Минеји

NктHвріа к7з

С™aгw м§ника нeстора.

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Нeсторе страдaльче чyдне, всеoрyжіемъ хrт0вымъ себE њбложи1лъ є3си2: чyвственнэ ќбw лЂю сплeтсz, того2 погуби1лъ є3си2, неви1димыми же неви1димаго стрэлaми веліaра ты2 запsлъ є3си2 и3 ўмертви1лъ є3си2. Тёмже побёды вэнцeмъ твою2 главY вэнчA, великодарови1тый.

Словесы2 бжcтвенными ўкрэплsемь, нeсторе мyдре, и4стиннw дими1тріа м§ника, г0рдаго мучи1телz мyжески ўмертви1лъ є3си2: и3 ўмeршаго и3 ѓдъ раз0ршаго и3сповёдавъ бGа безсмeртна, смeрть непрaведну под8sлъ є3си2, слaвне. Тёмже жи1знь, рaдуzсz, некончaемую наслёдовалъ є3си2.

Бжcтвенный ю4ноша бhлъ є3си2, тэлесE красот0ю, мyдре, сіsz, и3 бlгодaтію бжcтвенною ўкрaшенъ, и3 си1лою ўдобрeнъ. Тёмже лЂеву разори1въ си1лу си1лою вседержи1телz, рaдуzсz, пострадaлъ є3си2, и3 ликHмъ счи1слилсz є3си2 страдaльцєвъ. Съ ни1миже рaдуzсz, нaсъ поминaй.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТS м0лимъ, пречcтаz, предстaтельницу нaшу: смущaємыz въ печaлехъ не прeзри до концA поги1бнути рабы6 тво‰, но ўкори2 и3з8sти ны2 настоsщагw гнёва и3 печaли, q бGорaдованнаz прес™az чcтаz! Тh бо нaша є3си2 стэнA и3 п0мощь неwбори1маz.

КrтобGор0диченъ: ТS ви1дzщи пригвождaема на кrтЁ, ї}се, и3 стр†сти пріeмлюща в0лею, дв7а и3 м™и твоS, вLко, ўвы2 мнЁ, вопіsше, чaдо слaдкое: р†ны непрaведнw кaкw терпи1ши, врачY, и3сцэли1вый человёческое неможeніе и3 t тли2 вс‰ и3збaвивый милосeрдіемъ твои1мъ;

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyченикъ тв0й, гDи, нeсторъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2 бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тогw2 моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени канHнъ, на д7: Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесни6цы фараHновы и3 си1лу є3гw2 ввeрже въ м0ре крёпкій во брaнехъ, воспоeмъ пёснь н0вую: ћкw прослaвисz.

На колесни1цу плaменную твоeю кр0вію, мyдре, рaдуzсz, всёлъ є3си2, и3 къ нбcнэй высотЁ, и3дёже ї}съ безлётный свётъ, съ рaдостію возшeлъ є3си2.

Бронsми мhсленными вёры тебE, нeсторе, њбложи1въ, и3 кrтъ, ћкw копіE, и3мёz въ рукaхъ, вр†жіz крёпкw ссёклъ є3си2 полки2.

Теплот0ю хrт0вы ўкрэплsемь любвE, внyтрь вскочи1лъ є3си2 въ три1знище, и3 вс‰ разори1лъ є3си2 лЂєвы кHзни и3 побёду побэди1тельну постaвилъ є3си2.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 во чрeвэ собезначaльнаго nц7Y, и3 родилA є3си2, неискусомyжнаz, пaче є3стествA пл0тію, пребhвши дв7а и4стиннw чcтаz. Тёмже тS вси2 почитaемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждazй гр0мъ и3 созидazй дyхъ, ўтверди2 менE, гDи, да тS пою2 и4стиннw и3 творю2 в0лю твою2, ћкw нёсть свsтъ, ћкw ты2, б9е нaшъ.

Ўкрэпи1всz держaвою крёпости верєи2 сокруши1вшагw и3 ѓдова вратA, со тщaніемъ въ три1знище вшeлъ є3си2 и3 крёпцэ сокруши1лъ є3си2 вр†жіz кHзни.

Вeтхій прeлести начaльникъ подъ ногaми твои1ми прострeсz: ю4ношески бо къ посэчeнію простeрлсz є3си2 мечA, нeсторе, м§никwвъ похвало2. Тёмже восхвалsемъ тS.

Предразруши1въ гордhню пребеззак0нникwвъ, бGу пожeрлъ є3си2, мyчениче, жeртву, кр0вь твою2 возмeздіе свzщeнную томY подаS: тёмже ти2 возмзди2 богaтыми даровaньми.

БGор0диченъ: Е$же t ґдaма р0да без8oбрaзіе, внесeнное снёдію, во чрeвэ твоeмъ носи1мый ї}съ, бцdе, преестeственнw наздaвъ, пeрвую добр0ту подадE нaмъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Не ўстраши1всz врагHвъ томи1тельства, ни ўжaссz плотски1хъ рaнъ, но безбоsзненнw потeклъ є3си2 къ борeнію, мyдре, носS непобэди1мое кrтA бжcтвенное nрyжіе. Тёмже внезaпу льсти1ваго ўмертви1въ, ўмерщвлeнъ бhлъ є3си2, нeсторе, и3 жи1зни спод0билсz є3си2, хrтY предстоS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Грэхолюби1въ сhй, молю1 тz, безгрёшнаго бGа р0ждшую, взeмлющаго грэхи2 мjра, пречcтаz, многогрёшную дyшу мою2 ўщeдрити, и3 грэхи2 мо‰ мнHгіz њчи1стити: грёшныхъ бо ты2 є3си2 њчищeніе, и3 спасeніе вёрныхъ и3 заступлeніе.

КrтобGор0диченъ: T безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый, ћкw бGъ, t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, б9е, слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz, гDи: ћкw твоегw2 хвалeніz и3сп0лнь землS.

Дими1тріевыми њзари1всz свэтолyчными ўчє1ніи, є4ллинскіz суеты2 мрaка tбёглъ є3си2, и3 мучeніz свётомъ њблистaлсz є3си2.

Невёріz слaное возмути1лъ є3си2 м0ре, слaдостію твоеS, м§ниче, благjz вёры, нечести1выхъ вHинства глубин0ю твои1хъ кровeй потопи1лъ є3си2.

Воздвизaемо къ жи1зни kви1лсz є3си2 дрeво, благопл0діемъ питaz пHдвигъ твои1хъ вёрныхъ полнотY, нeсторе хrт0въ, м§никwвъ хвалA.

БGор0диченъ: Њчисти1лище мнЁ бyди грэхHвъ, и3 дaждь мнЁ рyку п0мощи бёдствующему, всес™az вLчце, хrтіaнъ твeрдое заступлeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтро свётлое нaмъ посли2, ћкw бlгъ, и3 настaви ны2 въ стрaхъ тв0й, вLко.

Словесы2 бжcтвеннагw рaзума п0мыслъ напои1въ, мучeніz клaсъ зрёлъ слaвне нeсторе, и3зрасти1лъ є3си2.

И#сцэлeніемъ словeсъ твои1хъ, q дими1тріе м§ниче хrт0въ! Безб0жіz беззак0ніе вели1кое, нeсторъ, ўстaвилъ є4сть.

Ко врагY ви1димому сплeтсz, б9ію неви1димw п0мощь стzжaлъ є3си2, нeсторе слaвне.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, р0ждшаz бGа нaшего безъ сёмене. Рaдуйсz, є3ди1на бGомaти пречcтаz. Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бyрz мS помышлeній пости1гши, во глубинY низвлачи1тъ мS безмёрныхъ грэхHвъ: но ты2, ўпрaвителю бlгjй, предвари1въ, ўпрaви, ћкw прbр0ка, и3 спаси1 мz.

Печaтію назнaменавъ твоE сeрдце, д0блественнw ўzзви1лъ є3си2 мyжества твоегw2 копіeмъ сeрдце лЂево, страдaльче. И#, рaдуzсz, ўмерщвлsешисz за всёхъ жи1знь, ї}са.

Ћкw жени1хъ t черт0га пл0ти твоеS, мyдре и3зшeлъ є3си2. Nдeждами, и3сткaнными t кровeй твои1хъ, м§ниче, свzщeнныхъ, ћснw ўкрашaемь, и3 вLцэ предстaлъ є3си2 хrтY.

Возвhсивъ на кaмени тво‰ н0ги бlгочeстіz, постaви хrт0съ жи1зни кaмень, и3 напрaви, нeсторе, къ себЁ стwпы2 тво‰, и3 враги2 тво‰ посрами2.

БGор0диченъ: Раст0ргни плени6цы мои1хъ прегрэшeній, ћже бGа р0ждшаz, взeмлющаго мjра грёхъ, дв7о марjе, на тs бо надeжду спасeніz возложи1хъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Страдaльчествовавъ д0брэ, безсмeртную слaву наслёдовалъ є3си2 нhнэ, ћкw в0инъ и3зрsдный вLки бhлъ є3си2, моли1твами дими1тріа м§ника: съ ни1мъ ќбw, нeсторе мyдре, молS не престaй њ всёхъ нaсъ.

Јкосъ: Въ пyть гDень t младeнства шeствовалъ є3си2, требlжeнне, и3 тогw2 благочeстнw свидётельствъ возжелёлъ є3си2, и3 кrтъ на рaмена, нeсторе бGомyдре, ўсeрднw взeмъ, прeлесть лю1тую їдwлонеи1стовства разори1лъ є3си2, сокруши1въ и3 стeръ лЂєвы кHзни и3 ловлє1ніz. Тёмже вёрою притекaемъ въ тв0й кр0въ, вопію1ще: пребогaте, моли2 хrтA бGа њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Глаг0лавый на горЁ съ мwmсeомъ и3 џбразъ дёвства kвлeй въ купинЁ, бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Њзари1вый вёрныхъ сердцA зарeю подвигHвъ страстотeрпца, бlгословeнъ є3си2, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Нечeстіz ўгаси1въ плaмень рос0ю кровeй твои1хъ, бжcтвенный м§ниче нeсторе, поeши: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Жeртву жи1ву въ воню2 бlгов0ніz гDи принeсъ, м§ниче нeсторе, бlгословeнъ є3си2, взывaлъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: С™ёйши херув‡мъ kви1ласz є3си2, р0ждшаz прес™0е бGа сл0во, всес™az вLчце, нaсъ њсвzщaющаго.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЗемлS и3 вс‰, ±же на нeй, м0ре и3 вси2 и3ст0чницы, нб7сA нб7съ, свётъ и3 тмA, мрaзъ и3 зн0й сhнове человёчестіи, свzщeнницы благослови1те гDа и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

ЗемлS кр0вь твою2 чcтнyю пріsтъ, проліsвшуюсz за хrтA, небесa же дyшу, ћкоже невёсту ўкрaшену: м§никwвъ же ли1цы и3 прaведныхъ всёхъ дyси рaдостію срэт0ша тS, м§ниче.

Q души2 твоеS бGолюби1выz, смeрть приврeменную въ ничт0же вмэни1вшіz, но є4же жи1ти въ гDэ и3збрaвшіz! Q бжcтвеннагw мyжества, немyжества врагHвъ крэпчaйша! Не и3сповёдающихъ бо хrтA њбличи1лъ є3си2.

П0двигомъ твои1мъ д0брымъ подвизaвсz, течeніе и4стиннw, мyчениче, скончaлъ є3си2, мyдре, и3 соблю1лъ є3си2 твою2 вёру: пр0чее тебЁ вэнeцъ прaвды лежи1тъ, є3г0же тебЁ подaстъ хrт0съ во вёки.

БGор0диченъ: Не ўбою1сz врагHвъ ловлeній, тS и3мёz п0мощь: не ўбою1сz ѕлhхъ, къ тебЁ притeкъ, бGороди1тельнице: въ тебё бо хвалю1сz и3 въ тебЁ прeйду, чcтаz, стёну грэхA, спaссz моли1твами твои1ми.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ вели6чіz си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 млcть є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ боsщымсz є3гw2.

Багрzни1цу, t кр0ве твоеS њчервлeну, свzщeннw њдёzлъ є3си2, и3 держA въ десни1цэ, ћкоже ски1птръ, кrтъ, цrтвуеши со хrт0мъ, нeсторе бlжeнне.

Зрёлъ гр0здъ kви1лсz є3си2 лозы2 мhсленныz, точи6лы же мучeніz и3згнётсz, ўмилeніz нaмъ віно2 и3сточи1лъ є3си2, при1снw хвaлzщымъ тS.

Ликyz со ѓгGлы предъ лицeмъ ї}совымъ и3 слaвы насыщazсz тогw2, творsщихъ твою2 вёрнw, нeсторе, пaмzть честнyю, при1снw поминaй.

БGор0диченъ: Свёта kви1ласz є3си2 пріsтелище, разори1вшагw мглY дрeвнzгw неразyміz и4стиннw, свzщeніz хрaмъ, златhй свэти1льникъ, нб7съ вhшши, чcтаz.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Безб0жнагw величaніе и3 врaжію гордhню кrтA си1лою и3 моли1твами дими1тріа, слaвнагw м§ника, низложи1лъ є3си2, пeрвэе, нeсторе, стр†сти побэди1въ, и3 м§никъ и3зрsденъ kви1лсz є3си2 хrт0въ, мyдре страдaльче.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw nрyжіе непобэди1мое, и3 стёну неwбори1му, и3 ст0лпъ всsкіz крёпости, и3 спасeніz пристaнище, и3 бжcтвенное њсновaніе вои1стинну, и3 м0стъ, преводsй t земли2 къ нбcнымъ, поeмъ тS, бцdе, тоб0ю спасaеміи.

На літургjи, прокjменъ, глaсъ д7:

С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2, ўдиви2 гDь вс‰ хотBніz сво‰ въ ни1хъ.

Стjхъ: Предзрёхъ гDа предо мн0ю вhну:

Ґпcлъ къ є3фесewмъ, зачaло сlг.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи, и3 гDь ўслhша и5хъ.

Стjхъ: МнHги скHрби прaвєднымъ:

Е#ђліе луки2, зачaло Rѕ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ.

 

Коментарисање није више омогућено.