НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

W#ГЛАВЛЕ~НІЕ

 

Мlтвы въ пeрвый дeнь, по внегдA роди1ти женЁ nтрочA
Мlтва, во є4же назнaменати nтрочA, пріeмлющее и4мz во nсмhй дeнь рождeніz своегw2
Мlтвы женЁ роди1льницэ, по четhредесzти днeхъ
Мlтва женЁ, є3гдA и3звeржетъ младeнца
Мlтва во є4же сотвори1ти њглашeннаго
Послёдованіе с™aгw кRщeніz
Послёдованіе с™aгw мvропомaзаніz
О#мовeніе во nсмhй дeнь
Мlтва с™hхъ кRщeній вкрaтцэ, кaкw мLнца кrти1ти, стрaха рaди смeртнагw
Послёдованіе њ и3сповёданіи
Мlтва над8 разрэшaемымъ t запрещeніz
Послёдованіе бывaемое њ њбручeніи
Послёдованіе вэнчaніz
Мlтва на разрэшeніе вэнцє1въ, во nсмhй дeнь
Послёдованіе њ двобрaчномъ
Послёдованіе с™aгw є3лeа
Чи1нъ, є3гдA случи1тсz вск0рэ вельми2 больн0му дaти причaстіе
КанHнъ молeбный ко гDу нaшему ї}су хrтY и3 пречcтэй бцdэ м™ри гDни, при разлучeніи души2 t тёла всsкагw правовёрнагw
Чи1нъ, бывaемый на разлучeніе души2 t тёла, внегдA человёкъ д0лгw стрaждетъ
Послёдованіе мeртвенное мірски1хъ тёлъ
Ўкaзъ њ провождeніи ўс0пшихъ на с™yю пaсху, и3 во всю2 свётлую недёлю бывaемый
Послёдованіе мeртвенное над8 скончaвшимсz сщ7eнникомъ
Чи1нъ погребeніz младeнческагw
Послёдованіе паннvхjды
Послёдованіе мaлагw њсщ7eніz воды2
Послёдованіе вели1кагw њсщ7eніz воды2 с™hхъ бGоzвлeній
Послёдованіе џбщаго моле1бна
Мlтвы въ начaлэ постA с™hz четыредесsтницы
Мlтва на њсновaніе д0му
Мlтва над8 с0лію
Мlтва молeбнаz на всsкую літjю
Мlтва во є4же бlгослови1ти стaдо
Мlтва над8 сёzніемъ
Мlтва над8 гумн0мъ
Мlтва, њ є4же бlгослови1ти мрє1жи
Мlтва во є4же ўстр0ити корaбль
Чи1нъ бlгословeніz н0вагw клaдzзz
Чи1нъ бlгословeніz пчeлъ
Бlгословeніе р0євъ пчeльныхъ, во ќліz нHва всаждeнныхъ
Мlтва, є4же њс™и1ти как0е ли1бо бlгов0нное ѕeліе
Мlтва на њсщ7eніе всsкіz вeщи
Мэсzцосл0въ: Септeмврій
Мэсzцосл0въ: NктHврій
Мэсzцосл0въ: Ноeмврій
Мэсzцосл0въ: Декeмврій
Мэсzцосл0въ: Їаннуaрій
Мэсzцосл0въ: Февруaрій
Мэсzцосл0въ: Мaртъ
Мэсzцосл0въ: Ґпрjллій
Мэсzцосл0въ: Мaій
Мэсzцосл0въ: Їyній
Мэсzцосл0въ: Їyлій
Мэсzцосл0въ: Ѓvгустъ
Ґлфави1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ. И#менA мyжєскіz
Ґлфави1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ. И#менA жє1нскіz

 

ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ
Објављено:
8. септембра 2018.
Извор:
www.alexsem.org

 

Коментарисање није више омогућено.