НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мэсzцосл0въ: Декeмврій

№. С™aгw прbр0ка наyма.

в7. С™aгw прbр0ка ґввакyма: И# прпdбнагw ґfанaсіа печeрскагw затв0рника.

G. С™aгw прbр0ка соф0ніи: И# преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw сaввы сторожeвскагw.

д7. С™hz великом§нцы варвaры. И# прпdбнагw nтцA нaшегw їwaнна дамаски1на. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

є7. Прпdбнагw и3 бGон0снагw nтцA нaшегw сaввы њсщ7eннагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

ѕ7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепcкпа мЂръ лmкjйскихъ, чудотв0рца. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

з7. И$же во с™hхъ nтцA нaшегw ґмвр0сіа, є3пcкпа медіолaнскагw: И# прпdбнагw nтцA нaшегw ґнтHніа, сjйскагw чудотв0рца: Въ т0йже дeнь преставлeніе прпdбнагw nтцA нaшегw нjла, и4же на є4зерэ селигeрэ, на џстровэ зов0момъ столобн0е, н0вагw чудотв0рца.

}. Прпdбнагw nтцA нaшегw патaпіа.

f7. Зачaтіе с™hz ѓнны, є3гдA зачaтъ прес™yю бцdу. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

‹. С™hхъ м§нкъ: ми1ны, є3рмогeна и3 є3vгрaфа.

№i. Прпdбнагw nтцA нaшегw даніи1ла ст0лпника: И# прпdбнагw нjкwна печeрскагw, сухaгw.

в7i. Прпdбнагw nтцA нaшегw спmрідHна чудотв0рца, є3пcкпа трімmфjйскагw. Прaздникъ, и3 разрэшeніе вінA и3 є3лeа.

Gi. С™hхъ м§нкъ: є3vстрaтіа, ґvxeнтіа, є3vгeніа, мардaріа и3 nрeста: И# с™hz м§нцы лукjи дёвы. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. (зри2) Недёлz с™hхъ прaoтєцъ.

д7i. С™hхъ м§нкъ: fЂрса, леvкjа, філим0на, ґполлHніа, ґріaна и3 каллінjка.

є7i. С™aгw сщ7енном§нка є3леvfeріа: И# прпdбнагw nтцA нaшегw пavла, и4же въ лaтрэ: И# и4же во с™hхъ nтцA нaшегw стефaна и3сповёдника, ґрхіепcкпа сур0жскагw.

ѕ7i. С™aгw прbр0ка ґггeа.

з7i. С™aгw прbр0ка даніи1ла: И# с™hхъ тріeхъ nтрокHвъ, ґнaніи, ґзaріи и3 місаи1ла. Разрэшeніе вінA и3 є3лeа. (зри2) Недёлz пред8 ржcтв0мъ хrт0вымъ с™hхъ nтє1цъ.

}i. С™aгw м§нка севастіaна, и3 дружи1ны є3гw2.

f7i. С™aгw м§нка воніфaтіа.

к7. Предпрaзднство по пл0ти ржcтвA гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA. И# с™aгw сщ7енном§нка їгнaтіа бGон0сца.

к7а. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz м§нцы їуліанjи, ћже въ нікомидjи: И# преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw петрA, митрополjта всеS рwссjи, чудотв0рца.

к7в. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz великом§нцы ґнастасjи ўзорэши1тельницы.

к7г. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hхъ десzти2 м§нкъ, и5же въ кри1тэ.

к7д. Предпрaзднство хrт0ва ржcтвA: И# с™hz прпdбном§нцы є3vгeніи.

к7є. Е$же по пл0ти ржcтво2 гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA: И# воспоминaніе и3збавлeніz цRкви и3 держaвы рwссjйскіz t нашeствіz гaллwвъ, и3 съ ни1ми двaдесzти kзы6къ. Прaздникъ триднeвный, и3 разрэшeніе на вс‰, под0бнэ и3 дванадесzтоднeвное разрэшeніе на вс‰, и3 ўпражднeніе междочaсій.

к7ѕ. Соб0ръ прес™hz бцdы: И# пaмzть с™aгw сщ7енном§нка є3vfЂміа, є3пcкпа сардjйскагw.

к7з. С™aгw ґпcла, первом§нка и3 ґрхідіaкона стефaна: И# прпdбнагw nтцA нaшегw и3 и3сповёдника fе0дwра начертaннагw, брaта fеофaна творцA.

к7и. С™hхъ м§нкъ двY тмY, въ нікомидjи сожжeнныхъ.

к7f. С™hхъ мLнєцъ д7i тhсzщъ, за хrтA и3збіeнныхъ t и4рwда въ виfлеeмэ: И# прпdбнагw nтцA нaшегw маркeлла, и3гyмена nби1тели неусыпaемыхъ: И# прпdбныхъ печeрскихъ мaрка, fе0філа и3 їwaнна.

l. С™hz м§нцы ґнЂсіи: И# прпdбнагw зHтика сиротокорми1телz.

lа. Прпdбныz мaтере нaшеz мелaніи ри1млzныни: Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ хrт0ва ржcтвA.

 

Коментарисање није више омогућено.