Минеји

NктHвріа з7i

С™aгw прbр0ка њсjи:

И# прпdбномyченика ґндрeа кри1тскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Д¦ъ с™hй, t nц7A и3сходsщій, твои1мъ љзhкомъ њпредэли2, хrт0во хотsщее въ послBднzz лBта пришeствіе бhти, на њбновлeніе твaри. И# нhнэ сбытіE ви1дzще проречeнныхъ, твою2, прbр0че, пaмzть почитaемъ.

В0лею блудsщее прeжде, t тебє2, чlвэколю1бче, є3стество2 нaше њбручи1въ, њсквернeніz и3збaвилъ є3си2 сіE, тебЁ самомY соединeніемъ совокупи1въ пaче ўмA неразлyчнw. И# сегw2 џбразъ прbр0къ тв0й бhвъ, прeжде блудни1цы цэломyдреннw ввождaше.

Прbр0че бGоглаг0ливе, тво‰ глагHланіz нhнэ ви1дz и3сп0лнены бlгодaтію, и3 предстоS бGу всёхъ, њ всёхъ моли1сz, совершaющихъ вёрою пaмzть твою2, си6мъ и3спрошaz грэхHвъ прощeніе, и3 ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Прилэпи1всz t ю4ности гDу, блажeнне, дaже до концA течeніе соверши1лъ є3си2: кrт0мъ бо воwружи1всz, рyцэ на рaло возложи1лъ є3си2 зaповэдей гDнихъ, ћкоже є4сть пи1сано. Е#г0же моли2, t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz, вёрою творsщымъ всечестнyю пaмzть твою2.

Кaмень и3нhй пречeстенъ бhлъ є3си2 вёрою, не пріeмъ крушeніz: и4бо біeмь и3 на земли2 валszсz, вёры, слaвне, ўглaдилъ є3си2 пyть, благонастyпенъ положи1въ: и3 возрази1лъ є3си2 мнBніz, џ§е, кwнстантjнову ѕлyю слaву, ћкоже гнил0е њсновaніе.

Ґпcлwвъ догм†ты воспитaнъ, блажeнне, и3 nтцє1въ бжcтвенныхъ ўчeньми, вопл0щшагwсz почествовaлъ є3си2 бGа зри1мое, въ знaменіихъ свzщeнныхъ и3 честнhхъ и3з8wбражeніихъ: тёмже, слaвне, за сі‰ пострадaвъ, благочeстіz показaлсz є3си2 ўчи1тель, и3 мyченикwвъ ўдобрeніе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Ћже бGа невмэсти1маго во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, чlвэколю1бнw чlвёка бhвша, и3 нaше смэшeніе и3зъ тебє2 пріи1мша, и3 њбожи1вша ћвэ, не прeзри менE, всечcтаz, нhнэ скорбsща: но ўщeдри ск0рw, и3 разли1чныz враждh же и3 врeда лукaвагw свободи2.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше: сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

Тропaрь, глaсъ д7:

П0стнически предподвизaвсz на горЁ, ќмнаz врагHвъ њполчє1ніz всеoрyжіемъ кrтA погуби1лъ є3си2, всебlжeнне. Пaки же ко страдaльчеству мyжески њблeклсz є3си2, ўби1въ копрwнЂма мечeмъ вёры: и3 nбои1хъ рaди вэнчaлсz є3си2 t бGа, прпdбномyчениче ґндрeе приснопaмzтне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени є3ди1нъ канHнъ nктHиха: и3 с™hхъ двA.

Прbр0ка канHнъ, глaсъ №, fеофaново, є3гHже краегранeсіе:

Њсjєва пою2 бGодухновє1ннаz словесA.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пом0гшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови, и3 тёмъ фараHна со всев0инствомъ погрузи1вшему, побёдную пёснь пои1мъ: ћкw прослaвисz.

Ћкw бGоглаг0льникъ вои1стинну, ћкw прbр0къ, њсjе, жизнодaтелю предстоS, прилёжнw моли1сz, и3збaвити и3скушeній вёрнw восхвалsющыz тS.

ТвоеS души2 ви1дительное њчи1стивъ t сквeрнъ, спод0билсz є3си2 прозирaти свётлw б{дущаz: и3 предглаг0лати нел0жнw, слaвне, сбыв†ющаzсz.

Прозрёніz и3ст0чникъ, мyдрость б9іz, бGовэщaннаго њсjю, прbр0чества показA рэкY неwскyдну, кипsщу бжcтвєннаz ўчє1ніz.

БGор0диченъ: Ћвльшагосz хrтA t дв7ы нaсъ рaди, t є3гЂпта kвлeннw nц7ъ призвA, ћкоже проречE њсjа дрeвле бGови1дительнэйшій.

И$нъ канHнъ прпdбнагw, глaсъ в7, їHсифъ, є3гHже краегранeсіе:

Мyжества пою2 тезоимени1тагw люб0вію.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Мyжески стр†сти плотск‡z, џ§е, пораб0тивъ, п0мысломъ мyжества ћкw тезоимени1тъ, мучи1телей суровство2 порaтовалъ є3си2, и3 зак0ннw пострадaлъ є3си2. Тёмъ тS соглaснw вёрою сошeдшесz ўблажaемъ.

Мhсленнw ћкw ќгль разжeгсz теплот0ю бжcтвеннагw д¦а, лeдъ страстeй растaилъ є3си2, потHки же кр0вными џгнь погаси1лъ є3си2 ѕлочeстіz чyждій, величaйше ґндрeе и3сповёдниче бGоблажeнне.

Свzзaвсz люб0вію хrтA, џ§е, t ю4ности кrтъ тв0й воспріи1мъ рaдуzсz, томY послёдовалъ є3си2, tрeксz себє2 самaгw п0стничествомъ, и3 и3сповёданіемъ, и3 совершeннэйшимъ страдaніемъ.

БGор0диченъ: Ўнhніz сн0мъ дyшу всегдA њтzгчевaz, къ твоемY, дв7о м™и пречcтаz, притекaю заступлeнію: къ б0дрости покаsніz воздви1гни, вёчнующагw тогдA и3збавлsющи мS мучeніz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 менE, хrтE, на недви1жимомъ кaмени зaповэдей твои1хъ, и3 просвэти1 мz свётомъ лицA твоегw2: нёсть бо свsтъ пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Ўчeніемъ бGолёпнымъ научeнъ б9іz и3з8zвлeніz, kзhкwвъ звaніе ћвэ провозгласи1лъ є3си2, прbр0че, д¦омъ с™hмъ воwбражaемь.

Б{дущаz предзрёти ћкw насто‰щаz, бGомyдре, спод0билсz є3си2, їудeйское ћснw tпадeніе возвэщaz, и3 зак0нныхъ потреблeніе.

И#збaвитисz ї}лю, ни брaнію, ни лyкомъ, ни всеoрyжіемъ, но въ гDэ бз7э вседержи1тели, прорeклъ є3си2, воплощeніе сл0ва знaменуz нaмъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, дв7о чcтнaz, зачeншаz сл0во воплощeное, своeю ны2 и3збaвльшаго t лeсти кр0вію с™0ю и3 тёломъ.

И$нъ.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ мои2, внегдA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Ўтверди1въ рaзума твоегw2 стwпы2, џ§е, на кaмени любвE хrт0вы, tню1дъ дохновє1ніи не поколебaлсz є3си2 проти1вными, вопіS творцY твоемY: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи.

И#сцэлє1ніz и3 прeжде концA и3 по концЁ и3сточaz, помоществyеши сyщымъ въ нeмощехъ, и3 дyхи нечи6стыz tг0ниши, ґндрeе, прпdбне, вопіS создaтелю твоемY: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи.

П0стничества слезaми њмовeнъ, кр0вію м§ническою ўдобри1лсz є3си2, и3 вeсь краснёйшъ показaвсz, вопіS, востeклъ є3си2 къ желaемому: ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи.

БGор0диченъ: Пл0ти под0біемъ бhвшаго, nц7Y є3диносyщна бGа сл0во родилA є3си2, всенепор0чнаz, пaче є3стествA дв7а пребhвши и3 по ржcтвЁ. Сегw2 рaди вёрою тS ўблажaемъ.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прaзднуетъ днeсь цaрствующій грaдъ прaздникъ пресвётлый свэтон0сныz твоеS пaмzти, всsкій призывaz грaдъ и3 странY: рaдуетсz бо, ћкw и3мёz сокр0вище вeліе, многострадaльное твоE тёло, ґндрeе мyчениче, правослaвіz свэти1льниче.

Тaже сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Чи1сто сeрдце t страстeй, прbр0че, стzжaвъ, ћкw и4стиннw nргaнъ бhлъ є3си2 сли1чный д¦а, t негw2 богaтнw, мyдре, просвэщaемь, и3 бyдущихъ всёхъ знaніе пріи1мъ. Тёмъ сошeдшесz свzтyю твою2 пaмzть вёрнw совершaемъ. Сп7са слaвzще, њсjе приснопaмzтне: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Въ постЁ ди1внаго и3 страдaніи восхвaлимъ, вёрніи, по д0лгу, ћкw благочeстіz проповёдника, и3 поб0рника крёпкаго: сeй бо безъ стрaха гноеимeнному противлszсz, чествовaтисz проповёда хrт0ву џбразу, ћкw п0стникwвъ всёхъ ўдобрeніе, и3 мyченикwвъ мyжества под0біе.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И$же на пrт0лэ херувjмстэмъ сэдsй, и3 въ нёдрэхъ џ§ихъ водворszсz, ћкw на пrт0лэ с™ёмъ сэди1тъ своeмъ, вLчце, въ нёдрэхъ твои1хъ: вопл0щсz бо бGъ вои1стинну, воцRи1сz надъ всёми kзhки, и3 разyмнw нhнэ пои1мъ є3мY: є3г0же ўмоли2 спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

КrтобGор0диченъ: И#зъ безначaльнагw nц7A рождeннаго, напослёдокъ тS пл0тію р0ждшаz, на кrтЁ ви1сzща зрsщи, хrтE, ўвы2 мнЁ, любeзнэйшій ї}се, вопіsше: кaкw слaвимый ћкw бGъ t ѓгGлъ, t беззак0нныхъ нhнэ человBкъ, сн7е, хотS распинaешисz; пою1 тz, долготерпэли1ве.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Разумёхъ, всеси1льне, твоE смотрeніе, и3 со стрaхомъ прослaвихъ тS, сп7се.

Њсjе, бGови1днэйшее џко цRк0вное, бёдъ и3збaви хвaлzщыz тS.

Свэтлёйшее и3 твердёйшее д¦а пріsтелище, моли1сz спасти2 воспэвaющыz тS.

Судіи2 ты2 всёхъ предстоS, ћкw бжcтвенъ прbр0къ, страстeй мS и3збaви моли1твами твои1ми.

БGор0диченъ: ПревозшлA є3си2, приснодв7о, ѓгGльскіz чи1ны, творцA си1хъ чревоноси1вши.

И$нъ.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Послушли1въ бhвъ хrт0выхъ зaповэдей, тогw2 под0бію, џ§е, чeстнw поклонsлсz є3си2. Тёмъ пребеззак0нный тS многоoбрaзными рaнами ўмертви2.

Мmродохновeнъ добродётелей благов0ніемъ бhвъ, во гр0бэ лежA благов0нствиши ли1ца призывaющихъ тS, несомнённымъ сeрдцемъ, џ§е прпdбне.

Недyговавша мамHна всеѕлёйшаго, прпdбне, њкаsннw є4ресію, со дерзновeніемъ њбличи1лъ є3си2, поб0рникъ бhвъ правослaвныхъ, ґндрeе досточyдне.

БGор0диченъ: Ћкw благопл0днаz возрасти1ла є3си2 бlгодaтный клaсъ, питaющій вс‰ правослaвнw почитaющыz тS, вLчце всепётаz, и3 и3зъ тебє2 вопл0щшагосz сл0ва, всечcтаz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, хrтE б9е, њбнищaвшаго нaсъ рaди, и3 кrтъ и3 смeртію пл0тію претерпёвшаго.

Ми1лостивнw дви1жимь, научи1лъ є3си2 нaсъ б9ію долготерпёнію, благоутр0бію же и3 бlгости, є4юже вс‰ щади1тъ, прbр0че бGоглаг0ливе.

Ўмертви1въ смeрть востA хrт0съ, ћкоже мyдрое твоE проречeніе, бGоглaсе, провозвэсти2, и3 жи1знь сyщымъ во ѓдэ душaмъ даровA.

T глубины2 мS грэх0вныz, прbр0че њсjе, твои1ми моли1твами и3схи1ти, дерзновeніе беззаз0рное ко хrтY и3мёz, бGомyдре пребогaте.

БGор0диченъ: Всёхъ гDь, и3 всёхъ цRь, nц7Y собезначaльный, подъ лётомъ и3зъ тебє2 бhсть, бцdе дв7о, и3 пл0ть показaсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Њмрачeніе возненави1дэвъ, џ§е, грэхA, вeсь блистaніемъ безстрaстіz свётъ kви1лсz є3си2: и3 просвэщaеши вBрныz приходsщыz бжcтвенному твоемY гр0бу, цэлeній зарsми, б9іею благодaтію.

Вeсь б9іе пріsтелище kви1лсz є3си2, д0брэ пожи1въ, и3 доблемyдреннw пострадaвъ, џ§е: и3 нhнэ во гр0бэ лежA пребывaеши цёлъ, блажeнне, и3 неразруши1мь, всёхъ вёрныхъ разрэшaz стр†сти.

Ю$ношески д0блествовавъ, всебlжeнне, на дeмwны, и3 на человёки є3ретjчествующыz, вёчнующагw спод0билсz є3си2 благослaвіz, и3 вэнцє1въ, ґндрeе прпdбне: тёмъ вёрніи тS при1снw ўблажaемъ.

БGор0диченъ: Н0сиши хrтA на њб8sтіzхъ неизречeннw роди1вши, њб8eмлющаго ѕл0бэ прекл0ншыzсz, и3 лукaвому њкаsннw порабощє1нныz, nтрокови1це всенепор0чнаz: тёмъ тS вёрніи при1снw ўблажaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка спaслъ є3си2 t ки1та, чlвэколю1бче, и3 менE и3зъ глубины2 прегрэшeній возведи2, молю1сz.

Провозглашaz б{дущаz, њсjе всебlжeнне, є4же къ человёкwмъ сл0ва возвэсти1лъ є3си2 сошeствіе.

Ўмерщвлє1нныz грэхaми, жи1знь безсмeртнаz, t ѓдовыхъ предBлъ, ћкоже прорeклъ є3си2, возведE.

Зак0нныхъ tsтіе, їудeєвъ tпадeніе, и3 kзhкwвъ введeніе, прbр0че, kви1лъ є3си2.

БGор0диченъ: И#зъ чрeва твоегw2 возсіS бGъ сл0во, всенепор0чнаz, пл0тію нaсъ рaди неизречeннw њбл0жсz ћкw бlгоутр0бенъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Въ темни1цу тS беззак0нный ввeрже, вLкою, ґндрeе, сохранsема, и3 тогw2 соблюдaюща непремённw бжcтвенное хотёніе.

Растерзaемо тёло небрeглъ є3си2, и3 раздроблsемо рaнами, бlжeнне: но ћкоже и3н0му стрaждущу терпёлъ є3си2, бжcтвеннw ўкрэплsемь.

Ћкw многоцённое богaтство крhемое, џ§е, kвлsешисz, предлежA лицє1мъ благочести1выхъ, и3 чудесы2 вс‰ њбогащaеши почитaющыz тS.

БGор0диченъ: Разyмный тS свёщникъ прозрsше дрeвле прbр0къ, бжcтвенную свэщY хrтA, чcтаz, носsщу, и4мже вси2 мы2 просвэти1хомсz.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Мyжества тезоимени1тому благодарeніе, ћкw бlгочeстіz тайноглаг0льнику, похв†льнаz воззовeмъ, t любвE тебЁ, бGобlжeнне: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ лю1тыхъ ны2 спаси2, да поeмъ: рaдуйсz, џ§е приснопaмzтне.

Јкосъ: ЃгGлъ и4стины t кри1та kви1лсz є3си2, њбличи1въ ѕлочє1стіz, џ§е, и3 съ бGосл0внымъ глaсомъ рaнима тS зрS, всемyдре, ўжасaюсz стрaсти, зовS и3 вопіs ти сицев†z: рaдуйсz, б9ій крёпкій nрyжниче. Рaдуйсz, гDень вёрный ўг0дниче. Рaдуйсz, хyльныхъ врагHвъ сопротивоб0рниче. Рaдуйсz, ѕлоглаг0ливыхъ человёкwвъ њбуздaніе. Рaдуйсz, ћкw пострадaлъ є3си2 за џбразъ хrт0въ. Рaдуйсz, ћкw восхласти1лъ є3си2 сл†сти плотск‡z. Рaдуйсz, ћкw пощeніемъ нач†ла тмы2 побэди1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw страдaніемъ кvпрwнЂму сопроти1вилсz є3си2. Рaдуйсz, и3ст0чниче чудeсъ приснотекyщій. Рaдуйсz, зeмлю ўzсни1вый страдaньми твои1ми. Рaдуйсz, вёрныхъ жили1ще, џ§е. Рaдуйсz, нaшъ предстaтелю и3 и3збaвителю. Рaдуйсz, џ§е приснопaмzтне.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи џтроцы въ пещи2 трbцу проwбрази1вше, џгненный плaмень на р0су преложи1ша, и3 пою1ще вопіsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пaче є3стествA просвэщeніемъ, њсjе, ќмъ просвэти1въ тв0й, бyдущихъ, бlжeнне, знaніемъ њбогати1лсz є3си2, вLцэ зовhй: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ты2 въ рукaхъ прbр0кwвъ ўпод0бивсz, ўмн0жилъ є3си2, безсмeртне, видBніz, сп7се, разли1чнw њбразyемь тебЁ вёрнw вопію1щымъ: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ї}левъ ты2 и3ст0чникъ, спасeніz проливaющій в0ды, рэкY ми1рную хrтA проповёдаz, њсjе, є3мyже вопіeмъ: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: И#зъ безначaльнагw nц7A возсіsвъ, и3зъ тебє2 воплоти1сz, бGомaти nтрокови1це, за ми1лость неизречeнную, є3мyже пою1ще, вопіeмъ: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Возвышaємаz волнє1ніz лукaвствіz, твоегw2 ўмA не поколебaша, ґндрeе слaвне, на кaмени знaніz хrт0ва стоsща. Тёмъ небyрное пристaнище ћвэ њбуревaємымъ бhлъ є3си2.

Бyими взыскaньми лукавомyдрый ўм0мъ њмрачaемый ўкрaсти њкушaшесz тS, бGосл0віz свэтлостьми2 ўдобрsема, но kви1сz смёха дост0инъ, мyдре, и3сп0лнивсz студA дерзновeніемъ твои1мъ.

Ќмъ тв0й мановeньми бжcтвеннэйшими ўкрашaемь, ґндрeе досточyдне, ѕвэздA всесвётлаz всBмъ показaсz, чудесы2 коег0ждо вBрныz просвэщaz, хвaлzщыz тS.

Хрaмъ былA є3си2 живaгw бGа, въ нeмже жили1ще неизглаг0ланно сотвори2, дв7о всепётаz, на нб7сёхъ њбитazй, и3 блaгости рaди мн0гіz чlвёкъ бhти и3зв0ливъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ плaмени џгненнэ горsщіz пeщи сохрaншаго дёти, и3 во зрaцэ ѓгGла снизшeдшаго къ ни6мъ, п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пaче постижeніz прbр0кwмъ дaннаz t бжcтвеннагw дaра предзнaтельное дёйство, и3 бyдущихъ знaніе, пёти гDа, и3 превозношaти є3го2 во вёки.

ЎстA бGодохновє1ннаz стzжaвъ, и3 љзhкъ бGоглаг0ливъ, њсjе, бGочeстіz свётъ просвэщaющь поeши: п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Словесы2 и3 дэsньми прbр0чествуz, њбличaеши лю1ди блyдствовавшыz, њбрaзнw, пребогaте, научaz пёти: п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Соприсносyщное б9іе бGъ сл0во t с™hz дв7ы вопл0щсz kви1сz, вёрою вопію1щымъ: п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Стр†сти плотск‡z, мyдре, пред8умертви1въ п0стническими пHдвиги, пострадaлъ є3си2 крэпчaйше, сп7сово под0біе, и3 приснодв7ы, прпdбне, и3 с™hхъ чествовaтельнw лобызaz.

Ћростнw на хrтA неи1стовствующе, ћкw ѕвёріе свирёпіи возложи1ша, џ§е, ўмертви1ти тS. Тёмъ влекyще и3 бію1ще вверг0ша въ пр0пасть, свидётелz и4стины тебE ћвственнw содёловающе.

Чудесы2 вBрныz ћкw водaми напаsеши, и3 tг0ниши, всеблажeнне, лукaвствіz дyхи, и3 њчищaеши недyги, благодaть врачевaній свhше пріeмъ t хrтA бGа нaшегw.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 нб7съ дв7о прострaннэйши, бGа во ўтр0бэ твоeй вмэсти1вшаz, всёми невмэсти1маго: є3г0же моли2 и3збaвити ўтэснeніz, чcтаz вLчце, душетлённагw, благочeстнw воспэвaющыz тS.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Рaдуйсz, дёвственнаz похвало2, рaдуйсz, м™и пречcтаz, ю4же всS твaрь бжcтвенными пёсньми величaемъ.

Чeсть ћкw прbр0къ, пріsлъ є3си2, њсjе, пріeмъ вэнeцъ благолёпіz t бGа, всеблажeнне.

Всёмъ свётомъ њзарsемь хrт0вымъ всеизрsдне, дaждь твои1ми моли1твами, сего2 ми1лостива пою1щымъ тS.

Хвалaми съ чи1нми ѓгGльскими, њсjе, предстои1ши вLку хвалS, пожи1въ житіE равноaгGльное.

БGор0диченъ: Спасти2 восхотёвъ человёка сп7съ и3 гDь, t пречcтыz дв7ы въ пл0ть нaшу њдёzсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

СE, џ§е прпdбне, течeніе твоE соверши1въ, правослaвную вёру соблю1лъ є3си2 непор0чну: є3sже рaди пострадaвъ зак0ннw, вэнeцъ же сугyбъ пріsлъ є3си2 свhше, ћкw мyченикъ непобэди1мь, и3 п0стникъ непоб0ренъ.

Ћкw крjнъ сладков0нный, и3 ћкw шип0къ, џ§е, процвёлъ є3си2, въ цвётницэ бжcтвеннагw ћвэ пощeніz, и3 благов0нствуеши ћкw кeдръ, мyченически просвэщeнъ, ґндрeе всехвaльне, монaшествующихъ ўдобрeніе.

Знaменьми и3 чудесы2 ћвэ ўкрашaемь, невреди1мь є3си2 всBмъ на видёніе лежA, всебlжeнне ґндрeе, и3 дyшы просвэщaz вёрою тeплою приходsщихъ тебЁ, и3 всегдA блажaщихъ тS.

Дeнь прaзднственъ и3 весeліz и3сп0лненъ, свzтyю твою2 пaмzть творsще днeсь, вёрою вопіeмъ тебЁ, џ§е: къ бGу с™hми твои1ми моли1твами, всёхъ нaсъ и3збaви житeйскихъ њбстоsній.

БGор0диченъ: Свёта селeніе ўтр0ба твоS бhсть, просвёщшагw мjръ зарsми бжcтвA, и3 невёдэніz тмY t земли2, всенепор0чнаz nтрокови1це, совершeннw tгнaвшагw: тогw2 рaди тS слaвимъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Со ўченики2 взhдемъ:

Ґндрeа добропобёдника похвaлимъ вси2, б9eственнw прaзднующе честнyю є3гw2 пaмzть, ћкw да и3збaвимсz t нед{гъ: сeй бо сп7сwва честн†z воwбражє1ніz, и3 с™hхъ всёхъ всеблагочeстнw чествовaти проповёда. Тёмъ вэнeцъ на нб7сёхъ пріeмь, со ѓгGлы рaдуетсz.

БGор0диченъ: Г0ру б9ію прес™yю, и3 свэти1льникъ, и3 стaмну, и3 трапeзу, и3 м0стъ, жeзлъ же и3 свэщY, и3 бжcтвенный пrт0лъ, и3 двeрь, и3 хрaмъ, и3 черт0гъ, воспои1мъ, бGомyдріи, чcтую и3 дв7у, и3зъ неsже бGъ воплоти1всz неврaщнw и3 пaче є3стествA, њбожи2 пріsтіе неизречeннымъ є3динeніемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.