НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Чи1нъ бlгословeніz пчeлъ

Пришeдъ їерeй на мёсто, и3дёже стоsтъ пчeлы, начинaетъ:

Бlгословeнъ бGъ нaшъ:

Чтeцъ: Трис™0е. И# Џ§е нaшъ:

И# по возглaсэ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

ГDи поми1луй, в7i.

Пріиди1те, поклони1мсz: Три1жды.

И# pал0мъ н7: Поми1луй мS б9е:

Тaже, pал0мъ п7д:

Бlговоли1лъ є3си2, гDи, зeмлю твою2, возврати1лъ є3си2 плёнъ їaкwвль. Њстaвилъ є3си2 беззакHніz людeй твои1хъ, покрhлъ є3си2 вс‰ грэхи2 и4хъ. Ўкроти1лъ є3си2 вeсь гнёвъ тв0й, возврати1лсz є3си2 t гнёва ћрости твоеS. Возврати2 нaсъ б9е сп7сeній нaшихъ, и3 tврати2 ћрость твою2 t нaсъ. Е#дA во вёки прогнёваешисz на ны2; и3ли2 прострeши гнёвъ тв0й t р0да въ р0дъ, Б9е, ты2 њбрaщьсz њживи1ши ны2. И# лю1діе твои2 возвеселsтсz њ тебЁ. Kви2 нaмъ гDи млcть твою2, и3 сп7сeніе твоE дaждь нaмъ. Ўслhшу, что2 речeтъ њ мнЁ гDь бGъ: ћкw речeтъ ми1ръ на лю1ди сво‰ и3 на прпdбныz сво‰, и3 на њбращaющыz сердцA къ немY. Nбaче бли1зъ боsщихсz є3гw2 сп7сeніе є3гw2, всели1ти слaву въ зeмлю нaшу. Млcть и3 и4стина срэт0стэсz, прaвда и3 ми1ръ њблобызaстасz: И$стина t земли2 возсіS, и3 прaвда съ нб7сE прини1че. И$бо гDь дaстъ бlгость, и3 землS нaша дaстъ пл0дъ св0й. Прaвда пред8 ни1мъ пред8и1детъ и3 положи1тъ въ пyть стwпы2 сво‰.

Тaже pал0мъ рк7в:

Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. СE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2. Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: Наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

Читaємымъ же pалмHмъ, њкроплsетъ їерeй мэстA пчeлъ вс‰, глаг0лz и3 сaмъ pал0мъ н7-й тaйнw:

Поми1луй мS б9е:

Тaже рeкъ: ГDу пом0лимсz.

И# чтeцъ: ГDи поми1луй.

Чтeтъ їерeй мlтвы сі‰:

Создaтелю всёхъ б9е, сёмена бlгословлszй и3 ўмножazй, и3 къ ўпотреблeнію нaшему сі‰ бlгопотрє1бна творsй: ходaтайствомъ п®тeчи и3 кrти1телz їwaнна, млcтивнw внeмлz мlтвамъ нaшымъ, пчeлы сі‰ бlгослови1ти и3 њс™и1ти свои1мъ бlгоутр0біемъ бlгоизв0ли, да nби1льнэе плоды2 сво‰ прин0сzтъ, во є4же ко хрaму твоемY и3 с™hхъ nлтарeй твои1хъ лёпотэ и3 ўкрашeнію, кyпнw же и3 къ нaшему ўпотреблeнію бhти и5мъ, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже чeсть и3 слaва, во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

ГDу пом0лимсz.

Чтeцъ: ГDи поми1луй.

Їерeй: Б9е, труд0мъ чlвёческимъ и3 безсловeсными жив0тными бlгодёйствовати вёдый, и3 неизречeннымъ млcрдіемъ твои1мъ самёхъ пчeлъ плоды2 и3 дэлA къ нyждамъ нaшымъ ўпотреблsти научи1вый, смирeннw м0лимсz вели1чествію твоемY: пчeлы сі‰ бlгослови1ти и3зв0ли, и3 къ пріwбрётенію чlвёческому р0ду ўмн0жи |, снабдэвaz и5хъ, и3 препитавaz: да кjйждо на вели1чество твоE и3 безмBрныz щедрHты тво‰ ўповazй, въ хранeніи же си1хъ жив0тныхъ труждazйсz, трудHвъ свои1хъ nби6льныz плоды2 спод0битсz воспріsти, и3 нбcнагw бlгословeніz и3сп0лнитсz, њ хrтЁ ї}сэ гDэ нaшемъ, є3мyже чeсть и3 слaва во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

И# пaки њкроплsетъ мёсто пчeлъ, и3 чтeтъ є3ђліе t луки2, зачaло рд7i.

Во врeмz џно, воскRсъ ї}съ t мeртвыхъ, стA посредЁ ўчени6къ свои1хъ, и3 глаг0ла и5мъ: ми1ръ вaмъ. Ўбоsвшесz же и3 пристрaшни бhвше, мнsху дyхъ ви1дэти. И# речE и5мъ: что2 смущeни є3стE; и3 почто2 помышлє1ніz вх0дzтъ въ сердцA в†ша; Ви1дите рyцэ мои2 и3 н0зэ мои2, ћкw сaмъ ѓзъ є4смь: њсzжи1те мS и3 ви1дите: ћкw д¦ъ пл0ти и3 к0сти не и4мать, ћкоже менE ви1дите и3мyща. И# сіE рeкъ, показA и5мъ рyцэ и3 н0зэ. Е#щe же не вёрующымъ и5мъ t рaдости и3 чудsщымсz, речE и5мъ: и4мате ли что2 снёдно здЁ; Nни1 же дaша є3мY рhбы печены2 чaсть, и3 t пчeлъ с0тъ. И# взeмъ пред8 ни1ми kдE. Речe же и5мъ сі‰ сyть словесA, ±же глаг0лахъ къ вaмъ, є3щE сhй съ вaми, ћкw подобaетъ скончaтисz всBмъ напи6саннымъ въ зак0нэ мwmсeовэ и3 прbр0цэхъ и3 pалмёхъ њ мнЁ.

По є3ђліи же глаг0летъ сіE:

Си1ми є3ђльскими словесы2, да њчи1стzтсz грэхи2 нaшz, и3 разорsтсz и3 поги1бнутъ вс‰ њба‰ніz, ѓще к†z сyть на мёстэ сeмъ: да сни1детъ же на нE бlгословeніе всемогyщагw бGа nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, ґми1нь.

И# пaки кропи1тъ мёсто пчeлъ, и3 бывaетъ tпyстъ.

 

Коментарисање није више омогућено.