Минеји

NктHвріа к7и

С™hхъ м§никъ терeнтіа и3 неонjлы:

И# прпdбнагw nтцA нaшегw стефaна савваjта и3 творцA канHнwвъ:

На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры м§никwвъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Многоoбрaзнымъ мyкамъ мyжески приwбщи1вшесz, вр†жіz возношє1ніz низложи1сте, и3сповёдающе, блажeнніи, предъ мучи1тєли ћвльшагосz, нaсъ рaди, дебельств0мъ пл0ти, и3 пречcтыz стrти претерпёвша в0лею, и3 и3сточи1вша мjру просвэщeніе и3 безстрaстіе.

Съ терeнтіемъ возсіS неонjла слaвнаz, ніттa же и3 сарвjлъ чyдніи, фHтъ же и3 їерaxъ съ си1ми зак0ннw пострадaвше и3 џгнь мучeній бжcтвенною рос0ю д¦а ўгаси1вше: и3 бhша столпи2 благочeстіz, и3 благопрі‰тныz жє1ртвы, и3 приношє1ніz пречи6ста.

Ћкw многосвётлое с0лнце, съ лун0ю совокyпльсz неонjлою, роди1лъ є3си2, q терeнтіе, ли1къ ѕвёздъ седмочи1сленъ, мyченическою кр0вію њбагри1вшихсz, и3 свётлое и3спущaющихъ сіsніе, всели1вшихсz же въ невечeрній пок0й, и3дёже всёхъ страдaлєцъ стадA свётлw ликовствyютъ.

И$ны стіхи6ры стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е бGон0сне стефaне, бжcтвеннымъ смhсломъ ќмъ ўкрэпи1въ свэтлёйше, ћрость же мyжествомъ, цэломyдріемъ желaніе, прaвдою же всю2 си1лу души2 ўпрaвилъ є3си2. Мудролю1бнэйше колесни1цу прекрaсну добродётелей состр0илъ є3си2, на ню1же всёдъ, рaдуzсz, возшeлъ є3си2 къ высотЁ, слaвне.

Џ§е бGон0сне стефaне, бGосл0віемъ ќмъ просвэти1лъ є3си2, прпdбне, ћкоже копіен0сную ћрость, простирaz на х{льныz, џ§е, є3ретіки2: возжелёвъ пи1щи вhшніz, є3sже спод0билсz є3си2 причасти1тисz, чyдне, предстоS прест0лу всецRS и3 вседержи1телz.

Џ§е бGон0сне стефaне, воздержaніемъ ќмъ ўтучнsz всегдA, къ первовин0вному востещи2 сотвори1лъ є3си2, и3 tвeрглъ є3си2 мjра смущeніе, и3 молвы6 tтрsсъ, ўмA чистот0ю сраствори1всz, всемyдре, съ желaніемъ вои1стинну крaйнимъ, бGомyдре прпdбне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Дёвства сосyдъ, и3 чи1стое б9іе и3 крaсное жили1ще, молю1 тz всечестн0е, дyшу мою2 ўтёши, њѕл0бленную ћдомъ ѕміи1нымъ и3 ўмерщвлeнную преступлeньми, ћкw да слaвлю тS, вBрныz вс‰ возвели1чившую, бGорaдованнаz.

КrтобGор0диченъ. Под0бенъ т0йже:

Что2 зри1мое видёніе, є4же мои1ми nчесы2 ви1дитсz, q вLко! Содержaй всю2 твaрь, на дрeво воздви1женъ бhвъ, и3 ўмирaеши всBмъ даsй жи1знь, бцdа, плaчущи, гlг0лаше, є3гдA ўзрЁ на кrтЁ возноси1ма и3зъ неS неизречeннw возсіsвшаго бGа и3 чlвёка.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, тропaрь стефaна, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, бlгочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерewвъ бGодохновeнное ўдобрeніе, стефaне премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це д¦0внаz, моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени канHнъ nктHиха, є3ди1нъ: И# с™hхъ двA.

КанHнъ м§никwвъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Глубин0ю њбуревaемь грэхA, чlвэколю1бче, къ є3ди1ной пучи1нэ бlгоутр0біz твоегw2 взирaю nчесы2 моегw2 сeрдца, њкорми2 и3 спаси1 мz страстотeрпєцъ моли1твами.

Незаходи1мое вaсъ сlнце ѕвёзды показA на твeрди цRкве своеS, њзарsющыz сіsніемъ пHдвигъ, м§ницы прехвaльніи, сеS и3сполнeніе.

Вёры побHрницы, цRкве ўтверждeніе, терeнтій бhсть, ніттa же, сарвjлъ, fеодyлъ, їерaxъ, неонjла, и3 вjлъ чyдный, є3vнjкіа же и3 фHтъ.

БGор0диченъ: Рaдости нaмъ ходaтаица, ћкw пріeмши полнотY всегw2 бжcтвA, kви1ласz є3си2, всенепор0чнаz. Тёмже вси2 тебЁ, є4же рaдуйсz, со ѓгGломъ соглaснw зовeмъ, бGорaдованнаz.

И$нъ канHнъ прпdбнагw. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Всю2 мою2 мрaчную, џ§е, мглY ўнhніz свётомъ бжcтвеннымъ разори2, бжcтвенную бlгодaть подaвъ, стефaне, пёти пaмzть твою2.

Е#ди1ный тебЁ добродётелей и3скyсъ вёдомъ: мірскjz бо всеконeчнw ѕл0бы не пріsлъ є3си2, t младeнства бGу, стефaне, возложeнъ.

Всегw2 хrтY сп7су ты2 тебE самaго привeдъ воздержaтельнw, заколeніе свётло благопріsтнw, безсмeртнагw житіS, слaвне, бhлъ є3си2 причaстникъ.

Положи2 д¦0внаz м0лніz ст0лпъ тS всесвётелъ, пріeмша достоsніе слyжбы тaинственныz, вс‰ вBрныz њзарsющаz.

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе, всёхъ рaдосте, ћже бGа въ твоeй ўтр0бэ вмэсти1вши, несквeрнаz, и3збaвитисz t вр†гъ моли1сz пою1щымъ тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Ћкоже с0лнце со многосвётлою лун0ю соединsемь неонjлэ, слaвный терeнтій, породи2 ѕвёздъ седмочи1сленный ли1къ м§никwвъ хrт0выхъ.

Сокрушeніе твои1хъ ўдeсъ, страдaльче терeнтіе, прeлести кHсти, ћкоже прaхъ, и3стни2: тебё же и3сходaтаи слaву неизглаг0ланную.

Златhми впери1вшисz крилы2, є3vнікjе, беззак0нныхъ ловє1цъ ковaрствіz и3збёгла є3си2, и3 внyтрь всели1ласz є3си2 черт0га мhсленнагw.

БGор0диченъ: ТS мyдрость б9іz чистёйшее селeніе њбрётши, t твои1хъ чи1стыхъ кровeй воплоти1сz, и3 по ржcтвЁ нетлённу показA.

И$нъ.

Їрм0съ: Стрaхъ тв0й, гDи, всади2 въ сердцA р†бъ твои1хъ и3 бyди нaмъ ўтверждeніе, тS во и4стинэ призывaющихъ.

Сквернsщихъ въ житіи2 человёчєскіz дyшы и3збэжaвша тS, стефaне, плотски1хъ, њчи1сти пустhнz и3здётска бжcтвеннымъ промышлeніемъ.

Нбcное и3мyщіи житіE, пHстницы, тS пріeмше, ўтверди1ша, бlжeнне, стрaхомъ гDнимъ, къ мyдрости бжcтвеннэй.

Nц7є1въ повинyzсz ўчeніємъ, премyдрости стрaхъ б9ій, ћкw њсновaніе положи1лъ є3си2 твоегw2 небесопод0бнагw, џ§е, житіS.

БGор0диченъ: Безсёменнw зачалA є3си2, бGоневёсто, сп7са и3 гDа, и3збавлsющаго ны2 t тли2, тS вои1стинну пэсносл0вzщыz.

Кондaкъ стефaна, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Насади1лъ є3си2 добродётелей рaй и3 напои1лъ є3си2 т0ками слeзъ твои1хъ, ћкw жи1зни, всеслaвне, дрeво получи1въ, спаси2 моли1твами твои1ми t тли2 стaдо твоE, и3збaви t њбстоsній тeплэ чтyщихъ тS, стефaне: тs бо предстaтелz величaйша, мyдре, вси2 вёрою и3 люб0вію стzжaхомъ.

Сэдaленъ м§никwвъ, глaсъ }:

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкw ѕвёзды с0лнцу свэтови1дны, терeнтію, дёти свzщє1нныz ћвэ совозсіzвaютъ, и3 твaрь просвэщaютъ, мyжескими пHдвиги д0блественнw сіsюще, многоб0жіz н0щь разорsютъ. И%хже съ весeліемъ ўблажaемъ вёрою, ћкw сyщыz ўг0дники б9іz, и3 возопіи1мъ: страстотeрпцы всехвaльніи, моли1те хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть вaшу.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Воздержaніемъ житіE ўкраси1въ и3 стр†сти ўмертви1въ, попрaлъ є3си2 вр†жіz прил0ги, џ§е стефaне: и5, преложи1всz къ бGу, чудотв0рецъ показaлсz є3си2, въ вёчнэй слaвэ со ѓгGлы ликyz. Съ ни1миже моли2 непрестaннw поми1ловатисz нaмъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Тeплаz предстaтельнице и3 непобэди1маz, ўповaніе и3звёстное и3 непостhдное: стэно2 и3 покр0ве и3 пристaнище прибэгaющымъ къ тебЁ, приснодв7о чи1стаz, сн7а твоего2 и3 бGа моли2 со ѓгGлы, ми1ръ дaти мjру, и3 спасeніе, и3 вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: На кrтЁ зрsщи тS, хrтE, м™и твоS, в0лею посредЁ разб0йникwвъ ви1сzща, растерзaющисz ўтр0бою м™рски гlг0лаше: безгрёшный сн7е, кaкw непрaведнw на кrтЁ, ћкоже ѕлодёй, пригвождeнъ є3си2, человёческій р0дъ хотS њживи1ти, ћкw бlгоутр0бенъ;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Њкормлsеми длaнію всеси1льною, мyкъ пучи1ну нем0креннw преид0ша, д0ндеже достиг0ша въ пристaнище ти1хое вhшнzгw цrтвіz, м§ницы.

Возвышaемаго держaвою нечeстіz г0рдаго мучи1телz, вёры nр{жіи, м§ницы всехвaльніи, низложи1сте, пою1ще: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Седмобрaтный ли1къ страстотeрпцєвъ съ двои1ми роди1тели, непор0чнаz жeртва тебЁ, тёхъ рaди чyднw пожeршемусz, ћкw nвчA, вLко хrтE, привед0шасz.

БGор0диченъ: И$же в0лею всsчєскаz создaвый, зи1ждетсz хотS и3зъ тебє2 пaче сл0ва, спасaz, неискусобрaчнаz, вёрою зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Зак0номъ бжcтвеннымъ д¦а всE покори1лъ є3си2 плотск0е мудровaніе, и3 сл0вомъ безсловє1снаz стремлє1ніz страстeй tгнaлъ є3си2, мyдре стефaне.

Ты2 ћрости вHлны на врагA воwружи1лъ є3си2, стефaне, къ є3ди1ному же рачи1телю желaніе бGу простeрлъ є3си2.

Свётлый свётъ ўзрёлъ є3си2 ты2 безстрaстіz, прпdбне стефaне, совлeксz мглы2 тeмныz страстeй, бlгодaтію наставлsемь.

Во ўмЁ ты2 б{дущаz помышлsz, возгнушaлсz є3си2 мимотекyщихъ безсловeсіz. Тёмже вс‰ наслёдовалъ є3си2 болёзньми приснос{щаz.

БGор0диченъ: БGа, є3г0же родилA є3си2, чcтаz дв7о, сего2 ўмоли2, рабHмъ твои6мъ даровaти согрэшeній прощeніе и3 проти1вныхъ и3збавлeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

ТS, гDи, крёпость стzжaвше, м§ницы, терз†ніz и3 р†ны и3 џгнь и3 смeрть мyжески преwби1дэша.

Q дёти свzщє1нныz! Q бGопрі‰тнаz заколє1ніz! Q совокуплeніе, разори1вшее кHзни многоплетє1нныz врагA борю1щагw!

Побёдами главY безсмeртными вэнчaла є3си2, побэди1вшаz ѕмjz, є4vу побэди1вшаго, є3vнjкіе добродв7о.

БGор0диченъ: Свётъ безлётный нaмъ џ§ее сіsніе родилA є3си2, подъ лётомъ бlгости богaтствомъ бhвша, всенепор0чнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Kвлsешисz, ћкw свэти1льникъ, съ нб7съ пою1щымъ тS, tгонS дёлъ њмрачeніе, и3 бжcтвеннагw воwбражaz дэsніz њсіsніе.

Б0дренну моли1тву и3 стоsніе всен0щное, рyкъ прилёжное воздэsніе стzжaлъ є3си2, џ§е, и3 и3ст0чники слeзъ, стефaне.

Н0въ и4стиннw пустhни kви1лсz є3си2 свётелъ свэти1льникъ, q стефaне! Просвэщaz во тмЁ держи6мыz ѕлhхъ.

БGор0диченъ: Моли2 при1снw сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, неискусобрaчнаz марjе чcтаz, низпослaти нaмъ вBрнымъ ми1лость.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Прострeти неми1лостивнw повелёвъ мучи1тель и3 къ колесє1мъ привzзaти многоoбрaзными ви6ды мyченики, но посрами1сz, непобэди6мы ты6z ви1дэвъ.

Ѕвэрє1мъ въ снёдь прeдани бhвше, показaсте | кротчaйшыz nвeцъ, непрестaнными вaшими моли1твами, и3 врeда t тёхъ никaкоже пріsсте, с™jи.

Сарвjлъ, неонjла, фHтъ, и3 fеодyлъ, вjлъ, їерaxъ, є3vнjкіа же и3 ніттA бжcтвенный съ терeнтіемъ, ћкw д0бліи, благочeстнw да восхвaлzтсz, м§ницы.

БGор0диченъ: КупинA проwбразовaше вели1кое тaинство, є4же пaче ўмA, твоегw2 ржcтвA, nгнeмъ всю1ду њкружaема, и3 никaкоже њпалsема, дв7о всепётаz.

И$нъ.

Їрм0съ: ЇHну въ ки1тэ, гDи, є3ди1наго всели1лъ є3си2, менe же свsзаннаго мрeжами врaжіими, ћкw t тли2 џнаго, спаси2.

Ты2 рукaми, ви1дэнъ бhлъ є3си2, стефaне, сeрнэ подавaz пи1щу: душє1вныz бо стр†сти tтрsсъ, надъ ди1віими жив0тными, ћкоже пeрвэе во є3дeмэ ґдaмъ, цaрствовалъ є3си2.

ПутетворS хrтY селeніе, твоеS въ клэти2 души2 чрeво твоE, стефaне, и3 љзhкъ ўдержaвъ, и3 плотск‡z сл†сти до концA ўмертви1лъ є3си2.

Побэди1тельными вэнчaлсz є3си2 вэнцы6, стефaне, п0стничества: дeмwнwвъ бо полки2 побэди1лъ є3си2, и3 помышлeній и3 страстeй прил0ги низложи1лъ є3си2, бlжeнне.

БGор0диченъ: Пaче ўмA воплощeннаго гDа во чрeвэ твоeмъ сотвори2 твои6мъ рабHмъ ми1лостива бhти, твои1ми моли1твами, чcтаz: ћкw да стрaшнагw и3збaвимсz мучeніz.

Кондaкъ м§никwвъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

М§ническаz честнaz пaмzть пріи1де днeсь, веселsщи всsчєскаz, терeнтіа премyдрагw и3 подрyжіи є3гw2. Тeплэ ќбw стецeмсz, да пріи1мемъ и3сцэлeніе: сjи бо бlгодaть пріeмши t д¦ъ с™aгw и3сцэлsти недyги и3 болBзни дyшъ нaшихъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Въ пeщь мучeній ввeржени бhвше, м§ницы, р0су съ нб7сE њбрэт0сте терпёніемъ, благодaрнw взывaюще: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Вкоренeно душeвное и3мyще мудровaніе на кaмени непрел0жныz вёры хrт0вы, безб0жныхъ свирёпства трyсъ, м§ницы моли1твою творsще, низложи1ша.

Повёшени бhвше и3 по рeбрwмъ крёпкw стрyжеми, џцтомъ лютёйшимъ же и3 nгнeмъ сожигaеми, бlжeнніи, всю2 попали1сте вeщь лeстную, слaвніи.

БGор0диченъ: Њдэвazй нб7о џблаки, пречcтаz, тS нб7о показA на земли2, и3зъ тебє2 њблечeсz во всего2 человёка и3 њбожaетъ мS за милосeрдіе безчи1сленное.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки њроси1вый въ пещи2 и3 дв7у сохрани1вый, р0ждшую тS, по ржcтвЁ, бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вои1стинну нетлённыz тS трbцы бlгодaть њбрётши сосyдъ, стефaне, и3збрaнъ, ћкоже желaше, въ тебЁ ўпок0исz, и3 даров†ніи њбогати2, и3 врачA душeвныхъ страстeй показA.

Таи1нниче пресвётлагw бGоначaліz, зри1телю слaвы неизречeнныz б9іz причащazйсz, подaждь нaмъ просвэщeніе, творsщымъ вёрою пaмzть твою2, ўг0дниче хrт0въ пребlжeнне стефaне.

В0ду мwmсeйски въ земли2 невлaжнэй, жaждущу твоемY ўченикY, стефaне, твои1мъ жезл0мъ начертaвъ, и3сточи1лъ є3си2, прпdбне, пэснопоS хrтY вседержи1телю: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Подобaше безсёменнw воплощeнному и3зъ тебє2 проити2, марjе чcтаz, пaче с0лнца ћвльшисz чи1стаz и3 несквeрнаz: на њб8sтіихъ бо носи1ла є3си2, бlгословeннаz, бGа вседержи1телz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

На џгнь дерзнyша, свётомъ бжcтвеннагw д¦а просвэщaеми, кон0бwвъ врBніz показaша недёйствєнна, бжcтвенный хлaдъ съ нб7сE, бжcтвенніи м§ницы, пріeмше: и4хже по достоsнію, вёрніи, восхвaлимъ.

ЃгGлwвъ kви1сz мн0жество, на три1знищи ћснw ўкрэплsюще вaсъ, всехвaльніи м§ницы, и3 болBзни teмлюще: съ ни1миже nтрокHвъ пёснь взывaете: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Б0дро и3мёz къ бGу џко, сарвjле, сeрдца твоегw2, nчeсъ терпёлъ є3си2 и3збодeніе, њбличaz мучи1телz, безб0жіz мгл0ю њдержи1маго. Тёмъ вси2 тS, ћкw днE сhна, ўблажaемъ.

БGор0диченъ: Џ§имъ бlговолeніемъ сн7а во ўтр0бэ пріsла є3си2, њсэни1вшу бжcтвенному д¦у, пречcтаz, и3 р0ждши, ћкw пeрвэе пречcта пребылA є3си2: къ немyже непрестaннw моли1сz, и3збaвитисz всBмъ, дв7о, тли2 и3 њѕлоблeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Мусік‡йскимъ nргaнwмъ согласyющымъ, и3 лю1демъ безчи1слєннымъ покланsющымсz џбразу въ деи1рэ, три2 џтроцы не повинyвшесz, гDа воспэвaху и3 славосл0влzху во вс‰ вёки.

Повинyлсz є3си2, бlжeнне, гDу, пребывaніемъ житіS непор0чнагw, и3 tтyду ўкрэпи1всz, враги2 покорsеши подъ н0зэ твои2 и3 сокрушaеши, на ты6z болёзньми, ћкw nр{жіи, д0блествовавъ.

Е#диноoбрaзно житіE и3мёz, и4стины сл0во показA, и3 nбhчай пр0стъ и3 прaвъ, нелукaвъ нрaвъ, бGолюби1въ рaзумъ. Тёмже тS пою1ще, хrтA превозн0симъ во вёки.

Вседyшнw, џ§е, возлюби1лъ є3си2 бGа, пли1щей tврати1лсz є3си2: непрохHдныz же њбходS пусты6ни, наслаждaлсz є3си2 є3ди1нагw рачи1телz твоегw2, є3гHже рaди ўмє1ты вмэни1лъ є3си2 вс‰.

БGор0диченъ: И#звёстнw вёдzщіи тS дв7у и3 б9ію м™рь пaче сл0ва, поeмъ тS всеблагочeстнw, вёрою пэснопою1ще: гDа п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Рaй kви1стесz, средЁ жи1зни дрeво и3мyщъ, и3ст0чникъ же, проливaющъ к†пли и3сцэлeній, и3 рэкA, и4стиннw и3сп0лнена, с™jи, бжcтвенныхъ в0дъ д¦а.

Столпи2 хrт0вы цRкве и3 тиш†йшаz прист†нища сyщихъ въ пучи1нэ лю1тыхъ њбуревaемыхъ, м§ницы, kви1стесz, и3 мjра питaтеліе, и3 ѓгGлwвъ сожи1тєльницы.

Въ нбcныхъ сeлэхъ съ рaдостію живетE, добрHты недомhслєнныz вкyпэ сматрsюще, и3 наслаждaющесz и4стиннагw њбожeніz, вэнцен0сцы великоимени1тіи.

БGор0диченъ: Ћже нб7съ ши1рши и3 херувjмwвъ с™ёйши, всеs же твaри вкyпэ чcтнёйши, бGа, є3г0же родилA є3си2, њ нaсъ моли2, бGороди1тельнице, чтyщихъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Чи1стую слaвнw почти1мъ, лю1діе, бцdу, џгнь бжcтвA пріи1мшую во чрeвэ неwпaльнw пёсньми величaемъ.

Тёсный пyть шeствовалъ є3си2, є3г0же ничт0же въ мjрэ и4стиннw нyжднэйше: сегw2 рaди во є3дeмъ вшeлъ є3си2, прострaнное пок0ище.

Ти1хъ kви1лсz є3си2, q стефaне, на нб7сёхъ бо вэнцeмъ слaвы вэнчaлсz є3си2, бlжeнне, дост0йнw, поS вэнчaвшаго тS.

Чyдно житіE твоE просіS, благов0нно, ћкw ши1покъ въ вeртэ, и3 ћкw свёщникъ на воздyсэ, свэтови1днw њзарsz, всебlжeнне, чествyющыz тS.

БGор0диченъ: Дв7у вси2 и3 пречcтую, вёрніи, бцdу, неизречeннw носи1вшую во ўтр0бэ бGа и3 сп7са, въ пёснехъ величaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.