НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Ґлфави1тъ и3мeнъ всёхъ с™hхъ. И#менA жє1нскіz

Ґ

Ґгaпіа, ґпрjлліа ѕ7i.

Ґгafіа, февруaріа є7, декeмвріа к7и.

Ґгаfоклjа, септeмвріа з7i.

Ґгаfонjка, nктHвріа Gi.

Ґгнjа, їаннуaріа к7а.

Ґгрmпjна, їyніа к7г.

Ґкmлjна, ґпрjлліа з7, їyніа Gi.

Ґлеxaндра, мaрта к7, ґпрjлліа к7г, мaіа }i, ноeмвріа ѕ7.

Ґлеvтjна (Валентjна), їyліа ѕ7i.

Ѓлла, мaрта к7ѕ.

Ґнастасjа, мaрта ‹, ґпрjлліа є7i, nктHвріа к7f, l, декeмвріа к7в.

Ґнімаjса (Ґнімаjда), мaрта к7ѕ.

Ѓнна, февруaріа G, мaрта к7ѕ, їyніа Gi, їyліа є7, к7є, ѓvгуста к7и, септeмвріа f7, nктHвріа к7в, к7f, ноeмвріа к7, декeмвріа f7.

Ґнтwнjна, мaрта №, їyніа ‹, Gi.

Ґнfи1са, їyліа к7з, ѓvгуста к7з.

Ґнfjа, декeмвріа є7i.

Ґнfyса, ґпрjлліа в7i, ѓvгуста к7в.

ҐнЂсіа, декeмвріа №.

Ґполлінaріа, їаннуaріа є7.

Ґпфjа, февруaріа f7i, ноeмвріа к7в.

Ґріaдна, септeмвріа }i.

Ґртeміа, їyніа з7.

Ґрхелaа, їyніа ѕ7.

Ґскитрeа, ґпрjлліа з7i.

Ґскліaда (Ґсклипіод0та), септeмвріа є7i.

Ґсклипіод0та, февруaріа f7i.

Ґfанaсіа, їаннуaріа lа, ґпрjлліа в7i, nктHвріа f7.

Ѓvгуста, ноeмвріа к7д.

В

Варвaра, декeмвріа д7.

Васілjсса, їаннуaріа }, мaрта ‹, ґпрjлліа є7i, ѕ7i, септeмвріа G.

Вaсса, ѓvгуста к7а.

Вевeа, nктHвріа є7i.

Вирінeа (Веронjка), nктHвріа д7.

Вёра, септeмвріа з7i.

Г

Гаafа, мaрта к7ѕ.

Гаіанjа, септeмвріа l.

Гaли, мaрта ‹.

Гали1на, мaрта ‹, ґпрjлліа ѕ7i.

ГлафЂра, ґпрjлліа к7ѕ.

Глmкeріа, мaіа Gi, nктHвріа к7в.

Голіндyха, їyліа G, в7i.

Д

Дaріа, мaрта f7i.

Д0мна, септeмвріа G, декeмвріа к7и.

Домнjка, їаннуaріа }, nктHвріа в7i.

Домнjна, мaрта №, nктHвріа д7.

Дросjда, мaрта к7в.

Дуклjда, мaрта к7ѕ.

Дwроfeа, февруaріа ѕ7.

Е#

Е#катерjна, ноeмвріа к7д.

Е#лeна, мaіа к7а, к7ѕ, їyліа №i.

Е#ліконjда, мaіа к7и.

Е#лісавeта (Е#лісавefа), ґпрjлліа к7д, септeмвріа є7, nктHвріа к7в.

Е#ннafа, февруaріа ‹.

Е#пісти1ма, ноeмвріа є7.

Е#піхaріа, септeмвріа к7з.

Е#рміwнjа, септeмвріа д7.

Е#рwтіи1да, nктHвріа к7з.

Е#vaнfіа, септeмвріа №i.

Е#vвyла, мaрта №.

Е#vгeніа, декeмвріа к7.

Е#vдокjа, мaрта №, їyліа з7, ѓvгуста д7.

Е#vдоxjа, їаннуaріа lа.

Е#vлaліа, ѓvгуста к7в.

Е#vлампjа, nктHвріа ‹.

Е#vнjкіа, nктHвріа к7и.

Е#vпраxjа, їаннуaріа в7i, їyліа к7є.

Е#vсevіа, їаннуaріа к7д.

Е#vст0ліа, ноeмвріа f7.

Е#vтр0піа, nктHвріа №.

Е#vфи1міа, мaрта к7, їyліа №i, септeмвріа ѕ7i.

Е#vфрасjа, їаннуaріа f7i, мaрта к7, мaіа }i.

Е#vфросЂніа, февруaріа є7i, мaіа к7г, їyніа к7є, їyліа з7, септeмвріа к7є.

Е#vfaліа, мaрта в7.

З

Зинаjда, nктHвріа №i.

Зиновjа, nктHвріа №.

ЗHа, февруaріа Gi, мaіа в7, декeмвріа }i.

И#

И#рwjда, мaрта є7.

Ї

Ја, септeмвріа №i.

Їлaріа, мaрта f7i.

Їраjда, септeмвріа к7г.

Їри1на, ґпрjлліа ѕ7i, мaіа є7, септeмвріа }i.

ЇсідHра, мaіа ‹.

Їyліа, мaіа }i, їyліа ѕ7i.

Їуліанjа, мaрта д7, к7, їyніа к7в, їyліа ѕ7, ѓvгуста з7i, ноeмвріа №, декeмвріа д7.

Їулjтта, їyліа є7i, .

Їyніа, мaіа з7i.

Їустjна, nктHвріа в7.

Їwвjлла, їаннуaріа ѕ7i.

К

Казд0а, септeмвріа к7f.

Калeріа, їyніа з7.

Калjса, ґпрjлліа ѕ7i.

Каллjста, февруaріа ѕ7, септeмвріа №.

Каллісfeніа, nктHвріа д7.

Капетwлjна, nктHвріа к7з.

Касjніа, ноeмвріа з7.

КеркЂра, ґпрjлліа к7и.

Кікілjа, ноeмвріа к7в.

Клаvдjа, мaрта к7, мaіа }i, ноeмвріа ѕ7, декeмвріа к7д.

Клеопaтра, nктHвріа f7i.

Конк0рдіа, ѓvгуста Gi.

Крискeнтіа, їyніа є7i.

КЂра, февруaріа к7и.

Кmріакjа, їyніа з7, їyліа з7.

Кmріeна, ноeмвріа №.

Кmрjлла, їyліа є7.

Л

Ларjса, мaрта к7ѕ.

Леонjлла, їаннуaріа ѕ7i.

Лукjа, їyліа ѕ7, декeмвріа Gi.

Лукjна, їyніа з7.

Люб0вь, септeмвріа з7i.

Людми1ла, септeмвріа ѕ7i.

Лmдjа, мaрта к7г.

М

Макрjна, їyліа f7i.

Мамeлфа, nктHвріа є7.

МамЂка, мaрта к7ѕ.

Манeфа, ноeмвріа Gi.

Марjа, їаннуaріа к7ѕ, февруaріа ѕ7, в7i, ґпрjлліа №, їyніа з7, f7, їyліа в7i, к7в, ѓvгуста f7, nктHвріа к7f.

Маріaмна, февруaріа з7i.

Марjна, февруaріа к7и, їyліа з7i.

Маріwнjлла, їаннуaріа }.

Мaрfа, февруaріа ѕ7, їyніа f7, їyліа д7, ѕ7, септeмвріа №.

Мастри1діа, ноeмвріа к7д.

МатрHна, мaрта к7, к7з, мaіа }i, ноeмвріа ѕ7, f7.

Мavра, мaіа G, nктHвріа lа.

Мелaніа, декeмвріа lа.

Мелітjна, септeмвріа ѕ7i.

МинодHра, септeмвріа ‹.

МитродHра, септeмвріа ‹.

Мyза, мaіа ѕ7i.

Мwікw2, мaрта к7ѕ.

Мmропjа, декeмвріа в7.

Н

Надeжда, септeмвріа з7i.

Натaліа, ѓvгуста к7ѕ.

Неонjла, nктHвріа к7и.

Нjка, мaрта ‹, ґпрjлліа ѕ7i.

Нjна, їаннуaріа д7i.

Н0нна, ѓvгуста є7.

Нунехjа, мaрта ‹, ґпрjлліа ѕ7i.

НmмфодHра, септeмвріа ‹.

N

Џльга, їyліа №i.

Nлmмпіaда, їyліа к7є.

П

Параскevа, їyліа к7ѕ, nктHвріа д7i, к7и.

Пavла, февруaріа ‹, їyніа G.

Пелагjа, мaіа д7, nктHвріа з7, }.

Перпeтуа, февруaріа №.

Піaма, мaрта G.

Платwнjда, ґпрjлліа ѕ7.

Полmxeніа, септeмвріа к7г.

Поплjа, nктHвріа f7.

Препедjгна, ѓvгуста №i.

Пріскjлла, їyніа з7.

Проскyдіа (Просд0ка), nктHвріа д7.

Пулхeріа, септeмвріа ‹.

Р

Раи1са, септeмвріа є7.

Ріpімjа, септeмвріа l.

Руфjна, септeмвріа в7.

С

Севастіaна, септeмвріа ѕ7i.

Серафjма, їyліа к7f.

Сjра, ѓvгуста к7д.

Снандyліа, ноeмвріа G.

Соломwнjа, ѓvгуста №.

Софjа, септeмвріа з7i, }i.

Стефанjда, ноeмвріа №i.

Сwсaнна, їyніа ѕ7, ѓvгуста №i.

Сwсіпaтра, ноeмвріа f7.

Сmгклитікjа, їаннуaріа є7, nктHвріа к7д.

Т

Таjсіа, мaіа ‹, nктHвріа }.

Татіaна, їаннуaріа в7i.

Текyса, мaіа }i, ноeмвріа ѕ7.

Трmфeна, їаннуaріа lа.

Ў

Ўалентjна (Валентjна), февруaріа ‹.

Ўіркw2, мaрта к7ѕ.

Ф

Фаjна, мaіа }i.

Фavста, февруaріа ѕ7.

ФеврHніа, їyніа к7є.

Фервyfа, ґпрjлліа д7.

Филікітaта, февруaріа №.

Филіцaта, їаннуaріа к7є.

Фjва, септeмвріа G.

Філіппjа, ґпрjлліа к7а.

Філонjла, nктHвріа №i.

Фwтjна, мaрта к7.

Фwтjніа, февруaріа Gi.

Х

Харіeсса, мaрта ‹, ґпрjлліа ѕ7i.

Харjта, їyніа №.

Харітjна, nктHвріа є7.

Хіонjа, февруaріа ѕ7, ґпрjлліа ѕ7i, їyліа ѕ7i, ѕ7i.

Хрістjна, мaрта Gi, мaіа }i, їyліа к7д.

Хрістодyла, септeмвріа д7.

Хрісjа, їаннуaріа l.

X

Xанfjппа, септeмвріа к7г.

Xeніа, їаннуaріа к7д.

F

Feкла, їyніа ѕ7, f7, ѓvгуста f7i, септeмвріа к7д, ноeмвріа к7.

Fеод0сіа, мaрта к7, ґпрjлліа G, мaіа к7f.

Fеод0тіа, їаннуaріа lа, їyліа д7, к7f, септeмвріа з7i, nктHвріа к7в, ноeмвріа №, декeмвріа к7в.

Fеодyліа, февруaріа є7, септeмвріа к7є.

FеодHра, февруaріа №i, мaрта ‹, ґпрjлліа є7, ѕ7i, мaіа к7з, септeмвріа №i, ноeмвріа д7i, декeмвріа l.

Fе0зва, їаннуaріа ‹.

Fеоктjста, їаннуaріа lа, ноeмвріа f7.

Fеонjлла, nктHвріа к7f.

Fеопістjа, септeмвріа к7.

Fеофaніа, декeмвріа ѕ7i.

Fеофjла, декeмвріа к7и.

Fессалонікjа, ноeмвріа з7.

Fивeа, септeмвріа є7.

Fwмаjда, ґпрjлліа Gi.

 

 

Коментарисање није више омогућено.