Минеји

NктHвріа lа

С™hхъ ґпcтwлъ, стахЂа, ґмплjа, и3 и5же съ ни1ми:

И# с™aгw м§ника є3пімaха.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры ґпcлwвъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Во всю2 протечE зeмлю вaше спаси1тельное вэщaніе, гDни ґпcли, сіsніемъ бlгодaти њзарsющее всёхъ сердцA, слaвніи, и3 разорsющее прeлести њмрачeніе. Тёмже моли1тесz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

СтахЂй всебlжeнный, хrт0въ проповёдникъ и3 ґпcлъ, и3 ґпeллій чyдный, и3 ґрістовyлъ, ўрвaнъ, ґмплjй, и3 бжcтвенный наркjссъ, трbцу всес™yю проповёдавше, kзhки просвэти1ша и3 t раб0ты и3збaвиша, ±же вёрою вси2 ўблажи1мъ.

Свэти1льницы хrтHвы пресвётліи, сосyди чистёйшіи, всю2 зарю2 д¦а вёрою вмэсти1вше, цRк0вніи столпи2: нб7сA пресл†внаz, слaву б9ію повёдающе. Того2 моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И$ны стіхи6ры, м§ника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Дохновeніемъ д¦а с™aгw, є3пімaше, жили1ще kви1лсz є3си2 бжcтвенно, слaвне, и3 t негw2 дёйство пріeмъ врачевaній, болsщымъ богaтнw здрaвіе подавaеши, при1снw зовyщымъ: ї}се жизнодaвче, ты2 є3си2 весeліе же и3 слaва твои1хъ м§никwвъ и3 похвалA.

Дерзновeніемъ проповёдалъ є3си2 и4стину, слaвне, ћкw хrт0въ в0инъ зак0ннэйшій, не ўбоsвсz судsщагw ћрости ѕвёрскіz, поклонeніе богHмъ не сyщымъ повелёвша, є3г0же посрами1лъ є3си2, бGодохновeнными твои1ми словесы2, страстотeрпче, и3 проповёдалъ є3си2 всBмъ сyщаго надъ всёми бGа нaшего.

Ћкw крaсны н0ги тво‰, мучeніz ўкраси1шасz, пyть проити2 невозврaтнw. И# ќбw скончaвъ течeніе твоE, вёру соблю1лъ є3си2, и3 вэнeцъ t руки2 вLчни пріsлъ є3си2, є3г0же моли2, t тли2 и3 бёдъ и3збaвитисz вёрою творsщымъ пречестнyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ т0йже.

Въ зeмлю низвeрженъ бhхъ, грэхи6 ўмертви1хсz, душeвными страстьми2 и3 тэлeсными: тёмже тм0ю покрывaюсz tчazніz. Но воздви1гни мS нhнэ, къ жи1зни нетлённэй наставлsющи мS, и3 вhшнему nтeчеству, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, прес™az бGоневёсто.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz тS на дрeвэ ћкw ви1дэ, ѓгница р0ждшаz рыдaше, и3 м™рски ти2 вэщaше. Сн7е возжелённе, кaкw на дрeвэ кrтнэмъ повёшенъ є3си2, долготерпэли1ве; кaкw рyцэ и3 н0зэ твои2, сл0ве,пригвозди1шасz t беззак0нныхъ, и3 кр0вь твою2 и3зліsлъ є3си2, вLко;

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли, с™jи, моли1те ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, м§нику глaсъ д7.

Мyченикъ тв0й, гDи, є3пімaхъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2, бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тогw2 моли1твами сп7си2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

На ќтрени є3ди1нъ канHнъ nктHиха. И# с™hхъ двA.

КанHнъ ґпcлwвъ, їHсифъ, глaсъ №, є3гHже краегранeсіе:

Вёрнw восхвалю2 б9іz слуги6.

Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо, безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Вёрою почитaющыz вaшу, свzщeнніи благоглаг0ливіи, пaмzть, и3 торжествyющыz рaдостнw, страстeй мглы2 и3збaвите, и3 вёчныz рaдости причaстники содёлайте.

Стопaмъ послёдующе хrтA, воплощeннагw за милосeрдіе, пребогaтіи, сегH же повелёніємъ бGоначaльнымъ служaще, kви1стесz всёхъ заблyждшихъ настaвницы къ благочeстію.

СтахЂа и3 ґмплjа мyдраго, и3 ўрвaна, ґпeлліа же и3 наркjсса, и3 ґрістовyла, хrт0вы ў§ники2 бhвшыz, вёрою сошeдшесz, д0лжнw ўблажи1мъ.

БGор0диченъ: Ћвственную г0ру б9ію, ківHтъ с™hй и3 трапeзу, стaмну же всезлатyю, чи1стую ї}сову палaту, бlгословeнную въ женaхъ ўблажи1мъ.

И$нъ канHнъ м§ника. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, покрhлъ же є3си2 колесни6цы фараHновы и3 си1лу.

Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw показaлъ є3си2 нaмъ пaмzть м§ника, њзарsющу всsчєскаz, ћкw є3ди1нъ многоми1лостивъ.

Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw непобэди1ма твоего2 показaлъ є3си2 м§ника, поб0рника въ м§ницэхъ на безб0жіе.

Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw даров†ніи бжcтвенными твоего2 страдaльца ўкраси1лъ є3си2, є3пімaха, и3 чeстію вэнчaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Воспою2 тебЁ, гDи б9е м0й, ћкw безсёменнw и3зъ ўтр0бы дв7ы роди1лсz є3си2, є3sже рaди и3 спасaеши вс‰, ћкw є3ди1нъ многоми1лостивъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ, с™hй: њдушевлeнный хрaме, неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

Ћкw клaсъ многопл0денъ, мyдре, kви1лсz є3си2, сл0вомъ знaніz, глaдомъ тaющыz вёры, питaz, стахЂе бGобlжeнне, и3 пи1щи лyчшіz причaстники бlгодaтію содёлавъ, си1лою д¦а.

Мрeжею љзhка, благоестeственнw взeмъ, ўлови1лъ є3си2 и3зъ глубины2 лeсти, ґпcтоле, и3 принeслъ є3си2 бжcтвеннw пи1щу, пришeдшему, наркjссе, спасти2 заблyждшаго, цRю2 и3 вLцэ твaри.

Потeклъ є3си2, ћкоже ѕвэздA t вост0ка, ўстреми1всz, и3 вретан‡йскіz грaды пости1глъ є3си2, хrт0во проповёдуz є3ђліе, и3 просвэщaz бlгодaтію, блажeнне ґрістовyле, вёрнw пріeмлющыz сл0во твоE.

БGор0диченъ: Черт0гъ свэтон0сенъ хrт0въ, и3 пrт0лъ высочaйшій, бGороди1тельнице, kви1ласz є3си2, всенепор0чнаz: въ тебё бо є3ди1нъ почи1въ, нaшz tsтъ труды2, и3 бyдущую достHйнымъ ўгот0ва њслaбу.

И$нъ.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Суровство2 нечести1выхъ њмрачи1лъ є4сть, всехвaльнымъ кrт0мъ хвалsсz, непобэди1мый вэнцен0сецъ хrт0въ, м§никъ є3пімaхъ.

Слaву презрёвъ приврeменную, и3 къ подвигHмъ совлeксz, рaдовашесz бGомyдрый и3 наслёдникъ хrт0въ, м§никъ є3пімaхъ.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, м™и приснодв7о, бGа сл0ва во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, и3 р0ждшаz воплощeннаго, ћкw бGа кyпнw и3 чlвёка.

Сэдaленъ ґпcтолwвъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

ПротечE зeмлю честн0е вaше вэщaніе, просвэщaющее дyшы невёрныхъ человBкъ, ґпcли слaвніи, свzщeнными ходат†йствы вaшими. Тёмъ днeсь рaдостнw совершaемъ всечестнyю и3 свэтозaрную вaшу пaмzть, вёрнw веселsщесz.

Слaва, м§ника, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Ст0лпъ њдушевлeнъ, и4стины свидётель бhлъ є3си2 во страдaніи, неви6димыz враги2 побэди1въ, ви1димыми мучи1тєли, всеизрsдне, t хrтA вэнeцъ пріeмъ. Тёмже зовeмъ ти2: не престaй молsсz, слaвне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлучи1всz, пл0ть бhвъ во чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочеловёчивсz и3 пребhсть, и4же по ржcтвЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде ржcтвA, сохрани1въ всенепор0чную, є3ди1нъ гDь: того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена, и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3зъ тебє2 и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во спасeніе нaше и3 њбновлeніе.

Њблистaвъ на земли2 прaвды с0лнце, ћкоже лучи2 тaинствєнныz происпусти2 ћвэ, стахЂа же и3 наркjсса, ўрвaна и3 ґмплjа, ґрістовyла и3 ґпeлліа, сyщихъ во тмЁ просвэщaющыz.

Крёпостію бжcтвеннагw ўкрэплsемь д¦а, живyщыz во тмЁ, сhны показaлъ є3си2 свёта, ґмплjе ґпcле, совершaz чудeсъ дэлA пресл†внаz, и3 ўпражднsz дeмwнwвъ полки2.

В0дъ бжcтвенныхъ и3сп0лненъ, потeклъ є3си2 ћкоже струS, ўрвaне, спаси1тельнаz, гHрькіz и3 непи6тныz в0ды tгонsz, и3 напаsz бlгодaтію, благочeствующихъ, преблажeнне, полнотY.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 ѓгGлwвъ преимyщи, вLчце: џнымъ бо стрaшнаго во ўтр0бэ несказaннw вмэсти1ти спод0биласz є3си2, и3 на рукaхъ носи1ти, ћкоже мLнца, днeй же и3 лётъ дрeвнэйша.

И$нъ.

Їрм0съ: Твоегw2 на земли2 kвлeніz, хrтE б9е проповёдаz прор0къ пришeствіе, съ весeліемъ вопіsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Безб0жныхъ неради1въ прещeніz, къ п0двигwмъ њполчи1сz, дерзновeннw вопіS благослaвный є3пімaхъ: слaва си1лэ твоeй, гDи. Двaжды.

Земн†z њплевaвъ, смeртію цrтво наслёдова слaвный є3пімaхъ, вёрнw вопіS: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: И$же со nц7eмъ и3 д¦омъ славосл0вимагw въ вhшнихъ, добропобёдный є3пімaхъ на три1знищи гDа всBмъ невёдущымъ проповёда.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2, хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2, свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Пaстырz д0брагw бGоизбр†нныz џвцы, посреди2 волкHвъ t негw2 ћвэ п0слани бhша, сі‰ ўкрощaюще и3 приводsще ко њгрaдэ мhсленнэй вёрою.

Вели1кій тS ґндрeй вmзантjи постaви є3пjскопа, и5же тaмw вёрнw плaвающыz, стахЂе свzщeннэйше, и3 ўправлsющаго къ пристaнищємъ ти6химъ, бжcтвенною бlгодaтію.

Ћкоже многоцёненъ кaмень тS и3мsше краеуг0льный и3раклjйскаz честнaz цeрковь, ўкрэплsюща, ґпeлліе бlжeнне, сію2 сл0вомъ и4стины. Тёмъ дост0йнw почитaемъ тS.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 пaче сл0ва сл0во, и3 родилA є3си2, всепётаz, є3г0же nц7ъ и3зъ чрeва роди2 прeжде вэкHвъ, чcтаz. Тёмже, ћкw сегw2 м™рь, тS д0лжнw ўблажaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэщeніе твоE, гDи, низпосли2 нaмъ, и3 t мглы2 прегрэшeній разрэши1 ны, бlже, тв0й ми1ръ дaруzй.

Защити1всz бlгодaти nрyжіемъ кrтA, нечести6вымъ вопіsше м§никъ: мeчь же и3 џгнь не tсэчeтъ мS хrт0вы любвE.

Благослaвный є3пімaхъ суди1щу предстоS беззак0ннующихъ, вопіsше благодeрзостнэ: земли2 и3 нб7сE б0зи несотв0ршіи, нечести1віи да поги1бнутъ.

Благослaвный є3пімaхъ t бGа вдохнyвсz, nц7A, сл0ва и3 с™aгw д¦а во є3ди1номъ є3стествЁ невёдущымъ трbцу проповёда.

БGор0диченъ: Кто2 и3зрещи2 возм0жетъ ржcтвA твоегw2, чcтаz, пaче сл0ва преслaвный џбразъ; є3стеств0мъ бо бGа воплощeнна пaче сл0ва родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, спаси2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

МорS kзhкwвъ возмути1вше бжcтвенными восхождє1ніи, спас0сте дрeвле въ г0рцэмъ м0ри пот0пльшыzсz, и3 привед0сте и3збaвителю спaсшыzсz, бGобlжeнніи.

Ми1лости воли1телz бGа проповёдалъ є3си2, и3 лeсти свободи1лъ є3си2, бжcтвенный наркjссе, дyшы благочести1выхъ, вели1кій бhвъ ґfи1нzнъ предсэдaтель и3 насади1тель садHвъ крaсныхъ, бGоблажeнне.

Бжcтвенный ўрвaнъ, сл0во жизнот0чное и3 бlгодaть врачевaній и3сточи1въ, привлечE лю1ди къ просвэщeнію б9eственнагw рaзума, ћкw подражaтель воплоти1вшагwсz и3 мjръ спaсшагw.

БGор0диченъ: Поeмъ тS, є4юже њправди1хомсz, и5же пeрвэе њсуждeнніи, и3 совокупи1хомсz навещeствєннымъ служи1телємъ, и3 раS спод0бихомсz, въ женaхъ бlгословeннаz бGорaдованнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Возопи2, проwбразyz погребeніе триднeвное, прbр0къ їHна, въ ки1тэ молsсz: t тли2 и3збaви мS, ї}се, цRю2 си1лъ.

Њстaви ±же въ мjрэ и3 мjръ є3пімaхъ, и3 тёло мyкамъ мyжественнw предадE за вLку, и3 хrт0въ наслёдникъ бhсть.

Ўпраздни2 јдwлwвъ лeсть є3пімaхъ, и3 слaвы спод0бисz и4стинныz, пріeмъ врачевaній благодaть, t ни1хже вси2 вёрніи почерпaемъ.

Приwбщи1всz хrт0вымъ стrтeмъ є3пімaхъ си1лою распeншагосz пл0тію хrтA бGа, и3 вэнцы2 слaвы t негw2, ћкw вёренъ, пріsтъ.

БGор0диченъ: Моли2 њ рабёхъ твои1хъ, дв7о бцdе, и3зъ тебє2 вопл0щшагосz бGа нaшего, ћкw тS и3 є3ди1ну предстaтельницу нaшу вёмы.

Кондaкъ, ґпcлwвъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw свzщє1ннаz сокрHвища всес™aгw д¦а, и3 сlнца слaвы сі‰ніz по д0лгу воспои1мъ, м{дрыz ґпcлы, ґпeлліа, ўрвaна же и3 ґрістовyла, ґмплjа, наркjсса, и3 стахЂа, ±же бlгодaть собрA бGа нaшегw.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE ќмную, бцdе, пeщь, разсмотрsемъ, вёрніи, ћкоже бо џтроки спасE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2 во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Терпёніемъ напaстей и3збaвистесz врагA и3скушaющагw вы2: тyчами же сл0ва жив0тнагw, слaвніи ґпcли, вeсь ўгаси1сте плaмень лeсти, зовyще: хвaльный и3 превозноси1мый nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пресвётлw и3 и3зрsднw совэщaлъ є3си2, и3 совершeннw тво‰, ґрістовyле, ўченики2, бlжeнне, наказaлъ є3си2, ћкw v3постaсную мyдрость и3мёz, тS наказyющу хвaльнаго возвэщaти, nтцє1въ бGа и3 препрослaвленна.

Вёрныхъ свzщeнное совокуплeніе, свzщeннэйшими глaсы блажи1тъ тS, ґпeлліе, кончи1ну бо бlжeнну и3мёлъ є3си2, житіe же ѓгGльское, поS всегдA хвaльнаго nтцє1въ бGа и3 препрослaвленна.

БGор0диченъ: И#збaви ны2 t напaстей и3 скорбeй и3 печaлей разли1чныхъ, и3 kзhкwвъ нашeствіz, вLчце всепётаz, ћкw да тS слaвимъ, и3 сн7у твоемY взывaемъ: хвaльный nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Со nгнeмъ лeсть попирaz мyжески, распeншемусz добропобёдный вопіsше є3пімaхъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Не ўбоsсz плaмене, нижE ѕвэрeй ди1віихъ, нижE мyкъ, непобэди1мый є3пімaхъ, зовhй: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Со nц7eмъ, сл0ва и3 всес™aго д¦а не вёдущымъ є3пімaхъ проповёдуz, взывaше: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Неwпaльною купин0ю и3 росодaтельною пeщію, ты2 пронаписaвшаzсz, м™и чcтаz, несказaннw бо родилA є3си2 воплощeннаго хrтA бGа, бlгословeннаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}левы, ћкоже въ горни1лэ, добр0тою бlгочeстіz чистёе злaта блещaхусz, гlг0люще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Въ мjрэ, ћкоже м0лніz, kви1стесz бGови1дцы, попалsюще ќбw лeсть, пою1щыz же сhны днE показyюще, и3 вопію1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Слaдкою с0лію твои1хъ, ґмплjе, ўчeній, лeсти гни1лость њчи1стилъ є3си2. Тёмже чтyще тS поeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Да поeтсz стахЂй слaвный, и3 ґмплjй, ґпeллій же и3 наркjссъ, ўрвaнъ же, и3 всемyдрый, вопіsй вёрнw, ґрістовyлъ: благослови1те вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: ТS и3 стёну и3 прибёжище и3 лёствицу, къ высотЁ преводsщу человёчество, всенепор0чнаz чcтаz, вёдzще, зовeмъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Во џбразэ ѓгGла ћвльшагwсz въ пещи2 џгненнэй пэсносл0вцєвъ, хrтA бGа, п0йте џтроцы, сщ7eнницы бlгослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Побэди1телz лeсти показaвшаго и3 беззак0нныхъ мужeй, вэнцен0сца є3пімaха, п0йте џтроцы, свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

ВрачA страстeй и3 недyгwвъ нaмъ даровaвшаго лю1тыхъ, страстон0сца є3пімaха, п0йте џтроцы, свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те є3го2 во вёки.

На земли2 пaмzть є3пімaха возвели1чившаго хrтA, и3 тёмъ и3сцэли1вшаго разли6чныz недyги, свzщeнніи п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Неизречeннw и3 безсёменнw зачeншую, и3 р0ждшую дв7у хrтA бGа нaшего, п0йте дёти, свzщeнницы благослови1те, лю1діе превозноси1те ю5 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Џбразъ чи1стагw рождествA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Да земны6z концы2 и3сп0лнєнныz прeлести борцA, и3 нап0лнєнныz њмрачeніz безб0жіz, блaгости свётомъ њзари1ши знaніz, тво‰ спаси1тєльныz зари6, щeдре, си6мъ послaлъ є3си2.

Kви1лсz є3си2 тезоимeннw, слaвне, спаси1тельный клaсъ, пшени1цу трeбующымъ носsщь, ўтверждeніе бGоразyміz подаю1щую и3 глaда ќмнагw и3з8имaющую, вёрою тS и3 люб0вію, свzщеннопроповёдниче, пою1щымъ.

ЎстA б9іz бhвъ, ри1торwвъ љзhки неглагHливы показaлъ є3си2, и3 и3зъ гортaни врaжіz, ґрістовyле, и3звлeклъ є3си2 дyшы, и3 привeлъ є3си2 гDу спасeны, совершє1нны познaніемъ.

Нб7сA ќбw бhша бGови6дна живyщz, б9іи ґпcли, и5же на земли2 чи1стw вaсъ чтyщыz, и3 и4скреннw вhну блажaщыz, причaстники вёчныz спод0бите свётлости.

БGор0диченъ: Н0сиши вс‰ носsщаго и3 млек0мъ питaеши всBмъ пи1щу подаю1щаго. Вeліе и3 стрaшно, є4же пaче ўмA, твоE тaинство, ківHте честнaгw свzщeніz, дв7о бцdе: тёмъ тS вёрою ўблажaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: ТS, невмэсти1мое сл0во, во ўтр0бу вмэсти1вшую, нб7съ прострaннэйшую и3 херувjмwвъ слaвнэйшую, бцdе чи1стаz, пёсньми величaемъ.

Ты2 ћкw возлюби1лъ є3си2 совершeннw и3 ўмрeти за ўмeршаго нaсъ рaди хrтA. Тёмже t негw2 въ вhшнихъ вв0инилсz є3си2, м§ниче: є3г0же со nц7eмъ и3 д¦омъ пёсньми величaемъ.

Ты2 ћкw на земли2 сп7са бGа и3сповёдалъ є3си2 предъ нечести1выми мучи1тєли вёрнw: нhнэ въ вhшнихъ t негw2 предъ ѓгGлы, свидётелю є3пімaше, и3 t nц7A и3 д¦а слaвою вэнчaлсz є3си2.

БGор0диченъ: ТS свэтон0сный џблакъ, и3 чcтую и3 слaвную дв7у, и3 м™рь б9ію, мwmсeю ћвльшуюсz тaинственнw на горЁ сінaйстэй, неwпали1мую купинY, въ пёніихъ величaемъ.

Свэти1ленъ:

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Бжcтвенный ґрістовyлъ, и3 стахЂй пребогaтый, и3 ґпeллій бGомyдрый и3 наркjссъ, и3 ґмплjй и3 ўрвaнъ всемyдріи, нhнэ t нaсъ да почтyтсz, ћкw хrтHвы ґпcли, и4миже мjръ t лeсти многоoбрaзныz и3збaвисz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Kви1ласz є3си2 преимyщи херувjмwвъ, всепётаz: сэдsщаго бо на си1хъ рaменахъ, пречcтаz nтрокови1це, на њб8sтіихъ твои1хъ носи1ла є3си2, и3 мLнца млекопитaла є3си2. Е#г0же прилёжнw моли2 њ нaсъ пою1щихъ тS бцdу вои1стинну.

 

 

Коментарисање није више омогућено.