Минеји

NктHвріа G

С™aгw свzщенномyченика діонЂсіа ґреопагjта.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Во внyтреннэйшій мрaкъ, непристyпнагw свёта ты2 разyмнw вшeдъ, навhклъ є3си2 бжcтвєннаz недоумBннаz сл0ва, ўченичE хrт0въ свzщeнне діонЂсіе, и3 ѓгGльскіz чи1ны на земли2 ћвственнw и3з8zсни1лъ є3си2.

Трисіsнною зарeю просвэти1въ твою2 дyшу, и3 nгнeмъ вещeственнымъ и3знурsющимъ тёло, къ невещeственнэй престaвилсz є3си2, џ§е, свётлости, со ѓгGлы совокупи1лсz є3си2: съ ни1миже моли1сz непрестaннw за нaсъ, спасти2 дyшы нaшz.

Пaстырски преизsществовавъ въ цRкви б9іей, сeрдце твоE, џ§е, пріsтельно бlгодaти д¦а содёлалъ є3си2. Тёмже и3 нaмъ и3сточaеши, ћкw в0ды, t честнhz твоеS рaки, всегдA діонЂсіе и3сцэлє1ніz.

И$ны стіхи6ры. Глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Всехвaльніи:

Ќдицею бlгодaти мyдре, пavелъ бжcтвенный, народовэщaвъ ўлови2, сщ7енноzвлeнна, и3 неизречeнныхъ зри1телz содёла, тS сосyдъ и3збрaнный ви1дэвъ. Съ ни1мже моли2, благоглаг0ливе діонЂсіе, спасти2 люб0вію пою1щыz тS.

ЃгGлwмъ равночeстенъ ќмъ, џ§е діонЂсіе, добродётели рaди содёлавъ, премjрное свzщенноначaльства благочи1ніе, всемyдре, си1хъ свzщенноповэствовaлъ є3си2, и4миже ўчини1лъ є3си2 цRкHвнаz составлє1ніz, нбcнымъ чинHмъ под0бzсz.

Любомудрёйше бGу, бlжeнне діонЂсіе, ћкw м0щно спод0бzсz, и3меновaній твоE тaинственнw бжcтвенныхъ, благочeстнw распростeрлъ є3си2, бжcтвенное, бGомyдре, сказaніе, є3динeніе, є3динeніемъ лyчшимъ, навhкъ ±же пaче мhсли, и3 научи1лъ є3си2 мjра концы2.

Слaва, глaсъ в7.

Ґндрeа їерусали1мскагw: Пріиди1те, вёрніи, соглaснw лётнюю пaмzть їерaрхwвъ похвaлимъ, діонЂсіа же и3 кmпріaна: џвъ бо њплевaвъ ст0ікwвъ філос0фwвъ, и3 сосyдомъ и3збрaннымъ научи1всz, неизречeнныхъ т†инъ знaтель бhсть. џвъ же д0брыz рaди дёвы їустjны, п0мыслъ просвэти1въ, дeмwнскіz прeлести и3збэжE, и3 волшє1бныz кни6ги nгнeмъ и3зжeгъ, є3ђльскій проповёдникъ бhсть. Тёмъ и3 мы2 грёшніи прослaвльшему сі‰ сп7су славосл0вzще, возопіи1мъ: и4же тво‰ страстотeрпцы слaвою вэнчaвый, хrтE б9е, тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Е#гдA несквeрнаz ѓгница ви1дэ своего2 ѓгнца, на заколeніе ћкw чlвёка в0лею влек0ма, плaчущи глаг0лаше: безчaдствовати мS нhнэ тщи1шисz, хrтE, р0ждшую тS. Что2 сіE сотвори1лъ є3си2, и3збaвителю всsческихъ; nбaче воспэвaю и3 слaвлю твою2 ю4же пaче ўмA и3 словA крaйнюю блaгость, чlвэколю1бче.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ д7:

Нбcнагw знaніz неви1димую глубинY тебE наречeмъ, свэтлёйшій м§ниче хrт0въ: ћкw бо nрyжника и3 твeрда поб0рника цRкве воспэвaемъ тS, мyдре: nгнeмъ бо чистёйшимъ просіsлъ є3си2, спод0бивсz вкyпэ съ вhшними воинствослHвіи, свётлою nдeждею њблещи1сz хrтA, и3 њзари1въ ќмъ свётлостію д¦а с™aгw, діонЂсіе. Тёмъ твою2 всемjрную пaмzть торжествyимъ вёрнw, слaвzще прослaвльшаго тS гDа.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше: сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве, пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

Тропaрь, глaсъ д7:

Блaгости научи1всz, и3 трезвsсz во всёхъ благ0ю с0вэстію свzщеннолёпнw њб0лксz, почeрплъ є3си2 t сосyда и3збрaннагw неизречє1ннаz, и3 вёру соблю1дъ, рaвное течeніе соверши1лъ є3си2, свzщенномyчениче діонЂсіе: моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Џба канHна nктHиха со їрмос0мъ на }, безъ мyченичнwвъ, и3 с™aгw на ѕ7. Fеофaнъ. Глaсъ }. Е#гHже краегранeсіе:

Ќмъ хвалю2 мyдрыхъ ўчeній.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Пavломъ бжcтвеннымъ научeнъ, нбcныхъ, діонЂсіе, ви1дцемъ, нбcный таи1нникъ ѓбіе и3 бGовэщaтель бhлъ є3си2.

И$же бlгодaтію б9іею њзари1всz, просвэти2, бlжeнне, пою1щихъ тS дyшы, тво‰ разумёти бGодохновє1ннаz ўчє1ніz, діонЂсіе.

Ўм0мъ преwчищeннымъ и3 душeю, нбcныхъ ўдобрeній сі‰ніz ўвёдэти спод0билсz є3си2, и3 тёхъ ликосто‰ніz, діонЂсіе.

БGор0диченъ: Черт0гъ свэтон0сный, пaче ўмA воплощeніz kви1ласz є3си2 всёхъ содётелz: и3зъ тебє1 бо пл0ть, бGомaти, нaшу њдёzлъ є4сть.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Нбcныхъ кругHвъ превозшeдъ, џ§е, премjрныхъ чи1ны, и3 вHинства и3 свётлwсти, высоковэщaньми словeсъ и3 всемyдрыми ўчє1ніи всBмъ и3з8zсни1лъ є3си2.

Выс0кагw видёніz насhщсz, прпdбне, и3мeнъ бжcтвенныхъ, бжcтвенное разумёніе бGосл0вилъ є3си2, трbчный бGосл0въ бhвъ бlгодaтію, бGоблажeнне діонЂсіе.

Ўмертви1всz нhнэшнимъ желaніемъ, є4же къ бGу, и3 любомyдрію крёпкw научи1всz, сyщымъ пaче ўмA животвHрнымъ даровaніємъ, бGон0сный nргaнъ, џ§е, бhлъ є3си2.

БGор0диченъ: Дэsніемъ дв7о, вседётельнагw д¦а, тёло вLцэ всёхъ плодоноси1ла є3си2, въ нeмже њсуди1сz мjра грёхъ и3 жи1знь и3сточи1сz вёчнующаz.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Въ пучи1нэ премyдрости ўчS, д¦а глубины2, трbцы є3ди1но б9ество2 проповёдалъ є3си2, прпdбне, списaвъ вс‰ ѓгGльскіz чи1ны, и3 т†йнаz тёхъ сі‰ніz, бGомyдре. Тёмъ и3 ни1жнюю їерaрхію счинsz, ко є3ди1ному вс‰ возвeлъ є3си2 є3ди1нству, їерaрше діонЂсіе. Моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти чествyющымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Сlнца џблаче разyмнагw, бжcтвеннагw свёта свэти1льниче златоковaнный, несквeрнаz, неблaзнаz, всенепор0чнаz вLчце, њмрачeнную дyшу мою2 њслэплeніемъ страстeй, безстрaстіz зарeю просвэти2, молю1сz. И# њсквернeнное моE сeрдце њмhй потHки ўмилeніz, покаsніz же слезaми, и3 t тимёніz мS њчи1сти дёлъ мои1хъ, да люб0вію зовy ти: бцdе приснодв7о, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе подaти ми2: тебe бо и3мёю надeжду рaбъ тв0й.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлzй тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости, долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стр†сти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Церк0вное благочи1ніе ўкраси1лъ є3си2: въ ни1хъ бо, џ§е, живописaлъ є3си2 зр†чныz џбразы ћвственнw свzщеннописaніемъ без8oбрaзныхъ си1лъ: и4миже тайнов0дzтсz, и3 просвэщaютсz вс‰ вёрныхъ, бGомyдре, соб0ры.

Струи6 твоегw2 бGосл0віz, бGопріsтне, цвэтники2 напаsютъ словє1сныz, присноцвэтyщыz ѕэлw2, и3 насаждє1нныz на прaвости бGосл0віz: є3ди1нство бо существA въ тріeхъ ли1цэхъ, честн0е є3диноначaліе проповёдалъ є3си2.

ЃгGльскагw свzщенноначaльства си1льное, с™и1телю, желaніе и3 рачeніе, є4же къ бGу, и3 неукл0нное мaніе къ высотЁ бжcтвеннэй и3 непостижи1мэй, научи1лъ є3си2 бGомyдреннw вёрою вопію1щыz: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

БGор0диченъ: Сщ7еннодёйствитель спасeніz бhсть сн7ъ тв0й всBмъ пою1щымъ тS, и3 настaвникъ и3 просвэти1тель, и3 прaвда, дв7о, и3 и3збавлeніе. Тёмъ тS бцdу и4стиннw и3 гDьственнw вёрніи є3диномyдреннw слaвимъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

ГлагHлъ твои1хъ вэщaніе, ћкw нёкій небeсный шyмъ носи1мь, безбHжныz рaзумы њгроми2 сл0вомъ бlгодaти, и3 велёній бжcтвенныхъ зарsми свэтлёйшими вёрныхъ сердцA просвэти2.

Ўпод0билсz є3си2 купцY, и4щущему дHбрыz би1серы, всебогaте, и3 њбрёлъ є3си2 є3ди1нъ би1серъ и4стиннw многоцёненъ: и3 ўди1вльсz є3гw2 бGотв0рну свэтовержeнію, с™и1телю, бGа и3сповёдалъ є3си2.

И#ст0чникъ мyдрости, любомyдрэйше џ§е, возлюби1лъ є3си2, и3 тоS рачeніемъ и3 люб0вію њдержи1мь, вели1къ бhлъ є3си2, и3 рBки бжcтвенныхъ велёній всегдA т0чиши, бGоглaсе.

БGор0диченъ: Ћкw њбрaдованнаz, добротворsщее пріsла є3си2 бlголёпіе, вс‰ є3ди1нэмъ хотёніемъ сотв0ршагw, и3 бжcтвенною добр0тою, и3 просвэщeніемъ благовёріz, бGомaти, нaсъ ўдобри1вшагw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Зак0ннw любомyдрствуz, мyдрости дaръ получи1лъ є3си2. Бжcтвеннэ бGосл0вz, правосл†вныz догмaты, всебlжeнне, њстaвилъ є3си2, и4хже наслаждaющесz вёрніи тS блажи1мъ.

Рaзумомъ бGолёпнымъ, бGомyдре, ўдобрsемь, бжcтвенному ўчи1телю слyхъ тв0й приклони1лъ є3си2, и3 премjрную t негw2 мyдрость навhклъ є3си2, діонЂсіе.

ЖитіE твоE чyдно, сл0во же ди1внэйше, љзhкъ тв0й свэтозaренъ, ўстA nгнедохновє1нна и3 духодви6жима, ќмъ же тв0й и3спhтенъ џ§е, бGоблажeнне.

БGор0диченъ: Глaсъ ти2 гавріи1ловъ рaдостнw, дв7о, взывaемъ вёрніи: и3зъ тебe бо неизречeннw нaмъ живоначaльный творeцъ и3зшeлъ є4сть, и3 примэси1сz человёкwмъ, чlвэколю1бецъ.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Взбрaнной:

Нбcнаz вратA прошeдъ дyхомъ, ћкw ўчени1къ, до трeтіzгw нб7сE дости1гшагw ґпcла, діонЂсіе, неизречeнныхъ њбогати1лсz є3си2 всsкимъ рaзумомъ, и3 њзари1лъ є3си2 во тмЁ невёдэніz сэдsщыz. Тёмже зовeмъ: рaдуйсz, џ§е всемjрный.

Јкосъ: ЃгGлъ t человёкwвъ, добродётельми бhвъ вели1кій, діонЂсій, вeсь ћкw крилaтъ навhче ўм0мъ нбcныz рaзумы. Тёмъ пёсньми ћкw ѓгGла почти1мъ, вопію1ще къ немY такwвaz: рaдуйсz, ўвёдэвый хrтA пavломъ. Рaдуйсz, мнHгіz ко хrтY њбрати1вый. Рaдуйсz, многоб0жіz храмHвъ губи1телю. Рaдуйсz, бGоразyмнагw совёта смотрeніе. Рaдуйсz, кни1го бGоначертaннаz тaйныхъ сокр0вищъ. Рaдуйсz, скрижaль бGозрaчнаz, и3 зерцaло нбcное. Рaдуйсz, ћкw стrть гDню ви1дэлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw ўсeрднw тогw2 рaди закалaешисz. Рaдуйсz, и3ст0чниче, и3сточaz рaзумъ. Рaдуйсz, кaпле, ўгашaющи безyміе. Рaдуйсz, стезE нелeстнаz спасeніz. Рaдуйсz, прегрaдо нечести1выхъ прех0да. Рaдуйсz, џ§е всемjрный.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Б9іz снисхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw тyча нбcнаz, зeмлю жaждущую, тво‰ ўчє1ніz вёрныхъ сердцA при1снw желaющаz ўмащaютъ, и3 несhтнw вопи1ти научaтъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Рaзумомъ бGомyдреннымъ безплHтныz ўмы2 расписaлъ є3си2, и3 тёхъ, пребlжeнне, пэсносл0віz, бжcтвенъ бhвъ, цRковь пёти наказaлъ є3си2: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пріsтелище д¦а всес™aгw kви1лсz є3си2 бlгоключи1мое, и3 тогw2 вдохновє1ніz и3 kвлє1ніz прор0чески провозглашaz, мyдре діонЂсіе, вопіsше вeселw: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: СE нhнэ и3сп0лнисz и3сaіи бGоглаг0ливагw проречeніе: дв7а бо во чрeвэ бGа сл0ва и3мЁ, и3 породилA є4сть жизнодaвца, є3мyже вси2 зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Свётелъ ћкw зерцaло бhвъ, діонЂсіе, и3 вмэсти1теленъ чи1стыхъ kвлeній ќмъ содёлавъ, добродётелію, всебогaте, лучы2 пaче ўмA сіsніz пріeмлz, вопіsлъ є3си2: свzщeнницы, благослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Nби1льнэйшаz бlгодaть и3зліsсz во ўстнaхъ твои1хъ, тёмъ бжcтвєннаz ўчє1ніz предложи1лъ є3си2, и3 тёхъ рaзумы пaче смhсла нaмъ простирaz, и3 kснёе и3 свётлw tверзaz, вёрою пою1щымъ: свzщeнницы, благослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Знaемэйша бhсть тоб0ю, діонЂсіе, ґfи1нскаz всеслaвнаz митроп0ліа, хrтY принeсшаz тS начaтокъ всесщ7eнный всецRю2, всегдA пою1щи: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: М™и б9іz всенепор0чнаz, души2 моеS стрyпы, и3 грэхHвныz ћзвы потреби2: сн7а бо родилA є3си2, влaсть и3мyщаго, св‰занныz плени1цами грэх0вными, ўд0бь њслaбити t ќзъ нерэши1мыхъ, є3ди1наго бlгодётелz и3 є3ди1наго жизнодaвца.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

С™hхъ ґпcлъ спод0билсz є3си2 ви1дитель бhти, и3 сострадaлецъ, и3 соo1бщникъ бhлъ є3си2 слaвы: и3 съ тёми на видёніе потщaлсz є3си2 тэлесE и4стиннw живоначaльныz є3ди1ныz бцdы, и3 чcтнёйшіz, ю4же дост0йнw величaемъ.

Бжcтвеннагw цrтвіz на нб7сёхъ наслёдникъ бhлъ є3си2, ћкw зак0ненъ ґрхіерeй џ§е, ћкw непобэди1мь страдaлецъ, свzщeнства мaстію кр0вь сраствори1лъ є3си2 м§ническую: тёмъ суг{бымъ вэнцє1мъ спод0билсz є3си2 дост0йнw, свzщеннотаи1нниче діонЂсіе.

Ћкw и3мёz дерзновeніе ко хrтY, їерaрше мyдре діонЂсіе, всегдA моли2 и3збaвитисz t и3скушeніz благочeстнw пою1щымъ тS, ў§ничE неизречeнныхъ видёній, ћкw тайноучeнныz и3 бGоначaльныz свzщенноzвлeнникъ блaгости.

БGор0диченъ: Побэди1вшу є4рєси хрaбрски, честнyю цeрковь kви2, ю4же хrт0съ чcтн0ю своeю кр0вію ћкw бlгъ стzжA, њбрaдованнаz, сн7ъ тв0й и4стиннw: и3 спаси2 t бёдъ и3 t њбстоsніz њдержaщагw нaсъ, вLчце.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: ЎченикHмъ зрsщымъ:

Добродётельми восходS, возвhсивсz на небесA, бGопріsтне, и3 познaлъ є3си2 ѓгGлwвъ чи1ны, и3 всёхъ вhшнихъ сто‰ніz, и3 трис0лнечную зарю2 навhкъ t пavла.

БGор0диченъ: И$же жи1зни бжcтвеннэй и3 блажeннэй позави1дэвъ ми2 дрeвле въ раи2 врaгъ прелукaвый и3 ѕлок0зненный, и3 t є3дeма и3згнaвъ мS, ўмерщвлsетсz ржcтв0мъ твои1мъ, бцdе.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, с™aгw, глaсъ }.

Гeрманово: Во с™и1телехъ и3 мyченицэхъ преизsществовавъ, препод0бне, вёренъ kви1лсz є3си2 пaстырь, и3 хrт0ву и3спи1въ чaшу: тёмъ во nбои1хъ благоугоди1въ томY, моли1сz њ всёхъ нaсъ, съ г0рними служи1тельми во свётэ нhнэ водворsемый.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: М§ницы:

Ю$ница несквeрнаz ю3нцA ви1дzщи на дрeвэ пригвождaема в0лею, рыдaющи жaлостнэ, ўвы2 мнЁ, вопіsше, люби1мэйшее чaдо! Что2 ти2 с0нмъ воздадE безблагодaтный є3врeйскій, хотS мS њбезчaдствовати t тебє2, вселюбeзне;

На літургjи, бlжє1нна nктHиха, на д7: и3 с™aгw, пёснь G, на д7.

Прокjменъ, глaсъ }:

Восхвaлzтсz прпdбніи во слaвэ, и3 возрaдуютсz на л0жахъ свои1хъ.

Стjхъ: Восп0йте гDеви пёснь н0ву.

Ґпcтолъ дэsній, зачaло м7, t полY.

Ґллилyіа, глaсъ в7.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz прaвдою.

Е#ђліе матfeа, зачaло н7є t полY.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.