НАСЛОВНА » Црквене књиге за посебно богослужење » Требник

Требник

Мlтва над8 сёzніемъ

ГDи б9е нaшъ, t пречcтыz и3 пребогaтыz длaни твоеS, предлежaщее пред8 nчи1ма твои1ма сёменъ подаsніе принес0хомъ вLко, и3 семY тебЁ вручи1тисz м0лимсz: не бо2 смёzхомъ въ бездyшныхъ земли2 нёдрэхъ заключи1ти сі‰, ѓще не воззри1мъ на повелёніе твоегw2 вели1чества, повелэвaющее роди1ти, и3 прозzбaти земли2, и3 дaти сёмена сёющему, и3 хлёбъ въ снёдь. И# нhнэ м0лимсz тебЁ б9е нaшъ, ўслhши ны2 молsщыzсz тебЁ, и3 tвeрзи нaмъ сокр0вище твоE вели1кое, и3 бlг0е, и3 нбcное, и3 и3злeй бlгословeніе твоE, донeлэже ўдовли1мсz по нелHжнымъ твои6мъ њбэщaніємъ: и3 tжени2 t нaсъ вс‰ снэд†ющаz пл0дъ нaшъ земнhй, и3 всsкое наказaніе прaведнw наводи1мое на ны2, грBхъ рaди нaшихъ: и3 бог†тыz тво‰ щедрHты низпосли2 на вс‰ лю1ди тво‰, бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ є3динор0днагw твоегw2 сн7а, съ ни1мже бlгословeнъ є3си2, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

Коментарисање није више омогућено.