Минеји

NктHвріа к7є

С™hхъ м§никъ и3 нотарjй, маркіaна и3 мартЂріа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Течeніе соверши1вше, и3 вёру соблю1дше, мучeніz вэнцeмъ ўвzз0стесz, маркіaне и3 мартЂріе, столпи2 непоколеби1міи цRкве, сосцы2, млеко2 нелeстное и3сточaюще, свётліи би1серы, свэти1льницы, и4же твaрь свэтлостьми2 благочeстіz просвэщaюще.

Е#ди1нъ рaзумъ вносsще, и3 є3ди1но соглашaюще, дв0ица бжcтвеннаz, раздэлeніе ѓріево разруши1ли є3стE, научaюще чествовaти соприсносyщна nц7Y сн7а, и3 собезначaльна, и3 д¦у, во є3ди1ницэ трbцу, и3 трbцу во є3ди1ницэ, є3ди1но є3стество2 треми2 ли1цы нераздёльно.

Послёдователіе и3 є3динонрaвніи, под0бницы и3 є3диноревни1теліе, свzщеннопроповёдника пavла kви1стесz, и3зліsніемъ кр0ве, враги2 потопи1сте, и3 лю1тыхъ є3ресeй и3зсуши1сте пот0къ, и3 kви1стесz рэкA благочeстіz, напаsющаz цRковь хrт0ву, маркіaне и3 мартЂріе.

Слaва, глaсъ №.

Гeрманово: Ў§ницы2 и3 послёдователіе бhвше є3диносyщныz трbцы проповёдника и3 и3сповёдника, и3 съ ни1мъ за ню2 гони1ми бlжeнніи, мeчную смeрть є3ретjческихъ љзыкоб0лій предсуди1сте. Тёмъ и3 мyченическими вэнцы6 ўкраси1вшесz t бGа, и3 дерзновeніе пріeмше, моли1те и3збaвитисz t бёдъ чтyщымъ пaмzть вaшу.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Ѓгнца, ѓгница и3 всенепор0чнаz вLчца, на кrтЁ ћкw ви1дэвши, зрaка не и3мyща, ни добр0ты, ўвы2 мнЁ, плaчущи, гlг0лаше: гдЁ добр0та твоS зaйде, сладчaйшій; гдЁ благолёпіе; гдЁ бlгодaть сіsющаz џбраза твоегw2, сн7е м0й любeзнэйшій;

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ G:

Разyмніи цRкве свэти6льницы, и3 трbцэ побHрницы, маркіaнъ и3 мартЂрій щит0мъ вёры є4рєси низложи1вше, правослaвіz свётомъ мjръ просвэти1ша. Пavлу повинyющесz, равноап0столу, пaстырю и3 ўчи1телю и4стиннw догмaтwвъ, ѓріево и3 нест0ріево низложи1ша раздэлeніе, савeлліево и3 севи1рово сли1тіе tражaюще. Трbчески бGосл0вzще є3ди1ницу, и3 t дв7ы вопл0щшасz бGа, во двою2 сущєствY є3ди1наго хrтA благочeстнw всBмъ воспэвaти, всехвaльніи, проповёдаша. Тёмъ вэнцы2 побёды съ нб7сE пріeмше, бGоглаг0ливіи, пр0сzтъ нaмъ вeліz ми1лости.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Nрyжіе сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz, є3гдA сн7а твоего2 на кrтЁ ви1дэла є3си2 и3 вопіsла є3си2: не безчaдну мS покажи2, сн7е м0й и3 б9е м0й, соблюдhй мS по ржcтвЁ дв7у.

Тропaрь, глaсъ д7.

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

На ќтрени џба канHна nктHиха. И# с™hхъ канHнъ на д7, їHсифъ, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе: Двyмъ приношY м§никwмъ пBніz.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz: да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

ПревесьмA свётомъ с™hz трbцы њсіsеми при1снw, свэти6льницы непрелeстніи бывaете, с™jи: тёмъ, вёрою свэтон0сный прaздникъ вaшъ днeсь совершaюще, свётлw весели1мсz.

Ви1дэти на земли2 возсіsвшее сл0во и3зъ дв7ы нaсъ рaди желaюще, страдaльцы, nц7Y є3диносyщна сего2 и3сповёдающе, нyжднэйшую смeрть п0мысломъ крэпчaйшимъ пострадaсте.

Пavла мyдрагw, бGоглаг0льницы, ћвльшесz послёдователє и3 ў§ницы2, є3диночeстна nц7Y сн7а проповёдасте: тёмъ, мечи6 ссэчeни бhвше, и3зліsніемъ кр0ве, страстотeрпцы, зeмлю њсвzти1сте.

БGор0диченъ: Безначaльнаго сн7а б9іz зачeнши воплоти1ла є3си2, чcтаz, бывaема чlвёка за ми1лость неизглаг0ланную: тёмъ, томY покланsющесz, благочeстнw тS слaвимъ, винY всёхъ њбожeніz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Правослaвіz просвэщaемъ бжcтвенными д¦омъ, ѓріево њмрачeніе tню1дъ прогнaсте, свидётели бhвше вседержи1телz.

Рaвно сл0во nц7Y догмaтствующе, с™jи, разсуди1сте ўмрeти, маркіaне и3 мартЂріе, и3 къ безконeчнэй жи1зни преид0сте.

Воинствосл0віемъ свzщeннымъ ѓгGлwмъ сочисли1стесz и3 м§никъ ликHмъ пресвётлw совокупи1стесz: тёмъ честнyю вaшу пaмzть похвалsемъ.

БGор0диченъ: Ўпещрeна р‰сны златhми ћкw цRи1ца, цRS и3 бGа њдеснyю нhнэ предстои1ши, вLчце, молsщи њ рабёхъ твои1хъ.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Повелёніе бжcтвенное и3сповёдающе дaже до кр0ве, є4же њ нeмъ пріsсте м§ницы слaвніи, ѕловёрныхъ прeлесть њбличи1вше, и3 правослaвную вёру соблю1дше: но моли1тесz хrтY бGу непрестaннw даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлyчсz, пл0ть бhвъ бо чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочlвёчсz и3 пребhсть, и4же по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде ржcтвA сохрани1въ всенепор0чну, є3ди1нъ гDь. Того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz. Слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Д0блимъ п0мысломъ, и3 совершeнною мyдростію правослaвіz м§ницы гDни ўтверди1всz, м§нически п0двигъ соверши1сте, є3ретjческую тмY tгнaли є3стE.

И$же сл0ва не проповёдавъ nц7Y є3диносyщна, разгнёвавсz несмhсленнw на м§ники, ўдави1сz жи1лами свzщeнныхъ вaшихъ пHдвигъ, и3 погрузи1сz кр0вными течeньми, б9іею бlгодaтію.

В0инствовавше гDу вёрою, с™jи, и3 пострадaвше, нбcнымъ в0инствwмъ сочисли1стесz: тёмъ ўблажaетесz, ўкрэплeніе нaше и3 просвэщeніе бывaюще.

Сосцы2 цRк0вніи, млеко2 и3сточaющіи правослaвіz, и3 благочести6выz питaющіи, маркіaнъ д0блій и3 мартЂрій, да похвaлzтсz рaдостными пэснопBніи.

БGор0диченъ: Свzщeнный дрeвле прbр0къ г0ру бжcтвенную наречE, добродётельми, дв7о пречcтаz, весьмA њсэнeну: и3зъ неsже сл0во спаси1тельное kви1сz, на њбновлeніе и3 просвэщeніе душaмъ нaшымъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE. Но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Премyдрыхъ kви1стесz догмaтwвъ послёдователи, пavла свzщеннодётелz бжcтвеннагw: є3гHже нрaвы, мyченицы, подражaвше, терпэли1внw пострадaсте, и3 зак0ннw вэнчaстесz.

Ћкw ѕвёзды сіsете на высотЁ честнhz цRкве свётлw, тмY глубочaйшую tгонsюще ѓріевы є4реси, мyчєницы д0блественнэйшіи.

Ўдали1вшесz, с™jи, житіS крас0тъ, прибли1жистесz хrтY: малёйшею же кр0вію недви1жимое цaрство, слaвніи страстотeрпцы, наслёдовасте.

БGор0диченъ: И$стинна родилA є3си2 сн7а на земли2, є3диносyщна nц7Y и3 бжcтвенному д¦у, бGороди1тельнице: є3г0же непрестaннw моли2, ўщeдрити дyшы нaшz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но, ћкw бGъ, и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Глаг0лwмъ послёдующе пaстырz премyдрагw пavла, правослaвную вёру соблюд0сте, и3 ћкw ѓгнцы кровопjицъ мечи6 закалaетесz, рaдующесz.

ЧестнA предъ гDемъ, благослaвніи, вaша смeрть kви1сz, мyдріи њр{жницы: тёмъ почестьми2 лётними, с™jи, t всёхъ ўблажaетесz.

Вaсъ дHбліz страстотeрпцы, маркіaне всебlжeнне и3 мартЂріе, и3ст0чникъ чудeсъ хrт0ва цRковь и3мyщи, вёчнw весели1тсz.

БGор0диченъ: Ўсты2 и3 љзhкомъ, м™рь тS всеи1стиннw, дв7о, бGа нaшегw и3сповёдуемъ. Того2, чcтаz, прилёжнw моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ глaсъ д7:

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Подви1гшесz д0брэ t младeнства, маркіaне съ мyдрымъ мартЂріемъ, tстyпника ѓріа низложи1сте, неврeднw сохрaнше правослaвную вёру, пavлу послёдующе, мyдрому ўчи1телю: тёмже съ ни1мъ њбрэт0сте жив0тъ, ћкw трbцы побHрницы и3зрsднэйшіи.

Јкосъ: Ћкw служи1теліе благочeстіz бGа чlвэколю1бца, дв0ице благословeннаz, предвари1те мS ск0рw, и3 лю1тыхъ и3збaвите, сл0во ми2 мyдрости подаю1ще, вaше похвали1ти страдaніе, є4же за вёру, с™jи, нрaвомъ несомнённымъ пострадaвше, вэнцы2 пріsсте нбcныz. ЛикHмъ страдaльцєвъ, и3 ґпcлwвъ, и3 ўчи1телей, и3 честнhхъ ґрхіерeєвъ свесели1тесz, ћкw проповёдницы б9іz сл0ва, и3 трbцы побHрницы и3зрsднэйшіи.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Послёдующе д0брэ свzщeннагw пaстырz, правослaвіемъ ўдобрsеми, рукaми заклaни бhсте ѕлослaвныхъ всyе, преслaвніи nр{жницы.

Законоположeніе б9іе невреди1мо вёрнw сохрaнше, м§ницы бжcтвенніи, зак0ннw пострадaсте, t рyкъ беззак0нныхъ, кyпнw заклaни бhвше.

По погребeніи свzщeннэмъ, приходsщымъ съ вёрою ко гр0бу вaшему, недyги погребaете, с™jи, є4же къ жизнодaтелю, с™hмъ ходaтайствомъ вaшимъ.

T и3ст0чникwвъ тaинственнw свzщeнныхъ почерпaюще бжcтвенную благодaть цэлeній, вBрныz напоsете, нед{гъ всsкое и3зсушaюще ўмножeніе.

БGор0диченъ: И#збaвленніи твои1мъ рождеств0мъ, бGомaти, вёчнагw њсуждeніz, рaдуйсz, зовeмъ ти2, при1снw бlгословeннаz и3 њбрaдованнаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ всеси1льне, посредЁ плaмене благочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA благослови1те, п0йте гDа.

Ћкоже двA ѓгнца закалaетесz, ѓгнца б9іz є3диносyщна nц7Y проповёдающе, и3 трапeзэ вhшнэй принесeни бhвше, страдaльцєвъ соб0ру сочетавaетесz.

Ўкрэплsеми си1лою д¦а, и3скорени1сте прeлести свирёпство, и3 крёпкw пострадaвше, лю1тэ њслaблєнныz и3 немощьми2, мyдріи и3сцэлsете м§ницы.

Врaчеве страстeй бhвше дyшъ нaшихъ, с™jи м§ницы, лю6тыz недyги и3 привост†ніz проти6внаz разрэши1те, бжcтвенными моли1твами.

Воспэвaемъ nц7A нерождeннаго, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго: є3ди1но существо2 несоздaнно, и3 бжcтво2 є3ди1но, и3 вопіeмъ соглaснw: вс‰ дэлA бlгослови1те гDнz гDа.

БGор0диченъ: Ўмерщвлє1нныz ны2 њживи1ла є3си2, жи1знь всёхъ р0ждшаz, бGороди1тельнице, вLчце м§никwвъ слaва, и3 прaведныхъ, и3 прегрэшeній тeплое њчисти1лище.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови благословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Крёпостію вжилsеми бжcтвенною, смeрти, страстотeрпцы не ўбоsстесz, но ўсeрднw подл0жше мечє1мъ вы6и, и3сп0лнисте д0блественнw п0двигъ бжcтвенный: тёмъ дост0йнw блажитeсz.

Ћкw двA свэти6льника свBтла, просвэщaете вселeнныz и3сполнє1ніz бжcтвенными страдaній свэтлостьми2, маркіaне мyдре и3 мартЂріе, тмY мрaчныz є4реси ѓріевы tгонsще.

Вэнцы2 слaвы t бGа, побэди1вше слэпоyмнаго макед0ніа, пріsсте дост0йнw: и3 пrт0лу вLчню предстоsще, прегрэшeній нaмъ проси1те разрэшeніе совершeнно, достослaвніи.

Пaмzть бжcтвеннаz вaша возсіS с0лнца свэтлёйши, всёхъ просвэщaющи сердцA сію2 совершaющихъ, блажeнніи, въ нeйже ўмоли1те гDа, тмы2 согрэшeній нaсъ и3збaвити.

БGор0диченъ: Свёта жили1ще, чcтаz, сyщи, души2 моеS зBницы просвэти2, њчернёвшыz небрежeніемъ, и3 тм0ю невёдэніz глубочaйшею всегдA њдержи6мыz, всенепор0чнаz: ћкw да вёрою ўблажaю тS.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Д¦омъ:

Пavла всебlжeннагw послёдователи бhвше, течeніе соверши1сте, хrт0ва цrтвіz и3 слaвы безсмeртныz съ ни1мъ получи1сте, со всёми с™hми, и3 предстоитE кyпнw трbцэ чcтнёй, славосл0вzще ю5 дост0йнw.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Похвалsютъ ржcтво2 твоE безпл0тныхъ чи1ни, рaдости бо сyщыz на земли2 ты2 и3сп0лнила є3си2 є3ди1на: тёмъ тS пренепор0чную вёрніи слaвимъ, пёсньми славосл0вzще. Свётъ бо сyщымъ во тмЁ возсіsла є3си2, ћкw ќтро возсіzвaющее дeнь.

На літургjи Прокjменъ, глaсъ д7:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Ґпcлъ къ є3фесeємъ зачaло ск7д, t полY.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Воззвaша прaведніи:

Е#ђліе матfeа, зачaло lд, t полY.

Причaстенъ: Рaдуйтесz прaведніи:

 

Коментарисање није више омогућено.