Минеји

NктHвріа }i

С™aгw ґпcла и3 є3ђлjста луки2.

На вечeрни поeмъ: Блажeнъ мyжъ, № ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, на }. Глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вaсъ наречeмъ:

Чт0 тz нhнэ нарекY, ґпcле; нeбо, ћкw слaву б9ію повёдалъ є3си2: блистaніе, ћкw мjръ њзарsеши свётомъ: џблакъ, њдождsющь бжcтвєнныz в0ды: чaшу мyдрости бжcтвеннэйшую, віно2 нaмъ и3сточaющую, сердцA веселsщее: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Чт0 тz нhнэ нарекY, бGопріsтне; ківHтъ златhй завёта, є3г0же завэщA хrт0съ: рэкY, и3зъ раS и3стекaющую нaмъ: свэти1ло, ќмный свётъ просіzвaющее: свэти1льникъ, цRковь всю2 њсіzвaющій: хлёбъ жи1зни бжcтвенныz трапeзы: крати1ръ дух0внагw пи1ва, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Чт0 тz нhнэ, бGови1дче, наречeмъ; служи1телz т†инъ дёлательнэйшаго хrт0выхъ: ски1ніи мhсленныz началохуд0жника мyдра, скриж†ли и3зсэкaющаго бlгодaти: зак0нъ написaвшаго новёйшій, t сіHна происходsщіи, и3 тоб0ю проповёдуемый. Моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz нhнэ наречeмъ, слaвне; сокр0вище нбcныхъ дарHвъ твeрдное, врачA дyшъ и3 тэлeсъ и3звёстна, пavлова содёйственника, и3 сошeственника, дэ‰ніz ґпcльскаz и3зглагaюща: мнHгаz луко2, и3менA, добродётель тебЁ сотвори2. Моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz, нhнэ бGоглаг0ливе, провэщaю; ў§никA, ћкw нaмъ благовэствовaлъ є3си2 хrтA: врачA, ћкw стр†сти и3сцэлsеши душє1вныz: свэти1льника, ќмный свётъ њблистaвшаго: степeнь и3 њсновaніе вёры: тh бо нaмъ написaлъ є3си2 всечcтн0е є3ђліе. Моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz нhнэ, нарекY, чyдне; зри1телz мyдрости ўчeній нелжи1ва: списaтелz дэsній ґпcльскихъ ўчeній: и3ли2 столпA благочeстіz непоколеби1ма: и3ли2 стёну цRкве неразруши1мую: мнHгаz, тво‰, луко2, и3менA, и3 бHльшаz даров†ніz. Моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Ґнат0ліа: Ґпcле хrт0въ и3 бжcтвенныхъ догм†тъ списaтелю, и3 цRк0вное ўтверждeніе: ты2 ћкw и4стиннw, сyщыz во мрaцэ невёдэніz сердцA, зашє1дшаz во глубинY tчazніz, ўврачи1лъ є3си2 бGовэщaньми, и3 спaслъ є3си2 ћкw t бyри треволнeніz, послёдователь бhвъ сосyда и3збрaннагw пavла, и3 ў§ни1къ. Тёмъ м0лимъ тS, луко2 досточyдне, ґнтіохjанwмъ ўдобрeніе, моли1сz сп7су и3 бGу, њ и5же вёрою совершaющихъ при1снw честнyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Кто2 тебE не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2.

T соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе. (ГлавA №.)

Е$же бЁ и3спeрва, є4же слhшахомъ, є4же ви1дэхомъ nчи1ма нaшима, є4же ўзрёхомъ, и3 рyки нaшz њсzзaша, њ словеси2 жив0тнэмъ: и3 жив0тъ kви1сz, и3 ви1дэхомъ, и3 свидётельствуемъ, и3 возвэщaемъ вaмъ жив0тъ вёчный, и4же бЁ ў nц7A, и3 kви1сz нaмъ: є4же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, повёдаемъ вaмъ, да и3 вы2 nбщeніе и4мате съ нaми: nбщeніе же нaше со nц7eмъ и3 съ сн7омъ є3гw2 ї}сомъ хrт0мъ. И# сі‰ пи1шемъ вaмъ, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена. И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же слhшахомъ t негw2, и3 повёдаемъ вaмъ, ћкw бGъ свётъ є4сть, и3 тмы2 въ нeмъ нёсть ни є3ди1ныz. Ѓще речeмъ, ћкw nбщeніе и4мамы съ ни1мъ, и3 во тмЁ х0димъ, лжeмъ, и3 не твори1мъ и4стины: ѓще же во свётэ х0димъ, ћкоже сaмъ т0й є4сть во свётэ, nбщeніе и4мамы дрyгъ ко дрyгу, и3 кр0вь ї}са хrтA, сн7а є3гw2, њчищaетъ нaсъ t всsкагw грэхA.

T соб0рнагw послaніz їaкwвлz чтeніе. (ГлавA №.)

Їaкwвъ, бGу и3 гDу ї}су хrтY рaбъ, nбэманaдесzте колёнома, и5же въ разсёzніи, рaдоватисz. Всsку рaдость и3мёйте, брaтіе мо‰, є3гдA во и3скушє1ніz впaдаете разли6чна: вёдzще, ћкw и3скушeніе вaшеz вёры содёловаетъ терпёніе: терпёніе же дёло совершeнно да и4мать, ћкw да бyдете совершeни и3 всецёли, ни въ чeмже лишeни. Ѓще же кто2 t вaсъ лишeнъ є4сть премyдрости, да пр0ситъ t даю1щагw бGа всBмъ нелицепріeмнэ, и3 не поношaющагw, и3 дaстсz є3мY. Да пр0ситъ же вёрою, ничт0же сумнsсz: сумнsйсz бо ўпод0бисz волнeнію морск0му, вётры возметaему и3 развэвaему. Да не мни1тъ бо человёкъ џнъ, ћкw пріи1метъ что2 t бGа. Мyжъ двоедyшенъ, неустр0енъ во всёхъ путeхъ свои1хъ. Да хвaлитсz же брaтъ смирeнный въ высотЁ своeй: богaтый же во смирeніи своeмъ, занE ћкоже цвётъ травнhй мимои1детъ: возсіs бо с0лнце со зн0емъ, и3 и3зсуши2 травY, и3 цвётъ є3S tпадE, и3 бlголёпіе лицA є3S поги1бе: си1це и3 богaтый въ хождeніи своeмъ ўвzдaетъ. Блажeнъ мyжъ, и4же претерпи1тъ и3скушeніе, занE и3скyсенъ бhвъ, пріи1метъ вэнeцъ жи1зни, є3г0же њбэщA бGъ лю1бzщымъ є3го2.

T соб0рнагw послaніz їyдина чтeніе. (ГлавA №.)

Їyда ї}су хrтY рaбъ, брaтъ же їaкwву, сyщымъ њ бз7э nц7Ё њсвzщє1ннымъ, ї}съ хrт0мъ соблюдє1ннымъ зв†ннымъ: ми1лость вaмъ, и3 ми1ръ, и3 любы2 да ўмн0житсz. Возлю1бленніи, всsко тщaніе творS писaти вaмъ њ џбщемъ спасeніи вaшемъ, нyжду воз8имёхъ писaти вaмъ, молS подвизaтисz њ предaннэй вёрэ с™ы6мъ є3ди1ною. Привнид0ша ко нёцыи человёцы, (дрeвле пред8устaвленніи на сіE њсуждeніе,) нечести1віи, бGа нaшегw бlгодaть прелагaющіи въ сквeрну, и3 є3ди1нагw вLки бGа, и3 гDа нaшегw ї}са хrтA tметaющіисz. Воспомzнyти же вaмъ хощY, вёдущымъ и3 вaмъ є3ди1ною сіE, ћкw гDь лю1ди t земли2 є3гЂпетскіz спасE, послэди2 невёровавшыz погуби2: ѓггелы же не соблю1дшыz своегw2 начaльства, но њстaвльшыz своE жили1ще, на сyдъ вели1кагw днE, ќзами вёчными подъ мрaкомъ соблюдE. Ћкоже сод0ма и3 гом0рра, и3 nкрє1стныz и4хъ грaды, под0бнымъ и5мъ џбразомъ преблуди1вшz, и3 ходи1вшz въ слёдъ пл0ти и3нhz, предлежaтъ въ показaніе nгнS вёчнагw сyдъ под8eмше. Вh же, возлю1бленніи, поминaйте глаг0лы преждеречє1нныz t ґпcлъ гDа нaшегw ї}са хrтA: занE глаг0лаху вaмъ, ћкw въ послёднее врeмz бyдутъ ругaтели, по свои1хъ п0хотехъ ходsще и3 нечeстіихъ. Сjи сyть tдэлsюще себE (t є3ди1ности вёры, и3 сyть) тэлeсни, дyха не и3мyще. Вh же, возлю1бленніи, с™0ю вaшею вёрою назидaюще себE, д¦омъ с™hмъ молsщесz, сaми себE въ любви2 б9іей соблюдaйте, ждyще ми1лости гDа нaшегw ї}са хrтA, въ жи1знь вёчную. И# џвэхъ ќбw ми1луйте разсуждaюще: џвэхъ же стрaхомъ спасaйте, t nгнS восхищaюще. Њбличaйте же съ боsзнію, ненави1дzще и3 ћже t пл0ти њсквернeную ри1зу. Могyщему же сохрани1ти вы2 безъ грэхA, и3 безъ сквeрны, и3 постaвити предъ слaвою своeю непор0чныхъ въ рaдости, є3ди1ному премyдрому бGу и3 сп7су нaшему, ї}сомъ хrт0мъ гDемъ нaшимъ, слaва и3 вели1чіе, держaва и3 влaсть, прeжде всегw2 вёка, и3 нhнэ, и3 во вс‰ вёки. Ґми1нь.

Ѓще настоsтель и3зв0литъ пёти літjю: стіхи1ра хрaма, и3 ґпcла, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Тр0стію бlгодaти, t глубины2 сyетства человёки и3звлeклъ є3си2, досточyдне, ўчи1телz мaніемъ повинyвсz, fwмо2, просвёщшагw по всемY твоE разумёніе, и3 ґпcла, и3 чeстна бGоглаг0льника, тS, всебlжeнне, показaвша, тогw2 непостижи1магw бжcтвA.

Д¦а сіsніе на тS сни1де во џгненнэ ви1дэ, и3 тS бlжeнне, бжcтвенное пріsтелище содёла, ск0рw tгонsща безб0жіz мглY, и3 мjръ просвэщaюща сіsніемъ всемyдрыхъ твои1хъ словeсъ, тайноглаг0льниче, ґпcлwвъ ўкрашeніе, хrт0въ самови1дче бlжeнне.

М0лніzми проповёданіz, во тмЁ сэдsщыz невёдэніz, слaвне, просвэти1въ, показaлъ є3си2 сhны вLки и3 бGа вёры рaди. Е#гHже стrтє1мъ ревновaлъ є3си2 и3 смeрти, и3 слaвы бhлъ є3си2 наслёдникъ, ћкw мyдръ и3 бGоглаг0ливъ, ћкw ўчени1къ и4стины.

Слaва, глaсъ в7:

Њстaвивъ зємнaz, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 знaменавсz дохновeніемъ с™aгw д¦а, п0сланъ бhвъ t негw2 въ kзhки поги1бшыz, њбращaти человёки во свётъ бGознaніz, ґпcле fwмо2, и3 скончaвъ п0двиги бжcтвенныz твоеS стрaсти и3 мyкъ разли1чныхъ, дyшу твою2 хrтY прeдалъ є3си2: того2 моли2, всебlжeнне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz подъ кр0вомъ твои1мъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwвъ:

Бlгодaть ўстнaмъ твои6мъ, луко2, џгненнымъ љзhкомъ и3зліsсz, ґпcле, и3 љзhкъ џгненный показaлсz є3си2, словесA и3спущaz свёта, свёта дост0йнымъ проповёданіемъ: стрёлы же палsщыz тмы2 желaющымъ, пишS и3 ўчS честн0е є3ђліе: и3 вонS жи1зненнаz, жи1зни вои1стинну хотsщымъ kви1лсz є3си2, ћкоже пavелъ речE, є3г0же и3мёлъ є3си2 ўчи1телz: вонs же смeрти пaки жи1знь не возлюби1вшымъ. Но нaмъ ми1ръ и3 жи1знь и3 свётъ подaждь, и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: НебесA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Познaхомъ t словeсъ твои1хъ, ћкоже рeклъ є3си2, словeсъ ўтверждeніе, ±же рeклъ є3си2 бжcтвеннэ, таи1нниче, понeже писaти нaмъ њ вeщехъ нaчалъ є3си2, њ ни1хже и3звэщeнъ бhлъ є3си2, и3 ћкоже тебЁ предaша, и4же и3спeрва самови1дцы: и5мже и3 ты2 рaвенъ бhлъ є3си2 служи1тель сл0ва воплощeніz, є3г0же по востaніи во є3ммаyсэ ви1дэлъ є3си2, и3 горsщимъ сeрдцемъ съ клеHпою хлёбъ ћлъ є3си2. Тогw2 бжcтвенныz теплоты2 и3 нaшz, чтyщихъ тS, дyшы и3сп0лни.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Рaдуйсz, є3ди1нъ написaвый нaмъ, є4же рaдуйсz, рaдуzсz, чcтыz благовёщеніе: и3 сію2 гDороди1тельницу, рeкша кrти1телz и3зъ чрeва, є3гHже написaвъ и3 зачaтіе, и3 сл0ва воплощeніе. И#скушє1ніz же и3 чудесA, словесA и3 стrти: кrтъ и3 смeрть, и3 востaніе, є4же ви1дэлъ є3си2 и3 восх0дъ: д¦а же сошeствіе, проповBдникъ же дэ‰ніz, и3 и3зрsднэе же пavлова, є3гHже показaлсz є3си2 сошeственникъ, врaчь же и3 таи1нникъ, и3 свэти1льникъ цRкве, ю4же соблюдaй всегдA.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Всемyдрый л0вче, с™hй ў§ничE, дёлателю сп7совъ, и3 проповёдниче тогw2 стrтeй, и4же твaрь вёрою претекjй, и3 t прeлести kзhки собрaвъ, и3 бGу привeдъ ћкw воню2 добрY, на нб7сA пости1глъ є3си2. Тёмъ предстоS судіи2 всёхъ, моли1сz и3збaвити ны2 t беззак0ній нaшихъ, и3 въ дeнь судA свободи1тисz t мyки.

И# нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель м0й:

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй и3 є3ђлjсте луко2, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

И#ли2 сeй, глaсъ є7:

Ґпcтольскихъ дэsній сказaтелz, и3 є3ђліа хrт0ва свётла списaтелz, лукY препётаго неиспи1санна сyща хrт0вэ цRкви, пёсньми свzщeнными с™aго ґпcла похвaлимъ, ћкw врачA сyща, человёчєскіz нeмwщи, є3стествA недyги, и3 ћзи дyшъ и3сцэлsюща, и3 молsщасz непрестaннw за дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскрeсенъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По №-й стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ G:

Пріиди1те вси2, ґпcла лукY восхвaлимъ, ћкw к0рмчіz: јдwльскую бо лeсть ўпраздни2, и3 къ свёту жи1зни возведE, и3 въ трbцу вёровати научи2. Тёмже днeсь благочeстнw того2 почитaюще, вёрніи, слaвимъ хrтA бGа нaшего. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, марjе дв7о м™и, горо2 с™az, є3дeмскій раю2, и3зъ неsже роди1сz хrт0съ бGъ безсёменное сл0во, и4мже жи1знь мjрови прозzбE.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Путешeствовавъ ты2 по востaніи, луко2 всесвzщeнне, съ клеHпою пр0чее во грaдъ є3ммаyсъ, вопрошeніе творsщу ти2, предстA гDь џбразомъ прикровeнъ, ѓбіе же пріeмъ хлёба подaніе, познaлъ є3си2 сп7са: є3г0же моли2 даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющь нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. Тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw, со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7:

Премyдрости лови1тельною тр0стію, ќмнагw м0рz глубинY возчерпaz, и3зъ смертон0сныz глубины2, вёрныхъ: дyшы живоулови1лъ є3си2, луко2 всебlжeнне. Тёмже t пavла научeнъ, всE њчи1стилъ є3си2 твоE сeрдце њсіsніемъ д¦а, и3 догмaтами твои1ми kзhки просвэти1лъ є3си2, страстeй недyгwваніz чудесы2 и3сцэли1лъ є3си2, хrтA бGа за ны2 при1снw молS, спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И#мyще тS, бцdе, ўповaніе и3 предстaтельство, врaжіихъ навBтъ не ўбои1мсz, ћкw спасaеши дyшы нaшz.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Во всю2 зeмлю.

Стjхъ: НебесA повёдаютъ:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна зачaло …з.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ G:

Путеходи1въ ты2 по востaніи, луко2 всесвzщeнне, со клеHпою, во грaдъ ќбw є3ммаyсъ, совопрошeніе творsщу ти2 предстA гDь, зрaкомъ непознавaемый: ѓбіе же пріeмъ хлёбъ подаsніе, познaлъ є3си2 сп7си1телz. Е#мyже моли1сz даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, и3 ґпcла на }. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь возслeмъ, лю1діе, чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще и3 вопію1ще, пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.

Колесни1ца б9іz пресвётлаz бhлъ є3си2, всес™0е носS и4мz предъ человёки, луко2 всечeстное, колесни6цы и3 тристaты прeлести погружaz крёпкw.

Струю2 пріи1мъ жи1зни: зн0емъ и3зсыхaемый безб0жіz напои1лъ є3си2 мjръ, луко2 всебlжeнне, тyчами бGоразyміz, и3зъ чрeва твоегw2 и3зскaчущими.

Блистaніемъ д¦а, луко2, и3 житіS чистот0ю њзарsемь, ћкw м0лніz, требlжeнне, бGодaннw сіsлъ є3си2 всeй вселeннэй, просвэщaz вёрныхъ сердцA.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, всес™hй хрaме, руно2 бGор0сное, запечaтанный и3ст0чниче безсмeртныz струи2: стaдо твоE, вLчце, сохранsй t всёхъ рaтныхъ неплэни1мо.

Катaвасіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ ћкw гDь, и3 нёсть прaведенъ ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS твaрь: нёсть прaведенъ пaче тебє2, гDи.

Возсіsвъ ћкw с0лнце проповёданіемъ, цRкве ўкраси1лъ є3си2, луко2, ўтверждeніе, прeлести мглY теплот0ю вёры и3стaивъ, всебlжeнне.

Скриж†ли и3зсёклъ є3си2 бGолBпныz t кaмене, пребогaте, б9іz воплощeніz, nск0рдъ и3мёz бжcтвенный љзhкъ тв0й, и3 ўстA бGодохновє1ннаz.

Во џблакъ всесвётлый входsй, и3 џблакомъ покрывaемь, пріsлъ є3си2, премyдре, н0вый зак0нъ, пeрстомъ д¦а пи1санный на сeрдцы твоeмъ.

БGор0диченъ: Нёсть непор0чныz ћкw ты2, вLчце, и3 нёсть пречcты пaче тебє2, всенепор0чнаz: во чрeвэ бо бGа сл0ва вмэсти1ла є3си2, є3ди1наго многоми1лостиваго.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкw сошeственникъ пavловъ kви1всz, разли6чныz бэды6 терпэли1внэ претерпёлъ є3си2, всехвaльне гDень ґпcле, и3 течeніе страдaніемъ соверши1въ вёры. Съ ни1мъ въ вhшнихъ весели1шисz, блажeнне. Тёмъ и3 мjру хrт0во є3ђліе проповёдавъ, просвэти1лъ є3си2 подс0лнечную всю2, луко2 всечeстне. Моли2 хrтA бGа, грэхHвъ составлeніе подaти, прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Сlнца џблаче разyмнагw, бжcтвеннагw свёта свэти1льниче златоковaнный, несквeрнаz, неблaзнаz, всенепор0чнаz вLчце, њмрачeнную дyшу мою2 њслэплeніемъ страстeй, безстрaстіz зарeю просвэти2, молю1сz: и3 њсквернeнное моE сeрдце њмhй потHки ўмилeніz, покаsніz же слезaми, и3 t тимёніz мS њчи1сти дёлъ мои1хъ да люб0вію зовy ти: бцdе приснодв7о, моли2 хrтA бGа прегрэшeній њставлeніе подaти ми2, тебe бо и3мёю надeжду рaбъ тв0й.

Пёснь д7.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прор0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz, бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

М0ре kзhкwвъ смути1лъ є3си2, бGомyдре, к0нь бhвъ всецRS, слaвное невёрствіе с0лію бжcтвенною њслаждaz, приснослaвне.

Лyкъ хrт0съ напрsгъ, пусти2 стрэлY тS, луко2, свётлw њбощрeну, лучaми сіsюща благочeстіz, и3 просвэщaюща нaшz дyшы.

Стр†сти дyшъ кyпнw и3 тэлeсъ твои1хъ пэвцє1въ ўврачи2, всеблажeнне, тaинственнымъ рукодёланіемъ, грэхA гни1лость и3зрёзуz, всемyдре.

БGор0диченъ: Невёсто б9іz, марjе бGороди1тельнице, и3збaви мS лю1тыхъ прегрэшeній и3 бёдъ, и3 къ тишины2 пристaнищу и3 спасeніz твои1ми моли1твами напрaви.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще, вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Ћкw росA съ нб7съ спaдающи kви1лсz є3си2, прeлести зн0й разорsz словесы2 твои1ми.

Стрaхъ во чрeвэ твоeмъ бжcтвенный зачeнъ, спасeніе породи1лъ є3си2 заблyждшымъ, ґпcле.

На г0ру возшeдъ, всебlжeнне, добродётелей, всBмъ є3ђліе цrтвіz проповёдалъ є3си2.

БGор0диченъ: Марjе бцdе безневёстнаz, надє1жды врагHвъ сyєтны сотвори2, и3 пою1щыz тS возвесели2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многоми1лостиве хrтE б9е нaшъ.

Мyдрости чaшу и3спи1въ, напои1лъ є3си2 всёхъ познaніz сп7са хrтA, луко2 всемyдре.

Пavлу соисх0дникъ и3збрaвсz, луко2 всебlжeнне, kзhки ўлови1лъ є3си2 мрeжею, бGоглаг0льниче, догмaтwвъ твои1хъ.

Џблакъ, тyчу жи1зни нaмъ њдождsющь, kви1лсz є3си2 ґпcле, t и3стHчникъ спасeніz и3стекaющую.

БGор0диченъ: Куми1рwвъ разруши1тель, ћкw бGъ, бhвшее рождество2 твоE, марjе бGоневёсто, покланsемо є4сть со nц7eмъ и3 д¦омъ.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Твє1рдыz:

И$стиннаго благочeстіz проповёдника, и3 т†инъ неизречeнныхъ ри1тора, ѕвэздY цRк0вную, лукY бжcтвеннаго восхвaлимъ: сл0во бо є3го2 и3збрA, съ пavломъ мyдрымъ kзhкwвъ ўчи1телz, є3ди1нъ вёдый сердє1чнаz.

Јкосъ: Знaніемъ њбогати1всz г0рнэйшимъ t руки2 вLчни, вручeнъ бhлъ є3си2 kзhкwвъ жребіоимyществу всехвaльне. Тёмъ житіE распали1въ сл0вомъ, странaмъ законопол0жникъ, луко2, kви1лсz є3си2 пaче мwmсeа: пeрстомъ б9іимъ, ћкw скриж†ли бGоначерт†нныz, тоб0ю сложи1вшасz д¦омъ, бжcтвенную ўzсни1лъ є3си2 вёру. Тёмъ и3 хrт0съ тS прослaви, є3ди1нъ вёдый сердє1чнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы благочести1віи въ вавmлHнэ џбразу злат0му не поклони1шасz, но посредЁ пeщи џгненныz њрошaеми, пёснь воспэвaху глаг0люще: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ў§ни1къ неизречeнныхъ т†инъ хrтA бGа вёренъ бhвъ, є3ђліе сегw2 бжcтвенное проповёдалъ є3си2 вBрнымъ, всемyдре, глаг0лющымъ: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ўтворє1ніи добродётелей ўкрaшенъ kви1лсz є3си2, луко2 всебlжeнне, бжcтвеннагw благолёпіz зарsми просвэщaемь, и3 вопіS непрестaннw творцY твоемY: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И#спущaz свэтонHсныz лучи2, ћкоже въ нощи2 зарS kвлsемь, прeлести тмY сіsніемъ словeсъ твои1хъ, благочeстнw взывaz tгнaлъ є3си2: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: И#мёz житіE, сл0вомъ, бGови1дче, мyдрости просвэщeно, луко2, дв7ы ржcтво2 ћвственнw и3списaлъ є3си2, и3 їкHнами любeзнw воwбрази1лъ є3си2: є4йже покланsемсz вёрнw, хrтA слaвzще.

Пёснь }.

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Росодaтельною мyдростію словeсъ твои1хъ, и3 тyчами бlгодaти бжcтвенныz, прeлести пeщь погаси1лъ є3си2, вёстникъ гDень, и3 свzщеннопроповёдникъ, бGомyдре, бhвъ.

Ћкw кр†сныz н0ги тво‰, всеблажeнне, ми1ръ благовэствyющагw, всsкъ ќмъ преизвёстнw преимyщь: є3г0же превозн0симъ и3 славосл0вимъ во вёки вс‰.

Свётъ мjра, просвэщaти во тмЁ сэдsщыz, kви1 тz хrт0съ, џ§а существA сіsніе, гDи слaвы, є3г0же превозн0симъ во вёки.

БGор0диченъ: Во ўтр0бэ всели1вшагосz дв7ы, и3 t неS стрaшнw и3 пaче сл0ва, дрeвнzго ґдaма њбнови1вшаго гDа, поeмъ и3 славосл0вимъ во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТS неискусобрaчную м™рь бGа вhшнzгw, тS пaче ўмA р0ждшую сл0вомъ вои1стинну бGа, вhшшую пречcтыхъ си1лъ, нем0лчными славословлє1ніи величaемъ.

Проповёдникъ бhлъ є3си2 всемjрнагw спасeніz, є3ђльскимъ проповёданіемъ: свzщeннаz же и3 благознамени1таz трубA, вдохновeніемъ дhшущи д¦а показaлсz є3си2, свzщенноглаг0льниче всечeстне.

Дэ‰ніи ўкрашaемь сп7совыхъ ґпcлwвъ, сі‰ t бGа подви1жимь вBрнымъ написaлъ є3си2, ћкоже џбразъ њдушевлeнный при1снw пребывaющь њб8zви1въ, свzщеннопроповёдниче всеслaвне.

Стaлъ є3си2 ќбw луко2, ћкоже пости1гъ бGоначaльниче желaній крaйнэйшее: хrтy бо предстaлъ є3си2, подаeмагw t негw2 насыщazсz бGовидёніz. Тёмже тS вси2 ўблажaемъ.

БGор0диченъ: ТS непристyпнаго бGа носи1вшую на њб8sтіихъ, на нб7сёхъ поeмаго t всsкіz си1лы, и3 тоб0ю нaмъ дaрующа всегдA спасeніе, бGомaти, величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Со ўченики2:

Луко2 хrт0въ ґпcле, таи1нниче неизречeнныхъ, и3 kзhкwвъ ўчи1телю, съ пavломъ бжcтвеннымъ, и3 пречcтою бцdею, є3sже бжcтвенную їкHну t любвE и3з8wбрази1лъ є3си2: моли2 бGови1дче, њ нaсъ блажaщихъ тS, и3 совершaющихъ свzщeнное твоE ўспeніе, всемyдре тайноглаг0льниче.

Слaва, и4нъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Ћкw ў§никA бlгодaти, и3 спослёдователz пavлова, и3 словопи1сца и3зsщнэйша бжcтвеннагw є3ђліа, похвaлимъ: сл0ва бо воплощeніе и3 вочlвёченіе, и3 стrти, блажeнне, проповёдалъ є3си2. Тёмъ сошeдшесz вёрнw, луко2, дост0йнw тS почитaемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Неизречeннw бhсть рождeніе пренепор0чныz невёсты, ћкw бhвши чистёйшій, хрaмъ бцdе, совётомъ бо превёчнымъ въ тS всeльшасz, родилA є3си2 бGа сл0ва. Тёмъ пою1ще ржcтво2 твоE, величaемъ дост0йнw, всенепор0чнаz.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ.

Под0бенъ: Џблакъ тS свёта:

Хrт0ва ў§никA, є3ђліа списaтелz мудрёйша, сосyда и3збрaнна крaсна, џбразъ њдушевлeнъ вёрніи, є3гHже во всёхъ цRквахъ похвалA, лукY ґпcла въ пёснехъ почти1мъ: т0й бо проповёда б9іz пресл†внаz чудесA, просвэти1въ ±же на земли2, бGосл0віz лучaми, бlгости рaди.

Дyшъ врачевствY, пaче тэлeсъ научи1всz хи1трости, мyдре, и3 nбою1ду всед0бръ показaлсz є3си2, б9іею мyдростію вдохновeнъ: є4юже врачyz дyшы же и3 тэлесA, луко2 всебlжeнне, призывaеши къ познaнію, восперsеши къ желaнію б9ію, человёки всегдA возв0диши на нб7о, и3 њ всёхъ м0лишисz восхвалsющихъ тS.

Ќдицею словeсною, ±же во глубинЁ невёдэніz, ћкw ры6бы внyтрь вшeдшыz, привлeклъ є3си2 къ познaнію б9ію: хrтY пи1щу добрY принeслъ є3си2, всеблажeнне, чeсть достод0лжную, жи1знь нетлённую, луко2 свzщeннэйшій. Тёмъ и3 ґпcлъ хrт0въ бhлъ є3си2, мyдрый благовёстникъ, сказaтель дёzтельныхъ дёлъ бlгодaти.

Глaсъ }.

Ле0нта магjстра: Пріиди1те, всS твaрь, и4стиннw врачA дух0внаго, и3 сп7сова ў§никA, лукY приснопaмzтнаго, пёсньми похвaлимъ: сeй бо безб0жіz недyгъ, помaзаніемъ хrт0вы купёли, ўврачевA, и3 рэкaми бGот0чныхъ в0дъ t ќстъ, њдушевлє1ннаz сeла є3ђліа напои2. Тёмъ и3зhде прор0чески вэщaніе є3гw2 во вселeнную, и3 м0литсz спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ т0йже:

Дв7дски сошeдшесz, вёрніи, въ пёснехъ тaйному витjи сл0ва, луцЁ воззовeмъ: љзhкъ тв0й тр0сть пи1сменника kви1сz, хrтA скоропи1сца ўкрашaz зрaки, къ рaзуму kзhкwвъ бжcтвеннагw познaніz: въ нeмже проповёдалъ є3си2 є3ђліе, и3 кyпнw ґпcлwвъ дэ‰ніz списaвъ. Тёмъ предстоS трbцэ и3 бGу, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ твои1хъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz нyжды и3 печaли.

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи бlжє1нна, t канHна ґпcтола пёснь G-z, и3 ѕ7-z.

Прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло ©x, t полY.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ небесA чудесA тво‰, гDи.

Е#ђліе луки2, зачaло н7а.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

 

Коментарисање није више омогућено.