НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва молeбнаz на всsкую літjю

ГDу пом0лимсz.

ГDи поми1луй.

ГDи, є3ди1не въ млcти богaтый, и3 ўтр0бами бlгости преклонszйсz къ молeніємъ нaсъ грёшныхъ и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, вс‰ н†ша полeзнw стр0zй и3 правлszй, премyдрымъ твои1мъ пр0мысломъ житіE нaше провождazй, и3 всsкимъ w4бразомъ сп7сeніz нaшегw желazй, є3стеств0мъ долготерпэли1въ сhй и3 многомлcтивъ: наказyzй, и3 пaки и3сцэлszй, и3 наказaніе простирazй бlгостнэ же и3 чlвэколю1бнэ, не во є4же погуби1ти создaніе рyкъ твои1хъ, но пaче є4же къ начaльной добр0тэ пaки привести2, и3 къ пeрвому џному благор0дію, є3г0же погуби1хомъ простот0ю ўмA, и3 совётомъ nкаsннэйшагw, пaки возвести2 хотS, и3 всёми w4бразы смотрszй, є4же пaки сп7сти2 њскудёвшее t падeжа џнагw. Сaмъ вLко вседержи1телю, при1зри на ны2, и3 вонми2 молeніємъ нaсъ грёшныхъ: мн0жество бо беззак0ній нaшихъ недерзновeнны нaсъ сотвори2, и3 нижE смёти tню1дъ проси1ти прощeніz њ прегрэшeніи. Но вёдуще твоE чlвэколю1біе, бlгоутр0біе, мн0гую млcть, долготерпёніе, безѕл0біе и3 премн0гую бlгость, дерзaюще на глубинY си1хъ, и3 на пучи1ну бlгости твоеS, воздёемъ рyцэ и3 прилёжнw вопіeмъ ти2: согрэши1хомъ, беззак0нновахомъ, нечeствовахомъ, ћкw забhхомъ зaпwвэди тво‰, и3 въ слёдъ мhсли нaшеz лукaвыz ходи1хомъ, и3 ћкw недост0йнw звaнію и3 є3ђлію хrтA твоегw2 жи1тельствовахомъ, и3 с™ы6мъ є3гw2 страстє1мъ, и3 є4же њ нaсъ и3стощaнію, ћкw бhхомъ поношeніе возлю1бленному твоемY. Сщ7eнницы и3 лю1діе твои2 и3зступи1хомъ, вкyпэ вси2 ўклони1хомсz, непотрeбни бhхомъ: нёсть творsй сyдъ и3 прaвду, нёсть до є3ди1нагw, затвори1хомъ щедрHты тво‰, и3 чlвэколю1біе твоE, и3 ўтрHбы млcти бGа нaшегw, ѕл0бы рaди нaшеz и3 лукaвства начинaній, съ ни1миже пожи1хомъ. Ты2 бlгъ є3си2, но мы2 беззак0нновахомъ: ты2 долготерпэли1въ, но мы2 ћзвъ дост0йни. Вёмы твою2 бlгость, ѓще и3 неразyмиви є3смы2: мaлw, њ ни1хже согрэши1хомъ, біeни бhхомъ. Ты2 стрaшенъ є3си2, и3 кто2 противостaнетъ ти2; трeпетъ пріи1мутъ t тебE г0ры, и3 вели1честву мhшцы твоеS кто2 противоречeтъ; ѓще заключи1ши нб7о, кто2 tвeрзетъ; и3 ѓще заключи1ши хлsби тво‰, кто2 постои1тъ; легко2 є4сть пред8 nчи1ма твои1ма и3 њуб0жити и3 њбогати1ти, њживи1ти и3 ўмертви1ти, порази1ти и3 и3сцэли1ти: є4же хотёти тебЁ, дэsніе є4сть совершeнно. Ты2 разгнёвалсz є3си2, мh же согрэши1хомъ, глаг0летъ нёкто t дрeвнихъ и3сповёдаzсz. Нaмъ же и3 сопроти1въ врeмz є4сть рещи2: мы2 согрэши1хомъ, тh же разгнёвалсz є3си2, сегw2 рaди бhхомъ поношeніе сосёдwмъ нaшымъ: tврати1лъ є3си2 лицE твоE, и3 нечeстіz и3сп0лнихомсz. Но престaни гDи t гнёва, њслaби гDи, ўмлcтивисz гDи, и3 не предaждь нaсъ до концA беззак0ній рaди нaшихъ, нижE нaшими рaнами да накaжеши и3нhхъ. Дaждь нaмъ мучeніемъ и3нhхъ ўцэломyдритисz: кjихъ си1хъ; kзhкwвъ невёдающихъ тS и3 цaрствъ не повинyвшихсz держaвэ твоeй: мh же лю1діе твои2, и3 жeзлъ наслёдіz твоегw2. Сегw2 рaди накажи2 ны2, nбaче въ бlгости, ґ не съ ћростію твоeю, да не ўмaленыхъ нaсъ сотвори1ши, и3 пaче всёхъ живyщихъ на земли2 во ўничижeніе бyдемъ, млcть бо твоS неизречeнна, и3 чlвэколю1біе твоE непобэди1мо, и3 богaтство бlгости твоеS неизслёдимо, на нsже и3 дерзaюще м0лимсz, и3 ми1ли сz дёемъ прекланsюще кwлёна сердeцъ нaшихъ: престaни t сёчи гнёва твоегw2, м0лимъ прилёжнw, ћкоже при дв7дэ дрeвле њ и4же на лю1дехъ твои1хъ, ѓще и3 не под0бное покаsніе показyемъ: но ћкw пребlгjй ўстaви гнёвъ тв0й, ўкроти2 ћрость твою2 прaведную, и3 дaждь стрaждущымъ здрaвіе, немощствyющымъ крёпость, здр†выz же соблюди2, всsкъ недyгъ, и3 всsкую ћзю tжени2 t людeй твои1хъ: всёхъ t сегw2 чazніz свободи2, соблюдazй безнавётны по бhвшей болёзни и3 сохранszй вседержи1тельною твоeю рук0ю неприкосновeнны t лю1тагw сегw2 њѕлоблeніz, и3 губи1тельнагw сокрушeніz: вои1стинну бо поколебA всёхъ, и3 смути2 ћрость гнёва твоегw2. Ѓще ќбw и3 не њбращaемсz всsкw t лукaвствъ нaшихъ, но ты2 сaмъ и3збaви t лукaвыz с0вэсти всёхъ нaсъ, и3 дaждь во всsкомъ бlгодэsніи бlгоугоди1ти тебЁ: мlтвами неискусомyжнw тебE р0ждшіz, чcтыz бGом™ре, приснодв7ы мRjи: предстaтельствы с™hхъ и3 бGови1дныхъ ѓгGлъ, и3 всёхъ с™hхъ ћкw ты2 є3си2 млcти и3ст0чникъ, и3 бlгоутр0біz неизслёдимаz пучи1на, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.