Минеји

NктHвріа к7ѕ

С™aгw и3 слaвнагw великомyченика дими1тріа мmрот0чца:

И# воспоминaніе вели1кагw и3 стрaшнагw трzсeніz.

Ѓще х0щетъ настоsтель, твори1тъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры, на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

И$же њснов†ніz всеS земли2 колебazй бGъ, стрzсazй є3ди1нъ морск0е л0же, ћкw создaтель всёхъ, и3збaви ны2 прaведнагw гнёва трzсeніz твои1мъ милосeрдіемъ, человэколю1бче, при1снw ўмолsемъ. Двaжды.

Fессалонjка ликyетъ њ пaмzти твоeй, и3 созывaетъ вс‰ nкрє1стныz грaды, дими1тріе требlжeнне, соверши1ти твоE свэтон0сное торжество2. Съ ни1миже сошeдшесz и3 мы2, пёсненнw похвалsемъ п0двиги тво‰.

Пріиди1те вёрніи, сошeдшесz, похвaлимъ хrт0ва nрyжника, и3 д0блzго свэти1льника дими1тріа, всE врaжіе наси1ліе попрaвша, семY вопію1ще вёрою: њ нaсъ хrтY, м§ниче, моли1сz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Днeсь вселeннаz всS страстон0сца просвэщaетсz зарsми, и3 б9іz цRковь цвэты6 ўкрашaема, дими1тріе, вопіeтъ ти2: ўг0дниче хrт0въ, и3 предстaтелю теплёйшій, не престaй моли1ти њ рабёхъ твои1хъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

И$мамы тS мн0гихъ дaтелz даровaній, ўг0дниче гDень: и3сполнsеши бо прошє1ніz, ±же и4мамы всегдA.

Стjхъ: Прaведникъ ћкw фjніxъ процвэтeтъ, ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

ПBніz сл†дкаz, страстeй похвалє1ніz, бlгодaтей возд†ніz, предложє1ніz, бlжeнне, пріими2 дими1тріе.

Стjхъ: Насаждeни въ домY гDни, во дв0рэхъ бGа нaшегw процвэтyтъ.

Добр0та страдaльцєвъ, благолёпіе м§никwвъ, благовёрныхъ храни1телю, пріими2 нhнэ похвалY, люб0вію слaвzщихъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Дёло бGолёпно, дв7а по ржcтвЁ, рождeнное бGъ сл0во, человёчо є3стество2 и3мёz, и3 kвлsz вещeствєннаz.

Тропaрь, глaсъ G:

Вели1ка њбрёте въ бэдaхъ тS поб0рника вселeннаz, страстотeрпче, kзhки побэждaюща. Ћкоже ќбw лЂеву низложи1лъ є3си2 гордhню, и3 на п0двигъ дерзновeнна сотвори1въ нeстора, тaкw, свsте дими1тріе, хrтY бGу моли1сz даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, трzсeніz, глaсъ }:

Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz, и3збaви ны2 стрaшнагw трyса прещeніz, хrтE б9е нaшъ, и3 низпосли2 нaмъ бог†тыz ми1лwсти тво‰, моли1твами бцdы, и3 спаси1 ны.

На вели1цэй вечeрни поeмъ: Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Свётиши nтeчеству твоемY всегдA, слaвный дими1тріе м§ниче, ћкоже ѕвэздA свётлаz: покрывaеши бо при1снw сіE t пaгубы врагHвъ, и3 и3збавлsеши њѕлоблeніz и3 бyри всsкіz. Тёмже рaдостнw прин0ситъ, лётнюю пaмzть, бlжeнне, совершaz, вёрою же и3 люб0вію поS гDа, тS прослaвльшаго. Двaжды.

М§ниче страстотeрпче хrт0въ, чудесы2 свётиши мjру, ћкоже с0лнце, свsте дими1тріе. Тёмже въ пaмzти твоeй наслаждaемсz вси2 твои1хъ чудeсъ, бlжeнне, и3зр‰днаz торжествyюще вёрою. Дерзновeніе ќбw и3мёz, моли1сz ко гDу спасти2 t тли2 и3 скорбeй рабы6 тво‰.

К0піzми прободeнъ въ рeбра, проб0дшагw рaди сп7са на кrтЁ рeбра: тогH бо ўzзвлeніємъ люб0вію поревновaлъ є3си2, страстотeрпче дими1тріе, kвлsz всBмъ непобэди1мое свидётельства твоегw2. Тёмже и3 ўsзвленъ гони1тель низпадE, пріeмъ твоегw2 и3скyсъ и3сповёданіz, страдaльче хrт0въ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! На нб7си2 и3 на земли2 рaдость днeсь въ пaмzти возсіS дими1тріа м§ника. T ѓгGлъ хвалaми вэнчaетсz, и3 t человBкъ пBніz пріeмлетъ. Q кaкw пострадA! Кaкw д0брэ подвизaсz! И$мже врaгъ падE лукaвый, хrтY побёждшу того2. Двaжды.

Q преслaвнагw чудесE! Чудeсъ свэтлостьми2 с0лнца свэтлёйше, при1снw дими1трій свётитъ концє1мъ, t невечeрнzгw свёта њблистaемый, и3 въ незаходи1мэмъ свётэ красyzсz. Е#гHже сіsньми џблацы tгнaни бhша вaрварстіи, недyзи прогнaшасz, и3 дeмwни побэди1шасz.

Q преслaвнагw чудесE! ХrтA рaди прободeнъ требlжeнный дими1трій, ко врагHмъ всегдA kви1сz nрyжіе nбою1ду џстрое, пожинaz врагHвъ вышє1ніz, и3 низлагaz дeмwнскаz свирBпства. Е#мyже возопіи1мъ: с™hй дими1тріе, покрhй ны2, вёрнw почитaющыz тS t любвE всегдA.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Днeсь созывaетъ нaсъ страстотeрпца всемjрное торжество2. Пріиди1те ќбw, празднолю1бцы, свётлw прaзднуимъ пaмzть є3гw2, глаг0люще: рaдуйсz, и4же ри1зу нечeстіz раздрaвъ вёрою, мyжествомъ же д¦а себE њбложи1въ. Рaдуйсz, ўпраздни1вый кознодBйства чуждaгw, крёпостію, дaнною тебЁ t є3ди1нагw бGа. Рaдуйсz, и4же прободeнными ўдесы2, блажeнную стrть хrт0ву дух0внэ нaмъ возживописaвъ. Е#г0же моли2, страдaльцєвъ ўдобрeніе, дими1тріе, и3збaвитисz нaмъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA …г.)

Њбрати1сz t нб7сE, гDи, и3 ви1ждь t д0му с™aгw твоегw2, и3 слaвы твоеS: гдЁ є4сть рeвность твоS, и3 крёпость твоS; гдЁ є4сть мн0жество ми1лости твоеS, и3 щедр0тъ твои1хъ, ћкw терпёлъ є3си2 нaмъ, гDи; тh бо є3си2 nц7ъ нaшъ: ћкw ґвраaмъ не ўвёдэ нaсъ, и3 ї}ль не познA нaсъ: но ты2, гDи nц7ъ нaшъ, и3збaви ны2, ћкw и3значaла и4мz твоE на нaсъ є4сть. Почто2 ўклони1лъ є3си2 нaсъ, гDи, заблуди1ти t пути2 твоегw2; њжесточи1лъ є3си2 сердцA н†ша, є4же не боsтисz тебє2; њбрати1сz р†бъ твои1хъ рaди, племeнъ рaди наслёдіz твоегw2. Да помaлэ наслёдствимъ г0ру с™yю твою2: проти6вницы нaши попрaша с™hню твою2. Бhхомъ ћкw t начaла, є3гдA не владёлъ є3си2 нaми, нижE назвaсz и4мz твоE на нaсъ. Ѓще tвeрзеши нб7о, трeпетъ пріи1мутъ t тебє2 г0ры и3 растaютсz, ћкw в0скъ t лицA nгнS тaетъ. И# попали1тъ џгнь супостaты тво‰: и3 kвлeно бyдетъ и4мz твоE проти6внымъ твои6мъ: t лицA твоегw2 kзhцы возмzтyтсz. Е#гдA сотвори1ши сл†внаz: трeпетъ пріи1мутъ t тебє2 г0ры. T вёка не слhшахомъ, нижE џчи нaши ви1дэша бGа, рaзвэ тебє2, и3 дэлA тво‰ и4стинна: и3 сотвори1ши терпsщымъ тS ми1лость. Срsщетъ бо ми1лость творsщыz прaвду, и3 пути6 твои2 помsнутъ. И# нhнэ, гDи, nц7ъ нaшъ ты2 є3си2, мh же брeніе: и3 ты2 создaтель нaшъ, и3 дэлA рyкъ твои1хъ вси2 мы2. Не прогнёвайсz на ны2, гDи, ѕэлw2, и3 да не помzнeши во врeмz грэхHвъ нaшихъ: и3 нhнэ при1зри, гDи, ћкw лю1діе твои2 вси2 мы2.

Прbр0чества їеремjина чтeніе. (ГлавA в7.)

Сі‰ гlг0летъ гDь: помzнyхъ ми1лость ю4ности твоеS, и3 люб0вь совершeнства твоегw2, є4же послёдовати тебЁ с™0му ї}леву, гlг0летъ гDь с™hй ї}левъ, гDу начaтокъ рождeній є3гw2, вси2 снэдaющіи є3го2 прегрэшaтъ, ѕл†z пріи1дутъ на тhz, гlг0летъ гDь: ўслhшите сл0во гDне, д0ме їaкwвль, и3 всE nтeчество д0му ї}лева. Сі‰ глаг0летъ гDь: к0е њбрэт0ша nтцы2 вaши во мнЁ прегрэшeніе, ћкw tступи1ша далeче t менє2, и3 ходи1ша въ слёдъ сyетныхъ, и3 њсуети1шасz; И# не рек0ша: гдЁ є4сть гDь, возведhй нaсъ и3зъ земли2 є3гЂпетскіz, и3 путеводи1вый нaсъ въ пустhни, въ земли2 сух0й и3 нех0днэй, въ земли2 безв0днэй и3 непл0днэй, и3 въ сёни смeртнэй, въ земли2, по нeйже не пр0йде когдA мyжъ, нижE всели1сz сhнъ человёчь тaмw. И# возвед0хъ вы2 на карми1лъ, є4же ћсти вaмъ плоды2 є3гw2, и3 бlг†z є3гw2: и3 внид0сте и3 њскверни1сте зeмлю мою2: и3 наслёдіе моE положи1сте въ мeрзость. Їерeє не рёша: гдЁ є4сть гDь; и3 держaщіисz зак0на, не вёдэша мS: и3 пaстыріе нечeствоваху въ мS: и3 прbр0цы прbр0чествоваху ваaломъ, и3 въ слёдъ неполeзныхъ ходи1ша. Сегw2 рaди є3щE возсуждyсz къ вaмъ, гlг0летъ гDь: и3 къ сынHмъ сынHвъ вaшихъ возсуждyсz. Прейди1те во џстровы хеттіи1мъ, и3 ўви1дите, и3 въ кидaръ посли1те, и3 ўразумёйте вельми2: и3 ўви1дите, ѓще бsху такwвaz: Ѓще и3змэнsтъ kзhцы б0ги сво‰, и3 сjи не сyть б0зи. Лю1діе же мои2 премэни1ша слaву є3гw2, t неsже не пріи1мутъ п0льзы. Ўжасeсz нб7о њ сeмъ, и3 вострепетA на мн0зэ ѕэлw2, гlг0летъ гDь.

Премyдрости соломHни чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDеви душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE пол0жше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи1ра хрaма: и3 с™aгw стіхи6ры самоглaсны, глaсъ №.

ГеHргіа сmкеліHта: Весели1сz въ гDэ, грaде fессалонjки: рaдуйсz и3 ликyй вёрою свэтлоwдёzвсz, дими1тріа, всеслaвнаго страдaльца и3 свидётелz и4стины, въ нёдрэхъ и3мёz, ћкw сокр0вище: наслади1сz чудeсъ, и3сцэлє1ніz зрS, и3 ви1ждь низлагaюща и3ноплемeнникwвъ дeрзwсти, и3 благодaрнw сп7су возопjй: гDи, слaва тебЁ.

Ґнат0ліа: Пёсней красот0ю настоsщій ўzсни1мъ дeнь, и3 возгласи1мъ м§ника п0двиги: предлежи1тъ бо нaмъ во благохвалeніе вели1кій дими1трій. И$бо дeмwнскаz нахождє1ніz мyжески погуби1въ, къ три1знищу ўсeрднw пріи1де, и3 побэди1тєльнаz слaвнw tнeсъ, сп7су м0литсz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Глaсъ в7.

Гeрманово: Въ прем‡рнаz селє1ніz дyхъ тв0й, дими1тріе м§ниче мyдре, хrт0съ бGъ положи2 непор0чнw: тh бо трbцы бhлъ є3си2 поб0рникъ, и3 въ три1знищи мyжески пострадaлъ є3си2, ћкw ґдамaнтъ твeрдый: прободeнъ же бhвъ въ рeбра нетлBннаz тво‰, всечeстне, под0бzсz на дрeвэ прободeнному на спасeніе всегw2 мjра, чудeсъ пріsлъ є3си2 дёйство, человёкwмъ подаS и3сцэлє1ніz nби1льнw. Тёмже твоE днeсь ўспeніе прaзднуемъ по достоsнію, слaвzще тS прослaвльшаго гDа.

Слaва, глaсъ є7.

Под0бенъ: Вострyбимъ:

Стецeмсz вёрою и3 люб0вію, возопіи1мъ прaзднствєннаz, и3 восплeщемъ рукaми вси2 въ настоsщее торжество2 первоначaльника нaшегw. ВHинства небє1снаz да веселsтсz, и3 проб0дшагосz за прободeннагw копіeмъ цRS гDа, и3 гордhню лЂеву низложи1вшаго дeрзостнэ. Да чудsтсz землs же и3 м0ре свётлагw свэти1льника пресл†внымъ знaменіємъ. По д0лгу да восхвaлzтъ ю4ніи, ю4ности њбуздaтелz, въ стaрости жeзлъ, въ бэдaхъ предстaтелz, ни1щіи њбогати1телz, во благошeствіи строи1телz, споб0рника в0ини, и3 въ пучи1нэ сплaвателz, со всёми своего2 твeрдаго поб0рника, грaде fессалонjки, молsщесz си1це рцeмъ: преслaвне дими1тріе, предвари2 и3 и3зми1 ны t всsкіz нyжды, и3 спаси2 рабы6 тво‰ моли1твами твои1ми.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже.

Гeрмана патріaрха: Вострyбимъ труб0ю пёсней, прекл0ншисz бо свhше всецRи1ца м™и дв7а, бlгословeньми вэнчавaетъ воспэвaющыz ю5. Вёрніи лю1діе да стекyтсz и3 цRи1цэ да восплeщутъ въ пёснехъ, цRS р0ждшей, смeртію њдержи1мыz пeрвэе, разрэши1ти чlвэколю1бнw благоволи1вшаго. Пaстыріе и3 ўчи1теліе, д0брагw пaстырz пречcтую м™рь, сошeдшесz, восхвaлимъ: свёщникъ златозaрный, свэтон0сный џблакъ, нб7съ прострaннэйшую, њдушевлeнный ківHтъ, nгнезрaчный вLчень пrт0лъ, маннопріeмную златyю стaмну, заключeнную сл0ва двeрь, всёхъ хrтіaнъ прибёжище, пёсньми бGоглаг0ливыми похвалsюще, си1це рцeмъ: палaто сл0ва, спод0би смирє1нныz ны2 нбcнагw цrтвіz, ничт0же бо невозм0жно ходaтайству твоемY.

На стіх0внэ стіхи6ры самоглaсны, трzсeніz. Глaсъ в7.

СmмеHна дивног0рца: Земли2 смущaемэй гнёва твоегw2 стрaхомъ, х0лми и3 г0ры трzсyтсz, гDи: но бlгоутр0біz џкомъ на ны2 призрёвъ, не ћростію твоeю прогнёвайсz на ны2: но ўмилосeрдивсz на дэлA рyкъ твои1хъ, стрaшнагw ны2 прещeніz трyса свободи2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Стjхъ, глaсъ ѕ7: Призирazй на зeмлю, и3 творsй ю5 трzсти1сz.

Стрaшенъ є3си2, гDи, и3 кто2 стерпи1тъ прaведнагw твоегw2 гнёва; и3ли2 кт0 тz ўм0литъ; и3ли2 кто2 ўкроти1тъ, благjй, њ лю1дехъ согрэши1вшихъ и3 tчazвшихсz; нбcніи чи1ни, ѓгGли, нач†ла и3 вл†сти, пrт0ли, гDьства, херувjми и3 серафjми, њ нaсъ тебЁ вопію1тъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2, гDи, дёлъ рyкъ твои1хъ не прeзри, бlже, за ўтрHбы ми1лости, спаси2 грaдъ бёдствующій.

Стjхъ: Стрsслъ є3си2 зeмлю, и3 смути1лъ є3си2 ю5.

Нінеvjтzне, согрэшeній рaди, трyсомъ прещeніz, поги1бель слhшаху, въ срeдственномъ же знaменіи ки1та, чрезъ востaніе їHны, покаsніе ўмолsетъ. Но ћкw џныz, в0пль людeй твои1хъ со младє1нцы и3 скоты2 ўщeдривъ пріsлъ є3си2: и3 нaсъ наказyємыz, триднeвнагw рaди востaніz пощади2 и3 поми1луй.

Слaва, глaсъ }.

Ґнат0ліа: И#мёетъ ќбw бжcтвеннэйшаz твоS душA и3 непор0чнаz, приснопaмzтне дими1тріе, нбcный їеrли1мъ жили1ще, є3гHже стёны пречcтыми рукaми неви1димагw бGа живописaшасz. И$мать же и3 всечcтн0е и3 многострадaльнэйшее твоE тёло, преизрsдный сeй хрaмъ на земли2, сокр0вище некрaдомое чудeсъ, и3 недyгwвъ врачевство2, и3дёже притекaюще цэльбы6 почерпaемъ. Соблюди2, всехвaльне тS, величaющій грaдъ t проти1вныхъ приражeній, дерзновeніе ћкw и3мёz ко хrтY, тS прослaвльшему.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz дв7о:

На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь дими1тріа, двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени, На БGъ гDь, тропaрь трzсeніz, двaжды.

Слaва, дими1тріа: И# нhнэ, трzсeніz.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Дими1тріа днeсь страстотeрпца прaздникъ совершaемъ бlгочестивомyдреннw, ћкw хrтY непрестaннw молsщасz, всBмъ дaти ми1ръ и3 ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Тeплое заступлeніе сyщымъ въ бэдaхъ, и3 пом0щницу нaшу, и3 къ бGу премэнeніе: є4юже тли2 и3збaвихомсz, бцdу вёрніи ўблажaемъ.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Пaмzть твоS, слaвне м§ниче дими1тріе, ўzсни2 днeсь цRковь хrт0ву, и3 вс‰ собрA пёсньми дост0йнw восхвали1ти тS, бGомyдре, ћкw и4стиннw в0ина, и3 врагHвъ потреби1телz. Тёмже мольбaми твои1ми и3збaви ны2 t и3скушeній. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Поeмъ тS бGоневёсто, м™и хrтA бGа, слaвzще ржcтво2 твоE непости1жное, и4мже и3збaвихомсz t лeсти діaволи, и3 всsческихъ бёдъ, вLчце бцdе, и3 вёрнw взывaемъ: поми1луй стaдо твоE є3ди1на всепётаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Под0бенъ: Премyдрости:

Сі‰ніz чудeсъ ћкw лучы2 њблистaеши, и3 вс‰ просвэщaеши мjра концы2, ћкw ѕвэздA пресвётлаz. И# вeселw бlгов0нствуеши, ћкоже другjй рaй и3 дyшы весели1ши, и3 ўставлsеши недyги: тёмже тS, всебlжeнне, по д0лгу поeмъ, и3 люб0вію почитaемъ честнyю пaмzть твою2, страстотeрпче дими1тріе, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Степє1нна №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ, бGъ ї}левъ.

Стjхъ: С™ы6мъ, и5же сyть на земли2 є3гw2:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

Днeсь созывaетъ нaсъ страстотeрпца всемjрное торжество2. Пріиди1те ќбw, празднолю1бцы, свётлw прaзднуимъ пaмzть є3гw2, глаг0люще: рaдуйсz, ри1зу нечeстіz раздрaвъ вёрою, мyжествомъ же д¦а себE њбложи1въ. Рaдуйсz, ўпраздни1вый кознодBйства чуждaгw, крёпостію дaнною тебЁ t є3ди1нагw бGа. Рaдуйсz, и4же прободeнными ўдесы2 бlжeнную стrть хrт0ву дух0внэ нaмъ возживописaвъ. Е#г0же моли2 страдaльцєвъ ўдобрeніе, дими1тріе, и3збaвитисz нaмъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, и3 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHнъ трzсeніz, со їрмос0мъ на ѕ7, їHсифъ, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

Q хrтE, земли2 колебaніе ўстaви вск0рэ.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь, пои1мъ, вопіsше.

Ћкw стрaшенъ гнёвъ тв0й, t негHже нaсъ и3збaвилъ є3си2, гDи, не погрeбъ въ земли2 всE движeніе нaше. Тёмъ благодaрственнw тS при1снw слaвимъ.

Рaдуzсz нaшему всегдA всеконeчному и3справлeнію, вLко, ћкоже ли1стъ хyдъ колeблеши всю2 зeмлю, въ стрaхъ тв0й вBрныz ўтверждaz, гDи.

И#збaви трyса тzгчaйшагw вс‰ ны2, и3 не дaждь, гDи, поги1бнути всеконeчнw наслёдію твоемY, мн0гими прогнёвавшему ѕлhми твоE долготерпёніе.

БGор0диченъ: Рaбски тебЁ вопіeмъ, м™и б9іz: nбы6чныz ми1лwсти тво‰ на грaдъ и3 лю1ди ми1лостивнw показyющи, трyса тzжчaйшагw и3 тли2 нaсъ и3змэни2.

И# с™aгw двA канHна, на }. Пeрвый канHнъ, fеофaново, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Добропобёдному приглаг0лю дими1трію.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Бжcтвеннымъ мучeніz вэнцeмъ ўвzзeнъ, при бз7э ликyеши, блист†ніи toнyдными сіsz, и3 просвэщeніz и3сполнsемь, великомyчениче досточyдне.

Ћкw сyща и4стины свидётелz, и3 дaже до кр0ве подви1гшасz, бlжeнне, терпэли1внw: твeрдо же противлeніе къ мучи1телємъ показaвша тS вLка пріsтъ.

Ѕл0бы њбрэтaтелz низложи1лъ є3си2 на зeмлю, дими1тріе, мyченическимъ твои1мъ копіeмъ ўби1въ, бжcтвенною бlгостію, пaче ўмA си1лою, на сіE, бlжeнне ўкрэплsемь.

БGор0диченъ: Безмaтеренъ, ћкоже бGъ, пeрвэе сhй, бhсть є4же по нaмъ без8o1§ій и3зъ тебє2, бцdе всепётаz, пл0ть пріeмь по є3динeнію, є4же пaче сл0ва и3 рaзума.

Другjй канHнъ, глaсъ }, геHргій ски1лица, є3гHже краегранeсіе:

МЂра чествyю бlгодaть дими1тріа.

Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ, и3 раздэли1въ м0ре, ї}лz же бэглецA, пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

МЂра благов0нна и3 чeстна, дими1тріе, tвeрзеный и3ст0чниче, страстeй сквeрны сeрдце моE њмhй, и3 добродётелей дэsніемъ благов0ніе мS показaвъ хrт0во, ќмъ м0й њблагодaтстви, бlгод†ти тво‰ бжcтвєнныz пёти.

Воды2 живhz рёки и3стекaти t чрeва вёрныхъ, сл0во б9іе глаг0летъ. Тёмже твоегw2 проливaютсz мЂра и3ст0чницы приснотекyщіи, и4хже струи6 веселsтъ б9ій грaдъ, слaвzщій м§ническое дерзновeніе твоE.

Жeзлъ ќбw дрeвле мwmсeевъ, ўдaривъ кaмень въ земли2 пустhннэй, tвeрзе струи6 рёкъ многотє1чныz: тёло же твоE, дими1тріе, прободeнное копіeмъ, мЂра и3ст0чникъ показA, н0вагw ї}лz прохлаждaюще.

Ћже ќбw и4маши возда‰ніz, дими1тріе, м§ническихъ твои1хъ ћзвъ, нижE џко ви1дэ, нижE ќхо слhша: нhнэ же мЂра м0ре, воздаsніz чистоты2 проливaеши мjра концє1мъ, стр†сти дyшъ њчищaющее.

БGор0диченъ: Пренесквeрно пріsтелище, всечcтаz, сл0во њбрётъ тS б9іе, въ тво‰ всели1сz ложеснA: и3 є4же и3зъ тебє2 пріsтіе помaзавъ свои1мъ бжcтв0мъ, є3ди1нъ пр0йде t двою2, и3 и3стощeнное мЂро наречeсz, хrт0съ бо бGъ же и3 человёкъ.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

ЗемлS ўzзвлsетсz, нaмъ ѕлЁ залежaщымъ, и3 при1снw гнёвъ тв0й сподвизaющымъ на ны2, щeдре всецRю2, но пощади2, вLко рабы6 тво‰.

Стрsсъ, гDи, зeмлю, ўтверди1лъ є3си2 пaки, наказyz и3 њбращaz нeмощь нaшу, ўтверждaтисz твои1мъ бжcтвеннымъ стрaхомъ хотS пребlгjй.

Р0ждшагw смeрть г0рькую, и3 трyсы тzжчaйшыz, и3 ћзвы нестерпи6мыz, грэхA, брaтіе, ўбэжи1мъ, и3 бGу покаsніz џбразы ўгоди1мъ.

БGор0диченъ: Е#ди1на сyщи бlгaz, пребlг0е сл0во ўмоли2 прилёжнw, настоsщагw трyса всBмъ и3збaвитисz и3 гнёва, бцdе чcтаz, м0лимсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище и3 ўтверждeніе.

Вмэни1сz въ ничт0же мучи1телей t тебє2 повелёніе: сл0во бо б9іе пaче всёхъ, страстотeрпче, предчeствовалъ є3си2.

Свёщникъ свэтови1дэнъ мучeніz въ ски1ніи бhлъ є3си2, бжcтвеннымъ свётомъ сіsющъ, м§ниче страстотeрпче дими1тріе.

Врачевaній тS и3ст0чникъ свzщeнный и3 ди1вный, грaдъ тв0й, и3 сокр0вище некрaдомо стzжaвъ, всsкимъ весeліемъ њбогати1сz.

БGор0диченъ: Врачyz џбразъ и3стлёвшій земнhхъ, пречcтаz, си1мъ и3зъ тебє2 њблачи1тсz, пребhвъ ћкоже бЁ человэколю1бецъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Роди1всz съ нб7съ t бGа, бhлъ є3си2 бжcтвенныхъ бл†гъ наслёдникъ, сhнъ нарицaемь, снаслёдникъ хrт0въ, цaрствуеши же съ ни1мъ, мЂро бо џбразъ сегw2, дими1тріе.

Вкорени1всz, ћкоже дрeво дв7дски, слaвне, при и3сх0дищихъ в0дъ, вели1къ воздaлъ є3си2 мучeніz пл0дъ, и3 нhнэ и3ст0чникъ показaлсz є3си2 мЂра, проходsщъ земли2 концы2.

Почeрпъ бlгодaть хrт0ву, ребрA съ кр0вію и3сточи1вшагw в0ду, кр0вь и3зліsлъ є3си2 твою2, є3гw2 рaди проб0дсz: и3 нhнэ ћкw в0ду проливaеши сердцaмъ, благов0нное мЂро, дими1тріе.

БGор0диченъ: Свzщeнніи твои2 сосyди душeвніи, пречcтаz, п0лны ґрwмaтъ, и3 мЂра бжcтвеннагw д¦а, нашeдшагw на тS: и4бо бGа р0ждши, вBрныz и3змэни1ла є3си2 t ѕлов0ніz страстeй.

Кондaкъ трzсeніz, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Е$же њ нaсъ:

И#збaви трyса тsжкагw всёхъ нaсъ, гDи, и3 ћзвы нестерпи1мыz, грBхъ рaди нaшихъ. Пощади2, гDи, правосл†вныz лю1ди тво‰, ±же стzжaлъ є3си2 твоeю кр0вію, вLко: и3 грaдъ не предaждь въ поги1бель трyсомъ стрaшнымъ: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не вёмы, и3 воззови2 пою1щымъ: ѓзъ є4смь съ вaми, и3 никт0же на вы2.

Сэдaленъ мyченика, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Ћкw д0блему страдaльцу, и3 в0ину крёпку всецRю1ющагw хrтA, взывaемъ pал0мски: рaдуйсz, м§никwвъ ўкрашeніе и3 лёпота. Рaдуйсz, свётлаz цRкве ѕвэздо2, и3 стэно2, и3 пристaнище прибэгaющихъ къ тебЁ, великомyчениче слaвне дими1тріе, тS пою1щыz спасaй t всsкагw врeда чуждaгw и3 њѕлоблeніz вс‰. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, трzсeніz, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Согрэши1вшыz тебЁ мн0гw не презрёлъ є3си2, но наказaвъ ми1лостивнw и3спрaвилъ є3си2: бжcтвеннымъ призирaніемъ твои1мъ потрsсъ зeмлю, вLко долготерпэли1ве, никaкоже повреди1въ вс‰ рабы6 тво‰ за милосeрдіе мн0гое. Тёмъ благодaрственными тS глaсы славосл0вимъ, и3 со стрaхомъ слaвимъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Колeблеши, гDи, зeмлю, хотsй стрaхомъ и4стиннымъ всBмъ нaмъ, вLко, ўтверждaтисz, колeблємымъ прилHги льсти1вагw борцA.

Бжcтвеннымъ мановeніемъ твои1мъ колeблеши всsчєскаz, и3 ўжасaеши сердцA на земли2 живyщихъ, вLко: прaведнагw ќбw твоегw2 гнёва њслaби, гDи, в0лны.

Никaкоже и3мyщыz во ўмЁ стрaха твоегw2, ўстрашaеши двизaніемъ всеS земли2, є3ди1не ми1лостиве: но nбhчнw на нaсъ ми1лwсти тво‰ ўдиви2.

БGор0диченъ: Хрaмъ тS, вLчце, б9ій вёдzще, во с™ёмъ хрaмэ твоeмъ рyки ўми6льныz подн0симъ на молeніе: ви1ждь њѕлоблeніе нaше, и3 подaждь п0мощь.

И$нъ.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Побэди1вшаго лжY нечeстіz, б9іz всевысочaйшее ви1дэвъ сл0во, слaвою вэнчa тz, дими1тріе, пою1ща: слaва си1лэ твоeй, гDи.

На лeсть побёду возстaвивъ, побэди1тельный вэнeцъ прaвды пріsлъ є3си2, дими1тріе, зовS зижди1телю твоемY: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Направлsемь длaнію жизнон0сною, къ пристaнищємъ дости1глъ є3си2 тишaйшымъ, и3дёже нhнэ рaдуzсz зовeши, дими1тріе: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Ћкw твaрей всёхъ свzщeннэйшаz, м™и бGа бhти є3ди1на спод0биласz є3си2, сег0 бо р0ждши, мjръ бlгодaтію бGознaніz просвэти1ла є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Сквeрну всsку tвeргъ рождeніz, бaнею порождeніz, чистотY kви1лсz є3си2 соблюдaz дaже до кончи1ны. Тёмже хrт0съ тебЁ, дими1тріе, є3стeственную влaгу претворsетъ въ мЂро, ћкоже и3 в0ду въ віно2 преложи2.

Ћкоже nгнS є3стество2 всемY преподаeтсz, цёлу спасaющъ си1лу: тaкw твоE мЂро, страдaльче, всёми ќбw почерпaетсz, nбaче же пребывaетъ неумaлено. Тёмже нhнэ благочeствующіи, покланsющесz, поeмъ бGа, и4же бlгодaть тебЁ дадE.

Кто2 слы6шаны тво‰ хвалы6 сотвори1тъ, хrтE сл0ве, ви1дz тво‰ бlгод†ти, ±же страдaльцємъ твои6мъ п0далъ є3си2; дими1тріа бо сE мЂро мyченика, ћкw и3ст0чникъ ќбw и3стекaетъ, благов0ніе же дhшетъ, и3 разорsетъ ѕHлъ њмрачeніе.

Напаsше ќбw и3ст0чникъ t земли2 восходsщій, пeрвэе нeже њдожди1ти всE сеS лицE, тh же сокрhвсz, мyчениче, подъ зeмлю, и3ст0чникъ kви1лсz є3си2 бlгов0нна мЂра, дими1тріе: к0пій бо мн0жество tверз0ша жи6лы, и3 нhнэ мjра напоsеши концы2.

БGор0диченъ: Невёсту б9ію тS и3 м™рь вёмы, бцdе, тебe бо ћкw мmродохновeнный ши1покъ њбрётъ сл0во б9іе, цвэтyщъ во ўд0лэ смирeннэмъ человёчествэ, возжелЁ твоеS добр0ты, и3зъ тебє2 плотон0сецъ прошeдъ вBрныz њблагов0нствоваше.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

И# ты2 сeрдце поколeблисz нhнэ, ви1дz б9іе прещeніе належaщее, и3 возопjй: пощади2 лю1ди тво‰, вLко гDи, и3 ўстaви прaведный гнёвъ тв0й, бlгоутр0бне.

Лю1ди и3 грaдъ, ±же твоeю кр0вію стzжaлъ є3си2, ї}се, не предaждь въ поги1бель, во є4же смущaтисz земли2 трyсомъ стрaшнымъ, ли1къ ґпcлъ м0литъ тS.

T путeй твои1хъ, вLко, прaвыхъ нрaвомъ ўкл0ншесz развращeннымъ, въ негодовaніе преложи1хомъ тS, ми1лостиваго и3 непамzтоѕл0бнаго: по ми1лостивъ и3 щeдръ бyди твои6мъ рабHмъ.

БGор0диченъ: Нhнэ п0мощи пріи1де врeмz, нhнэ премэнeнію потрeба, чcтаz, къ сн7у твоемY и3 гDу, ћкw да ўщeдритъ согрёшшыz ны2, и3 належaщагw гнёва и3збaвитъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Џгнь любвE бжcтвенныz въ сeрдцы пріeмъ, џгнь ўгаси1лъ є3си2 безб0жнагw їдwлонеи1стовства, слaвне дими1тріе.

И#збавлsz ны2 t бёдъ kви1сz, дими1тріе, моли1твами твои1ми покрывaz вёрою и3 люб0вію восхвалsющыz тS.

И$же вёрою къ твоемY ўсeрднw притекaюще хрaму, дими1тріе, недyгwвъ и3 страстeй душетлённыхъ вск0рэ и3збавлsютсz.

БGор0диченъ: Сл0во б9іе, nц7Y є3диносyщное, тв0й бывaетъ, бGомaти, пaче ўмa же и3 сл0ва, сн7ъ, тебЁ є3диносyщенъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Бhлъ є3си2 пріsтелище съ нб7съ снизшeдшагw за ми1лость, ћкоже дождS, и3ли2 кaпли, кaплющіz кр0ткw, ўпои1лъ є3си2 тaинственными даров†ніи, и3 нhнэ и3з8 гр0ба мЂра и3ст0чникъ т0чиши, дими1тріе.

Страдaльцємъ ћкоже зак0нъ, всsкіz мірскjz њбнажи1всz любвE, ўпитaлсz є3си2, м§ниче, є3лeемъ бlгодaтей д¦а. Побэди1въ же тмы2 нач†ла, мздY пріsлъ є3си2 точи1ти мЂро сладков0нное, дими1тріе.

Ши1покъ kви1лсz є3си2, процвэтhй внyтрь ѕлачникA гDнz, дими1тріе, њбагрeнъ кр0вію мучeніz и3 рaнами сэчeній, и3 болёзньми страдaльческими, и3 ражжeніемъ пeщи, и3 нhнэ мЂро и3сточaеши приснотекyщее.

СE пaки зри1тсz бжcтвенный ковчeгъ хрaмъ мyченика, и3дёже свёщникъ внyтрь, гр0бъ, носsй мЂро и3 є3лeй, є3гHже џкрестъ взыгрaимъ дух0внw, и3 ликyюще, восхвaлимъ вели1каго дими1тріа.

Н0вый ћкоже и3ліA рeвностію ўsзвленъ хrт0вы любвE, царS, њбличaеши, и3 тебE самaго предаeши на смeрть. Nбaче живeши, и3 є3щE мЂра и3ст0чникъ показaвъ гр0бъ, ћкоже скудeльникъ є3лeа неистощeнъ.

БGор0диченъ: Написyетъ твоE, дв7о, дрeвле тaинство поS прaoтецъ тв0й, цReви дщeре слaва всS внутрьyду, и4же и3 тS прослaвивъ, ћкw бlжeнную человёкwмъ. Рaдуйсz, мjра всегw2 воззвaніе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

Не и3мyще, вLко, дерзновeніz моли1тисz смирeнніи высотЁ твоeй, и3збр†нныz ѓгGлы тво‰ въ тeплую подвизaемъ моли1тву. Тёхъ рaди гнёва твоегw2 и3зми1 ны.

Нhнэ познaхомъ, гDи, ћкw восхотёлъ є3си2 нaсъ, и3 никaкоже покрhлъ є3си2 подъ зeмлю, съ согрэшє1ніи лю1тыми, многосогрэши1вшыz. Тёмъ тS благодaрнw слaвимъ.

Повелэвaеши колебaтисz њсновaніємъ земли2, ћкw да мы2 престaнемъ смирeнніи колебaтисz добродётелей лyчшагw стоsніz, и3 стрaхомъ твои1мъ, сл0ве, ўтверди1мсz.

БGор0диченъ: С™az бGоневёсто, недоумBнныz нhнэ лю1ди ўщeдри, и3 м™рними твои1ми моли1твами, є4же на ны2 б9іе негодовaніе претвори2 вск0рэ, м0лимъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Соглaснw сошeдшесz поeмъ слaвную и3 свэтон0сную твою2 пaмzть, и3 чудeсъ п0лную и3 даровaній с™aгw и3 чcтнaгw, всебlжeнне, д¦а.

Разрэши2 мо‰ плени6цы согрэшeній моли1твами твои1ми, ћкw бо непобэди1мь м§никъ дерзновeніе и4маши ко вLцэ, и3 бyди ми2 прибёжище и3 покр0въ, дими1тріе.

БGор0диченъ: Чи1сту тS посредЁ тeрніz њбрётъ ћкw чистёйшій крjнъ, и3 ўд0льный цвётъ, q бGом™и! Жени1хъ, во ўтр0бу твою2 сл0во всели1сz.

И$нъ.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Процвёлъ є3си2 дух0внw, ћкоже мaслина плодови1таz, и3 копіен0сными рукaми нyжднw и3згнетeсz. Вёрныхъ же ўтэшaеши, мЂро нhнэ точA и3зъ бжcтвеннагw гр0ба твоегw2, дими1тріе.

Пчелы2 џбразомъ тебE самaго дёлателz всsкіz показaлъ є3си2 бGотв0рныz добродётели, дyшу, блажeнне, непор0чну ћкw с0тову тэлеси2 соблюдaz, и3 мЂро нhнэ и3сточaеши, ўслаждaющее дyшы.

Возлюби1лъ є3си2 t души2 хrтA, и3 семY послёдовалъ є3си2 къ мЂру благов0ніz, и3 сегw2 причасти1лсz є3си2 срастворeніемъ лyчшимъ. И# нhнэ мЂра струи6 т0чиши непрест†нныz, дими1тріе.

К†пли страдaльческихъ на зeмлю кровeй твои1хъ, кaплюще, благов0ніz и3ст0чникъ мЂра тyю содёлаша. И# нhнэ сіE непрестaннw почерпaющымъ и3сточaеши, дими1тріе.

П0томъ твои1хъ, мyдре, кровeй њбліsнъ, ћкоже и4нъ н0вый и3ст0чникъ рёчнw, трeбующымъ богaтнw подаeши во и3сцэлeніе твоE мЂро, бlжeнне, ўсeрднw приходsщымъ.

БGор0диченъ: Зрsще златови1дный свёта свёщникъ неугаси1мый, мн0жествомъ грэхHвъ дyшы њмрачи1вшіи, пристyпимъ даeтъ бо просвэщeніе, и3 всsкое tгонsетъ њмрачeніе.

Кондaкъ м§ника, глaсъ в7:

Кровeй твои1хъ струsми, дими1тріе, цRковь бGъ њбагри2, дaвый тебЁ крёпость непобэди1мую, и3 соблюдaz грaдъ тв0й невреди1мь: тогH бо є3си2 ўтверждeніе.

Јкосъ: Сего2 вели1каго вси2 воспои1мъ сошeдшесz вёрою, ћкw nрyжника хrт0ва и3 м§ника дими1тріа, въ пёснехъ и3 пёніихъ совзывaюще вLцэ и3 зижди1телю вселeнныz: и3збaви ны2 трyса и3 нyжды, человэколю1бче, моли1твами бцdы, и3 всёхъ с™hхъ м§никwвъ твои1хъ. На тs бо вси2 надёемсz, и3збaвитисz бёдъ и3 скорбeй: тh бо є3си2 нaше ўтверждeніе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Препётъ є3си2, гDи долготерпэли1ве, ћкw не ўмори1лъ є3си2 рабHвъ твои1хъ трyсомъ и3 колебaніемъ стрaшнымъ земли2: но ўстраши1лъ є3си2, и3щaй њбрати1тисz t ѕHлъ, и3 жи1ти всBмъ нaмъ.

Стенaніе t сeрдца воспyстимъ и3 слeзы проліeмъ, ћкw да ми1лостива вLку њбрsщемъ хrтA, сокруши1ти трyсомъ вс‰ ны2, за ўмножeніе грэхHвъ претsща нaмъ.

Ўвы2, воззовeмъ, и3 рyцэ воспрострeмъ къ бGу высочaйшему, и3 престaнемъ пр0чее твори1ти ѕл0е: сE сп7съ, негодyz, колeблетъ всю2 зeмлю, ўтверди1ти хотS ны2.

БGор0диченъ: При1зри чcтаz, и3 спаси2 вс‰ пою1щыz тS, потреби1тисz и3мyщыz во гнёвэ б9іи и3 ћростію вели1кою и3 стрaшною, нhнэ нашeдшагw прещeніz, за мн0жєства мн0гихъ грэхHвъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Преукрaшенъ бжcтвенною слaвою и3 бlгодaтію, м§ниче страстотeрпче, сіsеши свэтови1днw, и3 просвэщaеши зовyщыz: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ћкw багрzни1цею ўкрaшенъ твоeю кр0вію, и3мёz вмёстw ски1птра, слaвне, кrтъ, со хrт0мъ цrтвуеши нhнэ, м§ниче дими1тріе, бlгословeнъ є3си2, зовhй, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Препрослaвленнаz, просвэщeннаz, м™и дв7о, вс‰, чтyщыz тS всеи1стинную бцdу, њгради2: бlгословeна ты2 въ женaхъ, всенепор0чнаz вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

В0ду почерпсти2 и3сaіа жaждущымъ, дими1тріе, предповелэвaетъ. Ѓще бы ви1дэлъ тв0й гр0бъ, возопи1лъ бы всsкw: мЂра и3ст0чнику приходи1те, и3 почерпи1те спасeніе.

Земли2 ќбw пор0дъ бhлъ є3си2, всели1лсz же є3си2 въ земли2 кр0ткихъ, и3дёже водA слaдости: є3sже напи1всz въ сhтость, мЂра и3ст0чникъ при1сный нhнэ, дими1тріе, проливaеши.

Возрaслъ є3си2 ћкw розгA въ віногрaдэ, пребывaz неtсёченъ бGу, и3 совокуплeнъ: и3 сегw2 и3сп0лнивсz тyка неизречeннагw, мЂро, ћкw струи6, всBмъ нhнэ, дими1тріе, т0чиши.

Q н0выхъ твои1хъ борeній! Q стрaнныхъ мyченическихъ страдaній! Тво‰ бо п0ты, за него2 пролі‰нныz, бlжeнне, хrт0съ пріи1мъ, и3ст0чникъ мЂра тS показyетъ.

Струю2 мЂра твоегw2 проливaz, вeлію пучи1ну простeрлъ є3си2 чудeсъ, и3 дyшъ и3 тэлeсъ недyги потоплsеши, и3 напaстей, дими1тріе, всsку бyрю ўсповyz.

БGор0диченъ: Млек0мъ питaла є3си2, дв7о, плотон0сца, твоего2 бGа рождeннаго, ћкw да болёзнь ґдaмову сyщую во ѓдэ њблегчи1тъ, t дрeва снёдша знaніz, и3 зaповэди преслyшавша.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 прaведнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши, хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Прaведному твоемY семY гнёву, чlвэколю1бче, нашeдшу внезaпнw, смути1хомсz, и3 tчazніемъ всеконeчнымъ њб8sхомсz, негодовaвша на ны2 зрsще тебE.

Воспрострeмъ рyки, вёрніи, и3 џчи къ є3ди1ному вLцэ, спасaти могyщему, зовyще: хrтE, ћрость твою2 tврати2 t нaсъ вск0рэ, чlвэколю1бецъ сhй.

Тhсzщи ѓгGлъ, м§никwвъ сосл0віе, прbрHкъ, и3 ґпcтолwвъ, прпdбныхъ, їерaрхwвъ с™hй ли1къ м0литъ тS, вLко: пощади2 лю1ди тво‰ смирє1нныz.

Вёдый, щeдре, нeмощь нaшу, и3 ўдобопоползновeнное всёхъ, и3 неиспрaвленное, њслaби гнёвъ, и3 смущeніе ўти1ши, и3 твоeю ми1лостію ўщeдри мjръ.

БGор0диченъ: Ми1лостиваz бцdе, ми1лостиваго р0ждшаz сп7са, ви1ждь њѕлоблeніе и3 стенaніе людeй твои1хъ, и3 ўскори2 ўмоли1ти, є4же ўщeдрити ны2.

И$нъ.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Њмрачи1лъ є3си2 вeсь врaжій гнёвъ, слaвне, и3 борeніz неteмлемою си1лою хrтA њблечeнъ, и3 побэдон0сецъ бhвъ, м§ниче дими1тріе, вопіsлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

М§никwвъ благостоsніе показaвъ, м§никwвъ благозвaніе, м§ниче, наслёдовалъ є3си2: бaнею њмhвсz с™0ю, ћже вторhми не њсквернsетсz грэх0вными прилHги. Копіeмъ прободaемь, и3 зовhй: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Чудeсъ твои1хъ мн0жество, пaче ўмA даровaній, и5хже тебЁ подадE хrт0съ, всBмъ показyетъ, слaвне, и3 бlгодaть и3сцэлeній, ±же пaче сл0ва ћвэ твою2 бlгодaть проповёдаетъ нaмъ, вопію1щымъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Е#ди1ну во всёхъ родёхъ дв7у м™рь и3 бцdу чcтую пэсносл0вимъ: тa бо спасeніz нaшегw ходaтаица, ћкw мjра и3збaвителz сл0во р0ждшаz, є3мyже вопіeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Да бGъ kвлeнна сотвори1тъ тS сyщымъ въ мjрэ, дими1тріе, негаси1му свэщY душeвную сохрaнша, є3лeемъ дэsній ўмащeну всегдA, и3 ћкw черт0га тебЁ tверз0шасz двє1ри, приснотекyщъ и3ст0чникъ тS мЂра бжcтвеннагw показyетъ, возмeздіе чистоты2 сію2 даS бlгодaть.

Не и3зъ кровeй, ћкоже речE честн0е є3ђліе, нижE и3зъ п0хоти пл0ти, дими1тріе, бGомъ же роди1лсz є3си2, воплощeннаго почитaz бGа: кр0вь же ўсeрднw тогw2 рaди твою2 и3стощи1въ, воспріsлъ є3си2 свhше чудeсную бlгодaть, и3сточaеши бжcтвенное мЂро, дyшы благоухazй.

Ты2 лёствица kви1лсz є3си2 њдушевлeннаz, на земли2 ќбw ўтверждeннаz стопaми пл0ти, до нб7съ же досsжущаz: бGомъ бо њбогати1лсz є3си2 ўтверждeннымъ, м§ниче, въ тебЁ. Ст0лпъ же kви1всz, помaзанъ є3лeемъ п0двигwвъ мучeніz, и3 нhнэ и3сточaеши вёрою приступaющымъ и3ст0чникъ бжcтвеннагw мЂра.

ТS рэкY прописA б9ію наводнeну, поS дв7дъ прbр0чески, дими1тріе: сe бо неистощaемо прихождeніе мЂра твоегw2. Тёмъ и3 мн0жество рёкъ наводнsющесz, глaсы сво‰ возвышaютъ, рукaми же плeщутъ въ слaву си1ми всёми прослaвльшагw тS бGа.

ГDь є3ди1нъ трис™hй, ты2, б9е всем0щнэйше, є3г0же бGосл0вствуzй страдaлецъ дими1трій въ темни1цэ заключaетсz, и3 съ скорпіeю чyвственною ѕмjz ўмори1въ мhсленнаго, и3 гордhню лЂеву низложи1въ чрезъ нeстора бжcтвеннаго, копіeмъ прободaетсz, и3 мЂро нhнэ и3зъ гр0ба т0читъ.

БGор0диченъ: За ґдaма, гDь, за є4vу, ты2, всечи1стаz, гавріи1лъ же, за льсти1внаго ѕмjz, кrтъ же за дрeво, вертогрaдъ гр0ба, вмёстw є3дeма, рaдуйсz, вмёстw печaли, копіE, вмёстw плaменнагw nрyжіz, и3 багрzни1ца, вмёстw смок0внагw ли1ствіz. ТS ќбw поeмъ, nтрокови1це, ћкw всёхъ вин0вну.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ невозм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно, є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўблажaемъ.

СE вси2 мы2 согрэши1хомъ, и3 стрaшнw ќбw землS не согрёшши мyчитсz: наказyz бо нaсъ чlвэколю1бецъ, всю2 тyю колeблетъ. Пріи1мемъ чyвство, и3 њ спасeніи своeмъ попецeмсz.

ЧасHвъ и3 лётъ сhй гDи, въ є3ди1номъ мгновeніи џка восхотёвъ стeрти рабы6 тво‰, t мн0гагw же благоутр0біz твоегw2, вLко, возбрани1лсz є3си2. Благодари1мъ тебЁ без8tвётніи мы2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Трyса, мечA, г0рькагw плэнeніz, и3 kзhческагw, хrтE, нашeствіz, падeніz, и3 глaда, пaгубы, и3 њѕлоблeніz всsкагw и3нaгw, щeдре, и3збaви грaдъ тв0й, и3 всsку странY, вёрнw пэсносл0вzщую тS.

ЗемлS без8zзhчнэ вопіeтъ, стенsщи: почт0 мz ѕлhми њсквернsете мн0гими вси2 человёцы; вaсъ бо вLка щадS, є3ди1ну менE ўzзвлsетъ, пріими1те чyвство и3 покаsніемъ бGа ўми1лостивите.

БGор0диченъ: Тли2 въ ржcтвЁ не пріи1мши, тлёніz, дв7о, и3змэни2 вс‰ ны2, и3 трyса тzжчaйшагw, и3 ск0рби ўтолsющи вLчнее негодовaніе, твои1мъ м™рнимъ премэнeніемъ, бGорaдованнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ, веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Раздери2 ќзы прегрэшeній тS пою1щихъ, страстотeрпче, ўстaви страстeй прил0ги, молвY разори2 є3ресeй, и3 напaстей ўтиши2 бyрю моли1твами твои1ми.

Напрaви къ стезsмъ пр†вымъ нбcнагw цrтвіz, свzщeннэйшую твою2 пaству, вэнцен0сче м§ниче дими1тріе, на пaжить спаси1тельную, на мёсто вёчное.

Да вэнцє1въ слaвы и3 нбcнагw цrтвіz получeніz пою1щымъ тS сегw2 ўлучи1ти моли2, м§ниче дими1тріе, жизнодaвца гDа и3 цRS си1лъ.

БGор0диченъ: Ћкw к0рень, и3ст0чникъ и3 винY нетлёніz тS, дв7о, вси2 вёрніи надёющесz хвалaми почитaемъ: тh бо v3постaсное нaмъ безсмeртіе и3сточи1ла є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Пріeмъ тв0й ґлавaстръ душeвный, добродётелей б9eственнагw мЂра и3сп0лненъ, и3мёz же хrтA прекл0нша тебЁ м§ниче, главY, ћкw ўпок0ившасz житіS твоегw2 свётлостію чистоты2. Тёмъ ўблажи1лсz є3си2 и3 бlгодaти и3сп0лнилсz є3си2 мmроточи1ти мjра концє1мъ.

СE њжидaющихъ тS воздаsній неизречeнныхъ свBтлаz проwбражє1ніz, сE и3ст0чникъ мЂра приснотекyщагw, q страдaльче! БGу ќбw предстоS со дерзновeніемъ м§ническимъ, в0инству нaшему и3спроси2 на враги2 побёду, и3 ми1ръ странЁ неteмлемь.

Џбразомъ кrтA побэдотв0рца, побэди1лъ є3си2 лЂево суровство2, и3 побэди1телz нeстора и3 сострадaльца постaвивъ: и3 нhнэ всsкъ kзhкъ вaрварскій раб0тенъ покори2 правосл†внымъ, содёйствуz, св0инствуz, ўкрэплsz, величazй земны6z концы2, дими1тріе.

Тeплою t сeрдца люб0вію къ твоемY честн0му ковчeгу прибэгaющыz, м§ниче хrт0въ, мЂро проливaющему рэкaми, твои1ми моли1твами и3збaви дёлъ душетлённыхъ, и3 пот0па страстeй ѕлосмрaдіz: њбон‰ніz же покажи2 сі‰ гDу благовHннэйша.

Дeнь рaдости дух0вныz совершaемъ, дими1тріе, ви1дzще мЂра твоегw2 непрестaннw точaщъ и3ст0чникъ. Тh же страстeй њмрачeніе разорsz, ћкw бжcтвеннагw и3сп0лненъ свёта, ћкw во дни2 давaй ходи1ти благоoбрaзнw, б9ій же ви1дэти свётъ непристyпный.

БGор0диченъ: Ты2, всечcтаz, златaz голуби1ца є3си2, ћкw сучeцъ мaсличный, носsщаz сл0во б9іе, помaзавше пл0ть свою2 є3лeемъ бжcтвA. Е#г0же въ сeрдцы ћкw ковчeгъ пріeмъ страдaлецъ, и3зъ гр0ба мЂро т0читъ, и3 ўмащaетъ вёрныхъ ли1ца.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Свёте неизмённый:

Кrт0мъ воwружи1лъ є3си2 нeстора, чрезъ џнаго лЂеву разори1въ гордhню, дими1тріе, на три1знищи, ћкоже хrт0съ tверзaеши копіeмъ рeбра тво‰, и4миже стaдо твоE храни2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи, призирazй на зeмлю съ нб7сE, и3 творsй всю2 трzсти1сz, и3збaви ны2 t трyса бцdы моли1твами, ю4же даровaлъ є3си2 хrтіaнwмъ предстaтельницу.

На хвали1техъ стіхи6ры м§ника, на ѕ7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Прободeнъ бhвъ, борцA твои1ми к0піzми ўzзви1лъ є3си2, и3 мeртва сотвори1лъ є3си2 и3 недёйственна, є3гHже ѕл0бы, дими1тріе, нaсъ и3збaви, крёпки на стр†сти мyчащыz всегдA содэвaz свzщeнными твои1ми моли1твами, бжcтвеннымъ стрaхомъ ўмилsz сердцA и3 дyшы нaшz, с™е.

РэкY тS и3сп0лнену в0дъ дух0вныхъ вёдzще, свsте, м0лимъ, и3стazвшыz дyшы нaшz страстeй преступлeньми ми1лостію твоeю мн0гою свzщeннw њроси2, и3 њмhй сyщыz въ сквeрнэ, и3 премн0гихъ и3збaви бёдъ и3 вёчнагw мучeніz.

Ћкw ѕвэздA свэтлёйшаz, на земли2 показaлсz є3си2, чудeсъ сіsньми, подс0лнечную просвэщaеши всегдA, дими1тріе слaвне, мглы6 њмрачeніz tгонS моли1твами твои1ми дyшъ нaшихъ, и3 недyги и3сцэли2 t любвE совершaющихъ твою2 пaмzть, слaва м§никwвъ, и3 похвалA.

И$ны стіхи6ры, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz, п0стникwвъ:

Пріиди2, м§ниче хrт0въ, къ нaмъ, твоегw2 трeбующымъ ми1лостивнагw посэщeніz, и3 и3збaви њѕл0блєнны мучи1тельскими прещє1ніи и3 лю1тагw неи1стовства є3ретjческагw. T ни1хже, ћкw плBнницы и3 нaзи, гони1ми є3смы2, t мёста на мёсто чaстw преходsще, и3 заблуждaюще въ вертeпэхъ и3 горaхъ. Ўщeдри ќбw, прехвaльне, и3 дaждь нaмъ њслaбу, ўтоли2 бyрю и3 ўгаси2, є4же на ны2, негодовaніе, бGа молS, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

СтэнA твeрдаz нaмъ, плэнeніz врaжіz не ўбоsвсz, дaнъ є3си2, в†рварскаz нашє1ствіz ўпражднsz и3 недyги ўтолsz, степeнь неразруши1мый и3 њсновaніе неwбори1мое, и3 градодeржецъ, насели1тель и3 поб0рникъ бhлъ є3си2 твоемY грaду, дими1тріе. Е#г0же и3 нhнэ, всебlжeнне, лю1тэ бёдствующаго и3 њбтzжeнна nкаsннэ, твои1ми моли1твами спаси2, хrтA молS, подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Всsку добродётель воспріи1мъ, страстотeрпческій ли1къ kви1сz, toнyдуже нетлённыz и3 бlжeнныz жи1зни наслаждeніе дост0йнэ наслёдова. Въ нeмже досточyдне ўкрашaемь, дими1тріе, и3 подражaніемъ хrт0вымъ почитazсz, и3 хвалsсz рaвенствомъ копіS, проси2 прилёжнэе, нaсъ почитaющихъ тS и3збaвити t страстeй и3 лю1тыхъ њбстоsній, тeплэ молS подаю1щаго мjру вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7. Самоглaсенъ.

Ґндрeа їеросолmми1та: К0піzми наслёдовавшаго сп7совыхъ рeбръ бlгодaть, прободeнныхъ копіeмъ, и3зъ ни1хже нaмъ и3сточaетъ сп7съ жи1зни и3 нетлёніz в0ды, дими1тріа почти1мъ, премyдраго во ўчeніихъ и3 вэнeчника въ мyченицэхъ, кр0вію скончaвшаго страдaніz течeніе и3 чудесы2 просіsвша всeй вселeннэй, ревни1телz вLчнz и3 ми1лостива нищелю1бца, во мн0гихъ и3 мн0гащи бэдaхъ лю1тыхъ, fессал0нzнwмъ предстaтелz. Е#г0же и3 лётнюю пaмzть почитaюще, слaвимъ хrтA бGа, дёйствующа є3гw2 рaди всBмъ и3сцэлє1ніz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

И#збaви ны2 t нyждъ нaшихъ, м™и хrтA бGа, р0ждшаz всёхъ творцA, да вси2 зовeмъ ти2: рaдуйсz, є3ди1но предстaтельство дyшъ нaшихъ.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, Бlжє1нна t канHна трzсeніz, пёснь G-z, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7-z, на д7.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰, и3 благослови2 достоsніе твоE.

Стjхъ: Къ тебЁ, гDи, воззовY, б9е м0й.

И# с™aгw, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ и3 ўповaетъ на него2.

Ґпcлъ трzсeніz, къ є3врeємъ, зачaло тlа, t полY.

Брaтіе, є3г0же лю1битъ гDь, наказyетъ:

И# с™aгw ґпcлъ, къ тімоfeю, зачaло с§в.

Ґллилyіа, глaсъ д7: Б9е, tри1нулъ ны2 є3си2:

Стjхъ: Стрsслъ є3си2 зeмлю, и3 смути1лъ є3си2 ю5.

И# с™aгw: Прaведникъ, ћкw фjніxъ, процвэтeтъ:

Е#ђліе трzсeніz, матfeа зачaло к7з.

И# с™aгw, їwaнна, зачaло н7в.

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

Другjй: Въ пaмzть вёчную:

Подобaетъ вёдати: Ѓще случи1тсz дими1тріа селyнскагw, и3 трzсeніz, въ недёлю.

Въ суббHту вeчера на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G: и3 трzсeніz G: пи1саны на вели1цэй вечeрни на стіх0внэ: и3 дими1тріа д7. Слaва, дими1тріа: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, глaса. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G. На літjи, стіхи1ра хрaма: и3 самоглaсны стіхи6ры с™aгw. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, дими1тріа: И# нhнэ, бGор0диченъ по глaсу с™aгw. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь: Бцdе дв7о, двaжды: и3 дими1тріа є3ди1ножды. ще же нёсть бдёніz. По Џ§е нaшъ, тропaрь воскrнъ: Слaва, дими1тріа: И# нhнэ, трzсeніz. На повечeріи по Дост0йнэ, и3 по Трис™0мъ, кондaкъ дими1тріа: Слaва, и3 нhнэ, трzсeніz).

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, дими1тріа: И# нhнэ, трzсeніz. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, и3 бGор0дичны и4хъ: Тaже полmелeй: И# тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: V#пакои2 глaса: И# сэдaльны дими1тріа џба по є3ди1ножды, безъ бGор0дичнwвъ: Слaва, сэдaленъ, и4же по полmелeи: И# нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Степє1нна и3 прокjменъ, глaса. Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7, стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7. И# трzсeніz на д7. И# дими1тріа на ѕ7. Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰. По G-й пёсни кондaкъ дими1тріа, и3 јкосъ и3 сэдaленъ. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, с™aгw: И# нhнэ, трzсeніz. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 дими1тріа со слaвнымъ д7, съ припBвы є3гw2. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2. Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ. Слaва, трzсeніz: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ трzсeніz. Си1це и3 на пр0чихъ часёхъ, тропари2 и3 кондаки2, премэнsюще, глаг0лемъ: т0чію воскrнъ тропaрь непремённw.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на д7: и3 трzсeніz пёснь G, на д7: и3 дими1тріа пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 трzсeніz, и3 хрaма бцdы, ѓще є4сть, и3 дими1тріа: Тaже кондaкъ воскrнъ и3 трzсeніz. Слaва, дими1тріа. И# нhнэ, бцdы. Ѓще нёсть хрaма бцdы, И# нhнэ, трzсeніz. Прокjменъ трzсeніz, и3 с™aгw. Ґпcлъ трzсeніz и3 дими1тріа. Ґллилyіа, глaсъ д7: Б9е, tри1нулъ ны2 є3си2. Стjхъ: Стрsслъ є3си2 зeмлю: И# с™aгw: Првdникъ, ћкw фjніxъ, процвэтeтъ. Е#ђліе, трzсeніz и3 дими1тріа. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: И# с™aгw: Въ пaмzть вёчную. (Зри2) Рsдъ же ґпcлъ и3 є3ђліе чтeмъ подъ зачaло.

 

Коментарисање није више омогућено.