми1лости твоeй, м0лимъ ти сz, ўслhши, и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ вели1комъ господи1нэ и3 nтцЁ нaшем с™ёйшемъ патріaрсе и4м>къ, и3 њ господи1не на1шемъ высокопреwсвzще1ннэйшемъ митрополjтэ и4м>къ, и3 њ все1й во хrтЁ брaтіи на1шей.

Е#щE м0лимсz њ богохрани1мэй странэ2 на1шей, власте1хъ и3 во1инствэ є3z2, да ти1хое и3 безмо1лвное житіе2 поживе1мъ во свz1комъ благоче1стіи и3 чистотэ2.

Е#щE м0лимсz њ млcти, жи1зни, ми1рэ, здрaвіи, сп7сeніи и3 њставлeніи грэхHвъ рабA б9іz, и4м>къ, воспріeмника.

Е#щE м0лимсz њ новопросвэщeнномъ рабЁ б9іи, и4м>къ. Њ є4же сохранeну бhти є3мY въ вёрэ чи1стагw и3сповёданіz, во всsкомъ бlгочeстіи же и3 и3сполнeніи зaповэдей хrт0выхъ, во вс‰ дни6 животA є3гw2.

Ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ бGъ є3си2, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Сщ7eнникъ: Слaва тебЁ хrтE б9е, ўповaніе нaше, слaва тебЁ.

Ли1къ: Слaва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# сщ7eнникъ твори1тъ tпyстъ.

 

Коментарисање није више омогућено.