Минеји

NктHвріа }

Прпdбныz мaтере нaшеz пелагjи.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! Вмужи1вшисz женA, врагA попрA, и3 стр†сти ўгаси2 тэлє1сныz воздержaніемъ мн0гимъ: и3 на рaмэхъ гDень кrтъ воспріeмши пелагjа тeплэ, тsгость tложи2 житeйскагw и3мёніz, мyдрагw нHна ўчeньми послёдова хrтY.

Н0ваz feкла нaмъ kви1ласz є3си2: ћкоже бо и3н0го пavла, њбрётши нHна ўчи1телz, и3 тогw2 поревновaла є3си2 ўчeніємъ, слaвнаz, приложи1вшисz покаsнію тeплэ, и3 совокупи1ласz є3си2 воздержaніемъ хrтY, q пребlжeннаz пелагjе всечестнaz! Тёмъ хrтA не престaй молsщи, спасти1сz нaмъ.

Рaдуйсz, пелагjе всечестнaz, ты2 ко бжcтвенною рeвностію разжeгшисz всечeстнэ, блyдную tвeргла є3си2 слaсть, пребlжeннаz, и3 притeкше къ нHну взывaла є3си2: tвётъ воздaси њ дэsніихъ мои1хъ, ѓще не знaменаеши мS знaменіемъ, слaвне, хrт0вымъ, крещeніемъ њдэвaz мS чи1стыz nдeжды.

Слaва, глaсъ д7.

Їwaнна монaха: И#дёже ўмн0жисz грёхъ преизли1шествова бlгодaть, ћкоже ќчитъ ґпcлъ: въ моли1твахъ бо и3 слезaхъ, мн0гихъ согрэшeній, пелагjе, пучи1ну и3зсуши1ла є3си2, и3 наконeцъ благопріsтное покаsніе гDу принеслA є3си2, и3 въ сeмъ м0лишисz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше. Сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

На стіх0внэ nктHиха. Тропaрь, глaсъ }:

Въ тебЁ мaти и3звёстнw спасeсz, є4же по џбразу: пріи1мши бо крeстъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй. Тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz пелагjе, дyхъ тв0й.

На ќтрени џба канHна nктHиха: и3 с™hz на д7, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Люб0вію чeствую мyдрую пелагjю.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Предложи1вши ћкw многопи1ршественную днeсь, бжcтвенную пaмzть свою2, вселeннэй всeй тaинственнw пелагjа, повелэвaетъ напитaтисz всBмъ снёдей п0двигwвъ є3S.

Желaніе є4же пaче всsкагw хотёніz, всели1вшеесz въ дyшу твою2, честнaz, њзари2 ќмъ, и3 плaмень д¦а вжeгъ тебE просвэти2, и3 страстeй ти1ну попали2.

М0рz грэх0внагw волнeніz и3збёгши, честнaz, къ ти1хому пристaнищу хrт0ву, пелагjе, пристaла є3си2: тёмъ покаsніемъ твои1мъ наслёдовала є3си2 кр0ткихъ зeмлю.

БGор0диченъ: ТишинA сyщихъ въ житіи2, чcтаz, влaющихсz земнhхъ, ты2 твeрдаz и3 крёпкаz ґгкЂра: и3 пристaнище и3 њкормлeніе є3си2, всегдA къ тебЁ руководsщи и3 спасaющи.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Возлетёла є3си2 на нб7сA хrт0ва голуби1це, крилaми воздержaніz, и3 болёзньми мн0гими возвhсившисz.

Ти6ны стр†стныz ты2 ѕлосмрaдное, хrт0вою вод0ю њмhвши, честнaz, мЂро, пелагjе, kви1ласz є3си2 є3мY.

Nрyжіе врагY смертон0сное и4стиннw бhсть, къ бGу твоS, честнaz, разжжeннаz люб0вь и3 желaніе.

БGор0диченъ: Ћкw росA ќтреннzz весeліе твоE, чcтаz, кaплющи, страстeй пeщь тебE пою1щымъ ўгашaетъ всегдA.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Покаsніz рос0ю страстeй ўгаси1вши плaмень, тв0й жив0тъ возложи1ла є3си2 хrтY и3 сп7су твоемY, и3 є3гw2 рaди мjра и3збёгши, ўедини1ласz є3си2 въ пусты6ни, житіE ѓгGльское дошeдши: тёмъ и3 кончи1ну со слaвою вели1кою њбрётши t бGа почитaему, познaласz є3си2 концє1мъ, пелагjе равноaгGльнаz. Моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ: и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS бlгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безсёменнw моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw согрэшeній њставлeніе даровaти, воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz, ѓгница зрsщи на кrтЁ, непрaведнw воздви1жена, плaчущисz г0рькw взывaше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz тоб0ю и3збавлeніе: ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости, б9е преблагjй, безгрёшне гDи. Е$йже вёрнw возопіи1мъ: бlгоутр0біе покажи2, дв7о, на ны2, и3 согрэшeній њставлeніе дaруй, покланsющымсz тогw2 страдaніємъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкw кади1ло пречестн0е, пелагjе, воздержaніz ќгліемъ, всесожегaемо благов0ніе былA є3си2 хrтY бGу нaшему, въ воню2 тeкши мЂра є3гw2.

Тэлeсное благолёпіе, пелагjе, грэхHвныz ти6ны прeжде бhвшее, всE преложи1ла є3си2 въ добр0ту несквeрную, є3sже тв0й жени1хъ восхотЁ хrт0съ.

Д¦а всeльшаzсz, пелагjе, бlгодaть въ души2 твоeй, ћкw и4скра сл0ва, плaмень выс0къ возжжE вёры, и3 грёхъ и3звари2.

БGор0диченъ: Жeзлъ прозzблA є3си2, бцdе, и3зъ негHже цвётъ мhсленный возрастE, бжcтвеннагw благов0ніz и3сп0лнивъ всsчєскаz, хrт0съ бGъ нaшъ, мЂро сhй неистощeнное честн0е.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Водaми тaинственными ўмасти1вшисz д¦а, процвэлA є3си2 въ вёрэ добродётелей благопл0діемъ, и3 болёзньми пощeніz.

Ты2, гDи, свётъ во тмЁ лежaщихъ человёкwвъ, ты2 возсіsлъ є3си2 въ сeрдце препод0бныz, свётлость бжcтвеннагw разумёніz.

БолBзни тво‰, честнaz пелагjе, со слезaми сёемы, весeліемъ и3 рaдостію nби1ліz на нб7сёхъ собрaшасz.

БGор0диченъ: Ўдивлeна и4стиннw бlгодaть твоS показaсz, пречcтаz, преслaвнw дёйствующи си6лы и3 чудесA по всeй земли2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Ћвльшейсz невечeрнэй зари2 хrтA бGа нaшегw въ души2 пелагjи, тмы2 кнsзь tгнaнъ бhсть: и3 всели1сz д¦а благодaть, и3 вёра є3гw2.

Дрeвле ўловлeннаz ѕмjемъ, сёть є3мY показaсz, си1лу є3гw2 њбдержaщи, и3 попирaющи тогw2 лукaвствіе си1лою б9іею.

ЖенихA хrтA возлюби1вши и3 бGа, добродётельми ўкраси1ласz є3си2, и3 ўпещрeна труды6 бжcтвенными, черт0га є3гw2, пелагjе, спод0биласz є3си2.

БGор0диченъ: Ви1дэти, бцdе, слaву твою2 неизречeнную дрeвле возжелёша бжcтвенніи прbр0цы вси2: но напослёдокъ нaмъ kви1ласz є3си2 лю1бzщымъ тS, всёхъ преб0льши.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Тёло твоE постaми и3знури1вши, бдёнными моли1твами творцA ўмоли1ла є3си2 њ дэsніихъ твои1хъ, ћкw да пріи1меши совершeнное њставлeніе: є4же и3 њбрэлA є3си2 мaти ћвэ, пyть покаsніz показaвши.

Јкосъ: Е#ли1цы въ житіи2 во грэсёхъ њскверни1стесz, пріиди1те со мн0ю, и3 потщaвшесz поревнyимъ покаsнію, слезaмъ и3 подвигHмъ прпdбныz мaтере нaшеz пелагjи: да вск0рэ t бGа прощeніе пріи1мемъ, ћкоже блажeннаz, є3щE живA сyщи, сквeрну tмы2 грэхA, и3 пріsтъ t бGа совершeнное прощeніе, пyть покаsніz показaвши.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Пучи1на показaласz є3си2 бжcтвенныхъ и3справлeній ты2 и4стиннw, всю2 врaжію погрузи1вши въ нeй крёпость. Тёмъ воспэвaла є3си2: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Въ пещи2 воздержaніz тёло и3 дyшу, бжcтвеннw ћкw злaто чи1сто и3звари1вши, и3 пeрвую добр0ту показaла є3си2, свэтлёйшу, честнaz пелагjе, крaйнимъ воздержaніемъ.

Бaнею бжcтвенною совлeкшисz ты2 и4стиннw пeрвагw њдэsніz страстeй, и3 тлёющагw тS человёка, въ н0ваго же, слaвнаz, њдёzсz, хrтY соwбразyющисz.

БGор0диченъ: На пrт0лэ n§естэмъ сэдsй сл0во б9іе, стрaннw въ тS всели1сz и3 стрaшнw, бцdе, и3 возведE нaше смэшeніе, въ себЁ возвhсивъ, ћкw бlгоутр0бенъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Свётzтсz лучы2 свётлw чудeсъ твои1хъ ћкоже с0лнце, и3 житіS твоегw2 всю2 kвлsютъ свётлость, и3 сіsющую въ тебЁ бжcтвенную вёру, и3 вопію1тъ: вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Неразрэши1мымъ сою1зомъ ко хrтY вёрнw привzзaвшисz, прилэпи1ласz є3си2 къ немY, и3 неtлyчна пребылA є3си2 є3динeніемъ любвE є3гw2: є3мyже сочлени1ласz є3си2 мhсленнw, вёрою є3гw2, пелагjе, неразлyчнэ томY пребhвши.

Рaзумъ пріeмши и4стинный въ сeрдцы твоeмъ, ћвэ дyхомъ њстaвила є3си2 всю2 житeйскую суетY: тёмъ ўдиви1ла є3си2 земны6z внезaпнымъ, честнaz, преложeніемъ, и3 нб7сA весeліz и3сп0лнила є3си2.

БGор0диченъ: Пою1тъ, пречcтаz дв7о, вели6чіz тво‰ ќмнаz вHинства, проповёдуютъ вси2 патріaрси и3 прbр0цы ћснw со ґпcлы, тaкожде и3 мyчєникъ ли1цы, и3 прпdбныхъ всE мн0жество: съ ни1миже покланsемсz тебЁ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Ви1дэти восхотёла є3си2 и4стиннw рачи1телz хrтA добр0ту, є3гHже рaди распsласz є3си2 мjру, и3 крaсный цвётъ тэлeсный, прпdбнаz, и3зсуши1ла є3си2, и3 житeйскую возненави1дэла є3си2 люб0вь.

Всю2 тэлeсную тsгость tл0жши, пелагjе, воздержaніемъ и3 болёзньми, къ нбcнымъ nби1телємъ востеклA є3си2: въ ни1хже люби1мыz тебЁ наслаждaешисz добр0ты, слaвнаz.

Нhнэ тебE почитaющихъ люб0вію всёхъ, прпdбнаz, назирaеши, и3 лётнюю совершaющихъ твою2 пaмzть сію2: моли1сz творцY и3 создaтелю твоемY, причaстникwмъ бhти и3 нaмъ слaвы є3гw2.

БGор0диченъ: Пою2 твою2 бlгодaть, дв7о, величaю слaву твою2: тh бо просвэщeніе души2 моеS є3си2 и4стиннw, и3 ўтэшeніе, и3 ск0раz пом0щница, и3 спасeніе и3 защищeніе.

 

Коментарисање није више омогућено.