НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Ґлфави1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ. И#менA мyжєскіz

Ґ

Ґввакyмъ, їyліа ѕ7, декeмвріа в7.

Ґвдjй, септeмвріа є7, ноeмвріа f7i.

Ґвд0нъ, їyліа l.

Ґвени1ръ, ноeмвріа f7i.

Ґвeркій, мaіа к7ѕ, nктHвріа к7в.

Ґвjвъ, їаннуaріа к7f, ѓvгуста в7, септeмвріа ѕ7, ноeмвріа є7i.

Ґвjдъ (Ґвдjй), септeмвріа є7.

Ґвjмъ, ѓvгуста №.

Ґвраaмій, февруaріа д7i.

Ґвраaмъ, nктHвріа f7.

Ґврaмій, февруaріа д7, ґпрjлліа №, їyліа к7, ѓvгуста к7а, nктHвріа к7f.

Ґвудjмъ, їyліа є7i.

Ґвyндій, їyліа l, ѓvгуста Gi.

ҐвЂпъ, мaрта к7ѕ.

Ґгaвва, ноeмвріа к7в.

Ґгaвъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа }.

Ґгaпитъ, февруaріа }i, ґпрjлліа з7i, їyніа №, ѓvгуста ‹.

Ґгaпій, їаннуaріа к7д, мaрта є7i, ѓvгуста f7i, к7а, септeмвріа к7, ноeмвріа G.

Ґгаfаггeлъ, їаннуaріа к7г.

ҐгаfодHръ, мaрта з7, nктHвріа Gi.

Ґгаfонjкъ, ѓvгуста к7в.

Ґгаfоп0дъ, ґпрjлліа є7.

Ґгаf0пусъ, декeмвріа к7г.

ҐгаfHнъ, февруaріа к7, мaрта в7.

Ґггeй, декeмвріа ѕ7i.

Ґггjй, мaрта f7.

Ґглaій, мaрта f7.

Ѓгнъ, мaрта к7ѕ.

Ґдaмъ, їаннуaріа д7i.

Ґдріaнъ, февруaріа G, ґпрjлліа з7i, ѓvгуста к7ѕ.

Ґeтій, мaрта ѕ7, f7.

Ѓза, ноeмвріа f7i.

Ґзадaнъ, ґпрjлліа ‹.

Ґзaрій, февруaріа G, декeмвріа з7i.

Ґзaтъ, ґпрjлліа д7i, з7i, ноeмвріа к7.

Ґіfaлъ, септeмвріа №, ноeмвріа G, декeмвріа №i.

Ґкaкій, мaрта f7, ґпрjлліа з7i, мaіа з7, f7i, їyліа з7, к7и, септeмвріа є7i, ноeмвріа к7f.

Ґкеpjй, декeмвріа №i.

Ґкеpjмъ (Ґкеpjма), ноeмвріа G.

ҐкіндЂнъ, ґпрjлліа }i, ѓvгуста к7в, ноeмвріа в7.

Ґкутjwнъ, ґпрjлліа к7а.

ҐкЂла, їаннуaріа д7, к7а, їyліа д7i.

Ґлвіaнъ, мaіа д7.

Ґлеxaндръ, февруaріа к7г, мaрта f7, Gi, є7i, ѕ7i, ґпрjлліа ‹, мaіа Gi, їyніа f7, , їyліа G, f7, , ѓvгуста №, №i, в7i, , септeмвріа к7и, nктHвріа к7в, ноeмвріа f7, к7г, декeмвріа в7i.

Ґлеxjй, февруaріа в7i, мaрта з7i, мaіа к7, ѓvгуста f7, nктHвріа є7, ноeмвріа к7г.

Ґлjмъ, ѓvгуста №.

Ґлфeй, мaіа к7ѕ, септeмвріа к7и, ноeмвріа }i.

Ґлфjй, мaіа ‹.

ҐлЂпій, ѓvгуста з7i, ноeмвріа к7ѕ.

Ґмвр0сій, декeмвріа з7.

Ґммyнъ, септeмвріа №.

ҐммHнъ, nктHвріа д7.

Ґмони1тъ, ноeмвріа з7.

Ґмплjй, їаннуaріа д7, nктHвріа lа.

Ґмфіaнъ, ґпрjлліа в7.

Ґмфіл0хій, мaрта к7г, ноeмвріа к7г.

ҐмHсъ, їyніа є7i.

Ґнaніа, їаннуaріа д7, к7ѕ, ґпрjлліа з7i, nктHвріа №, декeмвріа №, з7i.

Ґнастaсій, їаннуaріа }, к7а, к7в, к7д, ґпрjлліа к7, nктHвріа к7є, декeмвріа є7.

Ґнат0лій, ґпрjлліа к7г, їyліа G, ноeмвріа к7.

Ґндрeй, мaіа }i, їyніа в7i, , їyліа д7, ѓvгуста f7i, септeмвріа к7а, к7г, nктHвріа в7, з7i, к7з, ноeмвріа l, декeмвріа в7.

Ґндронjкъ, їаннуaріа д7, мaіа з7i, їyліа №, nктHвріа f7, в7i.

Ґнeктъ, мaрта ‹.

Ґнемподjстъ, ноeмвріа в7.

Ґніки1та (Ґніки1тъ), ѓvгуста в7i, ноeмвріа з7.

Ґнjнъ, мaрта Gi, }i.

Ґнті0хъ, февруaріа к7г, їyліа ѕ7i.

Ґнтіпaтръ, ґпрjлліа к7f.

ҐнтHній, їаннуaріа }, з7i, февруaріа в7i, мaрта №, ґпрjлліа д7i, їyліа ‹, ѓvгуста G, f7, ноeмвріа f7, декeмвріа з7.

Ґнтwнjнъ, февруaріа к7г, ґпрjлліа f7i, ѓvгуста №, д7, септeмвріа к7г, nктHвріа к7в, ноeмвріа з7, Gi.

ҐнтЂпа, ґпрjлліа №i.

Ґнyвій, їyніа є7.

Ґнfjмъ, септeмвріа G, nктHвріа з7i.

ҐнfЂръ, ѓvгуста є7.

Ґпeллій, їаннуaріа д7, септeмвріа ‹, nктHвріа lа.

Ґполлінaрій, їyліа к7г.

ҐполлHній, мaрта lа, їyліа ‹, , декeмвріа д7i.

ҐполлHнъ, їyніа є7.

ҐполлHсъ, їаннуaріа д7, мaрта №, ґпрjлліа к7а, декeмвріа }.

Ґпроніaнъ, їyніа з7.

ҐрдаліHнъ, ґпрjлліа д7i.

Ґрefа, nктHвріа к7д.

Ґри1съ, декeмвріа f7i.

Ґріaнъ, декeмвріа д7i.

Ѓрій, їyніа є7.

Ґрістaрхъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа є7i, септeмвріа к7з.

ҐрістіHнъ, септeмвріа G.

Ґрістовyлъ, їаннуaріа д7, мaрта ѕ7i, nктHвріа lа.

Ґрістоклjй, їyніа к7.

Ґркaдій, їаннуaріа к7ѕ, мaрта ѕ7.

ҐрпЂла, мaрта к7ѕ.

Ґрсeній, їаннуaріа f7i, мaрта в7, мaіа }, їyніа в7i, ѓvгуста к7д, nктHвріа к7и, декeмвріа Gi.

Ґртeма, їаннуaріа д7, ґпрjлліа к7f, nктHвріа l.

Ґртeмій, мaрта к7д, їyніа к7г, nктHвріа к7.

Ґртeмwнъ, мaрта к7д, ґпрjлліа Gi.

Ґрхілjй, ґпрjлліа ѕ7.

Ґрхjппъ, їаннуaріа д7, февруaріа f7i, септeмвріа ѕ7, ноeмвріа к7в.

ҐскалHнъ, мaіа к7.

Ґскліпіод0тъ, їyліа G.

Ґстeрій, їyліа ѕ7, ѓvгуста з7, nктHвріа к7f.

Ґстjй, їyніа д7.

ҐстіHнъ, їyліа з7.

Ґсmгкрjтъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа }.

Ѓттій, ѓvгуста №.

Ґттjкъ, ноeмвріа G.

Ґфрікaнъ, мaрта Gi, ґпрjлліа ‹, nктHвріа к7и.

Ґфf0ній, ноeмвріа в7.

Ґхaзъ, ґпрjлліа №.

Ґхaікъ, їаннуaріа д7.

Ґхjа, ноeмвріа в7i.

Ґхjллій, мaіа є7i.

Ґfанaсій, їаннуaріа д7, }i, февруaріа к7в, мaрта f7, мaіа в7, їyніа к7, їyліа є7, ѓvгуста к7в, nктHвріа к7д, к7ѕ, ноeмвріа з7, декeмвріа в7.

Ґfиногeнъ, їyліа ѕ7i.

ҐfинодHръ, декeмвріа з7.

Ѓvда, мaрта lа.

Ґvделaй, ґпрjлліа з7i.

Ґvдифaxъ, їyліа ѕ7.

Ґvдіeсъ, ґпрjлліа f7.

Ґvдjкій, ґпрjлліа ‹.

Ѓvктъ, ноeмвріа з7.

Ґvтон0мъ, септeмвріа в7i.

Ґvxeнтій, февруaріа д7i, ґпрjлліа }i, декeмвріа Gi.

Б

Бори1съ, мaіа в7, їyліа к7д.

В

ВавЂла, їаннуaріа к7д, септeмвріа д7.

Вадjмъ, ґпрjлліа f7.

Вaкхъ, мaіа ѕ7, nктHвріа з7.

Валентjнъ, ґпрjлліа к7д.

Валеріaнъ, їyніа №, ноeмвріа к7в.

Вaптосъ, февруaріа ‹.

Варадaтъ, февруaріа к7в.

Варахи1сій, мaрта к7и.

Варaхій, ноeмвріа з7.

Вaрваръ, мaіа ѕ7.

Варлаaмъ, ноeмвріа ѕ7, f7i.

Варнaва, їаннуaріа д7, їyніа №i.

Варсaва, їаннуaріа д7.

Варсjсъ, ѓvгуста к7є.

Варсон0фій, февруaріа к7f, nктHвріа д7.

Варyлъ, ноeмвріа }i.

Варyхъ, септeмвріа к7и.

Варfоломeй, їyніа №i, l, ѓvгуста к7є.

Варmpaвъ, септeмвріа ‹.

Васілjдъ, їаннуaріа к7, ґпрjлліа №, декeмвріа к7г.

Васjлій, їаннуaріа №, l, февруaріа к7и, мaрта д7, з7, к7в, к7ѕ, ґпрjлліа в7i, к7ѕ, l, їyліа G, ѕ7, є7i, ѓvгуста в7, №i, ноeмвріа к7и.

Васілjскъ, мaрта G, мaіа к7в.

Васілько2 (Васjлій), мaрта д7.

Вассіaнъ, їyніа ‹, nктHвріа ‹.

Вaссъ, їаннуaріа к7.

ВасHй, мaрта ѕ7.

Вaта, мaіа №.

Вахтjсій, мaіа }i.

Ваfyсій, мaрта к7ѕ.

Вендимjанъ, февруaріа №.

Венеди1мъ, мaіа }i.

Венедjктъ, мaрта д7i.

Веніами1нъ, їаннуaріа д7i, мaрта lа, nктHвріа Gi.

Вeркъ, мaрта к7ѕ.

Ви1лъ, nктHвріа к7и.

Вирілaдъ, їyліа ‹.

ВиссаріHнъ, їyніа ѕ7.

ВіанHръ, їyліа ‹.

Вівіaнъ, мaрта f7.

Вікeнтій, ноeмвріа №i.

Вікторjнъ, їаннуaріа lа, мaрта ‹, декeмвріа }i.

Вjкторъ, їаннуaріа lа, ґпрjлліа }i, септeмвріа ѕ7i, ноeмвріа №i.

Вітaлій, ґпрjлліа к7в, к7и.

Вjтъ, їyніа є7i.

Влади1міръ, їyліа є7i.

Влaсій, февруaріа ‹, №i.

Воніфaтій, декeмвріа f7i.

Всeволодъ, февруaріа №i, ґпрjлліа к7в, ноeмвріа к7з.

Вук0лъ, февруaріа ѕ7.

Вzчеслaвъ, мaрта д7, септeмвріа к7и.

Вmf0ній, ґпрjлліа G.

Г

Гаведдaй, септeмвріа к7f.

Гавjній, ѓvгуста №i.

Гавріи1лъ, їаннуaріа к7в, февруaріа №i, мaрта к7ѕ, ґпрjлліа к7в, їyліа Gi, ноeмвріа к7з.

Гaій, їаннуaріа д7, мaрта f7, їyніа к7г, ѓvгуста №i, nктHвріа д7, к7а, ноeмвріа є7.

ГалактіHнъ, їyніа к7в, ноeмвріа є7.

Гaлікъ, ґпрjлліа G.

Гамаліи1лъ, ѓvгуста в7.

Гелaсій, декeмвріа к7г.

Гемeллъ, декeмвріа ‹.

Геннaдій, їаннуaріа к7г, ѓvгуста lа.

Герaсімъ, мaрта д7.

Гервaсій, nктHвріа д7i.

Гeрманъ, мaіа в7i, їyніа к7и, їyліа з7, септeмвріа №i, ноeмвріа Gi.

Гер0ній, ґпрjлліа №.

ГеHргій, їаннуaріа }, к7в, февруaріа д7, к7а, ґпрjлліа д7, з7, f7i, к7г, мaіа Gi, ѕ7i, к7ѕ, ѓvгуста }i, к7д, ноeмвріа ‹, к7ѕ.

Гігaнтій, ноeмвріа з7.

Глёбъ, мaіа в7, їyліа к7д, септeмвріа є7.

Глmкeрій, декeмвріа к7и.

Г0ргій, їyніа є7.

Горг0ній, мaрта f7, септeмвріа G, декeмвріа к7и.

Гордіaнъ, септeмвріа Gi.

Гордjй, їаннуaріа G.

Григ0рій, їаннуaріа є7, }, , к7є, l, мaрта д7, в7i, ґпрjлліа к7, ѓvгуста }, септeмвріа l, ноeмвріа є7, д7i, з7i, к7, к7г, к7и, декeмвріа f7i.

Гyрій, ѓvгуста №, nктHвріа д7, ноeмвріа є7i, декeмвріа є7.

Д

Давjдъ, мaрта є7, ґпрjлліа в7i, мaіа в7, їyніа к7є, к7ѕ, їyліа к7д, септeмвріа є7, ѕ7, f7i.

Давjктъ (Ґвдaктъ), nктHвріа д7.

Дaда, ґпрjлліа к7и, септeмвріа к7f.

Далмaтъ, ѓvгуста G.

Даміaнъ, февруaріа к7г, їyліа №, nктHвріа є7, з7i, ноeмвріа №.

Данaктъ, їаннуaріа ѕ7i.

Даніи1лъ, февруaріа ѕ7i, мaрта д7, ґпрjлліа з7, їyліа ‹, ѓvгуста l, декeмвріа №i, з7i.

Дaсій, nктHвріа к7а, ноeмвріа №, к7.

Димитріaнъ, їyніа к7, септeмвріа №i.

Дими1трій, февруaріа №i, мaіа є7i, їyніа G, ѓvгуста f7, септeмвріа №i, к7а, nктHвріа к7ѕ, ноeмвріа є7i.

Дисaнъ, ґпрjлліа f7.

ДідЂмъ, мaіа к7з, септeмвріа №i.

Дjй, ґпрjлліа G, їyліа f7i.

Діод0тъ, ноeмвріа з7.

ДіодHръ, їаннуaріа lа, февруaріа G, мaрта ‹, ґпрjлліа к7f, септeмвріа №i.

Діоми1дъ, їyліа G, ѓvгуста ѕ7i.

ДіонЂсій, мaрта ‹, є7i, ґпрjлліа к7а, мaіа ѕ7, }i, їyніа №, G, к7ѕ, ѓvгуста д7, }i, nктHвріа G, є7, к7в.

Діоск0ръ, ґпрjлліа к7а.

Дісідeрій, ґпрjлліа к7а.

Дометіaнъ, їаннуaріа ‹, мaрта f7.

Домeтій, мaрта }, ѓvгуста з7.

Домнjнъ, nктHвріа №.

Д0мнъ, їаннуaріа д7i, мaрта f7.

Донaтъ, ґпрjлліа №.

Дорmмед0нтъ, септeмвріа f7i.

Досіfeй, февруaріа f7i.

Дукjтій, ноeмвріа з7.

Дyла, їyніа є7i.

Дwроfeй, їyніа є7, септeмвріа G, ѕ7i, ноeмвріа з7, декeмвріа к7и.

Е#

Е#дeсій, ґпрjлліа в7.

Е#кдjкій (Е#кдjтъ), мaрта f7.

Е#леазaръ, ѓvгуста №.

Е#лезв0й, nктHвріа к7д.

Е#леvсjппъ, їаннуaріа ѕ7i.

Е#леvfeрій, ѓvгуста д7, }, nктHвріа G, декeмвріа є7i.

Е#ли1ма, їyліа №.

Е#ліссeй, їyніа д7i.

Е#лaдій, їаннуaріа }, мaіа к7и.

Е$ллій, їyліа д7i.

Е#лпjдій, мaрта з7, ноeмвріа є7i.

Е#лпідіф0ръ, ґпрjлліа G, ноeмвріа в7.

Е#міліaнъ, їаннуaріа }, мaрта з7, їyліа }i, ѓvгуста }, }i.

Е#пафрaсъ, їаннуaріа д7.

Е#пафродjтъ, їаннуaріа д7, мaрта №, декeмвріа }.

Е#пенeтъ, їаннуaріа д7, їyліа №.

Е#піктeтъ, їyліа з7.

Е#пімaхъ, мaрта №i, nктHвріа lа.

Е#піфaній, мaіа в7i, ноeмвріа з7.

Е#ппол0ній, септeмвріа д7.

Е#рaзмъ, февруaріа к7д, мaіа д7, .

Е#рaстъ, їаннуaріа д7, ноeмвріа ‹.

Е#рмeй, ноeмвріа д7.

Е#рмініггeлдъ, ноeмвріа №.

Е#рмjй, їаннуaріа д7, мaіа lа, їyліа ѕ7.

Е#рмjппъ, їyліа к7ѕ, ѓvгуста }i.

Е#рмогeнъ, септeмвріа №, декeмвріа ‹.

Е#рмокрaтъ, їyліа к7ѕ.

Е#рмолaй, їyліа к7ѕ.

Е$рмъ (Е$рма), їаннуaріа д7, мaрта }, ґпрjлліа }, мaіа lа, ѓvгуста }i, ноeмвріа є7.

Е#рмЂлъ, їаннуaріа Gi.

Е$рwсъ, їyніа к7д.

Е$сперъ, мaіа в7.

Е#фjвъ, їyліа l.

Е#фрeмъ, їаннуaріа к7и, мaрта з7, мaіа ѕ7i, їyніа }.

Е#xакустwдіaнъ, ѓvгуста д7, nктHвріа к7в.

Е#feрій, мaрта з7.

Е#vангeлъ, їyліа з7.

Е#vарeстъ, декeмвріа к7г, к7ѕ.

Е#vелпjстъ, їyніа №.

Е#vвeнтій (Їувентjнъ), nктHвріа f7.

Е#vвyлъ, февруaріа G.

Е#vгeній, їаннуaріа к7а, февруaріа в7i, f7i, мaрта з7, ноeмвріа з7, декeмвріа Gi.

Е#vгрaфъ, декeмвріа ‹.

Е#vдокjмъ, їyліа lа.

Е#vдоxjй, септeмвріа ѕ7, ноeмвріа G.

Е#vілaсій, февруaріа ѕ7.

Е#vкaрпій, мaрта }i.

Е#vклeй, ѓvгуста №.

Е#vлaмпій, мaрта є7, їyліа G, nктHвріа ‹.

Е#vл0гій, февруaріа Gi, мaрта є7, ѓvгуста к7є.

Е#vмeній, септeмвріа }i.

Е#vнікіaнъ, декeмвріа к7г.

Е#vн0ікъ, мaрта f7.

Е#v0дъ, їаннуaріа д7, септeмвріа №, з7, декeмвріа к7в.

Е$vплъ, ѓvгуста №i.

Е#vп0ръ, декeмвріа к7г.

Е#vсeвій, їаннуaріа д7i, к7, февруaріа є7i, ґпрjлліа к7д, к7и, їyніа к7в, септeмвріа к7а, nктHвріа д7.

Е#vсеHнъ (Е#vсевHнъ), ѓvгуста №.

Е#vсmгнjй, ѓvгуста є7.

Е#vстafій, февруaріа к7а, мaрта к7f, ґпрjлліа д7i, їyліа к7и, септeмвріа к7, ноeмвріа к7.

Е#vст0хій, їyніа к7г, ноeмвріа є7i.

Е#vстрaтій, їаннуaріа f7, мaрта к7и, декeмвріа Gi.

Е#vсхи1мwнъ, мaрта д7i.

Е#vтр0пій, мaрта G, їyніа ѕ7i, nктHвріа з7i.

Е#vтmхіaнъ, ѓvгуста з7i, декeмвріа к7в.

Е#vтЂхій, їаннуaріа к7, мaрта f7, ґпрjлліа ѕ7, к7а, мaіа к7и, ѓvгуста к7г, ноeмвріа з7.

Е#vтЂхъ, ѓvгуста к7д.

Е#vфрaсій, ґпрjлліа к7и.

Е#vфросЂнъ, мaіа є7i, септeмвріа №i.

Е#vpЂхій, ґпрjлліа f7, септeмвріа з7.

Е#vfЂмій, їаннуaріа к7, мaрта №i, ґпрjлліа №, їyліа д7, септeмвріа G, nктHвріа є7i, декeмвріа к7ѕ, к7и.

З

Закхeй, ноeмвріа }i.

Захaріа, февруaріа }, мaрта к7д, септeмвріа є7, декeмвріа є7.

Зевjнъ, февруaріа к7г.

Зи1на, їаннуaріа д7, їyніа к7в, септeмвріа к7з.

Зин0вій, nктHвріа l.

ЗинHнъ, їаннуaріа №, мaрта G, ґпрjлліа ‹, в7i, }i, к7и, їyніа к7в, септeмвріа G, ѕ7, з7i, декeмвріа к7и.

Зwи1лъ, мaрта G.

Зwсjма, їаннуaріа д7, мaрта №, ґпрjлліа д7, з7i, їyніа д7, }, f7i, септeмвріа f7i, к7и.

ЗHтікъ, ґпрjлліа }i, ѓvгуста к7в, септeмвріа Gi, nктHвріа к7а, декeмвріа к7г, l.

И#

И#гafраxъ, мaрта к7ѕ.

И$горь, їyніа є7.

И#ліA, їаннуaріа }, д7i, февруaріа ѕ7i, їyліа к7, септeмвріа Gi, з7i, декeмвріа f7i.

И#ліaнъ, мaрта f7.

И#лjй, мaрта f7.

И#ліодHръ, септeмвріа к7и, ноeмвріа f7i.

И#раклaмвwнъ (И#раклeмwнъ), їyніа в7i, декeмвріа в7.

И#рaклій, мaрта f7, мaіа }i, nктHвріа к7в.

И#рwдіHнъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа }.

И#сaіа, їаннуaріа д7i, февруaріа ѕ7i, мaіа f7, є7i.

И#ск0й, мaрта к7ѕ.

И#сЂхій, февруaріа f7i, мaрта є7, f7, мaіа ‹, їyліа з7, nктHвріа G, ноeмвріа з7.

Ї

ЇадHръ, февруaріа д7.

Їакісх0лъ, ґпрjлліа к7и.

Їaкwвъ, їаннуaріа д7, Gi, к7f, мaрта д7, к7а, к7д, ґпрjлліа ‹, l, їyніа l, ѓvгуста f7, nктHвріа f7, к7г, ноeмвріа №, к7ѕ, к7з.

Їамвлjхъ, ѓvгуста д7, nктHвріа к7в.

Їаніки1тъ, їyліа ‹.

Їаннуaрій, ґпрjлліа к7а, к7и.

Їaсwнъ, їаннуaріа д7, мaрта f7i, ґпрjлліа к7и.

Їгнaтій, їаннуaріа к7f, мaіа f7i, к7и, септeмвріа к7з, nктHвріа к7г, декeмвріа к7.

Їезекіи1ль, їyліа к7а.

Їерaxъ, їyніа №, nктHвріа к7и.

Їеремjа, їаннуaріа д7i, февруaріа ѕ7i, мaіа №, nктHвріа є7.

Їеремjй, ґпрjлліа ѕ7.

ЇерwнЂмъ, їyніа є7i.

Їероfeй, nктHвріа д7.

ЇерHнъ, ноeмвріа з7.

Їисyсъ (Наvи1нъ), септeмвріа №.

Їлaрій, їyліа в7i.

ЇларіHнъ, мaрта к7и, їyніа ѕ7, ѓvгуста }i, nктHвріа к7а, ноeмвріа з7.

ЇллЂрікъ, ґпрjлліа G.

Јндисъ, септeмвріа G, декeмвріа к7и.

Јнна, їаннуaріа к7, їyніа к7.

Їннокeнтій, їyліа ѕ7, ноeмвріа к7ѕ.

ЇпполЂтъ, їаннуaріа l, ѓvгуста Gi.

Їринaрхъ, ноeмвріа к7и.

Їринeй, мaрта к7ѕ, ѓvгуста Gi, к7г.

Їринjй, їyніа є7.

Їсаaкій, февруaріа д7i, мaрта к7в, мaіа №, ѓvгуста G.

Їсаaкъ, їаннуaріа д7i, ґпрjлліа в7i, мaіа }i.

Їсaкій, ґпрjлліа к7а, септeмвріа к7а, ноeмвріа к7.

Їсavръ, їyліа ѕ7.

Їсjдwръ, февруaріа д7, мaіа д7i.

Їсмaилъ, їyніа з7i.

Їстукaрій, ноeмвріа G.

Їувенaлій, їyліа в7.

Їувентjнъ, септeмвріа є7.

Їyда, їyніа f7i, l.

Їуліaнъ, їаннуaріа }, к7f, февруaріа ѕ7, ѕ7i, мaрта ѕ7i, їyніа G, к7а, їyліа Gi, к7и, ѓvгуста f7, септeмвріа д7, в7i, Gi, nктHвріа з7, }i.

Їyлій, їyніа к7а.

Їустініaнъ, ноeмвріа д7i.

Їустjнъ, їyніа №.

Їyстъ, їаннуaріа д7, їyліа д7i, nктHвріа №.

Їwaдъ, мaрта №.

Їwакjмъ, септeмвріа f7.

Їwаннjкій, ноeмвріа д7.

Їwaннъ, їаннуaріа д7, з7, є7i, к7в, к7ѕ, к7з, l, , февруaріа к7г, к7д, к7f, мaрта f7, к7, к7з, к7f, l, ґпрjлліа №i, в7i, д7i, }i, f7i, мaіа }, f7i, к7д, к7є, к7ѕ, к7f, їyніа в7, в7i, Gi, f7i, к7д, к7ѕ, к7и, l, їyліа в7i, }i, к7а, l, ѓvгуста д7, f7, }i, к7f, l, септeмвріа в7, з7, д7i, к7г, к7ѕ, nктHвріа G, в7i, f7i, к7в, к7и, ноeмвріа №, f7, в7i, Gi, к7, к7и, декeмвріа в7, G, д7, з7, к7f.

Їwасaфъ, ноeмвріа f7i.

Јwвъ, мaіа ѕ7.

Їwи1ль, nктHвріа f7i.

ЇHна, мaрта к7и, , мaіа к7з, їyніа є7i, септeмвріа к7в, nктHвріа є7, ноeмвріа є7.

ЇHсифъ, їаннуaріа д7, д7i, к7ѕ, ґпрjлліа д7, септeмвріа f7, ноeмвріа G, к7.

Їwсjй, (ЇHсифъ), їаннуaріа д7.

К

Каллімaхъ, мaіа ѕ7, ноeмвріа з7.

Каллінjкъ, мaіа к7д, їyліа к7f, ѓvгуста к7г, ноeмвріа з7, декeмвріа д7i.

Каллі0пій, ґпрjлліа з7.

Каллістрaтъ, септeмвріа к7з.

Кaллістъ, мaрта ѕ7.

Калyфъ, мaіа f7i.

Кандjдъ, їаннуaріа к7а, мaрта f7.

Кантідіaнъ, ѓvгуста є7.

Кантjдій, ѓvгуста є7.

Капjтwнъ, мaрта з7, ѓvгуста в7i.

КаріHнъ, декeмвріа є7.

Кaрпъ, їаннуaріа д7, мaіа к7ѕ, nктHвріа Gi.

Картeрій, їаннуaріа }.

Кассіaнъ, февруaріа к7f, мaіа к7а.

Каст0рій, декeмвріа }i.

Кaсторъ, септeмвріа }i.

Кастрjхій, ноeмвріа з7.

Кастyлъ, декeмвріа }i.

Катeрій, ноeмвріа G.

Катyнъ, ѓvгуста №.

Келестjнъ, ґпрjлліа }.

Келсjй, їаннуaріа }, nктHвріа д7i.

Кенсорjнъ, їаннуaріа №.

Кесaрій, мaрта f7, nктHвріа з7, ноeмвріа №.

Кeсарь, мaрта №, декeмвріа }.

Ки1рmкъ, їyліа є7i.

Ки1фа, мaрта l, декeмвріа }.

Кjндей, їyліа №i, ѓvгуста №.

Кінтіліaнъ (Квінтіліaнъ), ґпрjлліа к7и.

КіHнъ, септeмвріа д7.

Клаvдіaнъ, февруaріа G, ноeмвріа з7.

Клаvдjй, їаннуaріа lа, мaрта f7, , f7i, їyніа G, ѓvгуста №i, nктHвріа к7f, декeмвріа }i.

Клеонjкъ, мaрта G.

Кле0па, їаннуaріа д7.

Кли1ментъ, їаннуaріа д7, к7г, ґпрjлліа к7в, септeмвріа ‹, ноeмвріа к7є.

Кодрaтъ, їаннуaріа д7, мaрта ‹, ґпрjлліа к7а, септeмвріа к7а.

Коjнтъ, їyліа ѕ7.

Конк0рдій, їyніа д7.

К0нwнъ, мaрта є7, ѕ7.

К0прій, їyліа f7, септeмвріа к7д.

Корнjлій, мaіа f7i, септeмвріа Gi.

Корнyтъ, септeмвріа в7i.

Корwнaтъ, ѓvгуста з7i.

КосмA, ґпрjлліа }i, їyліа №, ѓvгуста G, nктHвріа в7i, з7i, ноeмвріа №.

Крискентіaнъ, їyніа з7.

Крискeнтъ, їаннуaріа д7, мaрта ‹, ґпрjлліа Gi, їyліа l.

Крjспъ, їаннуaріа д7.

Кронjдъ, мaрта к7г, септeмвріа Gi.

Куaртъ (Квaртъ), їаннуaріа д7, ноeмвріа ‹.

Кyкша, ѓvгуста к7з.

Кyфій, ѓvгуста №i.

Кwнстантjнъ, мaрта є7, ѕ7, мaіа к7а, їyніа є7, їyліа G, септeмвріа f7i, nктHвріа к7в, декeмвріа к7ѕ.

Кmпріaнъ, мaрта ‹, мaіа ‹, к7з, ѓvгуста з7i, , септeмвріа ѕ7i, nктHвріа в7.

Кmріaкъ, мaіа в7, їyніа з7, к7д, ѓvгуста №, септeмвріа ѕ7, к7f, nктHвріа к7и.

Кmрjллъ, їаннуaріа }i, февруaріа д7, д7i, мaрта f7, }i, к7а, к7f, ґпрjлліа к7и, мaіа №i, їyніа f7, їyліа f7, септeмвріа ѕ7.

Кmрjнъ, їyліа ѕ7.

КmріHнъ, мaрта f7.

КЂръ, їаннуaріа lа, їyніа к7и.

Л

Лaзарь, їyніа є7i, їyліа з7i, nктHвріа з7i, ноeмвріа з7, з7i.

Лaмпадъ, їyліа є7.

Лаодікjй, мaіа Gi.

Лaргій, їyніа з7.

Лаvрeнтій, їаннуaріа к7f, ѓvгуста ‹.

Лavръ, ѓvгуста }i.

Лeвъ, февруaріа }i, к7.

Ле0нтій, їаннуaріа к7в, мaрта f7, ґпрjлліа к7д, мaіа к7г, їyніа }i, їyліа ‹, ѓvгуста №, f7, септeмвріа Gi, nктHвріа з7i.

Лeонтъ, їаннуaріа к7в.

Леwнjдъ, мaрта ‹, ґпрjлліа ѕ7i, їyніа є7, ѓvгуста }.

Леvкjй, їyніа к7, ѓvгуста з7i, декeмвріа д7i.

Лівeрій, ѓvгуста к7з.

Лімнeй (Лімнjй), февруaріа к7в.

Лjнъ, їаннуaріа д7, ноeмвріа є7.

Л0ггінъ, ґпрjлліа к7д, їyніа к7д, nктHвріа ѕ7i, ноeмвріа з7.

ЛукA, їаннуaріа д7, к7f, февруaріа з7, ґпрjлліа к7в, їyліа №, септeмвріа з7, nктHвріа }i, ноeмвріа ѕ7, декeмвріа №i.

Лукіaнъ, їyніа G, їyліа з7, септeмвріа Gi, nктHвріа є7i.

Лукjй, їаннуaріа д7, септeмвріа ‹.

Лукілліaнъ, їyніа G.

Лyппъ, ѓvгуста к7г.

ЛHтъ, nктHвріа f7.

ЛmкаріHнъ, февруaріа ѕ7.

Лmсімaхъ, мaрта f7.

М

Мaгнъ, ґпрjлліа к7f.

Макaрій, їаннуaріа д7i, f7i, февруaріа f7i, мaрта з7i, ґпрjлліа №, мaіа №, к7ѕ, їyліа к7є, септeмвріа ѕ7, ноeмвріа к7г.

Макед0ній, їаннуaріа к7д.

МакедHнъ, мaрта к7г.

Макр0вій, септeмвріа Gi.

Малахjа, їаннуaріа G.

Мaлхъ, мaрта к7ѕ.

Мaмантъ, септeмвріа в7, ноeмвріа з7.

Маммjй, ґпрjлліа к7и.

Манyилъ, їаннуaріа к7в, мaрта к7з, їyніа з7i.

Мардaрій, декeмвріа Gi.

Мард0ній, септeмвріа G, декeмвріа к7и.

Маріaвъ, ґпрjлліа f7.

Марjнъ, мaрта з7i, їyліа ѕ7, ѓvгуста з7, nктHвріа }i, декeмвріа ѕ7i.

Маркеллjнъ, декeмвріа }i.

Маркeллъ, февруaріа f7, мaрта №, їyніа з7, ѓvгуста №, д7i, ноeмвріа є7i, декeмвріа к7f.

Маркіaнъ, їаннуaріа ‹, }i, їyніа є7, їyліа Gi, ѓvгуста f7, nктHвріа к7є, l, ноeмвріа в7.

Мaрко (Мaркъ), їаннуaріа д7, д7i, мaрта є, к7f, ґпрjлліа є7, к7є, їyліа G, септeмвріа к7з, к7и, nктHвріа к7з, l, декeмвріа }i, к7f.

Марсaлій, ґпрjлліа к7и.

Мартініaнъ, февруaріа Gi, ґпрjлліа №i, ѓvгуста д7, nктHвріа к7в.

Мартjнъ, ґпрjлліа д7i, nктHвріа в7i.

МартЂрій, nктHвріа к7є.

Марyfъ, февруaріа ѕ7i.

Мaръ, їаннуaріа к7є.

Мaрwнъ, февруaріа д7i.

Матfeй, їyніа №, nктHвріа є7, ноeмвріа ѕ7i.

Матfjй, їyніа №, ѓvгуста f7.

Маxіaнъ, їyніа G.

Маxіміaнъ, ґпрjлліа к7а, ноeмвріа з7.

Маxіміліaнъ, ѓvгуста д7, nктHвріа к7в.

Маxjмъ, їаннуaріа к7а, февруaріа ѕ7, f7i, ґпрjлліа ‹, к7и, l, мaіа д7i, їyліа l, ѓvгуста №i, Gi, септeмвріа є7, є7i, nктHвріа f7, к7и, ноeмвріа №i, к7в.

Маvрjкій, февруaріа к7в, їyліа ‹.

Мavръ, мaрта f7i, їyніа з7.

Маvсjма, їаннуaріа к7г.

Медjмнъ, септeмвріа є7.

Меласjппъ, ноeмвріа з7.

Мелeтій, февруaріа в7i, мaіа к7д, септeмвріа к7а.

Мелеvсjппъ, їаннуaріа ѕ7i.

МелітHнъ, мaрта f7.

Мeмнwнъ, ґпрjлліа к7f, ѓvгуста к7.

Менaндръ, мaіа f7i.

Менeа, їyліа ‹.

Менjгнъ, ноeмвріа к7в.

Меркyрій, ноeмвріа к7д.

Мeртій, їаннуaріа в7i.

Меf0дій, ґпрjлліа ѕ7, мaіа №i, їyніа д7, д7i, к7.

Ми1на, їаннуaріа є7, февруaріа з7i, ґпрjлліа в7i, ѓvгуста к7є, ноeмвріа №i, декeмвріа ‹.

МинеHнъ, ѓvгуста №.

Минсіfeй, ѓvгуста №.

Митрофaнъ, їyніа д7, ноeмвріа к7г.

Міaнъ, септeмвріа д7.

Міли1ссенъ, мaрта ѕ7.

Мілjй, ноeмвріа ‹.

Мірaxъ, декeмвріа №i.

Місаи1лъ, декeмвріа з7i.

Міхаи1лъ, їаннуaріа №i, февруaріа д7i, мaіа к7а, к7г, їyліа в7i, септeмвріа ѕ7, к7, l, nктHвріа №, ноeмвріа }, к7в, декeмвріа }i.

Міхeй, їаннуaріа є7, ѓvгуста д7i.

Модeстъ, їyніа є7i, декeмвріа }i.

Мyко, їyліа l.

Мwкjй, їаннуaріа к7f, мaіа №i, їyліа G.

Мwmсeй, їаннуaріа д7i, февруaріа к7г, їyліа к7ѕ, ѓvгуста к7и, септeмвріа д7.

Мmгд0ній, септeмвріа G, декeмвріа к7и.

МЂрwнъ, ѓvгуста }, з7i.

Н

Назaрій, nктHвріа д7.

Наркjссъ, їаннуaріа д7, nктHвріа lа.

Наyмъ, декeмвріа №.

Наfанaилъ, ґпрjлліа к7в.

Нектaрій, ноeмвріа к7f.

НеофЂтъ, їаннуaріа к7а, ѓvгуста к7в.

Нeстwръ, февруaріа к7и, мaрта №, nктHвріа к7з.

НеHнъ, їаннуaріа ѕ7i, ґпрjлліа к7д, к7и, септeмвріа к7и, nктHвріа к7f.

Ни1рса, ноeмвріа к7.

Ни1fwнтъ, ґпрjлліа }, декeмвріа к7г.

Нікaндръ, мaрта є7i, їyніа є7, септeмвріа к7д, ноeмвріа д7, з7.

НіканHръ, їаннуaріа д7, їyліа к7и, декeмвріа к7и.

Ніки1та, їаннуaріа lа, мaрта к7, ґпрjлліа G, , мaіа к7д, к7и, септeмвріа f7, є7i, nктHвріа Gi.

Ніки1форъ, їаннуaріа lа, февруaріа f7, мaрта ‹, Gi, ґпрjлліа f7, їyніа в7, ноeмвріа Gi.

Нікоди1мъ, ѓvгуста в7, nктHвріа lа.

Нік0ла (Ніколaй), nктHвріа д7i.

Ніколaй, февруaріа д7, мaрта f7, мaіа f7, їyліа к7з, декeмвріа ѕ7, к7д.

Нікострaтъ, декeмвріа }i.

Нjкwнъ, мaрта к7г, септeмвріа к7и, ноeмвріа з7, з7i, декeмвріа №i.

Нjлъ, мaіа к7з, септeмвріа з7i, ноeмвріа в7i, декeмвріа з7.

Нjтъ, nктHвріа к7и.

НmктополіHнъ, ноeмвріа G.

N

Nлmмпaнъ (NлЂмпъ), їаннуaріа д7, ноeмвріа ‹.

NлЂмпій, їyліа l.

Nни1сій, мaрта є7.

Nни1сімъ, їаннуaріа д7, февруaріа є7i, мaіа ‹, їyліа д7i.

Nнисjфоръ, їаннуaріа д7, септeмвріа з7, ноeмвріа f7, декeмвріа }.

Nнyфрій, їyніа в7i, їyліа к7а.

Nрeнтій, їyніа к7д.

Nрeстъ, ноeмвріа ‹, декeмвріа Gi.

NстрЂхій, ноeмвріа з7.

П

Пагкрaтій (Панкрaтій), февруaріа f7, їyліа f7.

Пагхaрій (Панхaрій), мaрта f7i.

Паjсій, їyніа f7i.

Пакт0вій, ноeмвріа G.

Паллaдій, їаннуaріа к7и, ноeмвріа к7з.

Пaмва, їyліа }i.

Пaмвwнъ, їyніа є7.

ПамфалHнъ, мaіа з7i.

Памфамjръ, мaіа з7i.

Памфjлъ, февруaріа ѕ7i, ѓvгуста в7i.

Панс0фій, їаннуaріа є7i.

Пантелеи1монъ, їyліа к7з.

Пaпа, мaрта ѕ7i, септeмвріа д7i.

Пaпій, їаннуaріа lа, февруaріа G, мaрта ‹, їyніа з7, їyліа з7.

ПапЂла, nктHвріа Gi.

Парам0нъ, ноeмвріа к7f.

Пaрдъ, декeмвріа є7i.

Париг0рій, їаннуaріа к7f.

Пармeній, їyліа №.

Пармeнъ, їаннуaріа д7, їyліа к7и.

Пар0дъ, їаннуaріа к7в.

Парfeній, февруaріа з7.

Пасікрaтъ, ґпрjлліа к7д.

Патaпій, декeмвріа }.

Патермyfій, їyліа f7, септeмвріа з7i.

Патрjкій, мaрта к7, мaіа f7i.

Патр0въ, їаннуaріа д7, ноeмвріа є7.

Патр0клъ, ѓvгуста з7i.

Пафнyтій, февруaріа є7i, мaіа №, септeмвріа к7є.

ПахHмій, мaіа є7i.

Пavелъ, їаннуaріа ‹, д7i, є7i, февруaріа ѕ7i, мaрта д7, з7, , мaіа }i, їyніа G, к7и, к7f, їyліа ѕ7i, ѓvгуста з7i, l, септeмвріа ‹, nктHвріа д7, ноeмвріа ѕ7, декeмвріа з7, є7i, к7г.

Паvлjнъ, їаннуaріа к7г, мaіа }i,

Паvсікaкій, мaіа Gi.

ПаvсілЂпъ, ґпрjлліа }.

Пeлій, септeмвріа з7i.

Перегрjнъ, їyліа ѕ7, з7.

Пeтръ, їаннуaріа f7, в7i, Gi, ѕ7i, к7в, к7ѕ, февруaріа №, мaіа G, }i, їyніа в7i, к7є, к7f, l, їyліа №, ѓvгуста f7, к7д, септeмвріа G, є7, , Gi, к7в, к7г, nктHвріа д7, є7, f7, ноeмвріа к7є, декeмвріа к7а, к7и.

ПеHнъ, їyніа №.

Пигaсій, ноeмвріа в7.

Пjменъ, ѓvгуста з7, к7з.

Пjнна, їаннуaріа к7, їyніа к7.

Пі0ній, мaрта №i.

Пjстъ, ѓvгуста к7а.

ПлатHнъ, ґпрjлліа є7, ноeмвріа }i.

Полyвій, мaіа в7i.

Полmeнъ, мaіа f7i, ѓvгуста }i.

Полmevктъ, їаннуaріа f7, декeмвріа f7i.

Полmкaрпъ, февруaріа к7г, ґпрjлліа в7, їyліа к7д.

Полmхр0ній, февруaріа к7г, їyліа №, nктHвріа з7.

Помпeй, їyліа з7.

Помпиjй, ґпрjлліа ‹, nктHвріа к7и.

Помпjй, декeмвріа к7г.

П0нтій, ѓvгуста є7.

Поплjй, їаннуaріа к7є.

ПорфЂрій, февруaріа ‹, ѕ7i, к7ѕ, септeмвріа є7i, ноeмвріа f7.

Поти1тъ, їyліа №.

Прилидіaнъ, септeмвріа д7.

Прjскъ, мaрта f7, септeмвріа к7а.

Пр0въ, nктHвріа в7i, декeмвріа f7i.

Прокeссъ, ґпрjлліа №i.

Пр0клъ, їаннуaріа д7i, їyліа в7i, ноeмвріа к7.

Прок0пій, февруaріа к7з, їyліа }, ноeмвріа к7в.

Прокyлъ, ґпрjлліа к7а, їyліа l.

Протaсій, nктHвріа д7i.

Протeрій, февруaріа к7и.

Пр0хwръ, їаннуaріа д7, февруaріа ‹, їyліа к7и.

Прwтогeнъ, ѓvгуста к7є.

ПрwтолеHнъ, ґпрjлліа к7г.

ПрHтъ, декeмвріа к7д.

Пyдъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа є7i.

Пуплjй, мaрта Gi, є7i, ґпрjлліа є7.

Р

Равyла, февруaріа f7i.

Разyмникъ, декeмвріа в7i.

Рeасъ, мaрта к7ѕ.

Ревокaтъ, февруaріа №.

Рjмма, їаннуaріа к7, їyніа к7.

Рjxъ, їyліа ѕ7.

РодіHнъ, їаннуaріа д7, ноeмвріа ‹.

Родопіaнъ, ґпрjлліа к7f.

Рустjкъ, nктHвріа G.

Руфjнъ, мaрта ‹, ґпрjлліа з7, їyліа ѕ7.

Рyfъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа }, к7f, їyліа ѕ7.

Рwмaнъ, їаннуaріа к7f, мaіа в7, їyліа f7i, к7д, nктHвріа №, ноeмвріа }i, f7i, к7з.

РwмЂлъ, мaрта є7i, септeмвріа ѕ7.

С

Сaвва, їаннуaріа в7i, д7i, ґпрjлліа є7i, к7д, ѓvгуста к7з, к7и, nктHвріа №, декeмвріа G, є7.

Саввaтій, септeмвріа f7i, к7з.

Савeлъ, їyніа з7i.

Савeрій, ноeмвріа к7.

Савjнъ, їаннуaріа №, мaрта Gi, ѕ7i, мaіа в7i, nктHвріа є7i.

СадHкъ, февруaріа к7, nктHвріа f7i.

СакердHнъ, мaрта f7.

Саламaнъ, їаннуaріа к7г.

Самeй, їаннуaріа f7.

Самуи1лъ, февруaріа ѕ7i, ѓvгуста к7.

СамHнъ, ноeмвріа є7i.

СамpHнъ, їyніа к7з.

Сарви1лъ, септeмвріа є7, nктHвріа є7i, к7и.

Сас0ній, ноeмвріа к7.

Саторjнъ, мaрта ‹.

Саторнjй, ґпрjлліа к7и.

Саторни1лъ, февруaріа №.

Саторнjнъ, їyліа з7, декeмвріа к7г.

Сатурнjнъ, їyніа з7.

СатЂръ, февруaріа №.

Севастіaнъ, февруaріа к7ѕ, декeмвріа }i.

Севери1нъ, їyніа д7.

Северіaнъ, мaрта f7, ґпрjлліа }i, їyніа д7.

Севиріaнъ, ѓvгуста к7в, септeмвріа f7.

Севи1ръ, їyніа к7з, ѓvгуста к7.

Секyндъ, февруaріа №.

Селеvкjй, февруaріа ѕ7i.

Селevкъ, септeмвріа Gi.

Сели1ній, їyніа є7.

Сеннjсъ, їyліа №.

СерапіHнъ, їаннуaріа lа, мaрта ѕ7i, мaіа д7i, к7д, їyліа Gi, ѓvгуста }i, септeмвріа Gi.

Серафjмъ, їаннуaріа в7, їyліа f7i.

СерафіHнъ, мaрта ‹.

Сeргій, їаннуaріа д7i, мaрта к7, їyніа к7и, їyліа є7, септeмвріа №i, к7є, nктHвріа з7.

Сjвелъ, ѓvгуста є7.

Сjгицъ, мaрта к7ѕ.

Сjла, їаннуaріа д7, мaрта к7ѕ, їyліа №.

Сілaнъ, їyніа д7.

Сілвaнъ, їаннуaріа к7f, мaіа д7, nктHвріа д7i.

Сілвeстръ, їаннуaріа в7.

Сілуaнъ, їаннуaріа д7, їyліа ‹, .

Сjмwнъ, мaіа ‹, їyніа №.

Сіонjй, їаннуaріа к7в.

Сісjній, мaрта f7, їyніа з7, їyліа ‹, ноeмвріа к7г.

СісHй, їyліа ѕ7.

Сjxтъ, ѓvгуста ‹.

Смарaгдъ, мaрта f7, їyніа з7.

СолохHнъ, мaіа з7i.

Сонирjлъ, мaрта к7ѕ.

Соф0ніа, декeмвріа G.

Спеvсjппъ, їаннуaріа ѕ7i.

СпmрідHнъ, nктHвріа lа, декeмвріа в7i.

СтахЂй, їаннуaріа д7, nктHвріа lа.

Стефaнъ, їаннуaріа д7, д7i, мaрта к7и, ґпрjлліа к7ѕ, к7з, мaіа з7i, к7д, їyліа Gi, д7i, ѓvгуста в7, септeмвріа є7i, nктHвріа к7и, ноeмвріа к7и, декeмвріа f7, є7i, з7i, к7з.

Стратонjкъ, їаннуaріа Gi, септeмвріа Gi.

СтратHнъ, ѓvгуста з7i.

СтратHръ, септeмвріа f7.

Суjмвлъ, мaрта к7ѕ.

Сwз0нтъ, септeмвріа з7.

Сwкрaтъ, ґпрjлліа к7а.

Сwсіпaтръ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа к7и, ноeмвріа ‹.

СHссій, ґпрjлліа к7а.

Сwсfeнъ, їаннуaріа д7, мaрта №, септeмвріа ѕ7i, декeмвріа }.

Сwфр0ній, мaрта №i, декeмвріа f7.

СmмеHнъ, їаннуaріа д7, к7ѕ, февруaріа G, Gi, ґпрjлліа є7, з7i, к7з, мaіа }i, к7д, їyліа к7а, септeмвріа №.

Сmмфоріaнъ, декeмвріа }i.

Т

Тарaсій, февруaріа к7є.

Тарaхъ, nктHвріа в7i.

ТатіHнъ, ѓvгуста к7д.

ТаvріHнъ, ноeмвріа з7.

Терeнтій, мaрта Gi, ґпрjлліа ‹, їyніа к7а, nктHвріа к7и.

Тeртій, їаннуaріа д7, nктHвріа №, ноeмвріа ‹.

Тівyртій, ноeмвріа к7в, декeмвріа }i.

Тjгрій, їyніа ѕ7i.

Тімолaй, мaрта є7i.

Тімоfeй, їаннуaріа д7, к7в, к7д, февруaріа к7а, мaіа G, їyніа ‹, ѓvгуста f7i, декeмвріа f7i.

Тjмwнъ, їаннуaріа д7, їyліа к7и, декeмвріа №.

Тjтъ, їаннуaріа д7, февруaріа к7з, ґпрjлліа в7, ѓvгуста к7є.

Трагквіллjнъ, декeмвріа }i.

Трівjмій, мaрта №.

ТрифЂллій, їyніа Gi.

Трофjмъ, їаннуaріа д7, мaрта ѕ7i, }i, ґпрjлліа є7i, їyліа к7г, септeмвріа f7i.

Трwaдій, мaрта в7.

ТрЂфwнъ, февруaріа №, ґпрjлліа f7i.

Турв0нъ, їаннуaріа ѕ7i.

ТЂхікъ, їаннуaріа д7, декeмвріа }.

ТЂхwнъ, їyніа ѕ7i, ѓvгуста Gi.

Ў

Ўалентjнъ (Валентjнъ), їyліа ѕ7, .

Ўaлентъ (Вaлеутъ), февруaріа ѕ7i, мaрта f7.

Ўалеріaнъ (Валеріaнъ), їаннуaріа к7а, септeмвріа Gi.

Ўаллeрій (Валeрій), мaрта f7, ноeмвріа з7.

Ўaръ, nктHвріа f7i.

Ўрвaнъ, їаннуaріа д7, їyніа к7г, септeмвріа д7, є7, nктHвріа lа.

Ўрпасіaнъ, мaрта f7.

Ф

Фaвій, ѓvгуста є7.

Фантjнъ, ѓvгуста №.

Фармyfій, ґпрjлліа №i.

Фарнaкій, їyніа к7.

Фаvстіaнъ, ґпрjлліа к7и.

Фavстъ, ґпрjлліа к7а, мaіа к7д, ѓvгуста G, септeмвріа ѕ7, nктHвріа д7.

Филікjссімъ, ѓvгуста ‹.

Фи1ліxъ, їyліа ѕ7.

Філaгрій, февруaріа f7.

Філадeлфъ, мaіа ‹.

Філарeтъ, декeмвріа №.

Філетeръ, декeмвріа l.

ФілимHнъ, їаннуaріа д7, февруaріа f7i, ґпрjлліа к7f, ноeмвріа к7в, декeмвріа д7i.

Філи1тъ, мaрта к7г.

Філjппъ, їаннуaріа д7, f7, їyніа l, їyліа ‹, ѓvгуста з7i, nктHвріа є7, №i, ноeмвріа д7i.

Фjлъ, мaрта к7ѕ.

Філог0ній, декeмвріа к7.

Філокти1мwнъ, мaрта f7.

Філол0гъ, їаннуaріа д7, ноeмвріа є7.

Філос0фъ, мaіа lа.

Філоfeй, їаннуaріа к7f, септeмвріа є7i.

Філумeнъ, ноeмвріа к7f.

Фінеeсъ, мaрта в7i.

Фірмjнъ, їyніа к7д.

Фjрмосъ, їyніа к7д.

Флавіaнъ, февруaріа }i.

Флaвій, мaрта f7.

Флeгонтъ, їаннуaріа д7, ґпрjлліа }.

Флорeнтій, ѓvгуста к7г, nктHвріа Gi.

ФлHръ, ѓvгуста }i, декeмвріа }i.

Форвjнъ, ґпрjлліа є7.

Фронтaсій, їyніа д7.

Фрумeнтій, ноeмвріа №.

Фулвіaнъ, ноeмвріа ѕ7i.

Фуртунaтъ (Фортунaтъ), їаннуaріа д7.

Фусjкъ, ґпрjлліа з7i.

ФHка, їyліа к7в, септeмвріа к7в.

Фwсти1рій, їаннуaріа є7.

ФHтій, мaіа к7з, їyліа в7, ѓvгуста f7, в7i.

Фwтjнъ, февруaріа к7в.

ФHтъ, nктHвріа к7и.

Х

Харалaмпій, февруaріа ‹.

Харjсімъ, ѓvгуста к7в.

ХарітHнъ, їyніа №, септeмвріа f7, к7и.

Хери1мwнъ, ѓvгуста ѕ7i, nктHвріа д7.

Хрістоф0ръ, ґпрjлліа f7i, мaіа f7, ѓvгуста l.

Хрісaнfъ, мaрта f7i.

Хрmсог0нъ, декeмвріа к7в.

Хрmс0тель, їyліа №.

ХудіHнъ, мaрта f7.

Хуздазaтъ (Ўсfазaнъ), ґпрjлліа з7i.

Њ

W$ръ, ѓvгуста з7.

Њсjа, ѓvгуста к7з, nктHвріа з7i.

X

Xaнfій, мaрта f7, ноeмвріа з7.

XенофHнтъ, їаннуaріа к7ѕ.

P

PHй, ѓvгуста f7.

F

Fаддeй, їаннуaріа д7, ѓvгуста к7а, декeмвріа к7f.

Faлъ, мaрта ѕ7i.

Fалалeй, февруaріа к7з, мaіа к7.

Fалaссій, февруaріа к7в.

Fаvмaсій, ґпрjлліа к7f.

Fеагeнъ, ноeмвріа з7.

Fемeлій, ноeмвріа з7.

Fемістоклeй, декeмвріа к7а.

Fеогeнъ, їаннуaріа в7.

Fеогнjдъ, ґпрjлліа к7f.

Fе0гній, ѓvгуста к7а.

Fеогн0стъ, мaрта д7i.

Fеод0сій, їаннуaріа №i, к7и, февруaріа є7, мaрта к7з, мaіа G, ѓvгуста д7i, септeмвріа f7.

Fеод0тъ, февруaріа f7i, мaрта в7, ґпрjлліа к7f, мaіа }i, їyніа з7, їyліа д7, септeмвріа в7, є7i, ноeмвріа з7.

Fеод0хъ, ноeмвріа з7.

Fеодyлъ, їаннуaріа д7i, февруaріа ѕ7i, мaрта f7, ґпрjлліа є7, мaіа в7, їyніа }i, nктHвріа к7и, ноeмвріа з7, декeмвріа G, к7г.

Fеодwрjтъ, мaрта }.

Fе0дwръ, їаннуaріа к7ѕ, февруaріа }, з7i, мaрта є7, ѕ7, ґпрjлліа ‹, к7, к7а, к7в, мaіа ѕ7i, к7а, к7д, їyніа є7, }, є7i, їyліа д7, f7, в7i, ѓvгуста №i, септeмвріа д7, є7, в7i, f7i, к7, ноeмвріа з7, №i, к7г, декeмвріа G, к7з.

Fеоктирjстъ (Fеостирjктъ), февруaріа к7f.

Fеоктjстъ, їаннуaріа д7, септeмвріа G, nктHвріа в7.

Fеопeмтъ, їаннуaріа є7.

Fеопjстъ, септeмвріа к7.

Fеопрeпій, мaрта к7г, ѓvгуста к7в.

Fеостирjктъ, ноeмвріа ‹.

Fеостjхъ, ґпрjлліа к7f.

Fеотeкнъ, nктHвріа ‹.

FеотЂхъ, декeмвріа д7i.

Fеофaнъ, мaрта в7i, їyніа ‹, септeмвріа f7, к7f, nктHвріа №i.

Fе0філъ, їаннуaріа }, l, февруaріа ѕ7, мaрта ѕ7, f7, їyніа в7i, їyліа к7г, септeмвріа G, nктHвріа ‹, ноeмвріа з7, декeмвріа в7, к7и, к7f.

Fеофmлaктъ, мaрта }.

Fерап0нтъ, мaіа к7є, к7з.

Feрмъ, мaрта к7ѕ.

Fеспeсій, ноeмвріа, к7.

FеHна, їаннуaріа є7, ґпрjлліа є7, f7i.

Fіфаи1лъ, септeмвріа є7.

FwмA, мaрта к7а, ґпрjлліа к7д, їyніа №, їyліа з7, nктHвріа ѕ7, декeмвріа ‹.

FЂрсъ, ѓvгуста з7i, декeмвріа д7i.

V#

V#акjнfъ, їyліа G, }i.

V#пaтій, їаннуaріа д7i, мaрта lа, їyніа G, }i, септeмвріа к7а, ноeмвріа к7.

V#перeхій, їyніа є7.

V#пери1хій, їаннуaріа к7f.

 

Коментарисање није више омогућено.