НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мэсzцосл0въ: Ґпрjллій

№. Прпdбныz мaтере нaшеz марjи є3гЂптzныни: И# прпdбнагw nтцA нaшегw є3vfЂміа, сyждальскагw чудотв0рца.

в7. Прпdбнагw nтцA нaшегw тjта чудотв0рца.

G. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника ніки1ты, и3гyмена мідікjйскагw.

д7. Прпdбнагw nтцA нaшегw їHсифа пэснопи1сца: И# геHргіа, и4же въ малeи.

є7. С™hхъ м§нкъ: fеодyла и3 ґгаfоп0да, и3 и5же съ ни1ми.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw є3vтmхjа, патріaрха царzгрaда. Преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw меf0діа, ўчи1телz словeнwмъ, ґрхіепcкпа морaвскагw.

з7. Прпdбнагw nтцA нaшегw геHргіа є3пcкпа мелітjйскагw.

}. С™hхъ ґпcлъ: и3рwдіHна, ґгaва, рyфа, ґсmгкрjта, флeгонта и3 є4рма, и3 и5же съ ни1ми: И# прпdбнагw nтцA нaшегw нjфwнта, є3пcкпа новгор0дскагw, чудотв0рца печeрскагw.

f7. С™aгw м§нка є3vpЂхіа.

‹. С™hхъ м§нкъ: терeнтіа, помпиjа, и3 и5же съ ни1ми.

№i. С™aгw сщ7енном§нка ґнтЂпы, є3пcкпа пергaма ґсjйскагw.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, є3пcкпа парjйскагw.

Gi. С™aгw сщ7енном§нка ґртeмона, и3 и4же съ ни1мъ.

д7i. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw мартjна и3сповёдника, пaпы ри1мскагw: С™hхъ ви1ленскихъ м§нкwвъ: ґнтHніа, їwaнна и3 є3vстafіа.

є7i. С™hхъ ґпcлъ: ґрістaрха, пyда и3 трофjма.

ѕ7i. С™hхъ м§нцъ дёвъ: ґгaпіи, їри1ны и3 хіонjи.

з7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw сmмеHна, и4же въ персjдэ: И# прпdбнагw ґкaкіа, є3пjскопа мелітjйскагw: И# прпdбнагw зwсjмы, и3гyмена соловeцкагw.

}i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ўченикA с™aгw григ0ріа декаполи1та.

f7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна, ветхопещeрника.

к7. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра тріхjны.

к7а. С™aгw сщ7енном§нка їаннуaріа, и3 и4же съ ни1мъ: И# с™aгw сщ7енном§нка fе0дwра, и4же въ пергjи: И# с™hz м§нцы цари1цы ґлеxaндры.

к7в. Прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра сmкеHта: И# пренесeніе мощeй с™aгw бlговёрнагw вели1кагw кн7зz всeволода, наречeннагw во с™0мъ крещeніи гавріи1ла.

к7г. С™aгw слaвнагw великом§нка, побэдон0сца и3 чудотв0рца геHргіа. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7д. С™aгw м§нка сaввы стратилaта.

к7є. С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста мaрка. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

к7ѕ. С™aгw сщ7енном§нка васjліа, є3пcкпа ґмасjйскагw: И# пaмzть и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна, є3пcкпа пeрмскагw.

к7з. С™aгw сщ7енном§нка сmмеHна, є3пcкпа їерусали1мскагw, ср0дника гDнz по пл0ти.

к7и. С™hхъ ґпcлъ, їaсwна и3 сwсіпaтра: И# с™hхъ м§нкъ, дaды, маxjма и3 кінтіліaна.

к7f. С™hхъ м§нкъ девzти2, и5же въ кЂзіцэ: И# прпdбнагw мeмнона чудотв0рца.

l. С™aгw ґпcла їaкwва, брaта с™aгw їwaнна бGосл0ва. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

 

Коментарисање није више омогућено.