НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Їаннуaріа G

Предпрaзднство просвэщeніz:

И# с™aгw прbр0ка малахjи:

И# с™aгw м§ника гордjа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прbр0ка, G, и3 м§ника, G.

Прbр0ка стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: ГDи, ѓще и3 на суди1щи:

Гlг0лы бGодви1жимагw твоегw2 љзhка сбывaемы зрS, тS нhнэ ўблажaю, прbр0че, и4стинэ ўдивлsемь: тh бо глaсомъ свётлымъ мjръ њблистaлъ є3си2, гDне провозглашaz пришeствіе сп7си1тельное.

ЃгGлъ, ґгGлопод0бнымъ твои1мъ житіeмъ, на земли2 бhлъ є3си2, и3 прозвaніемъ ѓгGла всепод0бнw њбогати1лсz є3си2, добр0ту душeвную добр0тэ тэлeснэй сугyбw сочетaвъ, малахjе всеблажeнне.

ГDи, къ тебЁ твоего2 прbр0ка, молeбника и3 моли1твенника предлагaю. Е#гHже мольбaми, щeдре, и3 моли1твами, ћкw бlгоутр0бенъ, tчazнныz души2 согрэшє1ніz разрэши2, сущeственную и3мёz и3 є3стeственную бlгостhню.

И$ны стіхи6ры м§ника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Превозвhшенную ви1дэвъ прeлести мглY, бёгаz ўдали1лсz є3си2, страстотeрпче гордjе, бGа њжидaz, мн0гими же болёзньми и3скушaемь, и3 ѓлчбами томи1мь, ћкоже вёдый свою2 си1лу подви1жникъ, ўстреми1лсz є3си2 самозвaнъ къ противоб0рцу.

Вельми2 ўповaвъ, пришeлъ є3си2 къ проти1вныхъ мн0жеству, всеслaвный гордjе, въ ничт0же вмэни1въ беззак0нныхъ соб0рище: и3 стaвъ посреди2 проповBдникъ самовлaстенъ, велеглaснw хrтA проповёдалъ є3си2, зижди1телz и3 гDа, nц7Y собезначaльна и3 чcтн0му д¦у є3диночeстна и3 соприсносyщна.

Мечeмъ во главY ўсэкaемь, t жи1зни въ жи1знь, t смeрти въ безсмeртіе, и3 t тлёніz къ нетлёнію проzвлeннw пришeлъ є3си2, не пождaвъ є3стествA мeртвости, но самоизв0льнw вед0мь ўмрeти. Q подвигHвъ твои1хъ, страстон0сче гордjе, и4миже хrтA, мyчениче, возвели1чилъ є3си2, є3ди1наго бlгоутр0бнаго!

Слaва, и3 нhнэ глaсъ д7.

Їwaнна монaха: Q преслaвнагw чудесE! И$же д¦омъ с™hмъ крещazй и3 nгнeмъ на їoрдaнъ грzдeтъ кrти1тисz t їwaнна: бGъ не нaгъ, нижE человёкъ пр0стъ, но во двою2 є3стєствY, є3ди1нъ т0йжде сн7ъ є3динор0дный, и3щaй ќбw крещeніz, ћкw человёкъ, t смeртнагw, взимaz же, ћкw бGъ, грёхъ мjра, и3 подаS всBмъ вeлію ми1лость.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

СE просвэщeніе вёрныхъ, сE њчищeніе нaше вни1ти х0щетъ во струи6 рBчныz, ћкw да сквeрну tмhетъ ѕл0бы человёческіz, и3 њбнови1тъ сокрушє1нныz ны2.

Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски.

Ћкw ви1дэ тS грzдyща п®тeча тв0й, гDи, и3 просsща крести1тисz t негw2, со стрaхомъ вопіsше: б9е м0й, содётелю м0й, кaкw тS крещY несквeрнаго;

Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.

Сни1демсz, вёрніи, ќмнэ ко їoрд†нскимъ струsмъ, ћкw да чyдо вeліе ви1димъ ћвэ: зижди1тель бо всёхъ kви1сz зри1мь, и3 кrти1тисz пришeлъ є4сть.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ є7:

На їoрдaнскую рэкY хrт0съ бGъ нaшъ прих0дитъ ко крещeнію њчи1стити хотs ны t беззак0ній нaшихъ свои1мъ kвлeніемъ, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тропaрь, мyченика, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, гордjй, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2, бGа нaшегw: и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. Тогw2 мlтвами спаси2 дyшы нaшz.

Тропaрь, предпрaзднства, глaсъ т0йже:

Гот0висz, завулHне, и3 красyйсz, нефfалjме: їoрдaне рэко2, стaни: под8ими2 взыгрaz кrти1тисz грzдyща вLку: весели1сz, ґдaме съ прамaтерію, не крhйта себE, ћкоже въ раи2 прeжде: и4бо нaги ви1дэвъ вы2 kви1сz, да њблечeтъ въ пeрвую nдeжду. Хrт0съ kви1сz, всю2 твaрь хотS њбнови1ти.

На повечeріи трипёснецъ.

Їрмосы2 по двaжды: тропари1 же на ѕ7. Глaсъ в7. Е#гHже краегранeсіе:

Четвeртому пою2.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. Возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Сyетное бhсть ўмышлeніе и4рwдово, хотsщагw ўлучи1ти своб0ду, беззак0ннw ўбивaющагw дёти: хrт0съ бо, и3збaвитель нaшъ, жи1знь дaруетъ всBмъ неубjйственну, крещazсz.

Лю1тое совэщaніе и4рwдово младeнцєвъ пeрвэе ўби2 н0вый в0зрастъ, виfлеeмъ кровми2 и3сп0лнивъ: нhнэ же хrт0съ грzдeтъ цRкве ч†да мнHгаz крещeніемъ сотвори1ти.

Другjй трипёснецъ, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

ПредсуббHтіе же.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Къ тебЁ ќтренюю, бlгоутр0біz рaди, себE и3стощи1вшему непрел0жнw, и3 рабA рук0ю крести1тисz восхотёвшему, сл0ве б9ій: ми1ръ подaждь ми2 пaдшему, чlвэколю1бче.

Њчи1стивше ўмы2, и3 пред8измhвшесz тaинства причaстіемъ стрaшнагw смотрeніz, вси2 вёрніи, грzдyща хrтA срsщемъ їoрдaнскими струsми њчи1стити ны2.

Зри1те, дрyзи, глaсъ сл0ва, сlнца свэти1льника, дрyга жених0ва, покaйтесz, лю1демъ вопію1ща, и3 потщи1тесz њчи1ститисz зижди1телz на срётеніе.

Пёснь }.

Їрм0съ: Глаг0лъ мучи1телевъ понeже превозм0же, седмери1цею пeщь разжeна бhсть и3ногдA: въ нeйже џтроцы не њпали1шасz, царeво попрaвше велёніе, но вопіsху: вс‰ дэлA гDнz, гDа п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И#зліsвше слє1зныz и3ст0чники, вёрніи, t nчeсъ, њчи1стимъ всsку сквeрну душeвную, и3 свётъ во свётэ свётомъ ќзримъ, кrти1тисz хrтY грzдyщу. Е#мyже присвидётельствуетъ nц7ъ съ нб7сE, и3 д¦а с™aгw блистaетъ пришeствіе голуби1нымъ ви1домъ.

СлезY всsкую хrт0съ teмлz t всsкагw лицA предгрzдeтъ, дyшъ многоболёзнєнныz недyги неболёзненнw вод0ю ўставлsz, и3 њбветшaвшыz человёки њбновлsz пакибытіeмъ, превозносsщыz є3го2 во вёки.

Свzщеннодёйствуютсz дyшы крещeніz бGодaнною бaнею, и3 д¦а nгнeмъ, стр†сти њчищaющагw, и3 вeщь попалsющагw всю2 сквeрныz ѕл0бы, и3 благодaть даю1щагw вопи1ти во ўмилeніи: тS превозн0симъ, хrтE, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: СтолпY ѕл0бы лю1тагw и4рwда:

T вёждей душeвныхъ ѕл0бы с0нъ tтрsсше, лук†вствіz tи1мемъ, вёрніи, t сердeцъ нaшихъ, и3 слезaми тeплыми њмhемъ смhслы, ћкw да зри1теліе ћвльшагwсz kви1мсz, хrтA слaвzще во вёки.

Сквeрно сл0во лукaвыхъ помышлeній да не внесeмъ: сл0ву же бжcтвенному поучи1вшесz, пBсни да принесeмъ сл0ву, нaсъ рaди пл0тію ћвльшемусz, и3 просвэщaющему сyщыz во тмЁ. Е#г0же всS твaрь благосл0витъ, слaвzщи во вёки.

ГлубинA премyдрости сокровeннагw тaинства нhнэ kвлsетсz человёкwмъ, б9іихъ судeбъ бeздна нhнэ вBрнымъ tкрывaетсz, бGу съ пл0тію на земли2 ћвльшусz на њбновлeніе человёческагw р0да. Е#г0же всS твaрь бlгосл0витъ, слaвzщи во вёки.

Tрицaешисz, їwaнне, є4же да содёлаеши вск0рэ, повинyzсz мнЁ: њстaви ќбw нhнэ, тaкw бо подобaетъ нaмъ всsку и3сп0лнити вои1стинну прaвду, вLка рабY речE. Е#г0же всS твaрь бlгосл0витъ, слaвzщи во вёки.

Тaже: Хвaлимъ, благослови1мъ, покланsемсz гDеви, пою1ще и3 превозносsще во вс‰ вёки.

Їрм0съ: СтолпY ѕл0бы лю1тагw и4рwда вси2 поругaвшесz, на їoрдaнъ пріиди1те: и4демъ, вёрніи, да ќзримъ хrтA, и3збaвителz, t п®тeчи крещaемаго пл0тію во струsхъ. Е#г0же всS твaрь благослови1тъ, слaвzщи во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Душaми чи1стыми и3 несквeрными ўстнaми, пріиди1те, возвели1чимъ несквeрную и3 пречcтую м™рь є3мманyилеву: є4юже, и3з8 неS къ рождeнному приносsще моли1тву, пощади2 дyшы нaшz, хrтE б9е, и3 спаси2 нaсъ.

Неразyменъ никт0же, и3 ко хrтY неблагодaренъ да бyдетъ, долготерпёніе пождaніz є3гw2 и3 блaгость ўкорsz, да не преwби1дитъ: но со стрaхомъ и3 рaдостію да пораб0таемъ є3мY, пою1ще: пощади2 дyшы нaшz, хrтE б9е, и3 спаси2 нaсъ.

Глаг0летъ лю1демъ непокори6вымъ п®тeча: кто2 вaмъ показA t гнёва ўбэжaти грzдyщагw, є3хjднwва и3сч†діz; покаsніz ќбw плоды2 покажи1те достHйны, вопію1ще: пощади2 дyшы нaшz, хrтE б9е, и3 спаси2 нaсъ.

Q слёпотнагw неразyміz дeрзости! Е#мyже бо и3ноплемє1нницы, ћкw и3збaвителю хrтY, поклони1шасz, съ дaры почествовaвше: домaшніи же неи1стовнэ и3скaху ўби1ти рождeннаго. Пощади2 дyшы нaшz, хrтE б9е, и3 спаси2 нaсъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Честнёйшую херув‡мъ:

Всегуби1тельное падeніе ґдaмово нhнэ и3справлsz, kви1сz н0вый ґдaмъ, свобождeніе пaки бытіS подаS преслaвнw крещeніемъ.

Зак0нъ и3 прbр0ки и3сполнsz и3 прaвду скончавaz, всёхъ сп7съ нhнэ под8 длaнь прекланsетсz рабA, t раб0ты восхищaz врaжіz человёка.

Kзhкwмъ возсіS вели1кій свётъ, њмрачє1ннымъ бжcтвеннаz просіS зарS, въ сёни дрeвле смeртнэй сэдsщымъ сlнце слaвы хrт0съ возсіS.

Њкружaху ѓгGльскаz вHинства во їoрдaнэ крещaемаго и3збaвителz, и3 трeпетомъ вели1кое тaинство воспэвaху, сегw2 неизглаг0ланное сошeствіе.

Тaже їрм0съ: Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. И# покл0нъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь предпрaзднства, двaжды.

Слaва, мyченика: И# нhнэ, предпрaзднства.

По № стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ двcтва:

Неwпи1санъ сhй бжcтв0мъ, њпи1санъ вeщію тэлeсною х0щетъ пріити2 водaми їoрдaнскими крести1тисz. Сего2 чистот0ю мhсленною пріи1мемъ: всBмъ бо содёлати њбновлeніе х0щетъ. Къ немyже возопіи1мъ со стрaхомъ: слaва, хrтE, kвлeнію твоемY.

Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ т0йже:

Ћвльшусz тебЁ во їoрдaнэ, сп7се, въ водaхъ крести1тисz пл0тію, ѓгGльскаz вHинства ўжасaхусz, зрsще рабY предстоsща вLку твaри: свhше проповёда тS nц7ъ пребезначaльный. Тёмже съ весeліемъ вопіeмъ ти2: слaва бGу крести1вшемусz.

По в7 стіхол0гіи, сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Е#диночeстное сл0во nц7Y и3 д¦у, воплощeнно за милосeрдіе и3 крещaемо, ѓгGльстіи ли1цы, ви1дzще, трепетaху: и3 їoрдaнскаz рэкA, ўстыдёвшисz и3 ўбоsвшисz, возврати1сz вспsть, нaсъ возводS къ высотЁ спасeніz, страстьми2 и3стлёвшыz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже под0бенъ:

Собезначaльное сл0во nц7Y и3 д¦у, воwбрaжсz за милосeрдіе нhнэ въ чуждeе, крести1тисz, нaсъ рaди, ўжE грzдeтъ. Ўсрsщемъ є3го2 мhслію чи1стою, бlгословeнъ є3си2, вопію1ще, хrтE, сп7се бlгодётелю, њс™и1ти нaсъ приходsй.

КанHны три2: предпрaзднства со їрмос0мъ на ѕ7: и3 прbр0ка на д7: и3 мyченика на д7.

КанHнъ предпрaзднства, є3гHже краегранeсіе по ґлфави1ту, їHсифъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, то‰ чудесA.

Бє1здны повелёніемъ сотвори1въ, чlвэколю1бче, и4же зeмлю на водaхъ повёсивый, гDи, смирszсz, предгрzдeши крести1тисz рёчными струsми, њмывaz мS t сквeрныхъ страстeй.

Хотёніемъ њбнищaлъ є3си2, самов0льнw њбнищaвшаго ѕлhми дэsньми менE њбогащaz, хrтE, и3 къ водaмъ предгрzдeши їoрд†нскимъ, крещeніz просS, безгрёшный.

Њбветшaвшій прегрэшeньми мjръ њбновлsz, человэколю1бче, стрaнно порождeніе грzдeши сотвори1ти вод0ю и3 д¦омъ человёкwмъ. Тёмже твоE слaвимъ kвлeніе.

Дв7дъ, б9eственнымъ д¦омъ предвозглашaz, вэщaше: чт0 ти є4сть м0ре, ћкw побёгло є3си2; и3 тh же, ћкw возврати1лсz є3си2, їoрдaне, хrтA ви1дэвъ нaга, стоsща въ тебЁ;

И$нъ канHнъ прbр0ка, творeніе fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Малахjева мн0ю слaва да слaвитсz.

Пёснь №.

Їрм0съ: Посёченый несэк0маго пресэчE, и3 ви1дэ с0лнце зeмлю, ю4же не ви1дэ: лю1таго врагA водA потопи2, и3 непроходи1мое пр0йде ї}ль. Пёснь же воспэвaшесz: гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Г0рнему ли1ку срaдуzсz, и3 семY сликовствyz и3 свеселsсz, и3 б9eственнагw просвэщeніz дост0йнw насыщazсz, бGодухновeнне, вёрою твою2 честнyю пaмzть прaзднующыz, гDу пою1щыz, моли1твою твоeю сохрани2.

ҐгGлоoбрaзныz души2 красот0ю и3 добр0тою сіsz, пaки тэлeсною, вhшнюю зарю2 б9eственнагw сіsніz пріsлъ є3си2, бGоглаг0ливе, свётлw, и3 рaдуzсz взывaлъ є3си2: гDу пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Непор0чно совершaz житіE твоE, и3 џбразомъ бlгоукрашeніz ўкрашazсz, и3 нрaвы бlги1ми, пребlжeнне, чи1стz себE, прbр0къ бlгочeстіz и4стиннагw зовhй бhлъ є3си2: гDу пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

БGор0диченъ: Чи1стаz м™и бGа вседержи1телz, ћже t цaрскагw колёна, вLчце, возрaстши, и3 є3ди1наго бGа, всёми цrтвующаго, р0ждши пл0тію пaче є3стествA, t бёдъ мS спаси2, сн7у твоемY пою1ща: слaвнw бо прослaвисz.

КанHнъ мyченика, творeніе fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Мyченика гордjа пёсньми слaдкими пою2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди своS сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Свидётель и4стины, гордjе всебlжeнне, познавaемь, свэтон0сную мнЁ бlгодaть съ нб7сE подaждь моли1твами твои1ми.

Пои1мъ гDеви, страстотeрпца ўкрёпльшему на противобHрныz и3 вэнцeмъ побёды ўкраси1вшему.

Си1лою и3 всеoрyжіемъ всёхъ цRS ўкрэплsемь, мучи1телей низложи1лъ є3си2 враждY, всеслaвный гордjе.

БGор0диченъ: Воды2, текyщіz въ безсмeртіе, kви1ласz є3си2 селeніе, и3сточaющагw всBмъ человёкwмъ жи1знь, бGоневёсто.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Возвесели1сz пустhнz жaждущаz, человёческое є3стество2 всE: сE, водA kвлsетсz жи1зненнаz, напаsющи тS новорaсленною бlгодaтію, хrт0съ, всёхъ њбновлeніе.

Взыскaти мS, рaзумомъ заблyждшаго, предгрzдeши на в0ды, хrтE: въ нsже вшeдъ, потоплsеши мо‰ прегрэшє1ніz, и3 и3зъ глубины2 возв0диши мS всsкіz ѕл0бы, ћкw бlгоутр0бенъ.

С0лнце, зрёти тS и3мyщее, сл0ве, њбнажeна, сокрывaетъ зари6: грzдeши бо њбнажeна мS лeстію ѕміи1ною, чcтнhмъ крещeніемъ во nдeжду њблещи2 спаси1тельную.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Рaдуешисz нhнэ, зрS проречeній сбытіE, бlжeнне, твои1хъ и3 совершeніе, малахjе бGопріsтне.

И#сцэлeніе въ крилaхъ и3мёzй, возсіS с0лнце мhсленное прaвды, ћкоже прорeклъ є3си2, бGодохновeнне.

БGор0диченъ: Всю2 надeжду мою2 на тS, всенепор0чнаz, возлагaю всю2 къ тебЁ, рaдуzсz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкw гDь, и3 нёсть прaведенъ, ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS твaрь: нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Текyщихъ нестоsтельное помышлsz, и3 пребывaющихъ состоsніе, мyчениче слaвне, воспоминaz, бlжeнне, без8 стрaха въ суди1лище вшeлъ є3си2 страдaніz.

Tступи1лъ є3си2 приврeменнагw сyетства, и3 приложи1лсz є3си2, всебогaтне, при1снw пребывaющымъ: и3 бёгаz t человBкъ, ѓгGлwмъ є3динокр0вникъ, бGомyдре, бhлъ є3си2.

Земн†z мудров†ніz њстaвивъ, жи1тельство нбcное, мyчениче, њбрёлъ є3си2: зрёти бо не терпS прeлести шатaніz, въ пустhню ўдали1лсz є3си2.

БGор0диченъ: Нёсть непор0чны, ћкоже ты2, вLчце, и3 нёсть пречи1сты, пaче тебє2, всенепор0чнаz: во ўтр0бэ бо зижди1телz всёхъ вмэсти1ла є3си2, є3ди1наго многоми1лостиваго.

По G-й пёсни кондaкъ прbр0ка, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Прbр0чества даровaніемъ богатёz, прbр0че, хrт0во предвозвэсти1лъ є3си2 пришeствіе ћвэ, и3 мjрови спасeніе, є3гHже сіsніемъ мjръ просвэти1сz.

Другjй кондaкъ мyченика, глaсъ }.

Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Тво‰ п0ты, преслaвне, всю2 зeмлю напои1ша, и3 чcтнhми кровьми2, гордjе, мjръ вeсь возвесели1лъ є3си2. Мlтвами твои1ми, бGомyдре, спасaй вс‰, вёрою тS воспэвaющыz и3 ўблажaющыz, вопію1щыz пёснь дост0йную, всехвaльне, ћкw многострадaлецъ.

Сэдaленъ прbр0ка, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Прbр0чествіz бlгодaтію њбогaщсz, бyдущихъ знaнію бGолёпнw научи1лсz є3си2 д¦омъ, малахjе бGодохновeнне, и3 предглаг0леши всBмъ хrт0во пришeствіе, и3 kзhкwвъ, пребогaте, бжcтвенное призвaніе: тёмже честнyю твою2 прaзднуемъ пaмzть, и3 люб0вію поeмъ тS, и3 вёрнw ўблажaемъ, взывaюще тебЁ, слaвне: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва мyченика, глaсъ т0йже.

Разжeгсz люб0вію ї}совою, самов0льнымъ хотёніемъ, мyчениче мyдре, ўсeрднw на смeрть себE предaлъ є3си2, и3 посреди2 суди1ща самозвaнъ стaлъ є3си2, вопіS мучи1телємъ: сE, ѓзъ пріид0хъ. Тёмже, и3 лeсть дерзновeніемъ њбличи1въ, мечeмъ во главY ўсёченъ є3си2, слaвне, и3 къ жи1зни безконeчнэй престaвилсz є3си2, всехвaльне. Моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Свирёлей пaстырскихъ:

Ли1къ прbр0ческій рaдуетсz, проповёдуz кRщeніе хrт0во, жив0тъ и3сточaющее, зовeтъ и3сaіа: почерпи1те в0ду чисти1тельную. Пи1шетъ бGоoц7ъ: кaкw t лицA бэжи1тъ м0ре бlговолeніемъ спасaющагw бGа р0дъ человёческій;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы, воплощeніz тебє2 вhшнzгw прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ќжасомъ содержи1тсz нб7о, и3 ѓгGльскаz вHинства, раболёпнw тS и3дyща, хrтE, къ твоемY рабY ви1дzще, и3 просsща крещeніz.

Їwaнне, взыгрaй: грzдeтъ бо всёхъ и3збавлszй гDь преклони1тисz руцЁ твоeй смирeннw, ћкw да смирeннаго мS бжcтвеннымъ вознесeтъ кRщeніемъ.

Преклони1въ нб7сA, сшeлъ є3си2 въ дв7у, человэколю1бче, и3 їwaнну прекланsеши вeрхъ, просS крещeніz. Слaва мн0гому бlгоутр0бію твоемY.

Разрэшaz безмBрныz мо‰, сл0ве, плени6цы согрэшeній, на в0ды їoрд†нскіz тщи1шисz пріити2, и3 кrти1тисz, вLко. Слaва мн0гому бlгоутр0бію твоемY.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Прbр0къ бhвъ бGоначaльныz, бlжeнне, бlгости, всBмъ kзhкwмъ проповёдалъ є3си2 бhвшее и3збавлeніе.

Научи1всz д¦омъ преестeственному сл0ва воплощeнію, неизглаг0ланное тaинство, малахjе блажeнне, провозгласи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: На тS возложи1хъ всsко чazніе спасeніz моегw2 и3 житіS њкормлeніе, њбрaдованнаz м™и дв7о.

И$нъ.

Їрм0съ: И#з8 горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz, бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzще си1лу твою2.

Речє1ніz хrтHва, всеблажeнне, ўслhшавъ, рaдуzсz тлённое њстaвилъ є3си2 в0инство, и3 цRю2 вв0инилсz є3си2 нбcному, вэнцен0сче, мyчениче гордjе.

Сокруши1шасz, мyчениче, г0ры мучи1телей, растаsшасz же х0лми јдwльстіи терпэли1внымъ твои1мъ страдaніемъ, и3 со дерзновeніемъ, вэнцен0сче, прибли1жившасz.

Ўкрэпи1лсz є3си2 кrтA б9eственною си1лою соб0ру ѕлочести1вому вопи1ти велеглaснw: не и4щущымъ њбрэт0хсz, не вопрошaющымъ нhнэ ўповaвъ kвлsюсz.

Вeсь на тS, бGомyдре, мучи1телz воздви1глъ є3си2 неудержи1мый гнёвъ, ўди1вльшасz, всеблажeнне, ўмышлeнію, и3 души2 твоеS востaнію.

БGор0диченъ: Невёсто б9іz, мRjе бцdе, и3збaви мS лю1тыхъ прегрэшeній и3 бёдъ, и3 къ ти1хому пристaнищу и3 спаси1тельному твои1ми моли1твами настaви.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Далeче человёчество t бGа бhвшее сл0во б9іе ўщeдривъ, чlвёкъ kви1сz и3 крещeніемъ бGодёльнымъ сіE присвоsетъ бGолёпнw, и3 къ первоoбрaзному возв0дитъ достоsнію.

Мeртвы бhвшыz ны2 преступлeньми грzдeши, живодaвче всещeдрый, њживи1ти їoрдaнскими струsми. Тёмже твоE слaвимъ вёрнw нhнэ kвлeніе и3 неизречeнную млcть.

Диви1тсz всsка душA, помышлsющи твоE, сл0ве, стрaшное смотрeніе: кaкw, наздaти вс‰ хотS, грzдeши вни1ти въ рBчныz струи6 њбнажeнъ, и4же свётомъ њдэвazйсz.

И$нъ.

Їрм0съ: T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ человэколю1біz твоегw2, гDи.

Стрaшный дeнь хrт0ва пришeствіz провозвэсти1лъ є3си2, малахjе бGомyдре, бжcтвеннымъ просвэщaемь д¦омъ.

Дyшъ сквeрну teмлz, и3 њмывaz бlгодaтію, ћкоже бэли1ломъ перyщихъ, си1це тS, бGомyдре, прослaви.

БGор0диченъ: Держaву смeрти, nтрокови1це, живон0снымъ твои1мъ ржcтв0мъ разори1ла є3си2, всес™az дв7о, и3 жи1знь и3сточи1ла є3си2 неразори1му.

И$нъ.

Їрм0съ: T н0щи невёдэніz, бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ человэколю1біz твоегw2, гDи.

Вшeдъ безъ стрaха и3 д0блественнэ, ћкw лeвъ, въ поз0рище, ћкоже кaменіе бездyшное, бlжeнне, вмэни1лъ є3си2 без{мныz.

Накaзанъ, м§ниче, бGодухновeннагw писaніz ўчeніемъ, вс‰ ко спасeнію њбрёлъ є3си2 вед{щаz, гордjе.

Разумёвъ, бGомyдре, твeрдое твоE мучи1тель противлeніе, ћкоже њ кaмень волнA, твоeю разсёдесz твeрдостію.

БGор0диченъ: И$же и3зъ твоеS ўтр0бы пресyщественнw, дв7о, воплощazйсz, мjръ бGоразyміz зарeю просвэти2, пречcтаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

И%же во тмЁ дрeвле сэдsщіи, свётъ пришeдшъ зрsще, рaдости и3сп0лнитесz: сE, kви1сz гDь, їoрдaнскими струsми њдёzнъ.

Кaкw ќзритъ тS и3дyща п®тeча, сп7се, и3 просsща бжcтвеннагw кRщeніz; кaкw тS в0ды пріи1мутъ їoрд†нскіz, в0ду сyщу њставлeніz;

Да кропsтъ веселsщесz џблацы мhсленное рaдованіе: сE, пріи1де кrти1тисz гDь, разорsz тє1мныz џблаки сердeцъ нaшихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Просвёщшисz твоS мyдраz мhсль t самагw2 б9eственнагw свэтозарeніz, и3 д0льныхъ tлучи1лсz є3си2 вещeй, бyдущихъ спод0бисz рaзума: звaніе бо kзhкwвъ и3 зак0на престaтіе прорeклъ є3си2.

Пріи1де вои1стинну гDь, є3г0же мы2 рaдостнw и3скaхомъ, во хрaмъ, є3г0же сaмъ t дв7ы бlгословeнныz мyдрэ создA, ћкоже речE, t бGа њсіsвсz, малахjй слaвный.

БGор0диченъ: Безначaльный nц7Y и3 є3динор0дный, т0йже є3диночaдый t дв7ы вопл0щсz, и3 неизречeннw роди1сz, и3 р0ждшую дв7у сохрани2: бGъ бо бЁ и4стиненъ, ѓще и3 є3стество2 человёческое пріsтъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкоже прbр0ка и3збaвилъ є3си2 и3з8 глубины2 преисп0дніz, хrтE б9е, и3 менE t грэхHвъ мои1хъ и3збaви, ћкw человэколю1бецъ, и3 ўпрaви жив0тъ м0й, молю1сz.

Сщ7еннодёйствуетсz жeртва, и3 пріsтно приношeніе тебЁ прин0ситсz, и3скaпаz кр0вію гордjй, вLко, в0льнэй стrти твоeй под0бzсz.

Несмhсленный ўм0мъ тебЁ тлённую њбэщавaетъ слaвицу, слaвою нетлённою, гордjе, њбогaщшемусz, и3 безсмeртное богaтство сокрhвшему.

Напрaвлєна ўпов†ніz къ бGу и3мёz, претeклъ є3си2 житіS нестоsтельное, и3 мечeмъ посэкaемь, къ прострaннэй широтЁ прешeлъ є3си2.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeнный ќмъ м0й страстeй треволнeньми возстaви, жи1знь вёчную хrтA р0ждшаz, подаю1щаго всBмъ и3сцэлє1ніz.

Кондaкъ предпрaзднства, глaсъ д7:

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Во струsхъ днeсь їoрдaнскихъ бhвъ гDь, їwaнну вопіeтъ: не ўб0йсz крести1ти мS, спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

Јкосъ: Не и3стzзyю тS, кrти1телю, предёлы преходи1ти, не глаг0лю тебЁ: рцh ми, ±же глаг0леши беззакHннымъ, и3 ўчи1ши грёшники, т0чію крести1 мz молчS, и3 чaz, ±же t кRщeніz: пріи1меши бо сегw2 рaди дост0инство, є4же не бhсть ѓгGлwмъ, и4бо всёхъ прbр0кwвъ б0льша тS сотворю2. T џныхъ ќбw ни є3ди1нъ ћвэ мS ви1дэ, но во џбразэхъ и3 сёнэхъ и3 гадaніихъ, тh же пред8 тоб0ю стоsща ви1дэлъ є3си2: спасти1 бо пріид0хъ ґдaма первоздaннаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Сокрушeна мS прегрэшeньми, и3 лежaща во тмЁ, гDи, преступлeніz, поми1ловавъ, ўщeдрилъ є3си2 за бlгостhню: и3 въ водaхъ їoрдaнскихъ, вLко, грzдeши крести1тисz.

Что2 стрaнное сіE видёніе, возопи1ша ѓгGльстіи чи1ни: є3зeра и3 рёки сотвори1вый велёніемъ, їoрдaнскими струsми грzдeтъ њдёzтисz; си1ми бо ґдaма њбновлsетъ.

ВысотA неизречeнна и3 глубинA неизмёрна є4сть, вLко, смотрeніz твоегw2, всsко преходS ўмA постижeніе: кaкw вод0ю и3 всес™hмъ д¦омъ земны6z њчищaеши;

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Ты2 владhчествующагw всёми всечcтн0е прорeклъ є3си2 пришeствіе, малахjе, прbр0че слaвне, зовhй: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Пріими2 молsщагосz, щeдре, слaвнаго прbр0ка малахjю, њ и5же бlгочeстнw пою1щихъ и3 вопію1щихъ: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

БGор0диченъ: ВсемY мнЁ вeсь несліsннw по v3постaси соедини1лсz є3си2, б9ій сл0ве, t дв7ы чи1стыz њб0лксz въ мS, щeдре, бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки њроси1вый въ пещи2, и3 дв7у сохрани1вый р0ждшую тS по ржcтвЁ, бlгословeнъ є3си2, б9е nц7ъ нaшихъ.

Мучeніz слaву стzжaвъ, со ѓгGлы ликyеши вэнцен0сче, хrтY взывaz: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nц7ъ нaшихъ.

Благочести1вое дерзновeніе и3мёz ѕлочести6выz њбличaеши, воспэвaz велеглaснw: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nц7ъ нaшихъ.

И#збaвитисz прегрэшeній нhнэ моли2, вёрою чтyщымъ твою2 честнyю пaмzть, и3 пою1щымъ велеглaснw: бlгословeнъ бGъ nц7ъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Kдомeтное тeрніе грэхA и3сцэлeній њдождeніемъ твои1хъ tмывaеши, бGороди1тельнице бlгословeннаz, всечcтаz, бGа безсёменнw р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Глaсъ роди1телевъ съ высоты2 сн7а свидётельствуетъ є3диносyщна, входsща въ в0ды, и3 бlгословeніе твоE си6мъ предпосылaюща, бlгословeнне хrтE, и3 д¦ъ тS с™hй всBмъ проповёдуетъ бGа воплощeнна.

Ликyй, твaре, ўви1дэвши б9іе с™0е kвлeніе, ѓгGли п0йте, м0ре весели1сz, є3зeра и3 и3ст0чницы взыгрaйте, и3 рёки тaйнw восплещи1те пёсньми: предстA бGословeньми вaсъ хrт0съ просвэщazй.

Поeмъ гDу во хвалeніи, ћвльшемусz на водaхъ, и3 сокрушeніе нaше си1ми њбн0вльшему, и3 главы6 стeршему неви1димыхъ врагHвъ, и3 воззовeмъ: п0йте дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Q чyдо чудeсъ! Кaкw всsкіz твaри вhшши бGъ нaшъ зи1ждетсz, и3 њбновлsетсz t бGороди1тельницы, и3 њбновлsетъ в0лею, и3 назидaетъ нaсъ вод0ю и3 д¦а њбновлeніемъ чyднымъ є3ди1ный бlгодётель;

И$нъ.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене бlгодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Tчужди1всz всsкагw вeщнагw kвлeніz, сщ7енноzвлeнне, бжcтвенныz зари2 kви1лсz є3си2 несквeрно зерцaло, поS: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Неизречeнныz слaвы зри1тель ты2 бhлъ є3си2, и3 тaинъ нбcныхъ, бlжeнне, проповёдникъ бhвъ, поS непрестaннw: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Жи1зни тS м™рь и3 б9ію роди1тельницу познaвше, правослaвною вёрою вси2 бlжи1мъ, дв7о м™и, бlгословsще вкyпэ ржcтво2 твоE пречcтое, и3 превозносsще, чcтаz, во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: БGоглаг0ливіи џтроцы въ пещи2, со nгнeмъ плaмень попирaюще, поsху: бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Вослёдующаz тебЁ бlгодaть, неви1димw просвёщши, м§ниче, д0блести и3сп0лни, бlгослови1те, вопію1ща, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Течeніемъ ск0рымъ гонS, страдaльче, къ желaемому концY цrтвіz дости1глъ є3си2, зовhй: бlгослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Въ непроходи6мыz вёки пребывaетъ м§никwвъ твои1хъ слaва и3 безсмeртное бlгохвалeніе: бlгослови1мъ тS, вс‰ дэлA, ћкw гDа.

БGор0диченъ: Воплощeнно сл0во зачeнши, пeрвэе безпл0тное, є4vину клsтву дрeвнюю tврати1ла є3си2, бlгословeніе, дв7о, мjру р0ждши.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чи1стаz приснодв7о.

СE ѓгнецъ, взeмлzй прегрэшє1ніz человёчества, пріи1де и3 предстA къ рабY, просS крещeніz, раболёпнw предстои1тъ, свободи1ти и3щaй порабощє1нныz ны2 t льсти1вагw, и3 добр0ту пeрвую погyбльшыz.

Kви1сz ћвственнw бGъ воплощaемь за бlгость, и3 їoрдaнскими њдёzтисz грzдeтъ водaми, њдэвazй нб7о џблаки вои1стинну: сегw2 вси2 нhнэ предпрaзднуимъ чcтн0е рaдостію kвлeніе.

Взыгрaй рaдостнw, и3 пред8угот0висz под8sти в0ду текyщую, q їoрдaне! Въ вёчную жи1знь: рёки, ликyйте, ви1дzще нhнэ пи1щнаго пот0ка, во струи6 їoрд†нскіz входsща, и3 ѕл0бы и3зліsніе и3зсушaюща.

Њзари1сz нaмъ дeнь спаси1тельный, въ нощи2 лю1тыхъ всегдA спsщымъ: и4бо предстA хrт0съ, гDь, прaвды сlнце сhй и3 разумэвaемый, подклони1ти главY свою2 рабY, и3 пл0тію крести1тисz в0лею.

Ўжасaютсz херувjми, и3 всE нбcное є3стество2, всенепор0чнаz, пaче постижeніz чcтнaгw твоегw2 ржcтвA, ўпод0бльшагwсz нaмъ за благоутр0біе неизглаг0ланное, и3 крeщшагwсz пл0тію: є3гHже бжcтвенное вси2 kвлeніе прaзднуемъ нhнэ рaдующесz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

НастA бGосіsнный прbр0ка прaздникъ и3 честнhй, њзарsz приходsщыz вёрою и3 пою1щыz, прор0ческими блист†ніи, и3 всBмъ точaщій душaмъ и3сцэлє1ніz, и3 просвэщaющій ћснw бGом{дрыz.

Соблюди2 живоначaльною десни1цею твоeю держaвною, многоми1лостиве, цRковь твою2, мольбaми твоегw2 ўг0дника, прорeкшагw нaмъ твоE вочlвёченіе, и4мже возсіS спасeніе и3 душaмъ и3збавлeніе.

Зрёлу њб8eмлю жи1знь, невреждeнъ дрeвомъ рaзума: тh бо, всенепор0чнаz, жи1зни дрeво хrтA прозzблA є3си2, вх0ды животA всBмъ показaвшаго. Тёмъ тS, всечи1стаz, бцdу, вёрніи, возвэщaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2 приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ спасeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Млcтива бhти моли2 вLку вёрою тS чтyщымъ, и3 тв0й свэтон0сный и3 чcтнhй прaздникъ совершaющымъ, гордjе, мyченикwвъ ўкрашeніе.

Нhнэ нетлённыz пи1щи и3 бGовидёніz насыщazсz, гордjе, и3 свёта невечeрнzгw, въ жили1щахъ вёчныхъ пріeмлеши приплHдіz п0двигwвъ твои1хъ.

Слaву мимотекyщую, и3 тлённую, и3 попирaемую презрёвъ, бGомyдре мyчениче, присносyщныz нhнэ слaвы и3 рaдости вои1стинну наслаждaешисz, пrт0лу вLчнему предстоS.

БGор0диченъ: Ћкw спaсшесz, дв7о, пeрвыz клsтвы твои1мъ бжcтвеннымъ ржcтв0мъ, дост0йнw пою1ще, глaсы нем0лчными вопіeмъ: рaдуйсz, бцdе, надeжда нaша.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Виfлеeмъ њстaвивше, преслaвное чyдо, ко їoрдaну тецeмъ душeю тeплою, и3 тaмw ќзримъ стрaшное тaинство: бGолёпнw бо предстA њбнажи1всz хrт0съ м0й, њдэвaz мS во nдeжду нбcнагw цrтвіz.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Пrт0лъ нб7о и3мёz вLка, пріи1де на зeмлю вопл0щсz t дв7ы, и3 на їoрдaнэ предстaвъ, њчищeніz всёхъ пр0ситъ t їwaнна. Nтeчєствіz земли2 всеS, томY поeмъ: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ПриспЁ хrт0съ ко струsмъ їoрд†нскимъ, кRщeніz просS њчищazй грэхи2. ВсS землS да и3грaетъ, нб7сA да веселsтсz: рaдуйсz, kзhческаz цRковь, цRю2 ўневёстившисz, вёрнw возопjй: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Г0ры слaдость весeліz да кaплютъ, рукaми тaинственнw нhнэ восплещи1те kзhцы, пустhнz да процвэтeтъ. Їoрдaне, под8ими2: грzди2, крести1телю, тaинству и3збaвителz послужи2, рaдуzсz. Лю1діе воспои1мъ: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Свётъ и3з8 свёта прeжде лётъ возсіsвый, въ нощи2 сэдsщымъ kви1сz, и3 тмY грэхA њчи1сти, и3 просвэти2: ликyй, ґдaме, и3 весели1сz, є4vо, и3збавлeніе хrт0съ пріи1де. Дв7де, возопjй: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

ЅвэздA и3зъ їaкwва возсіS мjру, и3 плaменный человёкwвъ грёхъ воспріи1мъ, погребaетъ во їoрдaнскихъ водaхъ, сіsz б9ествA сіsніемъ, и3 просвэщeніе бGоразyміz подавaz kзhкwмъ: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И# нhнэ, под0бенъ т0йже:

Зак0на и3сп0лнитель по пл0ти бhвъ, пріи1де хrт0съ начaтокъ спасeніz на їoрдaнъ соверши1ти, ћкw бlгосeрдъ, и3 кrти1телю подклонsетъ вeрхъ, вёрнw вопію1щу, лю1діе, зовeмъ: бlгословeнъ kвлeйсz, б9е нaшъ, слaва тебЁ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

T виfлеeма на їoрдaнъ прeйдемъ, тaмw бо свётъ сyщымъ во тмЁ њзарsти ўжE начинaетъ.

Стjхъ: Сегw2 рaди помzнyхъ тS t земли2 їoрдaнски и3 є3рмwніи1мски.

ЗемлS завулHнz, сyщіи њб8 џнъ п0лъ їoрдaна ўслhшите, приближaетсz хrт0съ, спасeніе, свётъ и3 и3збавлeніе.

Стjхъ: Ви1дэша тS в0ды, б9е, ви1дэша тS в0ды, и3 ўбоsшасz.

Ўгот0ви и3 ты2, їoрдaне, струи6, nгнeмъ бо крещazй приближaетсz њбнови1ти сокрушeнное создaніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Kви1сz слaвы џ§ее сіsніе во струsхъ їoрдaнскихъ, крещeніемъ њчищaz сквeрну дyшъ нaшихъ.

На літургjи: Блажє1нна, t канHна предпрaзднства пёснь G-z и3 ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ:

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й, внегдA моли1тимисz къ тебЁ.

Ґпcлъ къ тімоfeю, зачaло с§в.

Ґллилyіа: Прaведникъ, ћкw фjніxъ, процвэтeтъ: и3 ћкw кeдръ, и4же въ лівaнэ, ўмн0житсz.

Е#ђліе матfeа, зачaло lѕ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.